HOLLANDS DAGBLAD VOOR DE TOESTAND IN NEDERLAND TOEGANG TOT DE KRIM GEFORCEERD Koudegolf in China ROTTERDAMS BURGEMEESTER AANVAARDT ZIjN TAAK DE DOORBRA AK NAAR DE KRIM Verduister ARMOEDE VAN ANDEREN MISBRUIKT Redactie en administratie SCHAGEN Telef. 444 (2 lijnen) Redactie en administratie DEN HELDER Telef. 2345 (2 lijnen) Uitgave: N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier 86ste JAARGANG No. 11637 DONDERDAG 30 OCTOBER 1941 DE RIJKSCOMMISSARIS OVER Beschouwing van rijksminister Seyss Inquart tijdens verblijf in Krakau Tegenover het Negativisme het Nationaal'Socialisme gesteld, dat qn werk doet bij den opbouw van het nieuwe Europa Naar aanleiding van zijn bezoek aan Krakau, heeft de Rijkscommissaris voor het bezette NCdcrlandsche gebied, Rijks minister Seyss-Inquart, de Krakauer Zeitnng ean interview verleend over de ontwikkeling in Nederland sedert de in stelling van het Rijkscommissariaat en over den buidigen toestand in dit land. De Rijkscommissaris begon met te verkla ren, flat hij den indruk had gekregen, dat het openbaar leven in hot Gouvernement-Ge neraal als resultaat van den Duitschcn op- Jouwarbeid, volledig is geconsolideerd. Ver volgens sprak hij over de bestuursbeginselen, die in Nederland thans gelden als grondslag voorde leiding van dit land. Terwijl men in het Gouvernement-Generaal een geheel nieuw en uitsluitend Duitsch bestuur heeft moeten instellen, kon dc taak van het Duit- HET NIEUWE EUROPA [7 VENALS in het Oosten de Beslissing in den strijd tegen het bolsjewisme gevallen is. niettegenstaande de eind strijd npg gestreden wordt, slaat in 't Wes ten reeds on omstoot clijk vast, dat voor goed een einde gekomen is aan den Engel schen invloed op 't vasteland van Europa. Dit zijn feiten, waarmede de volkeren van het con tinent rekening dienen te houden. 7.00 zij zich een zelfstandige plaats willen verzeke ren in het. nieuwe Europa, waarvoor de fundamenten hecht gelegd zijn door de ver engde naties, terwijl inmiddels ook het op bikken der muren van het krachtige ge- 'ümv roods goed vordert. Deze machtige op touw in vollen oorlogstijd is een prestatie, die eenerzijds volbracht kan worden door de enorme krachtsontplooiing van het Dmtschland van heden, anderzijds door de iewijzigde inzichten, die zich allengs meer 11 het brein der volkeren van het Avond land hebheh gevormd. Een nieuw Europa wordt gebouwd, leeft Voor een Groot, deel reeds krachtig. Het is geboren in den geest van Europa's leidende iiguronArlolf Hitier en Mussolini, ontmoet in steeds broederen kring begrip en wordt stevig gegrondvest op de overwinningen in den oorlog, dien Engeland ontketende, om dat het daarin zijn laatste kans* zag zijn heerschappij en voogdij over de Europee- sche volkeren met de bekende „verdeel en heersch"-politick te kunnen handha ven Het is geen wonder, dat in dien strijd de Britschc propaganda tracht de door de vroegere regeeringen verblinde volkeren voor Engeland te winnen. Alles moet im mers geprobeerd worden om nog te redden wat er te redden valt. Vergeefs echter. En- ;eland heeft zich schromelijk vergist in de iracht der jonge naties, die ondanks de [moeilijke omstandigheden van oorlog en bezetting \vc'ke harde maatregelen dik werf noodzakelijk maken "telkens meer landen aan haar zi'ric krijgen, omdat lang zaam maar zeker duidelijk wordt wat het wérkelijke doel van den gigantischen