HOLLANDS dagblad voor Ziekenfondsbesluit geregeld HELDERSCHE COURANT VAN 1873 SCHAGER COURANT VAN 1855 Geen uitkeering indien niet inge schreven bij een toegelaten ziekenfonds Denk dat niet IjSLANDSCHE REGEERING AFGETREDEN Verduisteren 18.27 uur NIEUWE BOTER- EN VETKAARTEN OP KOMST Redactie en administratie SCHAGEN Telef. 444 (2 lijnen) Redactie en administratie DEN HELDER Telef. 2345 (2 lijnen) Uitgave: N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier 86ste JAARGANG No. 11632 VRIJDAG 24 OCTOBER 1941 Aanzienlijk ruimere verstrekkin gen. Premie slechts 2 pCt. van het loon 1 November in werking. De Persdienst van het Dep. van Socia le Zaken deelt mede: 's-CRAVENHAGE, 23 Oct. Dank zij de activiteit van en de goede samenwerking tasschen het Dep. van Sociale Zaken en bet Ned. Verbond van Vakvereenigingen, zal op 1 November a.s. het zieken- fondsenbeslnit, opgenomen in het verordeningenblad voor het bezette Ne- derlandsche gebied, stuk 34 van 16 Ang. in werking treden. In verband daarmede is heden in het verordeningenblad opgenomen het tweede uitvoeringsbesluit van den secre taris-generaal van het Dep. van Soc. Za ken, waarin in wezen het grootste deel van de voor de uitvoering van het Zie- kenfondsenbesluit noodzakelijke bepalin gen is vastgelegd. Het Ziekenfondsenbesluit regelt de verze kering zelve tegen geneeskundige verzor ging en geldelijke uitkeering bij overlijden, alsmede de uitvoering daarvan. Ten aanzien van den kring der verzeker den wordt in het Ziekenfondscnbesluit on derscheid gemaakt tusschen z.g. verplichte jerzekering een vrije verzekering. Tegelijk dief, liet Ziekenfondsenbesluit is n.1. een besluit van den secr.-gen. van het Dep. van Soc. Zaken .houdende aanvullingen en wij ziging van de Ziektewet, afgekondigd, waar bij wordt bepaald, dat art. 50 der Ziektewet met ingang van 1 Nov. 1941 in werking zal treden, en het bevallingsgeld van 55 gulden wordt ingevoerd. Art. 50 der Ziektewet schrijft voor, dat den verzekerde geen ziekengeld toekomt, indien hij niet is ingeschreven bij een over eenkomstig de Ziekenfondsenwet toegelaten ziekenfonds. Dit heeft dus tot gevolg, dat de arbeiders, die onder de Ziektewet vallen, vanaf 1 Nov. a.s. ten aanzien van het Zie kenfondsenbesluit verplicht verzekerd zijn. Daarnaast opent het Ziekenfondsenbesluit de mogelijkheid voor het afsluiten van een Verzekering voor hen, die niet verplicht verzekerd zijn. dus de z.g. vrije verzekering. Aangezien door het geheele besluit heen regelmatig onderscheid gemaakt wordt tus schen de verplichte verzekering en de vrije verzekering, is het ongetwijfeld goed deze [splitsing scherp in het oog te houden. r Zoo bepaalt het Ziekenfondsenbesluit. d'at do bepalingen voor de verplichte verzeke ring niet alleen gelden voor den arbeider zelf. maar zich mede uitstrekken tot de leden van zijn gezin, wier kostwinner hij is. In het tweede uitvoeringsbesluit wordt gezegd, dat als gezinsleden te beschouwen zijn de personen, jegens wie de arbeider volgens de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek onderhoudsplichtig is en tot zijn gezin hehoorende stief- en pleegkinderen, met dien verstande, dat kinderen slechts ia aanmerking komen, indien zij den leeftijd van lfi jaar nog niet hebben bereikt en in zooverre deze gezinsleden niet zelf verplicht verzekerd zijn. Waarschijnlijk zal de juris prudentie in de toekomst mcoton uitwijzen, wat het Ziekenfondsenbesluit onder stief- en pleegkinderen verstaat. Vanzelfsprekend zijn alle voorschriften ton aanzien van de