HOLLANDS dagblad voor DUITSCHE AANVALLEN NEMEN IN KRACHT TOE STALINO IN DUITSCH BEZIT Rost van Tonningen over de nieuwe staatsleening De Ver. Staten en Ned. Indië HET EILAND DAGOE BEZET De moord io de rijwielstalling Verzekeringsagent beleedigde NS.B.ers Verduisteren 18.31 uur Redactie en administratie SCHAGEN Telef. 444 (2 lynen) Redactie en administratie DEN HELDER Telef. 2345 (2 lijnen) Uitgave: N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier WAARIN OPGENOMEN HELDERSCHE COURANT VAN 1873 SCHAGER COURANT VAN 1855 86ste JAARGANG No. 11630 WOENSDAG 22 OCTOBER 1941 Sovjet vlieg veld en en oopvaardijschepen aet bommen bestookt REACTIE TE LONDEN i Veldtocht tegen de bolsjewieken vóór den winter afgeloopen BfiRLUN, 21 October (D.N.B.i bi m Zuidelijken sector van het Oostelijk kont beeft de Dnitsche luchtmacht, ter ondersteuning van de operaties op het Dnitsche leger, op 20 October nieuwe groote successen behaald en den bolsje wieken zware verliezen toegebracht Ver- lefeeidene Sovjet-vliegvelden werden overdag doeltreffend met bommen be stookt Op een dezer vliegvelden werden vijftien Sovjet-vliegtuigen en zes ver sperringsballons op den beganen grond vernield. Rij aanvallen van Duitsche gevechtsvlieg tuigen on duikbommenwerpers werden twee Sovjet-batterijen vernietigd en talrijke ande re batterijen door homtreffers buiten ge- bruik gesteld. Twee stellingen luchtdoelge- jchut der bolsjewieken werden vernield. Tal rijke locomotieven werden eveneens vernield, lu het Donctzgebied werden de achterwaart se bewegingen van den vijand met succes verstoord. De Duitsche gevechtsvliegtuigen troffen met hun bommen Sovjettransportco- jonnes, spoorlijnen en wegen. Bij de gevech- in het gebied om Charkof werden drie Daitschland strijdt voor Europa Nieuwe slag voor Britsche koopvaardijvloot UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FUEHRER, 21 Oct. (D.N.B.) Het Opperbevel van de weermacht maakt be kend: Duitsche en Italiaansche formaties hebben gisteren bezit genomen van het gebied om Stalino, een der be langrijkste bewapeningscentra in het Donetzbekken. Stalino zelf werd door bergjagers ingenomen. De rijksoor- logsvlag wappert van een belangrijke industrieele onderneming dezer stad. Bij de zuivering van het slagveld ten Oosten van Brjansk heeft de opperbe velhebber van het 50e bolsjewistische leger, generaal Petroff, lid van de opperste Sovjet, met verscheidene of- beieren van zijn staf den dood gevon den. Gevechtsvliegtuigen bombardeer den belangrijke installaties in Mos kou en Leningrad. In den strijd tegen de Britsche ravitail- leeringsscheepvaart brachten duikbooten op den Atlantischen Oceaan zeven vijan delijke koopvaardijschepen van tezamen 38500 brt. tot zinken. De groote Britsche walvischvaarder Svendfoyen werd door torpedotreffers zwaar beschadigd. Ge vechtsvliegtuigen vernietigden ten Noord oosten van Huil een koopvaardijschip van 10.000 brt. Een ander groot schip werd door bomtreffers beschadigd. In den afge loopen nacht viel de luchtmacht de be langrijke ravitailleeringshaven Liverpool alsmede havens en belangrijke militaire inrichtingen aan de Engelsche Oost- en Zuidoostkust aan. Britsche bommenwerpers lieten in den nacht van 20 op 21 October brisant- en brandbommen vallen op verscheidene plaatsen in Noordwest- en West-Duitsch- land. De burgerbevolking leed verliezen aan dooden en gewonden. Er werd eenige materieele schade aangericht. Vier de; aanvallende vliegtuigen werden neerge schoten. Du .Blauwe Divisie" aan het Oostfront Een rijwlelafdeeling van de Spaansche vrijwilligers tijdens den opmarsch (Orbis-Holland) Ingeleverde metalen voor een goed doel besteed Van de gemeente-ontvanger te Heemstede ontving de Nederlandsche ambulance van bet vrijwilligerslegioen een storting op de bekende postgirorekening De ontvanger deelde mede. dat eenige liersonen hem verzocht hadden de hun toe komende vergoeding wegens ingeleverde metalen te storten op de rekening van de Nederlandsche ambulance. Dat is een voorbeeld ter navolging! U kent het nummer? 