strijd is; de wereld vrijmaken van de Angelsak sische overheersching en het houwen van een. nieuwe volkerensamenleving. waarin voor ieder krachtens verleden en heden een eerlijke, vr, dzame taak is weggelegd. Dit geweldige wordingsproces wordt door Telen nog verkeerd beoordeeld Dezulken vergeten dat er een oorlog woedt, die harde maatregelen noodzakelijk maakt om de Plannen te laten vevloopen zooals ze gepro feteerd zijn. Intuss'chen wordt er gewerkt samen roei de landen, die bezet zijn. maar door iden bezetter niet als een overwonnen vijand worden behandeld, doch eerlijk worden tegemoet getreden. ALS straks de vredesklokken over het Avondland luiden, zal 'n nieuw Europa eon bli.ide toekomst kunnen begroeten. "Pt belang van alle Europeesche landen mede te werken aan dit grootsche plan p" zich de verheven plaats in dit oude we- vplddeel tc verzekeren, welke ieder toekomt. voor de hand. Het iniste begrip omtrent dp huidige en komende situatie wint ter- tPin vooral nu het besef doordringt dat Engelsrhe zijde geen heil te verwachten is Daarmede wordt bink gegeven van een Politieke mondigheid, die te eeniger tijd de waardemeter zal ziin lui het bepalen van de Positie in het Europa van den vrede Dat nieuwe Europa kómt. Duitscliland én Italië heeft den wil en sedert het neerslaan van hef bolsjewisme. waardoor ontzaglijke vruchtbare gebieden voor de ®1 gem e e n c Europeesche levenshasis geopend ook onbetwistbaar het ver bogen om een zoodanige toekomst te bou wen, dat het leven waard is geleefd te wor den. Hoe eerder Alle Europeesche volken eendracht.ig de toekomst tot de hun- ifi maken, des te eerder zal dc tijd van op offeringen voorbii zijn en gevolgd worden ■foor een duurzamen vrede, grooten bloei en een gr zegende lotsgemeenschap, waarin de bensehen als broeders met en voor elkan der leven. sche bestuur in Nederland beperkt worden tot de leiding en controle over de overigens slechts door Nederlanders uitgeoefende recht- strceksche uitvoerende macht. Terwijl dc bevolking en ook de ambtenaren aanvankelijk zeer gereserveerd waren ge weest tegenover de door de oorlogsnoodzake lijkheden bepaalde regelingen en terwijl ze kere onvermijdelijke gevallen waarin in het politieke leven moest worden ingegrepen in het eerst op scepsis gestuit waren, heeft de loop der gebeurtenissen intusschen aan bree- de kringen der bevolking een beter inzicht gegeven en ze zelfs gewonnen. Rijksminister Seyss-Inquart ging vervol gens in op de zuivering van het politieke le ven in clen loop waarvan niet minder dan 40 partijen, bestanddeelcn van de vroeger autonome, versplinterde democratie van Ne derland, ontbonden zijn, een slap. die zonder ecnigen merkbaren schok voor het openbare leven verloopcn is. Met den 22sten Juni is een duidelijke scheidingstreep getrokken tusschen het ver leden en het heden. De Fuehrer heeft geheel Groot-Duitschland voor Europa in de waag schaal der geschiedenis geworpen. Daarmede had niets, dat dezen strijd niet steunde, meer recht op bestaan. (Vervolg op pag. 2.) Z*" Duitschland strijdt voor Europa 15.700 gevangenen en groote oorlogsbuit gemaakt ENGELSCH CONVOOI VERNIETIGD. Extrabericht van het Duitsche opperbevel. UIT HET HOOFDKV/ARTIER VAN DEN FUEHRER, 29 Oct. Het opper bevel van de weermacht maakt bekend: In hardnekkige gevechten hebben di visies infanterie in samenwerking met formaties van de luchtmacht