verplichte verzekering scherper en meer dwingend geredigeerd dan ten opzichte van de vrije verzekering het geval is. (Zie vervolg op pag. 2) STADHOUDER KAUFMANN IN NEDERLAND. Bezoek aan Rotterdam en Amsterdam. DEN HAAG, 23 Oct. De stadhouder van Hamburg, gouwleider Kaufmann, heeft de eerste dagen van deze week als persoonlijke ?ast van de bevelhebber der weermacht, den generaal der vliegers Fr. Christiansen, in Nederland vertoefd. Bijdeze gelegenheid heeft hij de haveninstallaties te Rotterdam cn Amsterdam, benevens enkele bedrijven bezichtigd. Ter gelegenheid van een kame- raadschappelijken avond der officieren van den staf van den bevelhebber der weermacht, had de gouwleider ook de mogelijkheid tot een samenzijn met den rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied, Rijks commissaris dr. Seyss-Inquart. Stadhouder Kaufmann heeft Nederland vandaag weer verlaten. Anderhalf millioen arbeiders Het in werking tredende ziekenfondsenbe sluit brengt met zich mede, dat alle arbei ders. die krachtens de Ziektewet verzekerd zijn voor de uitkeering van ziekengeld, zich zoo spoedig mogelijk moeten aanmelden voor het lidmaatschap van een toegelaten ziekenfonds: Aangezien het hier om zoo om en bij. anderhalf millioen arbei- ders gaat, brengt dit uiteraard een om vangrijken administratieven arbeid met zich Teneinde deze zoo vlot mogelijk te doen ver- loopen is een zeer eenvoudige aanmeldings methode gekozen: een dubbele briefkaart, die door de werk nemers en de werk- gevers moet worden ingevuld. Degenen, die reeds thans bij een ziekenfonds zijn aan gesloten, ontvangen deze kaart van hun zie kenfonds, de overigen zullen van 25 October af aan het naast bijzijnde postkantoor de kaart in ontvangst kunnen nemen. Duifschland strijdt voor Europa Duitsche troepen op 60 K M van Moskou Buitenste verdedigingsstelling doorbroken BRITTEN VERLOREN VAN 15 TOT 21 OCT. 59 VLIEGTUIGEN EN 32.000 BRT. SCHEEPS- RUIMTE. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FUEHRER, 23 Oct. Het opper bevel van de weermacht maakt bekend: Ondanks moeilijke weersomstandig heden werd de buitenste verdedigings stelling der bolsjewistische hoofdstad in de laatste dagen van het Zuidwesten en Westen uit over een breed front doorgebroken. Onze vooruitgeschoven aanvalsafdeelingen zijn hier en daar tot op zestig kilometer van Moskou ge naderd. Ook in den afgeloopen nacht werd Moskou met brisant- en brand bommen bestookt Duikbooten brachten vier vijandelij ke schepen met tezamen 32.000 brt. tot zinken. Hierbij werd het Britsche troe pentransportschip Aurania van 14.000 brt. op den Atlantischen Oceaan aan een krachtig beschermd en snel varend militair konvooi ontrukt. Gevechtsvliegtuigen brachten overdag een vrachtschip van 1500 brt. tot zin ken en beschadigden door bommen een grooten kooDvaarder. Nachtelijke aanvallen van de lucht macht waren, bij goed uitzicht op de aarde, gericht oo de ravitailleerings- haven Birkenhead. In belangrijke mili taire installaties ontstonden hevige ont ploffingen en branden. Andere gevechts vliegtuigen plaatsten voltreffers van bommen op het havengebied van Great- Yarmouth. De vijand liet vannacht brisant- en brandbommen vallen op verschillende plaatsen van West-Duitschland. De bur- gerbev 'king leed geringe verliezen. E werd slechts onbeteekenende schade aangericht. Luchtdoelartillerie schoot drie Britsche bommenwerpers omlaag. In den tijd van 15 tot 21 October 1941 verloor de Britsche luchtmacht 59 vliegtuigen. In denzelfden tijd gingen in den strijd tegen