HOLLANDS DAGBLAD VOOR CHARKOF EN BELGOROD VEROVERD MOSKOU MOET OPGEBLAZEN WORDEN Zwarte handel in Deventer Hebt U gehoord ONZE VOEDSELPOSITIE VERSTEVIGD Boerenleider Roskam over taak van den Landstand Nederlandsche Arbeidsdienst BUITENLAN DSCHE POLITIEK VAN JAPAN Verduister 18.21 uur 8.28 uur. GRAAF CIANO BIJ DEN FÏIHRER De aanval op Dzjiboeti Redactie en administratie SCHAGEN Telef. 444 (2 lijnen) Redactie en administratie DEN HELDER Telef. 2345 (2 lijnen) Uitgave: N.V. -Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier SCHAGER COURANT VAN 1855 86ste JAARGANG No. 11634 MAANDAG 27 OCTOBER 1941 f Doitschland strijdt voor Europa Bomtreffers op het Krpmlin. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FUEHRER, 26 Oct. Het opper bevel van de weermacht maakt 'bekend: De bezetting van het Donetzbekken schrijdt voort. Ook in de andere secto ren van het Oostelijk front werden de aanvalsoperaties voortgezet. Sterke for maties van het luchtwapen brachten mare slagen toe aan troepenconcentra ties, vestingwerken en colonnes van den vijand tusschen Donetz en Don, in het gevechtsgebied om Moskou en ten Oosten van de Woltsjof. In het hooge Noorden vernielden gevechtsvliegtuigen deeleu van de Moermansk-spoorlijo als mede barakkenkampen op het vissohers schiereiland. Bij nachtelijke aanvallen op Moskou werden bomtreffers op het Kremlin ~eplaatst. In de wateren om Engeland vernie tigde het luchtwapen vannacht drie koopvaardijschepen van tezamen 12000 brt., andere gevechtsvliegtuigen vielen havens aan de West-, Zuid- en Zuid oostkust van het eiland aan. Noord-Af ri k a: Duitsche gevechts vliegtuigen bombardeerden met goed resultaat militaire inrichtingen van Tobroek. De vijand vloog niet naar het gebied van het Duitsche rijk. In een extra-bericht van 25 October maakte het Duitsche opperbevel bekend dat Charkof, ben der belangrijkste be wapening»- en economische centra der Sovjet-Unie op 24 Oct. in Duitsche han den gevallen is, terwijl het weermacht- bericht vam Zaterdag meldde, dat op den zelfden dag Duitsche troepen zich het bezit "verzekerd hebben van het ver keersknooppunt Belgorod, 75 kin. ten Noordoosten van Charkof. BERLIJN, 26 October (D.N.B.) Volgens een Zweedsche journalist zijn de bolsjewie ken voornemenste Moskou alle huizen in de lucht te laten vliegen om voor de aan vallende Duitsche troepen de grootste moei lijkheden te bewerkstelligen en hun alle kans op onderdak ie ontnemen. Grooie partijen distrilratiegoede- ren in beslag genomen. De politie te Deventer heeft op aanwijzing van de politie te Kampen een dertiental Da ven ten aren in hechtenis genomen, die zich hadden schuldig gemaakt aan den jwarten handel en aan overtredingen van verschillende distributiebepalingen en prijs opdrijving. Men nam in verschillende pak huizen m verband hiermede in beslag: 2000 pond vet, 60.000 sigaren, eenige rij wielen. een partij leverworst, 36 -pond ham in blik. een partij elastiek, een groote hoe veelheid rogge, partijen manufacturen en wollen stoffen, honderd pond cacao, eten partij koffie en een hoeveelheid slaolie. Er gaan geruchtenmen fluisterter wordt verondersteldde Sovjets rukken op... de Engelschen zouden landen... de «regeering" in Londenhebt u gehoord? Hebt U gehoord? Neen, niet die dwaze ge ruchten, maar het gedreun van de laarzen op de vaderlandsche keien van die dappere Nederlanders, vrijwilligers van ons legioen, afmarcheerende naar de treinen, die hen naar het Oosten brachten, waar Europa zich vrij worstelt Hebt U dit gehoord Nederlanders? Hoor de en zag U die mannen, die vele gesmade Nederlandsche nationaal-socialisten, die den strijd aanbinden, voor volk en vaderland, dus ook voor u en de uwen? Als u dat gehoord hebt, beseft dan dat het meer dan tijd wordt dat u tot inkeer komt, dat u nu nog uw aandeel kunt leve ren, uw plicht kunt doen terwille van