den toe gang naar het schiereiland Krim ge forceerd. Bij den doorbraak door de zwaar versterkte verdedigingsstellingen van den vijand werden in den tijd van 18 tot 28 October in totaal 15.700 ge vangenen gemaakt, alsmede dertien pantserwagens, 109 stukken geschut en een groote hoeveelheid ander oorlogs materiaal buitgemaakt of vernietigd. De verslagen vijand wordt thans ach tervolgd. Het weermachthericht van 29 Oct luidt: Roemeensche troepen hebben een vooi de Noordwestkust van de Zee van Azoi gelegen eiland ingenomen en van den vijand gezuiverd. In het Donetzbekken zetten de vei bonden troepen de achtervolging van den wijkenden vijand met succes voort In den Noordelijken sector heeft de Spaansche „Blauwe divisie" door een uitgebreiden aanval verscheidene plaat sen ingenomen en opnieuw een vrij groot aantal krijgsgevangenen.gemaakt Sterke formaties gevechtsvliegtuigen bestookten dag en nacht Moskou met brisaht- en brandbommen. Er werden groote branden en ontploffingen waar genomen. Andere luchtaanvallen wa ren gericht op Leningrad. In dagenlange achtervolging brachten duikbooten van een van Gibraltar naar Engeland varend koftvooi. ondanks krachtige bescherming, veertien zwaar geladen vijandelijke koopvaarders van tezamen 47.000 brt. alsmede een Brit schcn torpedojager tot zinken. Ilêt grootste deel van het konvooi werd daarmede vernietigd Slechts enkele kleine schepen wisten te ontkomen Aan de Zuidwestkust van Engelanjl hebben gevechtsvliegtuigen in den nacht van 28 op 29 Oct. havenwerkci i n ravitailleeringsbedrijven gebombar i'eerd Afzonderlijke Britsche bommen werpers ondernamen in den afgcloopej nacht zonder uitwerking storingsaan allen op West- en Midden-Duitsob land- In den tijd van 22 tot 28 October vei loor de Britsche luchtmacht 48 vlieg tuigen. Jn denzelfdcn tijd gingen in den strijd tegen Groot Brittannië ze ven eigen vliegtuigen verloren. Tal-rijke slachtoffers SJANGHAI. 30 Oct. (D.N B.) - De koude golf. welke geheel China teistert, heeft in den den nacht van Zondag op Maandae lalnike slachtoffers seöisrht. De sterfelijke autoriteiten deelden mede. dat Maandag morgen 131 lijken in de straten van Sjang hai werden aangetroffen, waaronder 77 kin derlijkjes. Als onderdo*! van het kanalisatieplan in West Friesland ter verbetering van de verbinding, met Alkmaar wordt de Hoornsche vaart over een groot traject aanzienlijk verbreed. De werkzaamheden zijn in vollen gang (Pax-Holland-De Haan m) GROOTE VERWACHTING VOOR DE TOE KOMST VAN DE MAASSTAD. De nieuwe burgemeester van Rotterdam Ir. T. E. Müller, is gistermorgen geïnstalleerd. I11 de raadszaal waren o.a. verschillende vooraanstaande figuren uit de N.S.B., van welke partij de nieuwbenoemde functiona ris een der oudste leden is, aanwezig. De loco-burgemeester, de heer A. B. de Zeeuw, verrichtte de installatie-plechtigheid, waarbij hij wees op de veranderde omstandigheden, en hei feit dat Ir. Muller zijn ambt aanvaardt in een door den oorlog zwaar getroffen koop mansstad. De burgemeester ving aun met te zeggen, dat hij begreep als nationaalrsocialist met gemengde gevoelens Ie worden ontvangen. Ik heb dit ambt aanvaard, aldus Ir. Müller, niet omdat ik er om gevraagd heb, maar om dat wij nationaal-socialisten de taak ten uil- voer brengen die ons wordt opgelegd. Ik "Weet, dat het nieerehdeel van inwo ners van deze gemeente, afwijzend slaat te genover