HOLLANDS Noodzakelijke Nieuw kabinet in Japan DAGBLAD VOOR Evacuatie der Joden uit Duitschland Angstig avontuur op bet Ijsselmeer De uitkeering van ziekengeld Verduisteren 18.36 uur DE BESTRIJDING VAN SABOTAGEHANDELINGEN overweging Redactie en administratie SCHAGEN Telef. 444 (2 lijnen) Redactie en .administratie DEN HELDER Telef. 2345 (2 lijnen) Uitgave: N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier 86ste JAARGANG No. 11628 MAANDAG 20 OCTOBER 1941 Als ongekend sterk beschouwd FELLE BRITSCHE PERSAAN- VALLEN - AMERIKA WACHT AF. In een recordtijd is generaal Tojo er in feslaagd een nieuw ministerie te vormen, to middernacht had hij nog langdurige fcsprekingen en Zaterdagmorgen was hij reeds in staat den keizer de nieuwe lijst tan ministers voor te leggen. Zelf heeft Tojo ie portefeuilles van buitenlandsche, binnen- landsche en overzeesche zaken gehouden, roomede de portefeuille van oorlog. Minis ter van marine is admiraal Sjimada, Be kleed met bevoegdheden om het land naar rrede of oorlog te besturen word het kabi net van generaal Tojo als ongekend sterk beschouwd. eerste zitting van het kabinet zal reeds op 22 October worden gehouden. minister van marine, admiraal Sjima da, heeft gisteravond in een korte radiotoe spraak tot de natie \erklaard, dat de Japan- sche vloot bereid is om niet alleen het Chi- neesche incident te regelen, mar ook reke ning te houden met iedere verandering in den toestand, waarvoor Japan zich geplaatst liet De richtsnoeren der Japansche politiek. Tokio, 18 Oct. (DNB.) In aansluiting op de eerste vergadering van het nieuwe kabi net heeft de minister-president Tojo de richt snoeren van de Japansche politiek als volgt samengevat: L Succesvolle beëindiging van het Chinee- sche, conflict. 2. Totstandkoming van de Grootr Aziatische gemeenschappelijke leefruimte sis bijdrage tot den wereldvrede. 3. Naar buiten versterking van de betrek- liingen tot de as-mogendheden. I Naar binnen versterking van de oorlogs- rtructuur en mobilisatie van alle krachten. Washington, 19 Oct. (D.N.B.) Volgens Associated Press neemt men in officieele kringen alhier een afwachtende houding legenover de nieuwe Japansche regeering ian, doch hoedt zich voor de veronderstel ing. dat de kabinetswisseling een radicale ilwijking van de bestaande betrekkingen net de Ver. Staten beteekent. Ambtenaren van buitenlandsche zaken, lieten doorsche meren, dat de onderhandelingen met Ja pan- ter regeling van de bestaande proble men zijn voortgezet tot op het moment, dat Tojo premier werd. Het nieuwe kabinet is in Japan zelf on verdeeld gunstig ontvangen. Het blad Nitsj-Nitsj schrijft: De hecht heid van het nieuwe kabinet is verzekerd, daar het kan steunen op het leger, welks vertegenwoordigers in het nieuwe kabinet het bijzondere vertrouwen van de kroon genieten. In het kabinet vereenigen zich de militaire en politieke krachten, die de beste Duitschland strijdt voor Europa Dubbele slag van Brjansk eü Wjasma geëindigd ACHT LEGERS VERNIETIGD. v HAVENSTAD TAGANROG INGENOMEN. Hoofdkwartier van den Führer, 19 October (D.N.B.: Het opperbevel der weermacht maakt bekend: Tueschen de zee van Azof en den Donets schrijdt de achtervolging van den verslagen vijand met succes .voort. Formaties van de Waffen-SS namen in huizen- en straatgevechten de haven stad Taganrog in. Op de Krirn werden in den afgeloopen nacht Sovjet-vlieg velden gebombardeerd. Zooals reeds in een extra^bericht is bekend gemaakt., is de dubbele slag van Brjansk en Wjasma zegevierend ge ëindigd. Onder het opperbevel van ge- neraal-veldmaarschak von Bock hebben troepen van het Duitsche leger in de nauwste samenwerking met de lucht vloot van generaal-veldmaarschalk