de toekomst van uw volk en vaderland. Inderdaad, het waren bijna uitsluitend Ne- derlandsche nationaal-socialisten, die u voor gingen, maar al bent u dan nog niet zoo ver, U bent toeh een goed vaderlander, u wenscht toch ook een vrij en zelfstandig Nederland met een eigen plaats, in het nieuwe Europa. Hebt u gehoord, landgenoot? Welnu, doet dan uw plicht, meldt u aan bij het Vrijwilligerslegioen „Nederland", Koninginnegracht 22, 's-Gravenhage. OFFERVAARDIGHEID is een der deugden, welke een volk voor zijn. bestaan noodig heeft Het gironummer van Winterhulp Nederland is 5553. Steeds rerëer voorwaart*. Op liun marsch door de Kerelische landengte passeert de Finsche veldartillerie buitgemaakt en ver woest sovjet-oorlogsmateriaal <Suome-Ho#MK» Oud-minister Posthuma gene- r aal-adviseur. In zijn radiorede van Zaterdagavond heeft de leider van den Landstand, d!e heer E. J. Roskam, o.a. de volgende twee zeer belang rijke mededeelingen gedaan: dat, zoolang de Nederlandche voed)- selvoorziening niet beter is, dan die van het Duitsche rijk, leveringen, uit ons land naar het Duitsche rijk en naar andere landen niet meer zullen geschieden. Een gezond ruilverkeer zal steeds worden bevorderd!, zoodat onze voed selpositie kan worden verstevigd door ruil van die goederen, die wij te kort komen, tegen goederen, die wij missen kunnen, terwijl onze tuinbouwproduc ten, waarvan wij 50 pet. meer telen dan noodig is voor eigen gebruik, te gen een rechtvaardigen prijs zullen kunnen wondlen afgenomen. Dit laatste geldt ook voor ons fokvee. zoodat ons afzetgebied niet verloren gaat en toe komstmogelijkheden beveiligd zijn. Dr. F. E. Posthuma, voorzitter van de „commissie Posthuma" zal. als ge- neraal-adviseur aan den Nederland- sclien Landstand zijn krachten in dienst blijven stellen van het Neder- landteche volk. Na een inleiding merkte de heer Roskam o.a. nog het volgende op: Als het liberaal-kapitalisme dan ook slechts een maatschappelijk stelsel was ge weest. dan zou liet nooit gelukt zijn onze boeren en onze burgers onder de almacht van crisiscentra!en en wereldconcerns te brengen.. Doch het liberaal kapitalisme was meer dan een maatschappelijk stel sel, het was de verwerkelijking van de we reldbeschouwing. die den Schepper ontikent en het eigen ik op den troon zet. Daarom kon deze wereldbeschouwing niet rusten, voordat zij zich in haar vollen omvang had doorgezet. Wie het Engelsche wereld- kapitalisme met zijn bondgenoot het Rus sische bolsjewisme aanziet, die huivert van de ontzettende machten uit den af grond, die hier .woelen en werken. Wie echter de geestkracht en de moed heeft door deze uiterlijke verschijningsvormen heen te zien naar het wezen dezer dingen, die staart regelrecht in het aangezicht van den Satan. Indien men Gods wer* niet aanvaardt, dan loochent men ook het recht op het le ven der souvereine levenskringen. Deze dingen moet men verstaan, wil men den grondslag vatten van den Neder- landschen landstand, die in ons vaderland is ingesteld, want zonder den grondslag van den wet van de scheppingsorde zou de landstand geen zin en geen beteekenis hebben. Verdrongen boerenrechL Spreker gaf daarna eenige voorbeeelden hoe door een prijzenpolitiek, die in schijn materieele voordeelen zou geven, juist nieuwe nadeelen ontstonden. De overheid strekte fijn .beschermende" hand over de DE LAGERHUISDEBATTEN STOCKHOLM, 26 Oct. (DNB.) Tijdens het jongste Lagerhuisdebat heeft de Labour- afgevaardigde Noel Baker volgens 'de Times gewezen op de groote, algemeen verbreide onrust en teleurstelling bij het Engelsdhe volk over het feit, dat men het Duitschland nog steeds niet onmogelijk heeft gemaakt den eenen tegenstander na den ander te ver nietigen. Andere afgevaardigden spraken in denzelfden geest. Naar aanleiding van de verklaringen van Eden betoogde de liberaal Davies o.a., dat