de beginselen van het nationaal- socialisme, waarvan^ ik mij de drager weel, en voor dc verwezenlijking waarvan ik mij jaren geleden heb ingezet. Dit te erkennen doet mij leed, maar ik meen, dat uw instel ling verklaarbaar en begrijpelijk is. Gij hebt uw stad lief en veel wat u dierbaar was hebt gij een prooi zien worden van de verwoestin gen van den oorlog. Ik wil hier niet ingaan op de schuldvraag. Het ligt niet op mijn weg dit te doen, en zeker niet op deze plaats en op dit oogen- blik. Veel leed is echter te wijten aan nalatig heid van de zijde onzer bestuurderen. Spr. beloofde met den inzet van zijn hee ten persoon er naar te zullen streven te hel pen het oorlogsleed te verzachten en den bloei der stad te bevorderen. Speciale aan dacht zal hij wijden aan de Handelshooge school. Omtrent de taak van een burgemeester zei de spr. o.m Het zwaartepunt van de laak van den burgemeester ligt niet in de technische ban teering van het bestuursapparaat, doch in het leiden van dc vollcsgcnooien in zijn ge meente naar een gelukkiger toekomst. Daar om zult u mij steeds zien in de stad en ha ven, maar daarom zal ook mijn aandacht als burgemeester van Rotterdam uitgaan naar de stichtingen Winterhulp Nederland en den Nederlandschen Volksdicnst. Spr. besloot met als zijn meening uit te spreken, dat Rotterdam niet alleen econo misch, doch ook cultureel een centrum dient te zijn van deze lage landen. Meer dan één stad bezit Rotterdam de ge schiktheid 0111 te worden de groote invoer haven van West-Europa, de groote uitvoer- havon naar overzee. Eindolooze gebieden in het Oosten worden op dit oogenblik door de Duitsche weermacht en de met haar verbon den troepen, waarbij ook Nederlandsche mannen strijden voor Europa, ontsloten, en daarmede wordt de grondslag gelegd voor een nieuwen ongekenden bloei van ons ou de werelddeel. Een bloeiend Europa zal ech ter beteekenen een bloeiend Rotterdam en de bloei van Rotterdam zal ten goede komen aan de honderdduizenden, die binnen zijn muren leven en ver daarbuiten aan alle le den van het Nederlandsche volk. In plaats van 'n kwijnende stad. welke Rotterdam in de laatste jaren geweest is, gedrukt door de wangunst der conjunctuur en der werkloos heid, zal zij voorbestemd zijn Ie worden tot een der eerste steden van Europa. TENTOONSTELLING „DER SOLDAT IN HOLLAND" VERLENGD TOT 10 NOV. 's GRAVEND AGE, 29 Oct. - De tentoon stelling „Dei- Soldat in Holland" die in Den Haag gehouden wordt. Paleisstraat 1. heeft zoowel van Duitsche als van Nederlandsche zijde groote belangstelling getrokken. Gedu rende de eerste veertien dagen zijn ongeveer 20.000 bezoekers geteld. Door den catalogus verkoop werd hierbij bijna duizend gul den ingezameld voor het Winterhilfswerk. In verband met dit groote resultaat is de tentoonstelling verlengd tot 10 November Nietig verklaarde pachtovereenkomsten Nieuwe voorzieningen getroffen. De staatscourant bevat een besluit van de secretarissen-generaal van de dep: temen ten van mstitie en van landbouw en vis- scherij tot nadere regeling, in afwachting van verdere voorschriften, van de- gevolgen van nietig verklaarde pachtovereenkomsten. Daarbij wordt bepaald, dat. indien vóór liet in werking treden van dit besluit (op 29 October) een pachtovereenkomst nietig is verklaard en de vroegere pachter ingevolge een beslissing van de pachtkamer of het pachtbureau op dezen datum het gepachte nog exploiteert, deze pachter aan de bevoeg de pachtkamer kan verzoeken den termijn, welke hem voor de exploitatie werd toege staan met twee jaar te verlengen. Dit verzoek moet uiterlijk binnen een majyid na eindigen van den termijn zijn in gediend. waarna de pachtkamer de partijen oproept.. Gevoel-g verlies voor de bo'sjewisten Negen schepen tot zinken gebracht BERLIJN. 