Kesselring de bolsjewistische leger groep van maarschalk Timosjenko ter sterkte van acht legers met 67 infante rie-, zes ca.valerie-~.en zeven pantser divisies, alsmede zes pantserbrigades vernietigd. De zuivering van het strijd- éebied is eigenlijk geëindigd. De getal len uit het extra-bericht van .eren zijn intusschen gestegen tot 657.948 ge vangenen, 1241 tanks en 5396 stukken geschut. Een onafzi< ibare hoeveelheid oorlogstuig werd buitgemaakt of ver nietigd. De bloedige vèrliezen van den vijand zijn wederom zwaar. Aan deze operaties namen deel de legers van ge neraal-veldmaarschalk von Kluge, van de generalobersten Freiherr von Weichs en Strauss, alsmede de pantserlegers van de genêraalobersten Guderian, Hoth en Hoeppner en van den generaal der pantsertroepen Reinhardl In den. strijd tegen groot-Brittannië hebben gevechtsvliegtuigen in den afge loopen nacht havens aan de Engelsche Zuidoost-kust gebombardeerd. Tal van 'branden ontstonden. De vijand is in den afgeloopen nacht niet naar Duitsch gebied gevlogen. waarborgen bieden voor het bereiken van de groote politieke doelstellingen van Ja pan. Tokio, 19 Oct. (DNB). De minister van buitenlandsche zaken. Tojo, heeft in zijn eerste verklaring voor de pers gezegd, dat het nog te vroeg was om iets mee te deelen over de betrekkingen tot de Ver. Staten en andere landen. Hij hoopte evenwel weldra In de gelegenheid te zijn het Japansche volk zoo vaak mogelijk omtrent de politiek des lands op de hoogte te stellen. Overigens staat de te volgen koers reeds vast. Engelsche pers-aanvallen. Madrid, 19 Oct. (DNB.) Naar de corres pondent van het agentschap Efe uit Lon den meldt, blijft de Engelsche pers felle aan vallen op Japan doen. De Times schrijft, onder meer: „Een aanval op het Sovjetge bied in het Verre Oosten zou een onmiddel lijke aanval op de zaak van Engeland en de Vereenigde Staten zijn." De correspondent van Efe -meldt verder, dat Engeland niets liever wil dan een open lijk conflict tusschen de Ver. Staten en Ja pan. Slechts enkelen mogen blijven. Naar het Vad. verneemt, is thans een be gin gemaakt met de evacuatie der Joodsche bevolking uit Duitschland. Deze evacuatie geldt zoowel de statenlooze en buitenland sche Joden als de Joden van Duitsche natio naliteit. De geëvacueerden worden allereerst naar Litzmanns.tadt vervoerd, waar zij voor- loopig in het Ghetto der Poolsche Joden wor den ondergebracht om dan later met pro ductief werk te worden belast. In dit vel band wordt het gerucht, dat de Joden te werk zouden worden gesteld bij de droog legging der Rokidnomoerassen in het ver overde Sowjetrussische gebied tegengespro ken. Het ligt in het voornemen, het grootste deel der zich in Duitschland en in het pro tectoraat Bohemen en Moravië bevindende Joden te deporteren naar het zg. Ostland, waaronder men gedeelten van het voorma lige Polen en Sowjëtrusland verstaat. Joden boven 80 jaar, in gemengd huwelijk levende Joden en Joden, die op bijzondere verrichtingen Voor Duitschland kunnen wij zen zullen in Duitschland kuniien blijven. Commandant van Odessa gefusilleerd Onder beschuldiging de stad Odessa niet met voldoende dapperheid en vastberaden heid te hebben verdedigd i? de Sowjet- Russische generaal-majoor Tsjerbit, de commandant van de stad, door de Sowjets gefusilleerd. (V.P.B.) AVONTUURLIJKE TOCHT VAN DE MEPPEL II. NABIJ PAMPUS AAN DEN GROND GERAAKT EN LEK GESTOOTEN. 