HOLLANDS Doodstraf saboteurs DAGBLAD VOOR HELDERSCHE COURANT VAN 1873 SCHAGER COURANT VAN 1855 Roosevelt spoort tot onbuigzaamheid aan 3uit bij Odessa niet te overzien Moskou als vesting beschouwd Woninq half leeggehaald britschêTbommen op ons land Verduisteren 18.40 uur Militaire oorlogsinvaliden Handelsverkeer tusschen Ned.-Indië en japan /"gedactie en administratie SCHAGEN Telef. 444 (2 lijnen) Redactie en administratie DEN HELDER Telef. 2345 (2 lijnen) Uitgave: N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier 86ste JAARGANG No. 11627 ZATERDAG 18 OCTOBER 1941 Amerikaansche koopvaardijschepen uit de Japansche wateren VOORTDUREND IN CONTACT MËT WASHINGTON. New-York. 17 Oct. (D.N.B.) Naar In- ernational News Service uit Hydepark neldt, heeft Roosevelt, vóór hij uit Was- liwrton vertrok, minister Huil opdracht «reven, in de komende onderhandelingen pst Tokio een onbuigzame houding aan te anen. Gedurende zijn verblijf te Hydepark zal looeevelt met het oog op den kritieken toe- land ln den Stillen Oceaan voortdurend in erbinding met Washington blijven. Bevoegde kringen hebben volgens Asso- lated. Press te kennen gegeven, dat alle merikaansche koopvaardijschepen, die ich in Japansche of Chineesche wateren he loden.- uitgenoodigd ziïm deze te verlaten, [et ministerie van marine weigerde zijn ouding te bepalen ten aanzien van dit ericht. evenals de Amerikaansche sdheep- aartautoriteiten. Leidende functionarissen van het Japan- the ministerie v,an marine hebbên een be- ireking gehouden met den marinestaf, na- at de minister van marine, admiraal Kos- ro Oikawa, uit het keizerlijk paleis in zijn mbtswoning was teruggekeerd1. De Japansche kabinetscrisis. Over de Japansche kabinetscrisis, welke 10 nauw samenhangt met de intemationaje sbeurtenissen, meldt de A.N.P.-oorrespon- ®t nog het volgende: Van Engelsche zijde was men tot dit jgenblik merkwaardig terughoudend in jn commentaar. Een radiospreker in ouden wees op de mogelijkheid, dat Japan a de geweldige Duitsche overwinningen u ook zijnerzijds de Sovjetunie zou aan- ikken. In dit geval ware de houding van Ver. Staten, aldus bedoelde spreker, verre van zeker. Engeland d'aarente- als bondgenoot van de Sovjets, zou ian in een oorlog met Japan gewikkeld aken. Van Duitsche zijde onthoudt men zich, Is naar gewoonte, van eiken commentaar, e moeilijkheden, waarmede het Japansche ilk klaarblijkelijk in ziin regeeringscen- nm te kampen heeft, worden hier volko- ten gerespecteerd. Het bevriende volk zal elf alle bezwaren weten te overwinnen. Inmsschen zal men goed doen, niet te veel sarde van speculaties te hechten Er is nog en nieuw kabinet in Tokio gevormd. Eerst s dat er is, kan men misschien uit het ver den der nieuwe regeringsmannen iets om- ent de toekomst der ontwikkeling in het erre Oosten concludeeren. Duitsehland strijdt voor Enropa "N Berlijn, 17 Oct. (DNB.) Het opperbe vel der weermacht maakt bekend: Onder het opperbevel van den leider an den staat in Roemenië, maarschalk hitonescu, heeft een Roemeensch leger, angevoer^ door den generaal over een egercorps Jacobici en gesteund .door en- tele speciale formaties van het. Duitsche eger en het Duitsche ludhtwapen, op 16 )ctdber stad en haven van Odessa inge- lomen. Daarmede zijn de sedert twee naanden voortdurende zware gevechten tegen de in de diepte opgebouwde véld- mterkingen van Odessa standhouden- ien tegenstander een zegevierend einde [«vonden. De buit is nog niet te overzien." Met Odessa is den vijand een belang- ijk industriecentrum, een van zijn be- angrijkste steden en de grootste haven aan de Zwarte Zee ontnomen,, In de wateren van Odessa heeft het )uitsche luohtwapen transportschepen van den uit de stad vluchtenden vijand met groot succes aangevallen. Het bracht met voltreffers van bommen zes koop- 'aardere met tezamen ongeveer 30.000 brt, tot zinken. Nog acht andere groote schepen werden zwaar getroffen, een Sovjet torpedoboot werd vernietigd. Tussohcn de zee van Azof en de Do- ats wordt de achtervolging van den verslagen vijand door