Groot-Brittannië acht eigen vliegtuigen ''erloren. Denk niet, dat als straks de Nederland sche ambulance vertrokken is, er geen geld meer noodig zal zijn. Juist dan zal een blij vende steun van heel het Nederlandsche volk meer dan ooit noodig zijn! Immers dan be gint het werk pas. Én dat er veel werk te verrichten valt, ginds in het Oosten, daar aan zal wel niemand twijfelen. Maar ook dient men te denken dat slechts door den steun van het Nederlandsche volk de ambulance in staat zal zijn Hollands naam hoog te houden. Daarom is het uw plicht, Nederlanders, naar uw vermogen de menschlievenden ar beid van deze hulpexpeditie te steunen en te blijven steunen. Vergeet daarom niet uw bijdrage te stor ten, hetzij voor de eerste maal, hetzij voor een tweede maal op girorekening 8-7-6-0-0 Nederlandsche Ambulance, Koninginnegracht 22, 's-Gravenhage. De omsingelingsslag bij Wjasma. Een Duitsche pantserwagen- aldeel'mg wacht op het bevel tot den aanval (Hofimann-Stapf) EEN BOND WIEN HET GOED GAAT Steeds meer vegetariërs Van den Nederl. Vegetariërs- hond, welke eenigen tijd geleden ongeveer 1400 leden en begunstigers telde, was door toetreding van nieu we leden het ledental op 1 October 1.1. gestegen tot 3178, terwijl op dien datum niet minder dan 1393 can- didaat-leden stonden ingeschreven. Ned. Soc. werkgemeenschap ontbonden Ondermijnende geruchten belet ten de ontplooiing. Kassaldo naar „Winterhulp." Blijkens een bericht in „Het Volk" van gisteren is de Nederlandsche' Socialistische Werkgemeenschap on tbonden. Het bestuur van de N.S.W.G. verklaart na mens de leden van genoemde organisatie, dat de opzet ervan niet anders is geweest, dan de socialistische waarden, in een veeljarigen strijd door de Nederlandsche arbeiders ver worven, zoover zulks mogelijk was, te be houden en te beschermen. De ondermijnende geruchten, welke opzet telijk over leiding en leden zijn verspreid, de grievende bejegeningen, welke leiding en leden dagelijks bij hun arbeid voor de N.S. W.G. moesten ondervinden, het feit, dat er geen enkele reden bestond om hun oprecht heid en goede trouw in twijfel te trekken, zijn de oorzaak geweest, dat cle in het belang der Nederlandsche arbeiders gewenschte groei uitbleef en niet de omvang en de in vloed is bereikt, benoodigd om het gestelde doel, namelijk het voeren van practische po litiek te bereiken. Het bestuur vindt het allerminst ontee- rend te moeten erkennen, dat de N.S.W.G. tegenover de verspreide laster en de op groote schaal ondervonden ondermijnende tegenwerking, geen middelen ter beschikking staan, om, met zichtbaar resultaat, practi sche politiek op socialïstïschen grondslag te voeren. Het is op deze gronden, dat leiding en le den besloten hebben, alle toegetredenen hun vrijheid te hergeven en met ingang van 19 October 1941 tot ontbinding der N.S.W.G. zijn overgegaan. Tenslotte besloten leiding en leden, het nog aanwezige kassaldo ter beschikking te stellen van „Winterhulp Nederland." - Nederlandsche Landstand in het leven geroepen E. J. ROSKAM BOERENLEIDER. Het Rijkscommissariaat maakt bekend: De Rijkscommissaris voor de bezette Nederlandsche gebieden, heeft bij de in het Verordeningenblad van heden ver schenen verordening no. 196/41 den „Ne- derlandschen Landstand" in het leven geroepen, aan het hoofd daarvan staat de boerenleider van den „Nederland- schen Landstand". Bij de tegelijkertijd verschijnende verordening no. 197/41, heeft de Rijkscommissaris zich de benoe ming van den boerenleider voorbehou den. Op grond van deze verordening