HOLLANDS Ned. Landstand waakt over den boer DAGBLAD VOOR Verduisteren 18.25 uur Zijn eer beschermd, zijn belangen in veilige handen Radiorede boerenleider Verkoop vrijbankvleesch beperkt S halvé 3Cht i zondi Wltf j rentend, nu opct de diep hi in vel eef een va hij ha* is es tuk lai Redactie en administratie SCHAGEN Telef. 444 (2 lynen) Redactie en administratie DEN HELDER Telef. 2345 (2 lynen) Uitgave: N.V. Uitg. My. Hollands Noorderkwartier 86ste JAARGANG No. 11633 ZATERDAG 25 OCTOBER 1941 ontva» and een iordend Pcrsoa t te b nif nie 'n. vla en aï 'findbouworganisaties JJlJ op te nemen in het Ttiai ffoofe geheel Landbouwcrisis organisaties ten doode gedoemd anet et il /an be esteldei aelache "S-GRAVENHAGE, 24 October. Zooals verrk emeld is in het thans verschenen Verorde- netjes ingenblad opgenomeneen verordening van wafel den rijkscommissaris voor het bezette Ne- jerlandsche gebied betreffende de oprichting i| jan den Nederlandschen landstand, D®26 verordening luidt als volgt: nschel A r t i k e 1 1. sjes to! [j) De Nederlandsche Landstand is een orgen- openbaar lichaam in den zin van artikel 142 el eem jer Grondwet en is gevestigd te 's-Graven- lwd ,ïe. sest j)( De Nederlandsche landstand heeft ver- tiidinjf ordenende bevoegdheid in den zin van arti- ïëlt. 153 der grondwet. Artikel 2. De Nederlandsche Landstand heeft in ver- ntwoordelijkheid tegenover het Nederland se volk tot taak: >p| l) De belangen van de landelijke bevol- L 1 ing te behartigen en te waken over de eer au de standgenooten. 2) In liet kader der door den Staat te vo* geven richtlijnen de^bedrijfseconomische aan- elegenheden /der landelijke bevolking te egelcn en daarover te waken. 3) Aan de voedselvoorziening van het Ne- n vep les 1 de iter b ir hel derlandsche volk mede te werken. A r t i k e 1 3. Tot den Nederlandschen Landstand .be- iooren 1) Alle personen, die door hun werkzaam- eid of door het te beschikking stellen van ir, dal arceelen grond of Water deelnemen aan het roductief maken van den Nederlandschen ee- odem met inbegrip der binnen- en kustwa- «n iren. De familieleden der onder 1) genoemde ersonen, voor zoover deze geheel of ge- 'Q als eeltelijk voor "het onderhoud van genen Horgen. als (2) Vereenigingen, lichamen, instellingen thee. <n stichtingen kunnen, onafhankelijk van hun rechtsvorm en rechtspersoonlijkheid, roor zoover zij geen openbaar lichaam zijn en imen: wal bren- dit eheel k. 30 pe- aan nelSCi n is. ïden.; en, he le- WERELDSCHOUW IEER en meer begint hot duidelijk te VI worden dat de wijziging van het Ja- pansche Kabinet van belang is voor de dusver zoo moeilijk te beoordeelen situ- itie in het Verre Oosten. De spanning in de Pacific is thans an een zoodanige actualiteit geworden, dat belangstelling voor de diplomatieke en nilitaire handelingen van het Britsóhe rijk, die door de poovere resultaten der laatste •ren toch al sterk aan het tanen was, voor oogenblik zelfs geheel verdwenen is. Vol andacht richt liet oog der wereld zich nu p de gedragslijn die in de naaste toekomst ioor Jaj)an en de Vereenigde Staten gevolgd worden. De Japansche politiek is voor Westerlin- steeds moeilijk te begrijpen. Maar al- wgs blijkt nu overtuigender, dat het Japan trast is geworden zijn doeLbewusté houding Ifisnoods met de kracht der wapenen door s voeren. Dat is wel de reden, dat. Prins Konoje plaats maakte voor een regeering, die gesteund door de militaire macht, zich l^enover het buitenland krachtiger kan loen gelden. Dat dit inderdaad liet geval is, lijkt reeds uit een medcdeeling, dat de imerikaansche leveranties voor