Duitsche, Italiaan- sohe, Hongaarsche en Slowaaksehe troe pen voortgezet. In den Noordelijken sector van het Oostelijk front hebben formaties van het Spaansche legioen met succes aan de gevechten deelgenomen. Overigens verloopen de operaties in het Oosten volgens de plannen. Doeltreffen de luchtaanvallen zijn gisteren en van nacht gericht op voor den oorlog belang rijke installaties in Moskou. Ook Le ningrad werd vannacht opnieuw gebom bardeerd. De Japansche ochtendbladen, schrijvende over het aftreden van het kabinet Ivonoje, verwachten geen wijziging in de fundamen- teele politiek, ondanks de regeeringswijzi- ging. Alle dagbladen prijzen hoogelijk hetgeen door het kabinet Konoje tot stand is ge bracht, sedert het nauwelijks drie maanden geleden aan het bewind kwam. Voor het oogenblik valt nog niet te zeg gen over de vermoedelijke samenstelling van het nieuwe kabinet. In Japansche poli tieke kringen meent men evenwel, dat het kabinet-Tojo waarschijnlijk een zoogenaamd oorlogskabinet zal zijn wegens de buitenge wone situatie, waarin Japan zich bevindt. Washington, 17 Oct.. (DNB.) Overeen komstig de door Roosevelt geleide oorlogs propaganda maken de bladen in sensationee- len opmaak en met commentaren melding van een mededeeling van het ministerie van mftrine, volgens welke een Amerikaansche torpedo/bootjager op 300 kilometer ten Zuid westen van IJsland door een torpedo getrof fen zou zijn. De jager is, aldus deze mede deeling, slechts lioht beschadigd en kon de reis op eigen kracht voortzeten. Naar Associated Press weet te melden, werd op .een persconferentie, waarop Roose velt aanwezig was, van de zijde der journa listen de opmerking gemaakt, dat het won derlijk is, dat een torpedojager door eeu torpedo werd getroffen en toch niet gezon ken is. New Yorksche bladen maken in grooten opmaak melding van het feit, dat generaal Tojo is belast met de vorming van een Ja pansche regeering. Hoewel er nog geen com mentaar geleverd wordt, blijkt uit dezen op maak toch, dat het Amerikaansche publiek de ontwikkeling in Japan met bezorgdheid volgt. De bladen schrijven, dat de Japansche1 politiek waarschijnlijk door leger en vloot gecontroleerd zal word,en. Op de persconferentie heeft men Roosevelt vragen gesteld over den toestand in het. Verre Oosten, doch de president verklaarde daar geen berichten over te hébben. Ook in het huis van afgevaardigden is het onder werp even ter sprake gekomen. De demo-, craat Faddis eischte daar, dat de regeering' Japan zou mededeelen, dat'de Vereenigde Staten de Japansche vloot zouden vernieti gen, indien Japan in Noordelijke óf Zuide lijke richting zou optreden. OOK VAN BRITSCHE ZIJDE TOEGEGE VEN ENGELSCHE PERS ZIET DEN TOESTAND SOMBER IN. New York, 17 Oct (D.N.B.) Volgens een bericht uit Londen schrijft de News Chro- nicle, dat Moskou geen civiele hoofdstad meer is, maar een vesting is geworden. De permanente Britsche militaire missie te Moskou heeft de Sovjet-hoofdstad verla ten, naar Reuter in een extra bericht meldt, en bevindt zich op weg naar een nieuwe verblijfplaats. Dit is ook de reden, zoo meldt het persbureau, waarom te Londen sinds gisteren geen nieuwe berichten over de mi litaire situatie rondom Moskou zijn ontvan gen. Ook de ambassadeur Sir Stafford Crips is naar elders vertrokken. Het Japansche ministerie van buitenland- sche zaken heeft de leden der Japansche ambassade en de weinige nog in Moskou achtergebleven Japanners volgens Domei opdracht gegeven, na de evacuatie van den De eerste straatcollecte van het nieuwe Winterhulp-seizoen is een klinkend succes geworden, leder rechtgeaard Nederlander gaf gaarne voor het goede doel (P.x-Holl.nd-D. H..n m) ambassadeur Tatekawa, Moskou eveneens zoo spoedig mogelijk te verlaten. Volgens Aftonbladet heeft de Sovjet-radio medegedeeld, dat de zender Moskou opgehe ven en door een'anderen zender op een niet gehoemde plaats vervangen wordt. ENGELSCHE PERS ZIET TOESTAND SOMBER IN. Genève, 17 October (D.N.B.): Reeds Woensdag schreven de Londensche bladen, dat zich aan het Oostelijke