0 Wonderlijke nacht op 9 Pampus doorgebracht Twintig passagiers «n de bemanning van het stoomschip „Meppel II" hebben een avontuur meegemaakt, dat zij wel nimmer zullen vergeten. Op weg van Meppel, dat zij 's morgens om 8 uur hadden verlaten, naar Amsterdam raakte het vaartuig Za terdagavond naUïj „Pampus", dus kort voordat hei einddoel was bereikt, aan den grond. Na eenigen tijd herleefde de hoop, aan obord. Het water steeg. Doch bij de pogingen om het schip weer vlot te bren gen. geraakte een kabel in de schroef. Stuurloos dreef de „Meppel" in de richting van het kleine eiland Pampus, zonder dat, de bemanning onder leiding van kapitein de Brun er ook maar iets aan kon doen. Andermaal raakte het schip aan den grond. Bovendien bleek echter al zeer spoe dig. dat een lek was ontstaan en dit dwong alle opvarenden oi?3 zoo spoedig mogelijk van boord te gaan. Talloos waren de moeilijkheden, waar voor men .zich bij het verlaten zag gesteld In allerijl werden met, behulp van battings vlotten samengesteld, waarmede men trachtte het eilandje Pampus te bereiken De zee was echter ruw, zoodat deze overtocht, ofschoon maar kort, vreeselijk was. Bij een stortzee sloeg een der vrouwelijke passa giers overboord, doch -door door tastend optreden van een der ma trozen gelukte het haar weer op het vlot te hijschen. Duizend en een angsten stonden de opvarenden, onder wie een aantal kinderen, uit. Uiteindelijk bereikten allen even wel goed den wal. Op het onbewoonde Pampus ging het gezelschap een wonderlijken nacht te gemoet. Met behulp van zeilen werden ten ten geslagen, waaronder allen gedurende de stormachtige en donkere uren een on derdak vonden. Weinigen konden den slaap vatten. Het waren onrustige uren, hier op het duistere eilandje, omringd door het woeste water. Eerst den volgenden dag, gistermiddag, kwam hulp opdagen in den vorm van het zusterschip de „IJssel", dat op zoek naar de reeds verloren gewaande '„Meppel" al heel spoedig het steeds dieper zinkende vaartuig vond. De „eilandbewoners" wer den uit hun isolement verlost en naar de hoofdstad overgebracht.' De sleepboot „IJsbeeer" en de bok van de Amst. Droogdok Mij. voeren tér assis tentie uit en pompten de Meppel 2 leeg, waarna het tegen half negen in den avond in de Oranjesluizen arriveerde. Extra bericht van het Duitsche opperbevel Tien vijandelijke schepen getorpedeerd Uit het Hoofdkwartier van den Führer, 18 Oct. Het opperbevel van de weer macht maakt bekend: Een van Noord-Amerika naar Engeland varend krachtig beschermd convooi, is bij het betreden van het blokkadegebied door Duitsche duikbooten aangevallen. In een taaien aanval, welke verscheidene dagen duurde, hebben de onderzeeërs tien vijan- delijkp koopvaardijschepen, waaronder drie volgeladen tankbooten, van tezamen 60.000 brt.. tot zinken gebracht. In een des nachts gevoerden strijd tegen de strijdkrachten, die het convooi escorteerden werden twee vij andelijke torpedojager* tot zinken gebracht. Ook na 1 November, wanneer de arbeider nog niet bij toegelaten fonds is aangesloten. Overeenkomstig het op 1 November a.s. in werking tredend artikel 50 der Ziektewet, mag aan den onder de verplichte zieken geldverzekering vallenden loonarbeider we gens een na 31 October a.s. ingetreden ziek- Vanavond gaat de verduistering in om en duurt tot morgenochtend 8.16 nnr te geen ziekengeld worden verstrekt, indien hij niet is aangesloten bij een toegelaten zie kenfonds. Het moet echter niet geheel uit gesloten worden geacht, dat sommige van de onder de, verplichte ziekengeldverzekering vallende loonarbeiders op 1 November a.s. nog niet bij een toegelaten ziekenfonds aan sluiting hebben kunnen vinden, bij voor beeld omdat zulk een fonds voor de gemeen te, waar zij wonen, nog niet aanwezig is, dan wel omdat, hoewel zij zich tijdig als lid van een toegelaten ziekenfonds hebben aan gemeld, het bewijs van inschrijving als lid nog niet in hun bezit is gekomen. In zulke gevallen zullen de betrokken loonarbeiders bij ingetreden ziekte, desniettemin het hun toekomende ziekengeld ontvangen. De secre taris-generaal van het departement van so ciale zaken heeft zich dan ook tot alle uit voeringsorganen der verplichte ziekengeld- verzekering gewend met een rondschrijven, waarin hij die organen verzoekt zich naar het bovenstaande te gedragen. INHOUD DER VERORDENING. 