HOLLANDS dagblad voor STAAT VAN BELEG IN MOSKOU Wapenfeiten en vraagtekens UITKEERLNG BIJ BEVALLING Het spookt io Den Haag I Verduisteren i 18.33 uur 23 dagen Kerstvacantie Veertien uren op een eenzaam eiland Redactie en administratie SCHAGEN Telef. 444 (2 lfjnen) Redactie en administratie DEN HELDER Telef. 2345 (2 lijnen) Uitgave: H.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier SCHAGER COURANT VAN 1855 86ste JAARGANG No. 11629 DINSDAG 21 OCTOBER 1941 DE STRIJD IN HET OOSTEN Bolsjewistische strijdkrachten omsingeld Jdessa ingelijfd bij Roemeensch bestuursgebied STOCKHOLM, 20 Oct. (D.N.B.): Stalin edt volgens den Britschen berichtendienst decreet uitgevaardigd, waarin hij te Mos- ja den staat van beleg proclameert. Dit Ijcreei treedt, volgens dcnzelfden berichten- lienst, heden in werkmg; tusschen midder- aehi en 's ochtends vijf uur is alle verkeer nboden. De handhaving van de stfengste ede in de stad en omgeving berust bij den gaunandant van Moskou, generaal-majcor iniloL Te dien einde zijn de troepen der in- trae verdediging en de arbeiders-bataljons aiee zijn commando gesteld. iu dringende oproep aan de bevolking Moskou orh uit eigen midden een leger vormen, dat de hoofdstad zoo noodig (raat voor straat en huis voor huis verdedi- en zal, wordt, naar de Engelsche berichten- ienst meldt, in een hoofdartikel der Praw- a gepubliceerd. De oproep is ook door flen (oskouschen omroep voorgelezen. In het artikel wordt ten aanzien van het ecreet van Stalin betreffende het afkondi- ii van den staat van beleg verklaard, dat genoemde maatregelen van beslissend be te? zijn voor de verdediging van de hoofd- De bevolking wordt geleerd, hoe zij te- vijandelijke tanks moet optreden, hoe ereterkingswerken bespoedigd kunnen wor- en, en bovendien wordt zij opgeroepen naar (Ven op te offeren voor de verdediging van Ie hoofdstad. Ieder, die in staat is een ge neer te dragen, moe 'het als zijn „heiligen plicht" beschouwen 'den vijand den weg te ersnerren en iedere straat, ieder huis moet vestingworden. Allen, die dit bevel vertreden, moeten zonder verwijl voor een krijgsraad gebracht worden en provocateurs, pionnen en andere agenten van den vijand, uoeten ter plaatse doodgeschoten worden. Bolsjewistische winterkwartieren gevonden. Uit Berlijn verneemt het D.N.B. van be voegde ziide: Tijdens de zuivering van het terrein van uiteengedreven bolsjewistische roepenrestanten hebben Duitsche infante- en week van belangrijke wapenfeiten i ligt achter ons. Doch ook van vraag tekens. Leningrad is dnder het bereik der [Duitsche artillerie, de Finnen hebben ge wichtige kruispunten in Oostelijk Karelië bezet en in het Zuiden is de oorlogs- en handelshavenstad Odessa na een langdurig beleg ingenomen. Bij deze bestorming blij ken vooral ook de Roemenen zich te hebben ftweerd. Vrijwel geheel de Oekraïne tot aan het Donetzbekken is hiermede door de Bolsjewieken ontruimd. In de middensector tenslotte hebben de Duitsche pantsertroepen de buitenste verdedigingswerken van Mos kou al bereikt en er ten Westen van de stad zelfs reeds een brefc. in geslagen. Onweerstaanbaar rolt de Duitsche oorlogs machine steeds verder naar het Oosten en men. kan zich niet aan den indruk ont trekken. -dat de Russiehe kolos na de zwa re slagen welke hij totidusvef heeft moeten incasseeren, zwak in d^ knieën begint te worden. Of hij weldra „down" zal gaan, is nog niet te zeggen, al staat het voor Duitsche deskundigen vast, dat- hij over kortoren of langeren tijd zai worden „uit geteld". De verliezen der Bolsjewisten heb ben in een reeks van veldslagen, zooals de geschiedenis nog niet kende dergelijke ver- liezen aan menscben en materiaal geleden, dat tot oordeelen bevoegden meenen. de on mogelijkheid van herstel te kunnen voor spellen, zelfs al zou de Angelsaksische hulp verleening sneller en overvoediger zün dan practisch mogelijk schijnt. v Die hulpverleëninè zal voornamelijk van de Vereenigde Staten moeten ^omcri, maar bet land der onbegrensde mogelijkheden