29 Oct. In aanvulling op het eërmachlhericht wordt aan het D.N.B. me- ieredeeld. dat door de doorbraak naar de Krim de bolsjewisten een bolwerk dreigen te verliezen van waaruit ze hadden eehoont nos steeds het Duitsche leger in de flank te kunnen aanvallen. Verder verliezen ze daarmede ook voor het grootste deel de mogelijkheid zich nog on de Zwarte Zee te kunnen bewegen. Aan het Oostelijk fronl geraakten Sovjet vliegtuigen gisteren in een hevig gevecht verwikkeld waarbij zij 17 toestellen verloren en de Snaanschc jachtvliogers zich door hun hiizoniler kranige aanvallen onder scheidden. Gisteren hebben Duitsche gevechtsvliegtui gen wepr een aanval gedaan op de haven- 'ns'anr,;es van Kertsj. Haven gehouwen en overlaed.instaNaties werden getroffen Een henz;netank gine in vlammen op. na door een bom getroffen te ziin. In de wateren ■•ondom Ker'si werden drie Sovietvracht- boo'en van 30D9 t in totaal en zes schuiten tot ";r,1-pn gehrachf Zeven andere erhenen van 8=4) t. werdpn zwaar beschadigd. Na een doorbraak door een bolsjewistisch" verrWtjfy;na:sinst allo tic ten Westen van Mos kou 's pen afdeeling" der Duitsche voorhoe^-- er Maandag in geslaagd een Rovietvlieevold in te nemen en ondanks alle bolsjewisti sche tegenaanvallen tot de komst van nieuwe Duitsche troepcnonderdeelen in be zit te houden. DUITSCHE MAATREGELEN IN DE SOVJETUTTO5. In goedingelichie kringen verneemt men aangaande de nieuwe ordening, die in het Oosten de plaats za. gaan innemen van de communistische on reddering en wille keur .dat hoewel de oorlog nog niet ten einde is. reeds van Duitsche zijde maatre gelen ziin genomen. Het land. -'at den boer die op de kolchosen werkte tot nu toe voor persoonlijk gebruik was toegewezen gaat thans ovei in diens eigendom en wordt belastingvrij. Op voorwaarde, dat een goede oogst wordt onecbrarh' en de herfstuitraai met succes geschiedt, kunnen de nerecolon verdubbeld worden De Duitsche autoritei ten staan er voor in. dat de hoeren he< he- noodiede aantal stuks vee ontvangen Vo.or de landbouwproducten, afkomstig van de kolchosen en de oarticuliere perreelen. wor den door de Duitsche autoriteiten vastp en rechtvaardige nriiizen hetaald. die ver lig gen hoven dip. we'ke door den staat tijdens het Sov'et-re.giem voor afleveringen werden gegeven. Bovendien is er door gpnastp mast" regelen voor gezoogd, dat ook kapitalisti sche uithuifine?mofhod°n nooit mepr kun nen voorkomen Belangrij'k is verder, dat de godsdienstvrijheid in vollen omvang wordt hersteld. Maan op 16.42 Maan onder 3.19 vanavond om 4Nov. 1816 uur 1!)Nov v.M. tot morgenochtend N..M, 8.33 uur. 12 Nov. L.K. 25 Nov. E.K. ARBEIDERSVROUWEN BEZWEKEN VOOR DE VERLEIDING. Strenge straffen tegen bonnen- scharrelaars. Menige traan van berouw, dat te laat kwam. werd gistermorgen te Alkmaar bij den Econ. rechter gestort. Een zevental Alkmaarsche huisvrouwen bad distribu tiebonnen verkocht aan het edele twee tal A. H. Aloserii, een Amsterdamschen logementsklant en D. Talens, een