's-Gravenhage, 18 Oct. De thans ver schenen verordening van den rijkscommis saris voor het bezette Nederlandsche gebied tot bestrijding van sabotagehandelingen luidt als volgt: Duitschland strijdt voor de toekomst van Europa tegen de vijandelijke machten. Deze strijd eischt het onverbiddelijk neerslaan van alle pogingen tot -tegerowerkink. Op grond van paragraaf 5 van het decreet van den Fuehrer over de uitoefening van de re- geeringsbevoegdheden in Nederland van 18 Mei 1940 bepaal ik derhalve: A r t i k e 1 1. (1) Hij die opzettelijk een ingevolge gel dende rechtsvoorschriften strafbaar feit pleegt, hetwelk tot oogmerk heeft dan wel aanleiding kan geven tot het in gevaar brengen van de openbare orde of van de vei ligheid van het openbare leven in het be zette Nederlandsche gebied, wordt als sabo teur gestraft met den dood. (2) Poging tot en deelneming aan het strafbaar feit zijn op gelijke wijze strafbaar ■als het voltooid strafbaar feit. (3) Is in uitzonderingsgevallen,, waarin bijzondere, in den persoon van den verdach te gelegen gronden tot vermindering der strafbarheid bestaan, de doodstraf bovenma tig te achten (nicht angemessen)dan wordt 'als straf levenslange tuchthuisstraf of tucht huisstraf van ten minste 10 jaren opgelegd. (4) De rechter bepaalt de wijze waarop de doodstraf wordt ten uitvoer gelegd. A r t i k e 1 2. (1) Tot kennisneming van de in artikel 1 bedoelde strafbare feiten is het Duitsche hooggerechtshof als bijzonderè rechtbank (Sondergericht) bij uitsluiting bevoegd. (2) Het tijdstip, waarop de terechtzitting wordt gehouden, wordt bepaald zonder in achtneming van termijnen. De tel astelegging kan mondeling ge-, schieden. Een uittreksel van de telasteleg- ging wordt opgenomen in het proces-ver baal der zitting. (4) De voorschriften betreffende dè be voegdheid van den Duitschen krijgsraad en can de bijzondere rcehtbank voor strafza ken voor leden der SS ,en voor 'de leden der politie-organisaties met een- bijzondere taak blijven onaangetast Hetzelfde geldt ten aan zien van de in paragraaf 11 der verordening no. 52/1940 betreffende de Duitsche rechter lijke macht voor strafzaken, zooals deze is gewijzigd bij verordening no. 123/1941, bedoel de mogelijkheid tot verwijzing van bepaalde strafzaken naar de bijzondere rechtbank voor de SS. Artikel 8. Indien ter terechtzitting Is gebleken, dait het strafbaar feit niet aan de omschrijving van artikel 1 voldoet, wordt de zaak ver wezen naar den gewonen rechter. A r t kt 1 4. Deze verordening treedt in werking op den dag harer afkondiging. Nederland blijft zelfstandig De heer H. C. van Maasdijk geeft in de Nieuwe Rotterdam- sche Courant de volgende be schouwing in verband met de verklaring in het Nat. Dagblad over de toekomstige positie van ons land: Op 9 dezer heeft hef Nationale Dagblad, onder het hoofd „Een blijde mare" een van gezaghebbende zijde geautoriseerde, voor het gpheele Nederlandsche volk bijzonder belang wekkende mededeeling gepubliceerd. Zij luidde als volgt: „Vast staat, dat zij, die spreken over of streven naar aansluiting van Nederland bij Duitschland of over annexaaie van Neder land door Duitschland handelen in strijd met den uitgesproken wil van den Führer. De Nederlandsche pers heeft, over het al gemeen gesproken, aan deze publicatie niet die aandacht geschonken, welke