front een crisis begon af te teeltenen, niet alleen bij Moskou, maar ook in den zuidelijken sector. De militaire medewerker van de Times schreef, dat de meest kritieke faze voor de Sowjets was aangebroken. Een Duitsche doorbraak, welke enorm gevaarlijk zou zijn, kon elk oogenblik verwacht worden. Indien de Duitsche opmarsch niet tot staan zou ko men, zouden de Sowjets voor de ineenstor ting staan. Het offensief bij Moskou heeft den Sowjets ongetwijfeld een groot deel hun ner beste reserves gekost. In weerwil van de hevige gevechten in den raiddensèctor rukken de Duitschers, ook in het zuiden nog voortdurend op. De gevaren zijn in het zui den voor de Sowjets nog veel grooter gewor den, want ook de verbindingswegen voor de Amerikaansche en Britsche leveranties door Iran en den.Kaukasus worden rechtstreeks bedreigd. Ankara, 17 October (D.N.B.) In het blad Koemhoerijet schrijft Joenas Nadi, dat volgens de opvatting van Angel saksische militaire en politieke kringen de Duitsche operaties aan het Oostelijk front zeer te lijden zouden hebben, indien „Ge neraal Winter" met zijn sneeuwstormen en koude als een nieuwe factor ten gunste van de Sovjet-Unie zou ingrijpen. Deze opvatting,, aldus Nadi, is volkomen onjuist gebleken. Een grootere hindernis moesten eigenlijk de zware regens van den herfst zijn, die de groote vlakten in het Óósten tot modderpoe len maakten. Niettemin is het Duitsehland gelukt, een bliksemoorlog te voeren van een omvang, dien de geschiedenis niet kende. De winter zal dan ook eerder een vergemakke lijking voor de Duitsche operaties beteelce- nen, zonder dat daarmede gezegd wofdt, dat de oorlog inderdaad tot diep in den winter zal duren. VOLKSDIENST MET SCHOOLTAND- VERZORGING BEGONNEN. Een duidelijk bewijs, dat de Nederland- sche volksdienst voor het eeheele vol'k wil werken is wel het feit, dat hij met zijn ar beid van de tand verzorging 'op de scholen niet in een van onze groote steden begon nen is. maar dat hiervoor de aandacht gericht werd op de uitgestrekte gemeente Emmer, wier bevolking, steeds in de meest zorgelijke omstandigheden verkeert. Vrijdagmiddag had in de school van den heer E. Vegter te Emmen de officieele ope ning van de tandverozrging op scholen plaats, voor welke belangrijke gebeurtenis verschillende autoriteiten aanwezig waren. De bewoners waren twee maan- den afwezig. De bewoners van een woning in' de Deurloostraat te 'Amsterdam kwamen gis teren. na sinds haif Augustus afwezig te zijn geweest, weer eens een kijkje nemen. Niet weinig schrokken zij. toen zij be merkten. dat een groot deel van den inven taris verdwenen was. Alle levensmiddelen, sigaren, dranken, alsmede een groote partij linnengoed waren tijdens hun langdurige afwezigheid weggehaald. De waarde van 't gestolene bedraagt niet minder dan onge veer f 3000.—. Wijl' men volkomen in het duister tast, op welke wijze en wanneer de diefstal ge pleegd is, staat de politie hier wel voor een zeer moeilijke taak. Een meisje gedood. 's:Gravenhage, 17 October. In den afge- loopen nacht zijn een aantal Britsche vlieg tuigen hoven Nederland sc'h gebied versche nen, waaruit een aantal brisant- en brand bommen is geworpen. De bommen kwamen voor 's-Gravenhage, 17 CcL Het Rijkscom missariaat deelt mede: Het Duitsche rijk strijdt voor de toekomst van Europa tegen de vijandelijke machten. Deze strijd eischt het onverbiddelijk neer slaan van alle pogingen tot tegenwerking. De in. het buitenland hun misdadigen ar beid verrichtende oorlogsophitsers, tot1 wel ke momenteel ook vroegere leidende Neder- landsche persoonlijkheden behooren, hebben hun laatste hoop op den aanval der bolsje wieken tegen het Duitsche rijk gevestigd. Op misdadige wijzé trachten zij dé bewo ners der onder de bescherming der Duitsche weermacht staande gebieden tot sabotage- handelingen op te hitsen, om daardoor de j kracht van het rijk in den huldigen strijd, die beslissend is over de toekomst der Eu- ropeesche cultuur en beschaving, te ver zwakken. In het algemeen heeft de Nederlandsche bevolking haar