Eden's antwoord op de critiek volstrekt on voldoende was. Het Engelsche volk wordt niet alleen steeds onrustiger, maar het krijgt ook genoeg van de altoos gelijke antwoor den der ministers. Hij constateerde, dat de Engelsche leiding tekortschiet boeren uit. waardoor er een landbouw crisisapparaat ontstond, dat vloekt© tegen ieder begrip van tooerenvrij-heid en boerenr recht Daarop deelde spreker mede, dat het N.A.F. zal worden opgelost en opgeno men in den Nederlandschen landstand. Dit geldt voor alle bestaande land- en tuinbouworganisaties. Geen liquidatie dus, maar opname en ombouw in het natuurlijk verband, dat de landstand is. Allen, die in deze organisaties wer ken moeten tot nader order rustig door gaan met hun arbeid. Het bureau voor de voedselvoorziening in oorlogstijd met zijn veertien crisiscentra les blijft voorloopig overheidsorgaan. Het zal evenwel grondig gereorganiseerd en tot eenvoudige verhoudingen teruggebracht worden,' om dan mark tor denend door te werken. De landarbeiders. De landarbeiders hooren eveneens in den landstand, want zij staan gelijk met den boer. Dit is een rechtstreeks gevolg van den boerengeest. Een gezonde schakel met het N.V.V. is gelegd. Nu de boer, zoo zeide spreker verder, zijn eigen recht heeft verkregen, kan ook de han delsman op eènzelfde rechtsherstel rekenen krachtens dezelfde levenswetten. Dit geldt niet minder voor onze fabrikanten in de le vensmiddelenindustrie. Het recht van den' boer op zijn grond stamt uit dezelfde rechts opvatting die den handelaar en een fabri kant recht geeft op volle erkenning van zijn aibeidsveld. Hoe de landstand wordt georganiseerd zal nog nader worden medegedeeld. In het kort kan ik dit zeggen: de leiding in Den Haag moet zoo eenvoudig en klein mogelijk gehou den worden, omdat wij nooit mogen verval len in 't door ons bestreden systeem, dat van Den Haag uit de boeren worden bedokterd. Wij beginnen dus precies aan den anderen kant. Het zwaartepunt ligt bij den boer op zijn erf en de meest doorgevoerde organisa tie moet gesticht worden in elke gemeente. Ik ben geen dictator en voel mij niet ge roepen om de boeren in Nederland te over- heerschen, zoo zeide spreker. Mijn levenstaak is voorvechter te zijn voor het boerenrecht. Spr. eindigde zijn rede met de boeren op te wekken een strijd te voeren tegen die ver raders van ons volk die door den zwarten handel een rechtvaardige verdeeling van onze producten in gevaar brengen. Wij mis sen elk recht om bij onze overheid te pleiten voor een gelijkgerechtigde vèrzorging van boerenerf als onze Duitsche collega's, zoo lang de sluikhandel tiert. De geest van haat en verdachtmaking is niet naar onzen boe- renaard. Het is de geest van hen, die jaren lang ons hoerendom hebben verkocht en ver raden, en die nu door haatpropaganda den gezonden opbouw van het vaderland trach ten te remmen. Aanmelding en keuring. Luistert allen naar de radioreportage op heden Maandag 27 Oct. 1941 van 19.20 tot 19.30 over Hilversum I. Aanvang van den diensttijd op 8 December 1941. Na af loop hiervan bemiddeling voor arbeid iin Nederland. Keuringen hebben plaats op 28, 29, 30 en 31 October 1941. Voor vrijwillige dienstneming bij den Ne derlandschen Arbeidsdienst zal op onderver melde plaatsen en data,- telkens tussohen 9.00 en 15.00, gelegenheid zijn voor keuring voor vrijwillige dienstneming. Iedere jongeman, die aan de volgende voorwaarden voldoet, kan zicih naar de dichtstbij gelegen keurimgsplaats begeven en zich aanmelden bij den voorzitter van den keurmgsraad. Reiskosten voor de heen en terugreis wor den vergoed. Het is aan te bevelen een broodmaaltijd mede te brengen. TOKIO, 25 Oct (D.N.B.) Welingelichte kringen verklaren volgens Domei, dat de minister-president op de buitengewone zit ting van den rijksdag een openhartige uit eenzetting zal geven van zijn buitenland- sche