zij ver diende. Wellicht heeft men zich op het standpunt willen stellen, dat de strekking van deze mededeeling eigenlijk van zelf sprak, of wel men heeft gemeend het alternatief daarvan niet in beschouwing te willen nemen. Hoe dat ook zij,' het bagatelliseeren van deze pu blicatie beteekent een verzuim tegenover het Nederlandsche volk. In een strijd om zijn of niet zijn, dien Duitschland opgedrongen werd door een combinatie van mogendheden, die er niet aan wilden denken het Duitsche volk den bevochten weg van doelbewusten opbouw op vernieuwden hechten grondslag onge stoord te doen vervolgen, heeft de Duitsche weermacht zich genoopt gezien ojil Neder land militair te bezetten. Het verloop van den oorlog bewijst, dat deze bezetting door Duitschland een mili taire noodzakelijkheid, was. Wie daaraan iop heden nog twijfelen moge, leze de ver slagen der publieke debatten die op het oogenblik ih Engeland worden gehouden omtrent de mogelijkheid van operaties op het Europeesche vasteland van Engeland uit. Hij stelle zich voor, dat Engeland thans nog een niet-oorlogvoerend. aan Duitschland grenzend Nederland met goed geoutilleerde havens en vliegvelden als mogelijke opera tiebasis ter beschikking had. De blokkade, die het Britsche Imperium en de Vereenigde Staten tegenover Europa voeren eenerzijds, de strategisch noodzake lijke bezetting van de West-Europeesche kusten door de Duitsche weermacht ander zijds hebben de voorwaarden geschapen voor een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis der volkeren van het Europeesche conti nent. De blokkade noodzaakt deze volke ren gezamenlijk doeltreffende middelen te vinden, zich zonder overzeeschen handel van beteekenis In het leven te houden; de bezetting door de Duitsche weermacht noopt het Grootduitsche Rijk ertoe, bij dit streven der in één lotsgemeenschap ge raakte' volkeren leiding te geven en ver antwoordelijkheid voor die volkeren te aanvaarden. Leiding geven en verantwoordelijkheid lanvaarden kan op tweeërlei manieren raan. Door het uitoefenen van een uitslui- enid op den machtsfactor gegrondvest pro- ectoraat-systeem. doch ook op een principe van loyale samenwerking met- en gelijk berechtiging van het desbetreffende land, waarvan men de bezetting als tijdelijk be schouwt, in de overtuiging, dat het volk tijdens de bezetting de ten (lage getreden lotsverbondenheid zal gaan aanvaarden. Nederlands positie. De door het Nationaal Dagblad onder ge zag gepubliceerde mededeeling houdt in, dat het Grootduitsche Rijk onder Adolf Hitier de bezetting van Nederland onder den laatst genoemden gezichtshoek wenscht te zien. Dat wil zeggen, dat hét Nederlandsche volk nog tijdens de bezetting ervan uit kan gaan dat Duitschland aanneemt en er op rekent dat in de thans groeiende gemeenschap van so lidaire Germaansche staten het Nederland sche volk doelbewust, zelfbewust en voort varend de taak waarvoor het ia bestemd, aal aanvaarden* Deze taak luidt: tijdens de huidige worsteling om de toekomst onzer ko mende geslachten alle krachten in zetten bij den opbouw van een stra tegisch en oeconómisch onaantast baar cultuurdragend werelddeel, na dezen oorlog het land maken tot een poort naar het Westen van een straf geordend continent. Is het vanzelfsprekend dat wij reeds thans de zekerheid hebben, na den oorlog als vrij volk aan onze toekomst te kunnen bouwen? Is het de verdienste van onze onverbeter lijke Engelsche-radio-luisteraars dat wij die zekerheid hebben? Hebben wij het aan de lij- delijken, aan de kat-uit-den-boom-kijkers en geruchtenverbreiders te danken, dat Duitsch land ons reeds thans toezeggingen van zulk een draagwijdte kan doen? Neen, dat is zeer in het