bezonnenheid bewaard. Eenige onverantwoordelijke, opgehitste en misleide elementen hebben zich evenwel in. den laatsten tijd ertoe laten verleiden om strafbare feiten te- plegen, welke tot oog merk hadden of aanleiding konden geven de openbare orde en de veiligheid van het openbare leven, in het bijzonder de onge stoorde economische ontwikkeling, de ar- beidsvrede, de grondstoffen- en verzorgings positie der bevolking in gevaar te brengen. Met betrekking tot den strijd, dien het Duit sche rijk voor een nieuw Europa tot de eind overwinning voert, heeft de rijkscommissa ris maatregelen getroffen om alle dergelijke pogingen tot sabotage onverbiddelijk neer te slaan. Daardoor wordt de beteekenis van he heden in werking, getreden verordening no. 195/1941 betreffende het afweren van sabotagehandelingen gekenmerkt. Hij die een volgens de geldende rechtsvoox-schriften strafbaar feit pleegt; hetwelk tot oogmerk heeft of wel aanleiding kan geven tot he't in gevaar brengen van de openbare orde of van de veiligheid van het openbare le ven, wordt op grond van artikel 1 van deze verordening als saboteur met den dood ge straft. In de toekomst kan derhalve in alle ge vallen de doodstraf worden uitgesproken, wanneer de daad naar haar uitwerking de openbare orde of de veiligheid van het openbare leven dermate in gevaar brengt, dat de daders als algemeen gevaarlijke sa boteur beschouwd moet worden onver schillig of hierbij sprake is van bijv. Duitschvijandige voorwerpen, van strafbare benadeeling van de ongestoorde economi sche ontwikkeling, van de vernietiging of beschadiging van belangrijke bedrijfsinstal- laties of van inrichtingen of zaken, die be stemd zijn voor industrieele-. landbouw-, of verkeersdoelqinden. Hetzelfde geldt voor het in strijd: met de voorschriften achterhouden van voorraden of de niet-aflevering van voorwerpen die tot algemeen gebruik dienen en waarvan de afle vering verplicht is en evenzoo kan de economische vernietiging of on- bruikbaarmaking van dergelijke voorraden of voorwerpen. De over treding van prijsvoorschriften, over matige bevoorrading (hamsteren), verboden slachtingen, zwarte handel, óf ongeoorloofde handel in distribu tiebonen en -kaarten, alsmede ver- valsching daarvan, het 'uitspreken der doodstraf tengevolge hebben. Er zij uitdrukkelijk op gewezen, dat deze opsomming niet volledig is, daar artikel 1 der verordeningalle strafbare feiten oip- vat. De nieuwe verordening schept de gele genheid om tegen ernstige delicten van alle soorten, voor zoover het sabotagedaden zijn, met de strengste straf op te treden, welke het strafrecht kent. Volgens de bepalingen *der verordening kan de doodstraf niet alleen worden toege- pa'st op den saboteurs zef, maar eveneens op uitlokkers, mededaders en waarop in het bijzonder de aandacht gevestigd zij medeplichtigen. In de eerste plaats echter staat dengene, die in eenigerlei vorm tot sabotage uitlokt of aanspoort de doodstraf te -wachten. Het maakt ook geen verschil of een voltooid strafbaar- feit of slechts een strafbare poging bestaat. Hierbij worden in het bijzonder ouders en opvoeders gewaarschuwd, dat krach tens de Duitsche, in het bezette Nederland sche gebied toepasselijke voorschriften, ook tegen jeugdige personen boven de 16 jaar de doodstraf ^an worden toegepast. Tot kennisneming van sabotagehandelin gen is de bij het Duitsche hooggerechtshof ingestelde bijzondere rechtbank bij uitslui ting bevoegd, behoudens de bevoegdheden der krijgsraden of SS-rechtbanken volgens de algemeene voorschriften. De bijzondere rechtbank zal onmiddellijk in werking tre den en volgens een zeer verkorte procedure werken. Tegen zijn vonnissen staan geen rechtsmiddelen open. De nieuwe verordening dient ter hand having van rust en orde. van ,de ongestoor de binnenlandsche economische ontwikke ling, van de beveiliging der voedselpositie en van een rechtvaardige verdeeling der belangrijkste goederen. Zij dient daarom in de eerste plaats de belangen der vredelie vende en arbeidzame bevolking, die er recht op heeft onvoorwaardelijk en onder alle omstandigheden tegen saboteurs beschermd te worden. i Vanavond gaat de verduistering in om en duurt tot morgenochtend 8.12 uur Wie wel en wie niet 'als slacht offer wordt beschouwd. 