de Sovjet unie niet meer via Wladiwostok zullen gaan. Niettemin blijkt het nieuwe kabinet-Tojo ereid, op basis van het bekende Japansche •landpunt inzake de Oost-Aziatische lgvens- uimte, bereid besprekingen met Amerika blijven voeren, die tot wederzijdsoh doel icbben een militaire botsing tusschen beide nogendheden te voorkomen. De krachtige laai, die Japan laat hooren, heeft Washing- min of meer verrast. Men uit zioh daar tog in voorzichtige bewoordingen, ofschoon uiteraard de politiek van Roosevelt weinig teuze laat. Veel doorzichtiger is diens hou- ding ten aanzien van de Neutraliteitswet. ins bodem is rijp gemaakt om de wet opge geven, dan wel zoodanig gewijzigd te krij- ï?n, dat de Amerikaansche koopVaardijsche- jen bewapend kunnen worden of onder be- tcherming kunnen varen. Dat beteekent te- dat deze schepen, zonder dat eenig irotest gerechtvaardigd is, door da Duitsche orpedöbooten in ^lerf grond geboord kunnen *"orden. Is het de bedoeling van Roosevelt °ra op deze wijze een oorlog „opgedrongen" krijgen? Engeland wij schreven het reeds ligt fa laatste weken in het vergeetboek. Het neet slechts enkele al dan niet „geslaagde" nachtvluchten te maken, die geen noemens waardige militaire beteekenis hebben en oip bet verloop van den oorlog zonder eenigen invloed zijn. Diplomatiek tracht het. in het Nabije Oosten weer een goedkoop doch on belangrijk succes te boeken om tenminste tegenover het eigen volk den schijn te kun nen wekken, dat het nog iets kan bereiken. Aan het-Oostelijk front daarentegen heeft Duitsche weermacht wederom met daden de kracht van het huidige Duitschland ge toond, prestaties, die grooter zijn dan in vorige veldtochten werden verricht. Daar naast wist de Duitsche diplomatie de banden niet andere staten weer nauwer aan te halen. De levensloop van den boerenleider Zijn streven gericht op be wustwording van den Ne derlandsche boer. 'S-GRAVENHAGE, 24 Oct. De Persdienst van de N.S.B. meldt o.a.: Evert Jan Roskam, wonende te Lunteren, werd den 22en Januari 1892 te Barneveld geboren uit een geslachts van Saksische vrije boe ren. De liefde voor zijn land heeft hij derhalve als natuurlijk erfdeel medegekregen. Toen dan ook in 1914 de oorlog uitbrak, gaf hij zich onmiddellijk op als vrijwilliger bij de Landstorm. Tijdens de revolutiestormen die in 1918 over ons land trokken, was hij in Amsterdam ter verdediging van het gezag op zijn post. Met enkele getrouwen werkte hij in 1923 aan de eerste pogingen in na- tinoaal-socialistischen zin, tot veran dering van de toenmaals heerschen- de openbare meening. Reeds zeer kort na de oprichting dfer N.S.B. schaarde hij zich achter Mussert. Verschillende functies heeft hij in de partij vervuld. Op het oogenblik is hij hoofd van de afd. 7 (Agrarische Zaken) van "dé N.S.B. en leider van het Neder- landsch Agrarisch Front. Zijn streven is gericht op de be wustwording in den Nederland schen boer van zijn recht en zijn souvereiniteit, welke als de grond- slagen voor den opbouw van de nieuwe volksgemeenschap moeten worden beschouwd. Van de hand van den boerenleider verschenen vele boeken en brochu res. - Door het tot stand komen van den Nederlandschen Landstand heeft het door Roskam geleide Ned. Agr. Fj'ont, dat was opgericht om den Ned. volksvoedingsstand voor te be reiden, zijn doel bereikt. 1) Voor zoover zij op het in artikel 2, on der 1) omschreven gebied werkzaam zijn, door aanwijzing van dén in artikel 1 der verordening no.( 41/1941, ten einde te komen tot een herordening op het gebied der niet commercieele vereenigingen en stichtingen genoemden commissaris. 