HOLLANDS 18.29 uur DAGBLAD VOOR BIJ VERLIES GEEN NIEUWE BONNEN VERNIELDE STEDEN Verduisteren van STiERKALVEREN GROOTSTE DEEL VAN DONETZBEKKEN BEZET De bedreiging van Moskou Redactie en administratie SCHAGEN Telef. 444 (2 lijnen) Redactie en administratie DEN HELDER Telef. 2345 (2 lijnen) Uitgave: N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier 86ste JAARGANG No. 11631 DONDERDAG 23 OCTOBER 1941 Een groot,gedeelte wordt opzettelijk verloren,... bonnen ^IJN WAARDEPAPIEREN, men kan niet te voor zichtig zijn. Nieuwe, strengere maatregelen, welke de lecretaris-generaal van de departementen Tan handel, nijverheid en scheepvaart en tan landbouw en vissoherij, thans heeft aan gekondigd, in verband met vermissingen van distributiebescheiden zijn hard doch 'noodzakelijk. Het is helaas zoo. dat 'de goeden met en ïoor de kwaden moeten lijden. Op alle mo gelijke manieren is door het centraal distri butiekantoor steeds weer gewaarschuwd: „Pas op uw bonnen 1 Bewaar ze achter slot en grendel. Neem toch vooral niet meer mee, dan u bij het boodschappen doen noodig hebt. Bedenk, dat bet waardepapieren zijn, «van goed als bankbiljetten!" OpeetI Het heeft niet geholpen. Een beden kelijk verschijnsel i^, dat het bonverlies toenam, naarmate de* rantsoenen kleiner moesten worden. Wat wijst erop, dat de vermissingen lang nie! altijd aan slor digheid te wijten zijn. Er is opzet in het spel. En in de meeste gevallen is het zelfs opzet. Maandelijks worden onge veer 20.000 kaarten als verlóren opgege ven. Een groot gedeelte hiervan is onge twijfeld opzettelijk „verloren". Het is verschrikkelijk voor de „eerlijke" verliekersi maar„eerlijke verliezers" be hoeven ook niet te bestaan. Tegen over macht kan niemand op. Wie zijn bonnen is kwijtgeraakt door bominslag, brand of (be wezen) diefstal! wordt geholpen. Ieder, die zijn eigen egoisme terzijde weet te stellen, zal toegeven, dat eerlijke distribu- van de voorraden, die voor de Neder- landsche bevolking beschikbaar worden ge- ilteld, een gebiedende eisch is. Wij kunnen ons niet ineer veroorloven verloren bonnen i vervangen, want dat beteekent, dat dui mden menschep dubbele porties krijgen. De dagelijksche leider1'van het centraal di- Itributiekantoor, de heer S. de Höo, heeft reed$ herhaaldelijk wenken gegeven, welke het publiek van dienst kunnen zijn, om geen n te verliezen. In het algemeen belang mogen de belangrijkste dier wenken van den heer De Hoo hier nog eens herhaald wor den: 1. Bewaar uw bonnen achter slot en gren del op een plaats, waar inbrekers ze niet roeken (niet bij uw geld). 2. Houdt het distributienieuws geregeld Ij. Zoekt telkens de bonnen uit die li noo dig hebt.. Ga daarvoor bij voorkeur plleen zitten. Vooral niet bij een open raam. Ook bij kleine kinderen. Doe de uitgezochte lonnen in een stevig mapje. 3. Neem nooit meer bonnen mee dan u bij het boodschappen doen noodig hebt. 4. Doe uw bonnenmapje niet in een tasch die u kunt laten liggen, maar in een zak, waaruit u het niet verliezen kunt. Strafbaar bif plichtsverzaking. fa dit verhand wijst de secretaris-gene raal van de departementen van handel, nijverheid en scheepvaart en van land bouw en visseherij erop, dat aMe houders van distributiebescheiden de plicht ie opgelegd om de noodige zorg voor het beheer en het bewaren van distributie bescheiden aan te wenden. Duizenden kilogrammen ontplofbare stoffen hadden de Sovjet-troepen in de huizen en gebouwen van de steden, welke