's-Gravenhage. 17 Oct. De commisie van advies, belast met de voorbereiding van de plaatsing van militaire oorlogsinvaliden, brengt ter kennis van belanghebbenden, dat voor haar bestemde correspondentie dient te worden 'gericht aan het volgende adres: Commissie van advies militaire oorlogs slachtoffers, Wassenaarsche weg 42, te '-Gra- venihage. Zij vestigt er echter de aandacht op, dat uitsluitend verzoeken van militaire oorlogs slachtoffers in behandeilng kunnen worden genomen, dat zijn dus verzoeken van hen, die na 11 April 1939 invalide zijn geworden en wier invaliditeit door de uitoefening van hun militairen dienst is veroorzaakt of ver ergerd, terwijl zij naar het oordeel van den secretaris-generaal van het departement van binnenlandsohe zaken, door hun invalidi teit, geacht moeten worden achter te staan op de openbare arbeidsmarkt. Hieronder vallen dus niet alle mobilisa tie-slachtoffers, voor plaatsing komen alleen in aanmerking zij,- die voor den militairen dienst zijn afgekeurd, dan wel, indien zij niet zijn afgekeurd, naar het oordeel der ge neeskundige commissie een zeker invalidi- teitspercentage, dat als regel ten minste 10 procent moet bedragen, bezitten. meest in het open veld terecht en richtten geen schade aan. Enkele bommen bescha digden evenwel woonhuizen en een boerde rij werd vernield. Hierbij werd een meisje gedood. Omtrent den reeds gisteren gemelden aan val op een Nederland$ch visschersvaartuig wordt nog nader gemeld, dat ook eer-' "st- plaats en een aardappelsohuit met i il- leurvuur werden aangevallen. Hierbij er- den vier personen gedood en twee zwaar gewond, alsmede vijf licht gewond. Batavia, 17 Oct. (A.N.P.) In de maand Augustus bedroeg de invoer van Japansche •goederen in Java en Madoera nog veertien procent van den totalen invoer. In die maand voerde Japan nog de helft in van alle ingevoerde garens en manufacturen. Indien echter de loopende contracten, waarvoor reeds deviezen waren afgegeven, zijn uitgevoerd, zal door de stopzetting van het handelsverkeer geen invoer uit Japan meer plaats hebben. Behalve garens en ma nufacturen bestaat deze invoer hoofdzake lijk uit cement, aardewerk, papier, glaswerk, aluin, zoutzuur, zwavelzuur, blik-me'lk en blik-sardines, alsméde bier. Opwinding in naburige Oosten Verontwaardiging over brutaal optreden der bezettingetroepen. Berlijn, 16 Oct. (ANP). In den „West- fJeutsche Beobadhter" schrijft dr. Hantschel een artikel onder het opschrift „Gisting in het Naburige Oosten", waarin hij onder meer zegt: In Iran is de ontwikkeling geenszins zoo geweest als de Engelschen hadden gewenscht De opwinding over het brutale optreden der Britsche en Sowjet-troepen, die zich in het land hebben genesteld, alsof zij van plan zijn, het nooit meer te verlaten, blijft onder het volk voortduren. Een latente kabinets crisis belemmert in zeer sterke mate de „samenwerking", waarnaar de Engelschen streven. In Irak heeft men weliswaar een nieuwe regeering gevormd, maar reeds de persoon van den premier, Noen Said Pasja, die-een overtuigd vriend van Engeland is en een oud tegenstander van werkelijke Iraksche zelfstandigheid, bewijst dat het nog moeilij ker is dan weken geleden de anti-Engelsche bevolking te bewegen tot het staken van haar tegenstand tegen de Britsche geweld- heerschappij. In het geheele land duren de onlusten voort. In Syrië duren de onlusten eveneens vóórt Ook van elders in het Naburige Oosten komen berichten binnen, waaruit blijkt, dat de moeijijkheden der Britsche regeerders de laatste weken eerder grooter dan kleiner zijn geworden. Bezet gebied - nieuw offensief - ten aanvalt Steunt de Nederlandsche ambulan- ce voor het Oostfront, Koninginne gracht 22, Giro 87600 's Grc.ven- hage.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Hollands Noorderkwartier | 1941 | | pagina 1