politiek, waarbij de minister van Bui- tenlandsche Zaken den nadruk zal leggen op de gebiedende noodzakelijkheid van een nationale eenheid om het hoofd te bieden aan den ernstigen toestand, waarin Japan zich bevindt Men verklaart, dat Togo ook ©en verklaring zal afleggen over de hou ding van Japan inzake den oorlog tusschen Duitschland en de Sowjet-Unie en dat hij bovendien misschien de Japansche plan nen zal publiceeren ter bevordering van de vriendschap met de spilmogendheden, als mede met Thailand en Fransch-Indochina. De Japansche ambassadeur in Washing ton, Nomoera, zal waarschijnlijk voor be sprekingen met het kabinet-Tojo naar Ja pan ter\£gkeeren. Ingeval Nomoera ver hinderd mocht zijn. zal in zijn plaats de 'ambassaderaad Sadao Igoetsji naar Japan komen. Thailand komt verdrag met Tokio na. De Thailandsche ambassade dementeert buitenlandsche berichten, als zou Thailand aan de nieuwe grens van Fransch-Indo china troepen hebben samengetrokken. Te vens wordt betoogd, dat Thailand vast houdt aan het te Tokio gesloten vredes- en grensverdrag. NEW YORK, 25 Oct. In verband met de gisteren door Knox afgelegde verklaring eischte de democratische senator Pepper in een interview de onmiddellijke blokkade van Japan. Blokkademogelijkheden, zoo zeide hij, zijn voorhanden door het staken van iederen uitvoer naar Japan, de sluiting van het Panamakanaal voor naar Jaipan va rende schepen en een zeepatrouille op de naar Japan leidende scheepvaartroutes over den Stillen Oceaan. KAART VAHPELT Charkof, de grootste stad op Kijef na in de Oekraine is gevallen, hiermede is de eigenlijke poort van het Donetzbekken in handen der Duitschers gekomen. De Duit sche troepen rukken nu op naar Koersk, na dat het belangrijke spoorwegknooppunt Bjelgorod veroverd is; ten zuiden van Char kof gaat de opmarsch in de richting van Isjoen. t Het kaartje geeft de omgeving van Char kof aan met de plaatsen die in de weêr- machtsberichten vermeld werden. Gegadigden moeten aan de volgende voor waarden voldoen: A. Nederlandei zijn, B. Niet jonger dan 17 en niet ou-der dan 23 jaar zijn, C. Ongehuwd zijn, D. Voor zoover minderjarig, in het bezit zijn van een bewijs van toestemming van een hunner ouders, hun voogd of verzorger. Meldt u ter keuring aan II Te Leeuwarden, Breestraat 48, concert zaal „Schaaf", Dinsdag 28 October 1941. Te Alkmaar, Doelenstraat 15, Dinsdag 28 October 1941. Te Dordrecht. Mient 7, Dinsdag 28 Octo ber 1941. Te Groningen, Violenstraat 2, Woensdag 29 October 1941. Te Zaandam, Slachthuisstraat 6 (school) Woensdag 29 October 1941. Te- Tiel, Vleeschstraat 2 (geb. gemeente werken), Woensdag 29 Oct 1941. Te Winschoten, Boschstraat 25 (Groene Kruis), Donderdag £0 Oct 1941. Te Amsterdam, Iepenweg 13, Donderdag 30 October 1941. Te Eindhoven Kruisstraat 53, Donderdag 30 October 1941. Te Assen, Javastraat 7, Vrijdag 31 Octo ber 1941. Te Amsterdam, Iepenweg 13, Vrijdag 31 October 1941. Te Breda, Leuvenaarstraat 97, Vrijdag 31 October 1941. Ieder die wordt goedgekeurd en overi gens aan de te stellen eischen voldoet, wordt op 8 December 1941 opgeroepen om gedurende 5y2 maand in den Nederland schen arbeidsdienst te dienen. Na beëindiging van den diensttijd van 5% maand kan de vrijwilliger bij geble ken geschiktheid in aanmerking komen voor een van de drie volgende groepen: a. Opleiding .tot kader; b. Vrijwillig nadienen gedurende nader te bepalen tijd; c. Na eervol ontslag voorkeur bij ar beidsbemiddeling in Nederland. vanavond om tot morgenochtend Lijkje van vermoord meisje gevonden Kadert drama ta Tlibarg, lijn ontknooping? Op het landgoed Mariahoeve, onder de gemeente Berkel, tusschen Oisterwijk en Tilburg, is Zaterdagochtend elf uur het lijkje gevonden van de tienjarige Ria Pa- gie. Het meisje werd sinds eenige maan den te Tilburg vermist. Bij het jagen vond de jachtopziener een schoentje