2) Voor zoover zij op het in artikel 2, on der 2) omschreven gebied werkzaam zijn, door aanwijzing van den boerenleider in den Nederlandschen landstand worden op»- gelost of daarbij aangesloten dan wel wor den ontbonden. A r t i k e 1 4. (1) Aan het hoofd van den Nederlandschen Landstand staat de boerenleider. Hij verte genwoordigt den Landstand zoo in als bui ten rechte. (2) De boerenleider regelt de inwendige or ganisatie van den Nederlandschen Land stand door het geven van een statuut. Artikel 5. (1) Het Staatstoezicht op den Nederland schen Landstand berust bij den secretaris1 géneraal van het Departement van Land bouw en visscherij. (2) De secretaris-generaal van het Dep. van Landbouw en Visscherij vaardigt de ter uit voering dezer verordening -noodige voor schriften uit. Deze worden in de Nederland sche Staatscourant afgekondigd. WAT IS DE LANDSTAND? Toelichting op de verordening. Ter toelichting óp den Nederlandschen Landstand ontvingen wij de volgende uiteen zetting: De verordening op de oprichting van den Nederlandschen Landstand vormt de hoofd wet van den eersten publiekrechtelijken landelijken beroepsstand in Nederland. Het gegeven kader zal in de komende maanden met uitvoeringsbepalingen, vooral echter door het opbouwwerk van den landstand zelf, worden aangevuld. Daarbij zullen arbeid en invloed van den landstand steeds verder reiken dan door wet en verordeningen kan worden bepaal^. De verordening is, evenals de verorde ning op de marktordening der voedings huishouding, gegrondvest op de Neder landsche Grondwet. De in de Grondwet in den kiem aanwezige gedachte, dat de aangelegenheden van een beroepsstand of van een tak van huishouding met ver antwoordelijkheid door deszelfs leden worden bestuurd en geleid, is daarme de voor de eerste maal volledig verwe zenlijkt. De landstand is geen belangenvertegen woordiging, want hij legt zijn arbeid op je gens het gelieele volk verantwoordelijke wij ze ten uitvoer. Niet alleen bij de keuze van menscheai, maar ook bij alle groote problemen, die den landbouw betreffen,-zal de landstand reeds om zijn deskundigheid betrokken moeten worden, zooals bijvoorbeeld bij alle plannen op het gebied van nederzetting en landelijke cultuur. Zorg voor vrouw en jeugd. De zorg voor vrouw en jeugd ten platte- lande biedt een breed terrein van actie. Ach ting en begrip voor arbeid en leven op het land moeten behouden en gewekt worden. Ook de Staat zal hier met den landstand samenwerken en bij de opstelling van het leerplan der vakscholen voor den landbouw meer dan tot dusver ideëele gezichtspunten op den voorgrond moeten stellen. De zorg voor den landarbeider mag niet beperkt blijven tot een rechtvaardige regeling van de lichamelijke arbeids- en loon toestanden. Behalve dit moet de in nerlijke verbondenheid van den land- ax'bedder en zijn gezin met den plaats van arbeid op de hoeve versterkt wor den. De opvoering der productie, het bereiken van topprestaties in ieder bedrijf was tot dusver 'reeds een der voornaamste taken, die het staatsbeheer en de tot dusver aan wezige bonden en organisaties van den landbouw tezamen hadden. Door den land stand ontstaat thans de mogelijkheid om binnen het kader van de door den Staat ge geven richtlijnen ook den laatsten boer en landarbeider in te schakelen in de groote taak, die de geheele landelijke bevolking in den huidigen tijd moet vervullen. De land stand zelf zal uit eigen recht, eigen aandrift en ook met eigen middelen opbouwwerk le veren en door onderwijs- en proefbedrijven het functioneeren van de staatsinstituten en