8-7-6-0-0 Nederlandsche ambulance Koninginnegracht 22 - 's-Gravenhage. spoortreinen door voltreffers vernietigd. De Sovjets verloren bovendien drie pantserwa gens en drie kanonnen, alsmede 250 vracht auto's, die door bomtreffers vernield werden. Zeven andere pantserwagens en 190 vracht auto's werden zwaar beschadigd. Voorts vie len Duitsche gevechtsvliegtuigen op 20 Oc tober verscheidene kleine koopvaardijsche pen der Sovjets in de wateren der Baltische eilanden met bommen en boordwapens aan. De Sovjet-koopvaardijschepen werden hevig beschadigd. In het Noorden. De bolsjewieken hebben gisteren in het gebied van het Ladogameer tegenaanvallen tegen de oprukkende Duitsche troepen on dernomen. Hun aanvallen werden over een breed front en met groote hardnekkigheid geleid en werden door pantserwagens ge steund. Soms nam ook de bolsjewistische artillerie met krachtig vuur aan de gevech ten deel. De Duitsche troepen wisten even wel al deze aanvallen der bolsjewieken met sucecs te verijdelen. De bolsjewieken leden zware verliezen. In den centrale sector van het Oostelijk front ondernamen de troepen van een Duitsch legercorps gisteren een zuiverings actie in het veroverde gebied. Hierbij maak ten de Duitschers alleen in dezen sector 300 bespannen bolsjewistische voertuigen buit. Het veroverde Sowjetgebied. In den loop van vier maanden hebben, naar D.N.B. meldt, de Duitsche soldaten in het Oosten een gebied veroverd van a n- derhalf millioen vierkante kilometer met een bevolking van 65 millioen zielen, een derde van de totale bevolking der Sowjet-Unie. HILVERSUM, 21 October. Donder dagavond a.s., 23 October, zal de secre taris-generaal van bet departement van financiën en president van de Neder landsche Bank, Mr. Rost van Tonningen, in de uitzending „De spiegel van den dag' van 19.20 tot 19.30 uur over den zen der Hilversum 1 in een vraaggesprek met den heer L. Wybrands Marcussen, een uiteenzetting geven over de aange kondigde nieuwe staatsleening. De „Prawda" eischt, naar DNB uit Helsin ki bericht, volgens de bolsjewistische radio, in een hoofdartikel onder het opschrift: „Laat ons iedere stad, ieder dorp in een on neembare vesting veranderen" opnieuw de verdediging van de dorpen en steden. De vij and zet, zoo wordt in dit artikel gezegd, zijn opmarsch voort. Het land moet een bitte ren tijd doormaken. Daarom moet alles voor de verdediging worden ingericht. Iedere straat, ja ieder huis moet voor het bieden van tegenstand worden gebruikt. Diegenen, die de etappediensten desorganiseeren, moe ben onmiddelijk aan het bolsjewistische mi litaire gerechtshof worden uitgeleverd. De VPB-correspondent te Berlijn meldt: In de Turksche stad Kara heeft men vol gens een bericht in de Popole di Roma reeds concentratiekampen ingericht, waar. mili tairen van verschillende rang en de zg. po litieke commissarissen, die uit de Sowjet- Unie wisten te ontkomen, bij het overschrij den der Turksche grens onmiddellijk gein- terneerd moeten worden. Onder de reeds opgevangen vluchtelingen bevinden zich ambtenaren, die ovor opvallend veel geld beschikken. Een Londensche stem. De „Deutsche Ztg. in den, Niederl." publi ceert een bericht van haar correspondent te Stockholm, inhoudende, dat de verklaring van de Londensche „Times", dat de Duit schers in alle sectoren van het Sowjet-oor- logstooneel steeds dieper de grootste en rijkste industriegebieden der Sowjet-Unie binnendringen en de bolsjewistiche troepen wegdringen van hun vitale ravitailleerings- bases, wordt bevestigd door de militaire ontwikkeling der laatste 48 uur. In weerwil van den verbitterden tegen stand van in allerijl aangevoerde Sowjet- reserves wordt de Duitsche opmarsch, slechts op enkele plaatsen door het slechte weer gehinderd, onafgebroken en. met nog steeds toenemende aanvalskracht voortgezet De Engelsche militaire deskundigen twij felen er thans niet meer aan, dat de Duit schers den veldtocht tegen de bolsjewieken nog voor het invallen van den winter heb ben beëindigd. ^Zonder Amerikaansche hulp geen verdediging togen Japan mogelijk. NEW YORK, 21 Oct. (DNB.) Een be richt van de New York Times uit Singapore wijst op de noodzakelijkheid voor de Ver. Staten om deel te nemen aan de verdediging van Britsche en Nederlandsche bezittingen in het Verre Oosten. Deze bezittingen zijn volgens het blad weliswaar beslist gekant tegen concessies aan Japan, maar realis- Extra berichten van het Duitsche opperbevel Oostzeegebied thans geheel van den vijand bevrijd UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER, 21 Oct. Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: Het eiland Dagoe is ingenomen. Daarmede zijn alle eilanden voor de Baltische kust in Duitsche handen en is het geheele Baltische gebied van den vijand gezuiverd. In voor beeldige samenwerking met formaties van de marine en het luchtwapen was het aan een divisie infanterie van het Duitsche leger reeds op 12 October gelukt, op de Zuidelijke punt van het eiland verrassend te landen. In hardnekkige gevechten, die tien dagen geduurd hebben, werd het eiland sindsdien van den vijand gezuiverd. Daarbij vielen 3.000 gevangenen in Duitsche handen. Zes kustbatterijen werden vernield. Resten van de vijandelijke bezetting wei-den bij de po ging om over zee te ontkomen, door eenhe den van de marine met het luchtwapen on schadelijk gemaakt. De strijd aan bet N. deel van het Oostelijk Front In een tweede extra-bericht maakt het opperbevel van de weermacht be kend: Door de heden gemelde bezetting van het eiland Dagoe ls het Oostzeegebied thans gehieel en al van den vijand be vrijd en daarmede het tijdstip gekomen ook te berichten over de operaties die sedert begin Augustus in den Noordelij ken seotor van het Oostelijk front heb ben plaatsgevonden* Na de doorbraak door de Stalinlinie had de legergroep van generaal-veldmaarschalk Ritter von Leeb in samenwerking met de luchtmacht van generaloberst Keiler tot opdracht gekregen de zich tusschen het II- men. en Peipusmeer bevindende strijd krachten van den tegenstander te verslaan, de vesting Leningrad in het Zuiden af te sluiten, alsmede Estland en de Oostzee- eilanden van don vijand te zuiveren. On danks de voortdurend sterke bedreiging hunner Oostelijke flank boog het gros van het leger van generaloberst Busch tezamen met het pantserleger van generaloberst Hoeppner allereerst naar het Noorden af. Tijdens buitengewoon hevige gevechten werd de uitgebreide stelling van den tegen stander in ontoegankelijk bosch- en moeras terrein aangelegd, tusschen Ilmen- en Pei pusmeer doorbroken, waarbij ongeveer vijf duizend kazematten in gevechten van man tegen man moesten worden bedwongen en uitcebreide mijnenvelden met meer dan S0.000 mijnen worden opgeruimd. In nieuwe hevise gevechten moesten vervolgens ten Noorden van Loega zeer sterke vijandelijke strijdkrachten worden vernietigd, alvorens de aanval op het vestinggebied van Lenin grad kon beginnen. Alle pogingen van den tegenstander, om de insluiting van deze stad door ontlastende aanvallen aan beide zijden van het Urnen-meer te verhinderen, mislukten. In den tegenaanval ten Zuiden van het Ilmenmeer werd het voornaamste gevaar door vernietiging van talrijke vijandelijke divisies afgewend. Gelijktijdig rukte het le ger van generaloberst von Kuecher ten Westen van het Peipusmeer over een breed front on tot aan de kust van de Finsche Golf. Na de inneming van Reval en Pernau werd de landing on de Oostzee-eilanden voor bereid, terwijl sterke onderdeden van het leger ten Noorden van het Peipusmeer naar tisch genoeg om in te zien, dat hun vastbe raden houding slechts te handhaven is, in dien de Ver. Staten militairen steun toezeg gen. Amerikaansche deelneming aan de ver dediging zou het Maleische gebied en Sin gapore tegen lederen aanval beveiligen. Ook Britsche militairen hebben onlangs de nood zakelijkheid van Amerikaansche medewer king geuit Het blad verklaart, dat met nadruk gezegd dient te worden, dat Nederlandsch-Indië zijn maatregelen tegen Japan zonder Amerikaan - schen steun op den duur niet kan voortzet ten met het oog op het gevaar, dat Japan door deze maatregelen tot den strijd gedwon gen kan worden. Onderzoek brengt geknoei met fietsen aan bet licht. Het onderzoek