heeft het in bijna vier mahnden oorlog Poe niet veel verder gebracht dan het zen den van een missie onder leiding van Har- riman en het voeren van besprekingen te Moskou, tezamen met de Engelschen. over hetgeen Stalin noodig dacht te hebben voor de verdere oorlogvoering. Er zullen nu wel eenige schepen uit Amerikaansche havens zijn vertrokken met oorlógsmaterieel en Mogelijk ook in een ver van het oorlogs- tooneel gelegen haven zijn aangekomen, maar de vijand staat volgens de jongste berichten al dicht voor de poorten der Sovjethoofdstad en vele verbindingswegen zijn reeds verbroken of worden bedreigd. P r zijn Engelsche schepen in Archangel aangekomen, blijkbaar met oorlogstuig voor den Moskovitischen bondgenoot. Eerst was er srpake van een expeditiecorps van 40.000 man. maar dat i% al weer tegenge sproken. Wat gaat daar in het hooge Noor den gebeuren? Hier past een vraagteeken evenals bij het noemen van Turkije. Zal dit land er in slagen.'zijn neutraliteit te bewaren? Voprloopig heeft het er allen risten op 18 Octóber ten Oosten van Brjansk in gereedheid zijnde winterkwar tieren der bolsjewisten gevonden, welke in opdracht van Timosjenko de laatste weken waren gebouwd. De uit dikke houten stam men opgebouwde onderkomens staken slechts voor een derde ~°deelte boven den grond uit. Zij waren voorzieVi vaii kachels en britsen en boden plaats aan heele trei nen en compagnien. De hier gevangen ge nomen bolsjewisten verklaarden, dat de troep zich hier voor den winter had inge richt. want zoo hadden de commissaris sen en officieren gezegd tot hier zouden de Duitschers nooit doordingen. De stemming tè Londen nadert weer het nulpunt volgens een corres pondent van Svenska Morgenbladet Telkens als de nieuwe krantenedities met berichten van het Duitsch-Bols- jewistische front verschijnen, ver dringen zwijgende menschenmenig- ten zich voor de geschréven 'bulletins die thans de gedrukte vervangen. De werkloosheid in het Westen veront rust de Engelschen. Na de publicatie van de oorlogstelegrammen van Gort is evenwel rondom de geheele proga- ganda voor Engelsch "militair ingrij pen in het westen ontstaan. Odessa hoofdstad van Trans- nistrië. Bij een uit het groote hoofdkwartier geda teerd decreet van den leider van den staat, maarschalk Antonescu, is Odessa ingelijfd bij het" Romeensche bestuursgebied aan den' anderen kant van den Dnjestr en gemaakt tot hoofdstad'van Transnistrië. Tezamen met de groote betoogingen in de straten van Boekarest naar aanleiding van de verovering van Odessa werden, zoo verr neemt het A.N.P. uit Boekarest, door de ar beiders in alle bedrijven te Boekarest anti communistische betoogingen gehouden. In de toespraken werd gewezen op de beteeke nis van deze Roemeensche overwinning bij Odessa. terwijl de vertegenwoordigers en werknemers in*hun antwoorden den nadruk legden op de eenheid tussphen bedrijfslei ders en personeel in don strijd tegen den ge- meènschappelijken joodschen vijand, die se dert honderd jaar getracht heeft de volken in klassen te verdeelen. Vqn het Finsche front. De Finsche troepen hebban, naar het D.N.B. van militaire zijde verneemt, giste ren hun gevechten in het gebied tusschen het Ladoga- en het Onegameer met succes voortgezet. In den sector van een Finsch legercorps heeft 'een in den rug van de bolsjewisten ingeztte aanval geleid tot om singeling van bolsjewistische strijdkrachten. Ook op andere plaatsen hebben de Finsche troepen na het eerslaan van den bolsjewis- tischen tegenstand terrein gewonnen. De Finsche troepen hebben op 19 October 900 gevangenen gemaakt. De felheid van den strijd blijkt uit het feit, dat tegenover deze 900 gevangenen in het strijdgebied ruim 5300 gesneuvelde Sowj et-manschap pen ge teld werden. 