van de ambtenaren steunen. Landbouworganisatie tal het groo te geheel opgenomen. Éen deel der tot dusver omschreven werk zaamheden stond ook reeds op het werkplan van bestaande organisaties van den land bouw. Alles, wat tot dusver aan voorberei dend werk Is geschied, wordt definitief ge staafd door de samenvatting in den land stand. De tot dusver aanwezige stands- en beroepsorganisaties zullen met hgar werk niet vernietigd maar opgenomen worden in een grooter geheel, waar haar arbeid, vrij van alle tot dusver aanwezige juridische of politieke beperkingen, voortgezet zal worden. De in de verordening opgenomen mogelijk heid tot inschakeling, baant voor deze bon den den ge schikten weg. Verwaoht kan wor den, dat de meerderheid der bestaande or ganisaties deze mógelijkheid niet zal laten voorbijgaan. De door de inschakeling ontstaande juridi sche consequenties zullen door een spoedig te verwachten uitvoeringsverordening gere geld worden. Terwijl de inschakeling het middel is om de beroeps- en standsorganisaties definitief te verbinden met den landstand, geeft de verordening door de aanhechting van orga nisaties en bonden de mogelijkheid een ver- De door den Rijkscommissaris benoem de boerenleider E. J. Roskam, zal he denavond van 6.30 tot 7.00 uur over Hilversum II, 415 m., een radio-rede houden, welke van zeer croot belang is voor het geheele Nederlandsche volk. band tot stand f j brengen met die privaats- rechtelijke corporaties, die zich bezig houden met de opvoerine der productie en met an dere bedrijfshuishoudelijke taken, dus bij voorbeeld veefokvereenigingen, vereenigin gen voor het fokken van hengsten enz. Deze organisaties behouden daarmede haar juridische zelfstandigheid, doch moe ten zich met haar werk voegen in de alge- meene plannen van den landstand en in zooverre ook instructies aanvaarden en een opgedragen taak ten uitvoer leggen, waar voor eventueel ook de landstand subsidies kan yerleenen. De voedselvoorziening. Als derde arbeidsgebied naast de zorg voor en de regeling van de bedrijfshuishoudelijke toestanden heeft de landstand ook tot taak mede te werken aan de voedselvoorziening. Het werk en de opofferingen, die het land volk thans brengt voor de voeding van het algemeen, verdienen de inschakeling van zijn beroepsstand in de plannen en het be heer en in het bijzonder in de uitvoering van 'de voedingshuishouding, voor zoo ver zij den boeren betreft. Met behoud van de uitslui tende verantwoordelijkheid van den Staat in de leiding van de voedingshuishouding juist in oorlogstijden, bestaat hier de weg om voor al bij de provinciale en plaatselijke jnstanties een samenwerking vol vertrouwen tot stand te brengen tusschen het staatsbestuur en de vertegenwoordigers van den landstand. Voor de staatsorganen zal deze samenwer king een vergemakkelijking brengen van hun moeilijke taak, voor den landstand ech ter de mogelijkheid om zorg te dragen voor een rechtvaardige uitvoering, naarnaast ech ter ook de verplichting om zijn leden te overtuigen van de noodzakelijkheid ook van harde maatregelen. Zoodra déze wisselwer king tusschen staat en landstand tot stand is gebracht, is het tijdperk van de crisis organisatie definitief overwonnen. De inwendige organisatie van den land stand zal voor het geheele staatsgebied uni form zijn. Zij berust op de door den boe renleider op te stellen statuten. Ook zijnfi nancieel© aangelegenheden regelt de land- De strijd op de Zwarte Zee. Een sovjet-vrachtschip wordt tijdens een luchtaanval door Duitsche bommen werpers vernietigd (Orbis-Holland) Daifschland strijdt voor Europa Moskou bestookt met brisantbommen IN NOORD-AFRIKA DRIE, BOVEN DUITSCHLAND ÉEN BRITSCHE MACHINE NEERGESCHOTEN. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FUEHRER, 24 Oct. (D.N.B.): Het op perbevel der weermacht maakt bekend: In het Oosten blijven de aan vals- en achtervolgingsoperaties verder voort gaan. Bij den afweer van een bolsje- wistischen tegenaanval in het noorde lijke deel van het Oostelijke front' heeft de Spaansche .Blauwe divisie" den vij and zware verliezen toegebracht en ver scheidene honderden gevangenen bin nengebracht Het luchtwapen heeft in de wateren rond de Krim een Sowjetschip van 6000' brt. tot zinken gebracht en Moskou be stookt met brisant- en brandbommen. In Noor d-A f r i k a hébben Duitsche jagers drie Britsóhe vliegtuigen neer geschoten. De vijand heeft in den afgeloopen iïacht bommen geworpen op verschil lende plaatsen in het Noord-Duitsche kustgebied, o.m. op Hamburg, en Kiel. De burgerbevolking leed geringe verlie zen. De schade is onaanzienlijk. Een Britsche bommenwerper werd neerge schoten. stand zelf op grond van de bijdragen van zijn leden. De staatscontrole, die is opgedragen aan het Ministerie voor Landbouw en Visscherij, omvat het recht om de statuten goed te keu ren en het financieele beheer te controlee ren. Binnen het bestk van de staatscontrole zal er voorts voor gezorgd moeten worden, dat het optreden van den Staat en dat van den landstand niet met elkander in strijd komen. De. hoofdtaak van den landstand is en blijft de van alle politieke en overige beperkingen vrije samenvatting van het geheele landvolk teneinde de zware taken van den tegen- woordigen tijd ten uitvoer te leggen en om aan den anderen kant het landvolk de grootst mogelijke rechten te geven. Om die reden heeft de bezettende mogendheid de vorming van den landstand ter hand geno men. Hooge Roemeensche orde voor deo weermachtbevelhebber 'S-GRAVENHAGE, '24 October. Koning Michael van Roemenië heeft den weer machtsbevelhebber in Nederland, den gene raal der vliegers, Fr. Christiansen, de orde „Ster van Roemenië" verleend, tezamen met het lint van de „Orde voor militaire dapper heid." 'S-GRAVENHAGE, 24 Oct. De secretaris generaal van het Departement van Land bouw en visscherij maakt bekend, dat met ingang van 25 October 1941 de hoeveelheid vleesch, welke over de zoogenaamde vrij- bank wordt verkocht, per bon 200 zal be dragen van het normale rantsoen. Derhalve kan over de vrijbank op eiken met „vleesch" gemerkten bon 100 gram vleesch, been inbe grepen en op eiken met „vleeschwaren" ge- merkten bon 200 gram vleesch, been inbegre pen, worden gekocht. Voor het koopen van dit vleesch komen echter uitsluitend' diegenen in aanmerking, die bij den verkoop aan de plaatselijke toe wijzingscommissie, onder wier toezicht deze verkoop plaats vindt b.v. aan de hand van hun distributiestamkaart, kunnen aantoo- nen, dat hun destijds een vetkaart werd uitgereikt. Vanavond gaat de verduistering in om en duurt tol morgenochtend 8.24 uur De nieuwe staatsleening geslaagd VOOR ONGEVEER 600 MILLIOEN GULDEN INGESCHREVEN. Voorloopig geen gemeente- en provinciale leeningen toegestaan 'S-GRAVENHAGE, 24 Oct Naar wij van het Departement van Financiën vernemen, is gisteren de nieuwe Staatsleening van 500 millioen golden volkomen geslaagd en is het gevraagde bedrag met ongeveer 100 mil lioen gulden overschreden. Omtrent eventueele toewijzingen konden ons geen mededeelingen worden verstrekt. Het resultaat van de nieuwe leening, aldus de president der Ned. Bank, Mr. Rost van. Tonningen, in een onderhoud met het