inzake den moord in de rij wielstalling in de Corn. Anthonisstraat, dat de politie met kracht voortzet, heeft tal van aanwijzingen opgeleverd, welke echter tot dusverre nog niet tot de ontknooping van het raadsel hebben geleid. Ook van de vijf vermiste rijwielen is nog geen enkel spoocr ontdekt. Een belangrijke schakel in het onderzoek wordt gevormd door de twee klanten, die zooals reeds medegedeeld is blijkens de uitlatingen van het slachtoffer, nog na mid dernacht in de stalling werden verwacht. Een hunner heeft zich bij de politie gemeld, doch de tweede heeft nog niets van zich la ten hooren. Het het onderzoek in de moordzaak dus nog weinig positiefs opgeleverd, er zijn daar bij andere dingen aan den dag gekomen, welke een ongunstig licht werpen op de gedragingen van den eigenaar der stalling, den zoon van den vermoorde. Het blijkt, dat deze zoon, behalve de rijwielstalling aan de Corn. Anthoniszstraat, er ook een hield in de J. W. Brouwersstraat. Er schijnen in beide stallingen rare manipulaties te zijn geschied. Dit alles is voor de politie aanleiding ge weest, om deze zaak grondig uit te zoeken. Alle fietsen uit de twee stallingen zijn daar om in beslag genomen en de eigenaar is ge arresteerd. Thans wordt van al deze rijwie len gecontroleerd, wie de eigenaar of eige naresse is. Of er eenig verband tusschen de ontdekte knoeierijen en den moord bestaat, is op het oogenblik nog niet te En beriep zich op „uitspraak van kantonrechter". Eert verzekeringsagent uit Nieuwer Am- stel, die in het bijzijn van een brigadier en een agent van politie N.S.B.-ers had uitge maakt voor: „Tuig van de richel", „vuile ver raders" en „schorum", stond gisteren voor den vrederechter te Amsterdam terecht. De brigadier had den man gewaarschuwd zich niet op deze wijze uit te laten. De ver zekeringsagent had echter geantwoord, dat hij niets verkeerds zei, want dat de kanton rechter te Arnhem had uitgemaakt, dat N.S.B.-ers landverraders waren. De brigadier had daarop proces-verbaal opgemaakt. De officier van justitie laakte het, dat de man zich op deze wijze had uitgelaten. Bo vendien vond hij het onbehoorlijk er den kantonrechter te Arnhem ten onrechte bij te halen. Hij vroeg vijf dagen gevangenis straf. De vrederechter achtte het onverstandig dat de man nog steeds is blijven volharden in zijn houding en qualificaties. Er moet nu eindelijk paal en perk worden gesteld aan het optreden van menschen, die een deel van ons volk aan laster en beleediging mee- nen te kunnen prijs geven. Dat de kantonrechter te Arnhem ooit iete zou hebben gezegd als door dezen man be weerd werd, is een sprookje. De vrederechter vond de geëischte straf te laag en veroor deelde den verzekeringsagent tot veertien da gen gevangenisstraf. het Oosten optrokken om aan de gevech ten tot omsingeling van Leningrad deel te nemen. Aan de veroverin t» van de Oostzee-eilan den hebben strijdkrachten ter zee onder op perbevel van admiraal-generaal Carls in aanzienlijke mate meegewerkt. Behalve het transport van de landingstroepen hebben zij door aanvallen op de Finsche Golf bedrei ging door de Sowjet-marine in de flank uit geschakeld, de vijandelijke mijnenversperrin- gen in de wateren rondom de onderhavige eilanden opgeruimd en door beschieting van de vijandelijke stelling van zee uit deelge nomen aan de gevechten te land. In een zware worsteling, onvermoeibaar gesteund door de luchtformaties van de ge- neraals-vlieger Freiherr von Richthofen en Foerster, hebben de formaties van leger en Waffen-SS, die vereenigd waren in de le gergroep van generaal-veldmaarschalk Rit ter von Leeb, sinds het weermachtbericht van 6 Augustus meer dan 300.000 gevange nen gemaakt, 1581 tanks en 4063 stukken ge schut buit gemaakt of vernield. Het belang rijkste doel van hun operaties is bereikt met de omsingeling van Leningrad. De wan hopige pogingen van de Sowjetstrijdkrach- ten, te Leningrad ingesloten, om uit te bre ken, werden door de bank met zware ver liezen voor den tegenstander afgeslagen. Aanzienlijke onderdeelen van deze leger groep en van de luchtvloot van general