bijzonder te dan ken aan de offers, den onversaagden, onver- moeiden arbeid van een minderheid van ons volk, van onze Nationaal-Socialisten en aan die andere groep Nederlanders, die, hoewel zij den weg tot dë Nationaal-Socialistische Beweging niet of nog niet gevonden hebben, persoonlijkheid en arbeidskracht inzetten bij een loyale samenwerking met de bezettende overheid in het welbegrepen belang van hun volk. Het zijn, dat is ons uit den in ons land meest gezag hebbenden Duitschen mond na drukkelijk verzekerd, met name de thans reeds 10.000 Nederlanders, die aan en achter het front in het Oosten mede voor Neder- land's toekomst strijden, het zijn de tiendui zenden N-S.B.'ers, die, allen smaad en hoon ten spijt, onverstoorbaar staan achter hun Leider. Zij zijn het, die voor Duitschland de veilige waarborg zijn voor het vertrouwen, dat reeds thans in het Nederlandsche volk kan worden uitgesproken, omdat de leiders van het Duitsche volk uit eigen ervaring we ten, dat met zulk een kleine, maar beproefde kern als krachtpool, aan den uiteindelijken koers van het geheele volk niet behoeft te worden getwijfeld. Wellicht zullen de' z.g. „anti"-Nederlan- ders deze waarheden niet gelooven, hoewel zij, wanneer het om het aanvaarden-van ge ruchten gaat, onophoudelijk blijk geven o zoo lichtgeloovig is zijn. Laten zij dan bedenken op welke manier een bezettende Duitsche overheid zou moeten optreden om orde in het land te houden, indien deze „anti-men- schen" bet voor het zeggen hadden. Het had ook anders kannen zijn. Indien er geen Nationaal-Socialis tische kern van Nederlanders ge weest ware met wie de bezettende overheid van den aanvang der be zetting af een innig contact heèft kunnen leggen, indien er geen Na- tionaal-Socialisten voorhanden wa ren geweest, in wier handen men ge leidelijk verantwoordelijke over heidsambten kon leggen, indien er geen onvoorwaardelijke medewerken de Nederlanders te vinden waren ge weest, die op belangrijke posten fii het bedrijfsleven, in het cultureele leven en op zoovele andere essenti- eele punten een vruchtbare taak te vervullen hebben bij de inschake ling van Nederland in dezen groot- schcn tijd van samengroei van het waardevolste continent der aarde, ja dan zou de Fuehrer van het Groot- Duitsche Rijk geheele andere maat regelen in dit land hebben moeten nemen. Indien de Duitsche bezetting de z.g. „an- ti"-Nêderlanders werkelijk au sérieux zou nemen dan kon er van een verklaring, als door het Nationale Dagblad gepubliceerd, geen sprake zijn, doch zou integendeel een systeem van onbeperkte overheersching op alle vitale gebieden in dit land door de Duitsche overheid moeten worden inge steld en als een instelling van langen duur moeten worden uitgebouwd. Aan Nederlanders zou niets van belang kunnen worden overgelaten, de Nederlan ders zouden als overwonnen volk zonder rechten worden behandeld. Het is voor ons Nederlanders een groot geluk dat aan het hoofd van het Groot- Duitsche Rijk een man staat, die beter dan wie ook weet wat of er met een aanvan kelijk in aantal geringe, in geloof en daad kracht sterke minderheid in een volk te volbrengen valt. Het in de Nederlandsche Nationaal-Socialistei^ en hun Leider uitge sproken vertrouwen is de eenige waarborg voor de toekomstige vrije ontwikkeling van het Nederlandsche volk. Een vrije ont wikkeling als gelijkgerechtigd bondgenoot van het Groot-Duitsche Rijk, aanvaardend de groptsche doelstellingen van een hechfc samenstel van solidaire Germaansche vol keren. Dit is een kant van de zaak, welke tot- dusver nog onvoldoende onder oogen wordt gezien.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Hollands Noorderkwartier | 1941 | | pagina 1