zij door den onweerstaanbaren opmarsch van de zege- berende Duitsche troepen hebben moeten prijsgeven, ingemetseld. Door middel van ïraadlooze'installaties werden deze ladin gen tot ontploffing gebracht, lang nadat de iteden ontruimd waren. Geweldige ontploffingen en branden wa len er het gevolg van en er is thans geen stad meer of groote wopnwijken zijn door deze vernielingen en de daardoor ontstane branden zeer geteisterd. Wat er met 'de burgerbevolking gebeuren moest, daar bekommerden de Sovjets zich niet om Maar wie er zich wel om bekommeren, 2nt zijn de ambulances, die in grooten getale achter de Duitsche troepen oprukken. Zij brengen "hulp aan ied'er die daar be hoefte aan heeft, aan vriend en vijand. Nederland zendt ook een ambulance. Deze hulp-expeditie verdient aller steun. Ook op uw steun w.ordt gerekend. Stort daarom uw bijdragen op giroreke ning: 8-760-0 Nederlandsche Ambulance, Koninginnegracht 22. 's-Gravenhage. ■SABOTEURS EN HAMSTERAARS". VGRAVENHAGE. 23 October. Max Blokzijl spreekt hedenavond over den zen der Hilversum I over het onderwerp: „Sa boteurs en hamsteraars". butiebescheiden laat slingeren, is men straf- butiebescheiden laat slingeren, ism en straf baar en wel met hechtenis van ten hoogste één jaar of geldboete van ten hoogste vijf en twintig duizend gulden. Indien mocht blijken, dat men zijn distributiebescheiden opzettelijk hiet zorgvuldig heeft bewaard, kan gevangenisstraf van ten hoogste acht jaar of geldboete van ten hoogste honderd duizend gulden worden opgelegd. Met na druk wordt er de aandacht op gevestigd, dat, indien bij vermissing van distributiebeschei den zou blijken, dat niet de yereisehte zorg voor het bewaren daarvan is aangewend, ook inderdaad tot het instellen van,een strafver volging zal worden overgegaan. Geraffineerde taschjesdief gearresteerd Wachtte zijn slachtoffer op in een nauw donker straatje. Den laatsten tijd kwamen bij de Haagsche politie herhaaldelijk aapgiften binnen van diefstal van damestaschjes, meestal in het achteppm gepleegd vanuit rijwieltassohen. Naar aanleiding hiervan gingen rechercheurs geregeld in deze omgeving surveilleerên. Gis teravond arresteerde een tweetal hunner als verdacht van deze diefstallen, den 17-jarigen schilder S. Naar het politiebureau overgebracht, bleek deze echter niets bezwarends bij zich te heb ben. Bij een huiszoeking in zijn woning wer den echter tal van voorwerpen uit dames taschjes aangetroffen, waaronder een zeven tiental vulpenhouders, waarvan enkele zeer kostbare, een negental sigarettenkokers, ci- garettenaanstekers en verscheidene porte feuilles, waarvan een nog een bedrag van 37 gulden'inhield. Een twintigtal diefstallen kon worden opgehelderd. De taschjesdief bleek zeer geraffineerd te werk te gaan. Hij bestal zijn slachtoffers, wanneer deze zich 's avonds in dit donkere nauwe straat te voet naar een rijwielstalling begaven. Van zijn greep in de rijwieltasch bemerkten zij meestal niets. Verder heeft de Haagsche politie nog vijf personen kunnen arresteeren, die verdacht worden van rijwieldiefstal. Een hunner werd door een dokter op heeterdaad betrapt, toen tijdens zijn. visite aan een patiënt, de dief zich met zijn rijwiel uit de voeten trachtte te maken. DE BEIDE UITZENDINGEN VAN DEN DIRECTEUR-GENERAAL VAN DEN •LANDBOUW. HILVERSUM. 