heeft hij den heer E. J. Roskam in Lan teren tot boerenleider van den Neder- landschen Landstand benoemd. KRAPPE CONTROLE OP TABAKS GROSSIERS. Ongeoorloofde praktijken. Daar gebleken is, dat den laatsten tijd steeds meer groothandelaren in tabakspro ducten aflevering aan hun regelmatige af nemers weigeren en de ingekochte tabaks producten langs abnormale wegen tegen lioogere prijzen dan geoorloofd afzetten, is bij in de Nederlandsche Staatscourant ge publiceerde beschikking bepaald, dat groot handelaren in tabaksproducten wekelijks aan den gemachtigde voor de prijzen opga ve moeten doen van beginvoorraden, inkoo- pen en verkoopen en eindvoorraden. STOCKHOLM, 23 Oct. (DNB.) De iJs- landsche regeering is afgetreden. Als oor zaak vermeldt de Engelsche nieuwsdienst, dat de positie van het kabinet als gevolg van meeningsverschillen over de te volgen politiek in zake de stijging der kosten van levensonderhoud onhoudbaar was geworden Het aftreden wekt in kringen te Berlijn geen verrassing, het wordt beschouwd als bevestiging van het reeds lang verworven inzicht, dat de gevolgen niet lang op zich zouden laten wachten, wanneer de zg. groote democratieën zioh inmengen in vreemde leefgebieden en ook daar streven naar op richting van hun politieregime. Het ÏJsland- sche kabinet trekt thans de consequenties uit het, feit, dat het bedrogen is in zijn ver wachtingen, die gegrond waren op plechtige toezeggingen. Evenals in het nabije Oosten is ook de recente ontwikkeling in IJsland een welsprekend voorbeeld er voor hoe het landen vergaat, die door de democratieën onder haar beschermende heerschappij wor den genomen. Wanneer de destijds gegeven cijfers der Engelsche bezettingstroepen 60.000 zou den kloppen, waarbij later nog Amerikanen SLUIKHANDELAAR BEZWENDELD Slaolie was geen slaolie, maar water met azijnzuur. De Utrechtsche politie is er in geslaagd de hand te leggen op twee Utrechtsche kooplieden, die verdacht worden van op lichting. Het betreft hier een zwendel in slaolie, tenminste hiervoor ging de vloeistof door. die onder de weidsche benaming sla olie bij betrekkelijk velen aan den man werd gebracht. Een inwoner van Utrecht die een café bezocht, kwam in connectie met zeke ren P. S., die hem vertelde, dat hij slaolie kon leveren zonder bon. tegen den prijs van f 5.25 per flesch. De cafébezoeker ging op dit aanbod in en kocht voor dezen prijs eerst 15. daarna noe 14 flesschen. Toen de man later een proef eing nemen met de ..slaolie", bleek het. dat er van slaolie geen sprake was Na een ingesteld onderzoek kwam vas^ te staan, dat de ..olie" voor 95 procent uit water en voor de rest uit aziinzuiir. een kleurstof een bindingsmid- <iel was sameneresteld. De nolitie kon P. S. nnvsfneren De man had fiP-v van zekeren G. W. van H. in commissie. S. moest de flesschpn verkoopen voor den prijs van f 4.onder beding, d'at hij zelf mocht behoudnn wat hji meer kon krijger. Uit het verdere onderzoek bleek nog. dat le vloeistof afkomstig was uit Rotterdam. ,-aar deze als surrogaat. veri<ocht werd. De '^°srhen waron wel door cansnles afgeslo ten doch droeeen geen etiketten. De politie te Rottendam heeft het ver dere onderzoek in handen. Vanavond gaat de verduistering in om en duurt tot morgenochtend 8.22 uur Uitreiking vóór 2 Novemb?r OUDE KAARTEN MOETEN WOR DEN INGELEVERD. 