1 November nieuwe «bepalingen van kracht. Met ingang van 1 November a.s. treedt e.en belangrijke nieuwe voorziening op sociaal, gebied in werking, namelijk de bepaling, dat aan de ëchtgenoote van dengene, die krach tens de ziektewet verzekerd is, bij gezins vermeerdering, een bijdrage in de kosten van de bevalling groot vijf en vijftig gulden wordt toegekend. Dit geldt ook voor bevallingen schijn van en in het afsluiten van het han delsverdrag zou dan misschien een bevesti-' ■ging van de recente gemeenschappelijke vriendschapsverklaring met Duitschland kunnen worden gezien. Blijkbaar is Ankara terdege op zijn hoede, sedert Londen en Moskou het zoo eens zijn geworden en de Dardanellen nog al eens over de tong gaan in diplomatieke en politieke kringen», om van de radiopropagartda nog niet te spre ken. En wat gebeurt er eigenlijk precies in het Nabije Oosten? Engeland werkt, naar verluidt, energiek aan een nieuwe^ verdedi gingslinie tusschen Suezkanaal en Kaspi sche Zee terloops nóg een vraagteekem wat zal het lot zijn van Afghanistan, het eenige' luchtledig nog achter den Kaukasus en versterkt ook verder met, man en macht de verdediging van Indië. Hiermede zijnwe in dit vogelvluchtover zicht in het Verre Oosten aangeland, tvaar de vraagteekens bij bosjes door de lucht zweven. Vooral in de buurt van. Japan. Is de kabinetswisseling te Tokio mede een voorbode van een aan Moskou op te drin gen oorlog op twee fronten)? Dan zou Enge land niet werkeloos blijven, maar wat doet in dat geval Rooseve'lt? Ook de Amerikaan sche president zal zich mogelijk niet gereed gevoelen voor een oorlog op twee Oceanen', dus dan een taakverdeeling tusschen de Engelsche en Amerikaanschg marine? De opgeworpen vragen zijn waarschijnlijk voldoende om te dpen gevoelen, dat Ne- derlandsch-Tndië op het oogenibliik zeker evenzeer 'in een stormhoek ligt als het Moederland in 1939. De groote collecte van Winterhulp stond Zaterdag in het middelpunt van de belang stelling. De historische optocht, welke des middags door Amsterdam trok, leverde, ondanks het slechte weer, veel succes op. (Stajpf-Mol). van dochters, stief- en pleegdochters, die in het gezin van den verzekerde leven. De uit- keering gesdhiedt door den Raad van Arbeid of door de bedrijfsvereeniging, waarhij de werkgever van den verzekerde, voor de uit voering van de Ziektewet, is aangesloten. Evenals de aangifte van ziektegevallen, moet ook de kennisgeving van een plaats gehad hebbende bevalling door den werk nemer geschieden. De op grond van artikel 17 der Ziektewet in ieder bedrijf aanwezige kaart wijst hem den weg tot welken raad van Arbeid of Bedrijfsvereeniging hij zich hiervoor heeft te wenden. Duitschland strijdt voor Europa OPMARSCH IN HET DONETZ BEKKEN VOORTGEZET. Activiteit i/tJx de luchtmacht. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FUBHRER, 20 Oct.: Het opper bevel van de weermacht maakt be kend: In het Zuidelijke deel van het Ooste lijke front rukken dè Duitsche, Itali- aansche, Hongaarsche en Slowaaksche divisies steeds verder in het industrie gebied van het Donetzbekken op. Ook in de overige frontsectoren verloopen de operaties met succes. Het luchtwa- pen ondernam aan het. geheéle Ooste lijke front doeltreffende aanvallen op belangrijke spoorlijnen en "verkeers verbindingen. In het Zuidoosten, Zuiden en Zuid- Westen van het Britsche eiland werden havens en belangrijke militaire inrich tingen gebombardeerd. In de wateren van het kanaal van St. George wierpen gevechtsvliegtuigen een groot koop vaardijschip in brand. In' Noord-Afrika vielen Duitsche ge vechtsvliegtuigen op 19 Oct. en in den nacht van 19 op 20 Oct. met succes de havenwerken van Tobroek aan. De vij and vloog niet naar het gebied van het Duitsche rijk. Geheimzinnige geluiden op een bovenhnisje. De geest van een moordenaar aan het werk? Zoo omstreeks het middernachtelijk uur Duitsche zomertijd spookt het hier in Den Haag en wil in een bovenhuis in de z-g. Transvaalbuurt, dat is een arbeiders- en een kleine middenstandswijk, niet zoo heel ver van het Hollandsche Spoorstation. Ge zegde bovenwoning bevindt zich, om heel precies te zijn, in de Engelenburgstraat en, nu komt het daar is eenige jaren geleden een «moord gepleegd. Om den lezer