ANP. is des te opmerkelijker, waar hier voor het eerst sedert jaren ween een staatsleening van het 3^-type aan de eraissiemarkt kon worden gebracht, terwijl de laatste drie lee ningen alle van het 4 pet. type waren. Sinds het begin van den oorlog is d.eze leening de eerste, die er ruimschoots is inge gaan. Het is dit keer de bedoeling geweest de leening uitsluitend te doen opbrengen met geldén, waarover de overheid geen directe contróle heeft. Dat deze operatie desalniet temin toch is geslaagd, stemt, tot voldoening, aldus de heer Rost van Tonningen. Zoowel de houding van de naamlooze vennootschap pen als die der individueele beleggers, heeft er toe bijgedragen, de jongste emissie tot een, succes te maken, De heer Rost van Tonningen verklaarde, dat hij reeds in zijn laatste jaarverslag van de Nederlandsche bank de wenschelijkheid naar voren had gebracht, dat het economi sche leven in Nederland zich ging baseeren op een rentevoet voor laingloopend papier van 31/2 pet. Van deze ontwikkeling zal op den duur het geheele economische leven in ons land profiteeren. In dit verband sprak de presi dent der Nederlandsche bank de hoop uit, dat de rente van hypothecaire schuldvorde ringen in de naaste toekomst een overeen komstige langzame, geleidelijke daling zal inslaan. Met nadruk werd de hoop uitge sproken dat dit proces geheel en al vrijwil lig tot stand zal komen. Men moet vooral den socialen achtergrond van deze plannen in het oog houden. Het inkomen uit arbeid heeft reeds offers moe ten brengen. Het is rechtvaardig, dat dus ook het inkomen uit hoofde van kapitaal zijm aandeel in de lasten draagt. Zoodra de nieuwe staatsleening door da markt voldoende is verwerkt en de stukken in vaste handen zijn gekomen, zal de markt wederom voor gemeenteleeningen worden opengesteld. In afwachting daarvan zal aan gemeenten en provincies geen vergunningen tot uitgifte van leeningen worden gegeven. Deze maatregelen hebben niet anders dan de bedoeling, het volgende jaar ons land uit eigen kracht de minimum voeding te waar borgen, die voor de instandhouding van onze» gezondheid noodig is. De uitvoering van deze en andere plannen kost geld. De op brengst der nieuwe leening o.a. zal hiervoor dienen, zoo besloot de heer Rost van Ton- njngen zijn uiteenzettingen. Drie oieawe verordeningen voor Joden In het Verordeningenblad is een drietal verordeningen opgenomen betreffende de Jo den. Zij bevatten bepalingen over het uitoefe* nen van eep beroep door Joden, het doen ver richten yan arbeid in .Joodsche huishoudin gen en het deelnemen van Joden aan ver eenigingen zonder economisch doel. Bijzonderheden omtrent deze verordenin gen vindt men op pag. 2. Nieuwe gevolmachtigde voor Noordbrabant eh Utrecht 'S-GRAVENHAGE, 24 October. De rijks commissaris heeft overeenkomstig art. 4, ali nea 2 van zijn verordening van 29 Mei 1940 over de uitoefening der regeeringsbevoegdr heden jn Nederland tot de volgende perso neel s wijzigingen besloten: 1. De gevolmachtigde voor de provincie Noord-Brabant, Rittérbusch, hoeft een aan stelling gekregen in de partij-kanselarij. Tot gevolmachtigde voor de provincie Noord-Bra bant werd de gevolmachtigde voor de provin cie Drenthe, gouw-inspecteur Thiel, be noemd. 2. De gevolmachtigde voor de provincie Utrecht, Dr. Joachim, heeft een aanstelling gekregen in het rijksministerie van binnen- landsche zaken. In zijn plaats werd tot ge volmachtigde voor de provincie Utrecht be noemd de Reichshauptstellenleiter Somnier,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Hollands Noorderkwartier | 1941 | | pagina 1