en zag onder een laagje heide een kleedingstukje uitkomen. Hij verwij derde de heide en vond een jurkje. Toen hij verder groef, ontdekte hij het lijkje. Uit het ingestelde onderzoek bleek, dat het het lijkje betrof van de tienjarige Ria Pagie, die spoorloos te Tilburg verdwenen was. De recherche te Tilburg heeft de zaak in onderzoek. Een einde is dus gekomen aan de onzeker heid over het lot van het kind. Sinds Augustus was het meisje spoorloos verdwenen. De nasporingen van de recherche hadden geen succes. Veertien dagen na deze verdwijning werd wederom een meisje uit Rotterdam, dat in Tilburg logeerde, vermist. Men vond in de Oisterwijksche bosschen het lijkje van het Rotterdamsche kind. In verband hiermede werd korten tijd later overgegaan tot de ar restatie van zekeren B. uit Tilburg. De man bleef hardnekkig ontkennen, doch de aan wijzingen waren tegen hem. Men vond o.a. zijn fiets op de plaats van den moord. De TiLbujgsche politie zocht verhand tusschen deze moord en de verdwijning van het tien jarige meisje Ria Pagie. Met de vondst van het stoffelijk overschot, dat werd aangetrof fen op betrekkelijk korten afstand van de woning van den verdachte, beschikt zij nu ongetwijfeld over gegevens, die haar in staat zullen stellen zich een. oordeel, te vormen over de gegrondheid der verdenkingen tegen B. HOOFDKWARTIER VAN DEN FUEHRER. De Fuehrer heeft Zaterdagochtend in zijn hoofdkwartier den koninklijk-Italiaanschen minister van Buitenlandsche Zaken Graaf Ciano ontvangen en met hem een onderi houd gehad, dat in den geest van de tradia tioneele vriendschap en de beproefde wapen] broederschap tusschen de beide volken ven liep. Aan dit onderhoud werd deelgenomen door den Duitschen minister van Buiten landsche Zaken, von Ribbentrop, op wiens uitnoodiging graaf Ciano voor een bezoek van verscheidene dagen in Duitschland ven toeft. Naar aanleiding van dit bezoek verneemt D.N.B. dat Graaf Ciano, in wiens gevolg zich' ook de Italiaansche ambassadeur te Berlijn, Dinon Alfieri, de plaatsvervangende chef van het protocol, commendatore Panba en marchese Lanza d'At Jeta bevonden, bij zijn aankomst in het hoofdkwartier van den Fuehrer door den Duitschen minister van buitenlandsche Zaken von Ribbentrop werd ontvangen en naar den Fuehrer gebracht. Na met den Fuehrer een bespreking te hebben gehad, welke twee uur heeft ge duurd, kreeg Graaf Ciano een overzicht van den militairen toestand van den plaatsver vanger van den opperbevelhebber van de weermacht, generaal-veldmaarschalk Keitel en van den generaal der artillerie Jodl. Bij deze gelegenheid kon generaal Jodl den Fuehrer en den Italiaanschen minister van Buitenlandsche Zaken allereerst de gis teren behaalde en in een extrabericht ge publiceerde verovering van het belangrijke bolsjewistische industriecentrum Charkof rapporteeren. Naar verder verluidt, behan delde generaal Jodl in zijn voordracht be halve de volstrekt gunstige militaire positie in het Oosten, in het bijzonder ook het suc cesvolle optreden van de Italiaansche een heden in den sector van de legergroep Zuid. - Volgens berich- igelschGaul- VICHY, 26 Oct. (D.N.B.): ten uit Dzjiboeti hebben de Engelsen—uaui- listische strijdkrachten, die de kolonie in het plaatsje Dafenaito hadden bezet, zich weer teruggetrokken in de richting van Itali- aansch Eritrea, vanwaar zij ook gekomen waren. De betrokken strijdkrachten bevin den zich evenwel nog steeds op Fransch ge bied. Amerikaansche schepen In oorlogszone BERLIJN, 25 Octo. (D.N.B.) Een Mew- Yorksche radiozender heeft medegedeeld, dat de Senaatscommissie met 12 tegen 11 stem men het wetsvoorstel hee<ft aangenomen, vol gens hetwelk bewapende Amerikaansche koopvaardijschepen de havens van oorlog voerende staten mogen aandoen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Hollands Noorderkwartier | 1941 | | pagina 1