geen en kel detail te onthoi^eh: in de keuken van die woning is toen de vrouw van' een groenteboer met een bijl vermoord. De da der is nooit gevonden; wel werd een zee man, neef van het slachtoffer gearresteerd, maar de rechtbank sprak hem vrij. Men ziet het: alle elementen voor een spookhistorie zijn aanwezig, met name immers een niet gestrafte moordenaar, pleegt een zeer onrustigen invloed te hebben op den geest van den vermoorde, zoo n ziel k&n dan geen rust vindenen komt al maar „spoken". In de Engelenburgstraat spookt het nu al meer dan een jaar waarom niet eer der, want de moord is veel langer geleden, is ons niet bekend. De bewoners van het benedenhuis en van het bewuste bovenhuis van-de-moord vertellen, dat zij eiken avond, zoo op slag van twaalven een paar kloppen soms een soort zacht gebons, hooren. Het geluid is niet altijd even sterk,, doch meestal zijn het vier kloppen, telkgns met eenige seconden tusschenruimte. ook wel eens twee dicht achter elkaar, dan eenogen tijd niets en weer twee bonsjes". Vooral onder de trap is het lugubere teeken duidelijk te hooren en ook gedurenr de de maanden, dat de bovenwoning leeg stond. W8rden de menschen van beneden door den klopgeest geteisterd. Van wat luidruchtige bovenbewoners kan 't dus niet komen. De heele buurt heeft er zich al mee bemoeid, maar de geest trok er zich niets van aan en bleef maar kloppen en romme len. iederen nacht weer. Een spiritistische juffrouw hield het ook op een geest, die Vanavond gaat de verduistering in om «d duurt tot morjtnochtund 8.17 uur Herfstvacantie vervalt ■(Van onzen Haagschen oorrespondent). Krachtens een beslissing van den seer.- generaal van het Dep. van Opvoeding, We tenschap en Cultuur zal, met laten verval len van de herfstvac&ntie, de Kerstvacantie in den loopenden cursus duren van Zater dag 20 December tot en met 12 Januari. Maakt de brandstoffenpositie dit noodzake lijk dan zullen de lessen van Zaterdagoch tend gegeven kunnen worden op den Woens dagmiddag of verdeeld worden over de vrije middagen welke tot dusver werden gegeven. zich hier telkens met vier kloppen mani festeerde en veronderstelde, dat het wel' eens de geest van de vermoorde groente boers echtgenoote kon zijn. En tenslotte is de politie er bij gehaald. Agenten hebben! er hun nachtrust aan opgeofferd en aelfs! de vloeren er bij opgebroken.maar ook ddéronder zat de geest -niet. Wel was er dien nacht door hun gezaag en gehamer heel wat meer lawaai dan anders. Ook van deze concurrentie in het groot heeft de geest zich niet aangetrokken en nu veronderstelt de politie maar, dat er houtworm in de balken zit. Net alsof die op de klok kan k ijken!- Hoe dit ook zij. geest of geen geest, de Engelenburgstraat slaapt er - geen nacht minder goed om. De succesvolle Duitsche opmarsch i» het Oosten. Van huis tot hols stormt de Duitsche infanterie voorwaarts, om den laatstee tegenstand van den vijand^ te breken (Orbts-HoHand) Machinist van de Meppel II vertelt. STRIJD IN DE DUISTERNIS TEGEN ZEE EN STORM. Sinds gisterenavond laat ligt het stoom schip „Meppel II", over welks gevaarlijke reis wij gisteren reeds een en ander mede deelden, gemeerd nabij de terreinen van de Amsterdamsche Droogdok Mij. Uiterlijk wijst maar weinig op de moeilijke reis. die dit vaartuig' van Verschure en Co.'s algemeene binnenlandsche Stoomvaart Mij. Zaterdag en Zondag heeft gehad. Naast het' 13^ ton me tende vrachtbootje met passagiersruimte, ligt echter nog steeds de sleepboot Droogdok X, te pompen en houdt op deze wijze den schipbreukeling drijvende. En het interieur, voor zoover daarvan nog gesproken kan wor den, spreekt boedeelcn. Het water heeft zijn sporen nagelaten in alle, ruimen, kajuiten en kamers. Hoe moelijk kapitein R. de Bruijn en zijn mannen het hebben gehad in dezen ongelij- ken strijd tegen de natuurelementen, blijkt wel uit hetgeen de machinist A. Kattouw ons vertelde. Zaterdagavond 5 uur was de boot reeds nabij „Pampus" aangekomen na een zware reis vanaf Meppel, dat 