22 Oct. De persdienst van den Nederlandschen Omroep meldt:* 'De beide uitzendingen van den directeur- generaal van den Landbouw,den heer de Ruiter: 1) de directeur-generaal van den land bouw als boer, 2) de directeur-generaal van den land bouw spreekt over het landbouwbeleid, welke in het programma stonden op de Dinsdagen 14 en 21 October van 18.15 tot 1-8.35 uur Hilversum II. zullen\ worden her haald en, wel respectievelijk op^ Maandag 27 October van 8.15 tot 8.35 uur Hilversum I en Donderdag 30 October van 8.15 tot 8.40 uur Hlversum L WAARDEBONS WINTERHULP NEDER- LAND. 'StGRAVENHAGE, 22 Oct. De directeur- generaal van de stichting Winterhulp Ne derland maakt bekend, dat de waardebons der series, a, b, c, d, e en f, welke nog niet ter verzilvering wercfen aangeboden tot 1 November 1941 door winkeliers en hande laren aan het hoofdbureau Hofweg 7, 's-Gra- venliage, kunnen worden ingezonden onder vermelding der redenen der te late aanbie ding. Waardebons der genoemde series, wel ke na 1 November 1941 nog wor den aangeboden, kunnen onder geen enkele voorwaarde meer worden aangenomen. Zatfs da zwaarst* sovjetbunkers moeten bet tegen de Duitsche granaten afleggen ee worden hei zwijgen opgelegd. Groote gaten in het beton hebben dezen bunker buiten dienst gesteld (Atlantic-HoBand) Een kijkje tijdens de eerste lessen in de Technische school van den Nederlandschen Arbeidsdienst, welke dezer dagen in de fraaie omgeving van Doorn is geopend (Polygoon Zeijlemakcr) f Doitschlaod strijdt voor Eoropa DOJNETZBEKKEN VERDER BEZET Bij Dagö 3000 gevangenen gemaakt MOSKOU, NEW-CASTLE EN DOVER GEBOMBARDEERD. HOOFDKWARTIER VAN DEN FUEH- RER, 22 OCT. Het opperbevel der weermacht maakt bekend: De bezetting van het bolsjewistische industriegebied in h-at Donetzbekken door de Duitsche en de verbonden troe pen is gisteren uitgebreid. Ten Zui den van Brjansk heeft de znivering van het gevechtsterrein nog 5000 ge vangenen en een zwaren tank, benevens 56 stukken geschut alsbuit in onze handen doen vallen. Naar in een extra-bericht is medege deeld, is het eiland Dagö ingenomen. Daarmede zijn alle Baltikche eilanden in Duitsche handen en is het geheele Baltische gebied van den vijand bevrijd. In voorbeeldige samenwerking met for maties van de marine en bet luqhtwa- pen was het een divisie infanterie van het Duitsche leger reeds op 12 October gelukt aan den Zuidpunt van het eiland bij verrassing te landen. In afzonder lijke, hardnekkige gevechten van tien dagen werd het eiland sindsdien van den vijand gezuiverd. Drieduizend ge vangenen vielen daarbij in onze han den. Resten der vijandelijkebezetting werden bij een poging om over zee te ontkomen, door eenheden van de oor logsmarine en het luohtwapen vernie tigd. in de succesvolle landingsondernerain- gen op de Baltische eilanden hebben de stormboofcpioriiers van het leger een bijzonder aandeel gehad. De Pinsche marine heeft de operaties van de Duit sche zeestrijdkrachten doeltreffend ge steund.- Het luchtwapen heeft bij dag en bij nacht de Sovjet-hoofdstad Moskou ge bombardeerd. In den strijd tegen Groot-Brittannië hebben sterke strijdkrachten van het luchtwapen dezen nacht de haven New Castle aangevallen. In dokinstallaties, opslagplaatsen en ravitailleeringsbedrij ven ontstonden aanzienlijke verwoestin gen. Andere luchtaanvallen waren ge richt op de- haveninstallaties van Dover. Aan de Kanaalkust schoten Duitsche jagers elf Britsche vliegtuigen neer. Eén eigen toestel ging hierbij verloren. In Noord-Afrika hebben Duitsche duik bommenwerpers voltreffers van bom men geplaatst op Britsche