Alk- maarschcn grondwerker. Niet uit weelde! Een enkele verdachte trachtte terwille van het ..fatsoen" in haar eigen portemon- naie te liegen, door te verklaren, dat ze de bonnen niet uit geldgebrek hadden ver kwanseld. maar de meest en. moeders van groote tot zeer groote gezinnen kwamen vertellen, dat ze tóch voor al die kaarten geen vleesch konden koopen. zus of broer juist zoo erg nieuwe schoenen noodig had of iets dergelijks, en dc man werkloos was... Het waren bijna zonder uitzondering moeilijke gevallen. De eene compagnon Talons, deelde zon der blikken of blozen mee. dat hot „een pracht,bedrijf" geweest was. Officier en rechter oordeelden echter terecht., dat hier de allergemeenste misdadigers tegen de volksgemeenschap verantwoording afleg den, gewetenlooze scharrelaars, die de ar moede van anderen misbruikten om ze bon nen te ontfutselen om die met woekerwinst aan de rijken te verkoopen. Conform clen eisch werd Alpserv veroordeeld tot 5 maarf- deu gevangenisstraf en Talons, die als handlanger en wegwijzer had gefungeerd tot 3 maanden gevangenisstraf. (Voor de vonnissen tegen dc huisvrouwen zie men elders in dit blad). De nieuwe TEXTIELKAART HILVERSUM, 29 Oct. - De persdienst van tien Nederlandschen omroep meldt: Vrijdag, 31 dezer, morgen dus, zal van 20.0020.15 uur over den zender Hilversum 2 een vraaggesprek plaats hebben over de nieuwe texticlkaart. Het vraaggesprek is van dien aard, dat het zoowel voor het publiek als voor den textielhandel van zeer groot be lang is. Inval in een koffiebar Centrale van distributiebons. Talrijke arrestaties. Een groot aantal rechercheurs heeft gis teren een inval gedaan in een koffiebar in de binnenstad, van Den Haag, op vermoeden dal daar geregeld distributiebescheiden wer den verhandeld. De veertig aanwezigen wer den gefouilleerd. Acht hunner, waaronder de 32-jarige buffetjuffrouw van de bar, werden per arrestantenauto naar het hoofdbureau van politie overgebracht. Een groot aantal distributiebescheiden kon in btxslag worden genomen. Toen de politie de localiteit betrad, vond zij op den grond een porteinónnaie met dis tributiebescheiden, die een der aanwezigen bij haar komst snel had laten vallen. Gis termorgen heeft een rechercheur van de hondenbrigade zijn speurhond ..Tasca" de lucht van deze beui's laten opnemen. Al heel spoedig heeft de hond den eigenaar, die zich onder het achttal gearresteerden bevond, aangewezen. Voorts heeft de Haagsche politie twee monteurs, den 25-jarigen E. cn den 29-jari- gen M., aangehouden, die op den Bezuiden- houtscheweg aan een Hagenaar 400 boter bonnen tegen een gulden per stuk zouden verkoopen. Nadat dc vierhonderd gulden ter hand waren gesteld, verwijderde een hun ner zich onder het voorwendsel dat hij de bonnen ging halen, In zijn plaats verscheen daarop een derde met de, medcdecling. dat nummer één toevallig juist door dc politie was geknipt. DE SPROOKJESSPELDJES VAN DE W H N. Hef ligt in he' voornemen van de leiding van Winterhulp Nederland, het restant der sprookjesspelrijes waarmede destijds eecol- iecteerd is. op dp scholen-en ter gelegenheid van kinderfeestjes, te doen uitdeelen. Tot hef tijdstip van de uitdeeline bestaat hij de plaatselijk0 en provinciale hu re au x nog gelegenheid. deze fraaie speldjes te koopen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Hollands Noorderkwartier | 1941 | | pagina 1