's morgens acht uur was verlaten. Hier-raakte het schip aan den grond, doch na een paar uur mar telen gelukte het toch om binnen den hoek van het IJ, de zg. „vuurtoren" te komen. Het einde leek in zicht. Doch halverwege het Buiten IJ moest weer rechtsomkeerd ge maakt worden. Tusëchen den vuurtoren en het fort Pampus, twee eilandjes, besloot men het anker uit te gooien en den volgenden i morgen af te wachten. Plotseling schoot de-wind uit, het anker sloeg los, van draaien was geen sprake en voordat wij het wis ten, dreef onze schuit tegen de stee- nen van „Pampus". Dit alles speel de zich af binnen een paar minuten. Het schip stootte lek. naden spron gen los en het water stroomde naar binnen, waardoor de boot over stuur boord viel." Machinist Kattow bevond zich op dit mo ment in de machinekamer. De vuren moes ten gedoofd worden om ongelukken te voor komen. Tot zijn middel stond de ervaren zee man in het water, maar het gelukte hem de dreigende gevaren in den kiem te smoren. Intusschen was het gevaar voor omslaan lang niet denkbeeldig. Nieuwe mogelijkheden moesten worden gezocht om.de twintig pas sagiers. waaronder vnouwen en kinderen, in veiligheid te brengen. Loopen was uitgeslo ten, *daar zich achter de stee«en, waartegen het schip heen en weer werd gezwiept, een diepe kuil bevond. Toch wilden allen naar wal. Iedereen was zenuwachtig, enkele vrouwen en kinderen begonnen te huilen, dodh van een paniekstemming was dank zij de rustige leiding van kapitein de Bruyn, geen sprake. Het was reeds half elf gewor den. Strijd in de duisternis. Een ondoordringbare duisternis had zich over de zee gelegd. Er restte nog maar één middel. Toevallig behoorde tot de lading "n groot aantal battings en dit beteekende de redding van het gezelschap. Stuurman Sto ter, stoker Hulst en matroos Snippe stapten resoluut de golven in. Hun eerste taak was een zwaren staaldraad van het sohip naar Pampus te brengen, opdat hun boot niet tel kens achteruit kon schuiven. Een moeilijk 'en gevaarlijk karwei wachtte den stoeren mannen, daar tot hun middel stonden zij in het water, dat rond hen kolkte en bruiste. Stortzeeën gingen over hun hoofden. Maar zij hielden moedig vol en na een uur werken gelukte het hun om de balken aaneen te binden, zoodat een pri mitief vlotje tot stand kwam van iy2 meter breed en 6 meter lang. Het was echter niet vertrouwd om meer dan een pasagier met dit „veerpontje" over te brengen, zoodat stuurman Stote meer dan twintig maal heen en weer moest varen, voordat allen veilig op het eiland waren ge bracht. Terwijl de bemaninng het schip niet ver liet, kwamen de dames en heeren ver kleumd, moe en nat op het onbewoonde eiland Pampus aan. Eenige delckleeden wa ren naast balken en planken door de zeelieden! overgebracht en hiermede werd een tent ge maakt op Pampus, waaronder de reizigers een onderdak vonden. Later verhuisde het geheele geezlschap naar een betonnen ka mertje. De schipper van een vaartuig, dat hier toevallig gemeerd lag. maakte in deze bescheiden ruimte een kacheltje aan en zet-, te koffie. Beschut en warm brachten allen, hier den nacht. door. Zoo was het nog vrij gezellig. Toch kropen de uren in dit onher bergzame oord voorbij Men verwachtte Zondagmorgen vroeg uit zijn isolement te worden verlost Hulp kwam echter niet opdagen. De schipper, die reeds zooveel had gedaan om het leven der schipbreukelingen zöo prettig mogelijk te maken, nam daarop zijn boot en roeide naar Muiden. Hier telefoneerde hij naar de hoofd stad en eerst tegen eenen, na een verblijf van veertien uur op het eenzame Pampus, arri veerde hulp in den vorm van het stoomschip „IJssel". van dezelfde reederij en de sleep boot ..Redding in Nood" van de fa. D. Goed) koop. Dit laatste vaartuig kon den steiger bereiken en allen naar de „IJssel" overbren gen. die voor het vervoer naar Amsterdam zorgde. Een hachelijk avontuur was daar mede ten einde.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Hollands Noorderkwartier | 1941 | | pagina 1