oberst Keiler zijn reeds geruimen tijd gele den vrij gekomen om deel te nemen aan operaties op andere punten van het ooste lijk front Vanavond gaat de verduistering in om en dunrt totmorgen ochtend 8.19 unr Japan tot het laatst op de bres voor den vrede Onderhandelingen met Amerika echter nog steeds zonder resul taat. TOKIO, 21 Oct. (Domei). De Tokio Asa- ni Sjimboen schrijft, dat volgens berichten uit Washington de Ver. Staten de voortzet ting van de onderhandelingen schijnen te wensohen. Het is nog niet te laat, zoo meent het blad, want zelfs de laatste vijf minuten zal Japan zich inspannen voor het instand houden van den vrede. Overigens bestaat er geen twijfel over, dat de onderhandelingen tot dusver zonder resultaat zijn gebleven. Amerikaansche censuur op post voor Japan. De regeering der Ver. Staten heeft beslo ten tot het invoeren van censuur op post voor Japan, zulks met ingang van 20 Oct., aldus meldt d^ Asahi Sjimboen. Men ver wacht voor het oogenblik niet, dat de oen suur zal worden toegepast op poet voor Mandsjoekwo. Japansche gezant uit Irak terug De Japansche gevolmachtigde gezant in Irak, Sjinro Miyalaki, is met zijn echtge- noote naai- Japan teruggekeerd aan boord van een schip, dat 20 October in Kiloeng op Formosa is aangekomen. Hij verklaarde, dat een vijftiental Japanners, employés van Japansche maatschappijen, die verblijf hou den te Bagdad, voor het meerendeel man nen, allen aan boord van de Hiemaroe uit Irak zullen vertrekken. De Japansche woordvoerder heeft ver klaard geen inlichtingen te hebben ontvan gen omtrent een verbreking van de handels betrekkingen tusschen Irak en Japan. PROCUREUR-GENERAAL TE AMSTER DAM. 's-GRAVENHAGE, 21 Oct. Het Rijks commissariaat maakt bekend: De Rijkscommissaris voor het bezette Ne derlandsche gebied heeft op grond van art. 1 zijner verordening no. 108/40 .(vierde* ver ordening over bijzondere bestuursrechtelijke maatregelen) aan den procureur-generaal te Amsterdam, Mr. J. A. van Thiel, pensi oen verleend. In zijn plaats heeft de Rijks commissaris voor het bezette Nederlandsche gebied op grond van dezelfde bepaling, Mr. J. Feitsma, rechter aan de arrondisse mentsrechtbank te Groningen, tot procureor- generaal in Amsterdam benoemd. Brutale inbraak in juwelierszaak Bijna de geheele etalage leegge roofd. Een brutale inbraak te te Rotterdam ge pleegd in den nacht van Vrijdag op Zater dag in de juwelierszaak van het magazijn van gouden en zilveren werken Lucardie N.V., gevestigd aan den nieuwen Binnenweg waar uit een etalage, waarvan de ruit het behulp van een met doeken omwonden ha mer is vernield, gouden en zilveren voor werpen ter waarde van bijna 8Yz duizend gulden zijn gestolen. De inbrekers hadden de weersomstandigheden mee. Men is begonnen met het vernielen van een slot, waarmede een stevig houten luik voor de etalageramen gedurende den nacht wordt aangebracht. Hierdoor konden de die ven de drie groote luiken uit de voegen sahuiven. Zij hebben de zware voorwerpen in een nabijgelegen portiek gedragen, zoodat zij uit het onmiddellijk gezicht waren. Hier na hebben zij getracht met een glassnijder een reep uit het etalagevenster te snijden ter grootte van ongeveer 30 bij 30 cM., welke poging echter mislukte. Daarna hebben zij met een met doeken omwoelden hamer een voudig een flink gat in de ruit geslagen. Met behulp van een haak of iets dergelijks' konden aldus de dichtstbijliggende voorwer pen naar het gat worden gehaald en vervol gens met de hand er uit worden genomen. De dieven hebben op deze wijze kans gezien een gedeelte van de etalage leeg te rooven. Een groot aantal vulpenhouders, zilveren en gouden armbanden, een groot aantal ringen met en zonder steenen, waaronder 180 gou den verlovingsringen, colliers e.d. met een totale waarde van f 8.400, is op deze wijze ontvreemd. Enkele voorwerpen, die de hee- ren in het duister waarschijnlijk niet heb ben gezien, zijn hier en daar verspreid blij ven liggen. De politie stelt een nauwgezet onderzoek in.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Hollands Noorderkwartier | 1941 | | pagina 1