artillerie stellingen en bunkers bij Tobroek. Britsche l5t>mmenwerpers hebben in den nacht van 22 October verschillen de plaatsen in Noordwest Duitschland, o.m. Bremen, aangevallen. Door neer geworpen bommen, hoofdzakelijk op woonwijken, leed de civiele bevolking verliezen aan doodeir en gewonden. Vijf aanvallende vliegtuigen werden neer geschoten. Verklaring van aartsbisschop CURLEY BALTIMORE, 22 Oct. (A.N.P.): De katholieke aartsbisschop Curley heeft i h een toe spraak verklaard, dat nie-' mand beweren kh.n en men zich ook niet.moet 1 aten wij s- maken, dat Engeland strijd.t yoor het behoud van h'et' christendom en van de demó- c r a t i e. ENGELSCHE LUCHTAANVALLEN. 'S-GRAVENHAGE, 22 Oct. Britsche vliegtuigen vlogen in den afgeloopen nacht boven ons land. en- wierpen brisant- en brandbommen. Er werd slechts glasschade aangericht. Vanavond gaat de verduistering in om en duurt totmorgenochte nd 8.20 uur Mogelijkheid tot inlevering INPLAATS VAN EEN RUND. 's-Gravenhage, 22 Oct. In een officieele publicatie van het departement van land bouw en visseherij is medegedeeld, dat de mogelijkheid is opengesteld, om in plaats van één rund van tenminste 350 kg., dat in gevolge de verplichte veelevering vóór 1 De cember a.s. aan de Nederlandsche Veehou derij centrale geleverd moet worden, twee of drie stierkalveren in te leveren van een in de publicatie aangegeven minimum gewicht. Voor bijzonderheden wordt naar genoemde publicatie verwezen. I ROOSEVELT's NEUTRALITEITSWET. Het crediet voor hulpverleening aan Engeland. NEW YORK, 22 Oct. (D.N.'B.) Meer 'dan honderd leden van de Republikeinscbe partij: met aan het hoofd Wendell Willcie, hebben aan de republikeinscbe ,leden van het Con gres een boodschap gezonden, waarin de op-i heffing van de neutraliteitswet wordt ge- eischt. De begrotingscommissie van den S'ènaat heeft goedkeuring gehecht aan het door het Huis van Afgevaardigden reeds aangenomen crediet van rond Omilliard dollar voor hulp verleening aan Engeland. Het voorstel gaa.t thans naar de plenaire zitting van den se* naat. STEIGER INGESTORT. Arbeider zwaar gewond. Gistermiddag is bii het Verzorgingshuis aan de Klaprooslaan te Groningen een hei stelling door tob nu toe onbekende oorzaak plotseling ingestort. De 43-jarige gehuwde R. D., wonende te Groningen, die onder den steiger stond, kreeg een paal op het hóófd. Hij wérd 'met zware verwondingen, o.m. eéh schedelbreuk, naar het Academisch Zieken huis overgebracht. Snelle opmarsch verrast de bolsjewisten Süccesvolle operaties van HongaarscheItaliaansche en Spaansche troepen BOEDAPEST. 22 Oct Het Hongaar sche persbureap M.T.L meldt van het Oostelijke front: De in het Zuidoosten van de Oekraïne oprukkende verbonden strijdkrachten achtervolgen temidden van ;de zonder succes uitgevoerde tegenaanvallen van den vijand zegevierend de wijkende bols jewieken en hebben reefls het grootste deel vap het Donetzbekken bezet. De Hongaarsche troepen zetten hun op marsch in het Donetzbekken met de tradi- tioneele Hongaarsche dapperheid voort. Zij hebben de vijandelijke tegenaanvallen krach tig afgeslagen. Een van onze afdeelingen maakte 700 gevangènen. In de jongste ge vechten heeft zich de eerste luitenant Sol tan Szentgvorgvi onderscheiden. Met zijn compagnie maakte hij de verovering moge lijk van een zwaar versterkte en taai verde digde vijandelijke stelling. Onze verliezen zijn gering. In gevechten, die in den loop van den 21sten. October in