's-GRAVENHAGE, 23 Oct. De secretaris generaal van het Dep. van Landbouw en Visscherij maakt bekend, d'at vóór 2 Novem ber a.s. nieuwe boter- en vetkaarten ter ver vanging van de thans in gebruik zijnde, zullen worden uitgereikt. Op nader door de plaatselijke distributie diensten te bepalen data zal men zich bij1 deze diensten lienen te vervoegen onder overlegging van de distributiestamkaart en alle thans geldige boter- en/of vetkaarten. Dit zijn dus de normale boter- en vetkaar- ten, alsmede de toeslagkaarten van de bon boekjes C en D, voor zwaren en zeer zwa ren arbeid. Tegen inlevering van deze kaar ten zullen de nieuwe boter- en vetkaarten worden uitgereikt, welke per kaart acht bon nen bevatten, genummerd van 51 tot en met 58, met de aanduiding „boter" of „vet". De aandacht wordt er op gevestigd, dat uitsluitend boter- en vetkaart ter inwisseling worden aangenomen, waar op de bon „41" en alle hoogere num mers nog aanwezig zijn. Voorts behoeven de nieuwe kaarten niet in de plaats van inschrijving in het bevol kingsregister te worden afgehaald on de toeslagkaarten voor zwaren arbeid niet in de plaats waar de arbeid wordt verricht. NIEUWE BONAANWIJZINGEN OP PAGINA 2 HET JOODSCHE GRONDBEZIT Rechtskundige handeling ver- eischt goedkeuring. De Rijkscommissaris (commissaris-gene raal voor Financiën en Economische Zaken) heeft overeenkomstig par. 20 al. 2 van de verordening no. 154/1941 betreffende het Joodsche grondbezit het volgende, algemeen bindende besluit genomen: In de practijk is bij de interpretatie van de paragraphen 10 en 11 der verordening no. 154/1941 betreffende Joodsch grondbezit twijfel ontstaan, of rechtskundige handelin gen, die volgens den tekst van de genoem dede paraghaphen alleen verricht kunnen worden met goedkeuring van den Rijkscom missaris (commissaris-generaal voor Finan ciën en Economische Zaken) zonder deze goedkeuring van rechtswege nietig zijn. De paragraphen 10 en 11 verbieden, dat de daarin genoemde rechtskundige hande lingen verricht worden zonder goedkeuring. Dit verbod valt mede onder de strafbepa lingen van de paragraphen 15 en volgende. Fen rechtskundige handeling zonder goed keuring is derhalve verboden en dus nietig. Dit blijkt ook uit art. 135S al. 4 van het Bur gerlijk Wetboek, volgens hetwelk voor de geldigheid van een rechtskundige handeling een veroorloofde rechtsgrondslag vereischt kwamen, dan is het zonder meer duidelijk, welk een invloed zulk een invasie op een totale bevolking vaii 120.000 menschen moet hebben. In Berlijn ziet men dan ook in het aftreden van Jonassen en zijn kabinet een bewijs van de groote teleurstelling der IJs- landers in de EngelschAmerikaansöhe be loften. Eerste versche haring te IJmuiden aangevoerd Schot van 21 kisten. Aan den rijksvischafslag te IJmuiden is Woensdagmorgen de eerste haring aange voerd door den IJmuider stroom treilor „Rijnstroom'' IJm. 86. Dit schip heeft in een nacht een schot ge daan van 21 kisten, waarna men onmiddel lijk weer naar IJmuiden terugkeerde om de vangst te verkoopen. De belangsteling voor dit zeebanket was zeer groot. De opbrengst varieerde van f 168 tot f192 per kist van 100 pond. De besom ming bedroeg f3850. DOOR KOLENDAMP BEDWELMD. Toen men gisterochtend een 32-jarige be woonster van een pension aan de Joh. Ver- meerstraat te Amsterdam wilde wekken, gaf zij ook na herhaald kloppen geen gehoor. Daarop maakte men de kamerdeur open en vond de juffrouw bewusteloos op bed liggen, terwijl een sterke kolendamp in het vertrek hing. De G.G. en G.D. werd gewaarschuwd en deze bracht haar naar het ziekenhuis in de le Helmersstraat. Haar toestand is zorg wekkend.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Hollands Noorderkwartier | 1941 | | pagina 1