den Zuidelijken sector van het Oostelijk front werden geleverd, hebben de Hongaarsche troepen nieuwe suc cessen behaald, naar het D.N.B. méldt. Tij dens hevige gevecht ui wierpen zij de Sow- iets terug en veroverden talrijke plaatsjes. Den 21sten October maakten de Hongaar sche troepen meer clan zevenhonderd ge vangenen. Aan de gevechten in den Zuidelijken sec tor van het Oostelijk front hehhen de laat ste dagen ook Italiaansche afdeelingen fleel genomen. Troepen van een ïtaluansche di visie infanterie veroverden den Sisten Octo ber aa een hevig gevecht een belangrijk star tion,. Troepen eener andere Italiaansche di visie infanterie overschreden bij gevechten met Sowjet-a.fdeélineen een rivier en achter volgden de terugtrekkende Sowjets. Tijdens de gevechten van dep 21sten October heb ben de Italiaansche troepen talrijke gevan genen eemaakt. Troepen van de Spaansche divisie hebben met suces deelgenomen aan de gevechten der laatste dagen* in den Noordelijken sector van het Oostelijke' front. In dapper optreden forceerden de Spaansche soldaten den overgang oven een rivier en vormden ondanks-den he- vigen afweer der Sowjets een brugge hoofd. Bewering van Britsch officier weerlegd. BERLIJN, 22 Oct. (DNB.) De Britsche* majoor Hastings heeft verklaard, dat Mos- 'kou door een stoot van het leger van Woros- jilof in de flank van de naar Moskou opruk kende Duitsche strijdkrachten, gered zou kunnen worden. Hierop verklaart een Duit sche militaire deskundige, dat majoor Has tings helaas niet heeft medegedeeld, hoe dit zou kunnen geeburen. De bolsjewisten kon den niet eens met volledig voor den strijd geschikte troepen snelle operaties tegen de Duitsche legers uitvoeren. Hoe zouden zij nu met hun in Leningrad ingesloten strijdkrach ten en de overgëblèven verslagen troepen van Worosjilof succesvolle operaties kunnen uitvoeren? Alle bolsjewistische strijdkrachten, wel ke voor de verdediging van Moskou in den strijd worden geworpen, zullen hetzelfde lot ondergaan, als die bij Brjansk en Wjasma en tenslotte zal ook "Moskou zelf den verderen opmarsch van de Duitsche strijdkrachten niet gunnen ophouden. Tien escadrons vernietigd. In den zuidelijken sector van het Ooste lijk front in den strijd geworpen formaties van de Waffen-SS., hebben op 21 October zeer succesvol gestreden. Een"-formatie van de Waffen-SS. gelukte het in een harden strijd een bruggehoofd te verkrijgen en'het ondanks alle tegenaanvallen te behouden. In het verloop van deze gevechten vernietigden de soldaten van deze formatie in totaal tien bolsjewistische escadfons. Een vanuit dit bruggehoofd uitgestuurde verkenningstroep van een Duitsche pantserdivisie,, dwong door een dappere actie een ander bolsje wistisch escadron zich over te geven en maakte verscheidene stukken geschut buit. iri 'n snellen aanval over een rivier verover de een Duitsche divisie infanterie op 21 Oc tober in den centralen sector van het. Ooste^' lijk front een bruggehoofd. De bolsjewisten hadden klaarblijkelijk op deze plaats van het gevechtsgebjed nog geen opmarsch der Duitsche troepen verwacht, want aan den anderen oever stieten de Duitsche soldaten op een bolsjewistisch bataljon, dat juist werd uitgeladen. De bolsjewisten, die door het plotselinge verschijnen van de Duitsche troepen geheel verrast waren, werden totaal in de pan gehakt en uiteengejaagd..

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Hollands Noorderkwartier | 1941 | | pagina 1