HOLLANDS dagblad voor Politiek van den zelfmoord DONETZBEKKEN VOOR SOVJET-UNIE VERLOREN GEACHT Uitspraken van het yredegerechtshof Verduister De Dieuwe textielkaart De moord Sn de rijwielstalling Redactie en administratie SCHAGEN Telef. 444 (2 lijnen) Redactie en administratie DEN HELDER Telef. 2345 (2 lijnen) Uitgave: N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier 86ste JAARGANG No. 11638 VRIJDAG 31 OCTOBER 1941 SCHERPE CRITIEK DER AMERI- KAANSCHE BLADEN OP ROOSE- VELTS REDE. CHICAGO. 30 Oct. (D.N.B.) Boven hadr joofdartikel over de laatste rede van Roo- ievelt schrijft der „Chicago Tribune": „Po litiek van den zelfmoord". De rede. al-dus het blad, is niet alleen verontrustend', om dat -zij zonder twijfel onthult, dat Roosevelt Ide Amerikaansche soldaten zoo snel moge1- llik in den oorlog wil sturen. Veel veront rustender is het beeld, dat Roosevelt van tfchzelf heeft gegeven. Roosevelt is niet ge- ieet norm aai. Hij (bekommert zich nooh om jraarheid en gezond verstand, noch óm lo gica. Hij stelt de feiten voor. zooals het roor zijn bedoelingen past. Het, eene oogen- )lik Is hij het slachtoffer van vrees, het volgende moment is hij weer krijgshaftig en jralemd. Roosevelt heeft niet gezegd, waar hij de oogenaamde documenten vandaan heeft lii beweert, dat Hitier alle godsdiensten ivil vernietigen, doch tegelijkertijd sluit hij e«n verbond met den vijand' van den gods- lienst. Stalin. Ten aanzien van de tot zinken, gebrachte chepen schrijft het blad, dat het nooit tot ncidentcn zou zijn gekomen, als Roosevelt etter en geest van de neutraliteitswet had leëefbiedigd, zooals zijn eed van trouw hem plegt, Roosevelt zegt. dat de „vrijheid- der jee" altijd hét kardinale punt der Ameri- aansche politiek is geweest.. Op hetzelfde Ktgenibli'k verhindert de Britsohe vloot met ijn toestemming, dat Amerikaansche levens niddelen hongerlijdende kinderen in het ezette gebied van Europa bereiken. Hét is ian belang te weten, aldus het blad. waar- im de wereld beter zou worden, als men de Vereenigde Staten bankroet laat gaan en de mgd afslacht. Roosevelts motiveeringen eteekenen een nationalen zelfmoord. Vijf woorden^. De New York Times geeft een verklaring ran het streven van Roosevelt om het voor e stellen, alsof de Vereenigde Staten zou- len zijn aangevallen. Men hóeft Roosevelt len laatsten tijl vaak verweten, dat hij zich iet hield aan zijn plechtige belofte tijdens Ie verkiezingscampagne, niet van het de- nocratische partijprogramma te zullen af kijken. In Juni 194(7 werd op den democrati- chen partijdag de buitenlandsche potiek ge- ireciseerd. De Vereenigde Staten zouden liet aan vreemde oorlogen deelnemen en ejter, vloot of luchtwapen niet naar vreem- e landen buiten het Amerikaansche ,vaste- and zenden. Het blad wijst er op. dat het irogramma reeds vaststond, toen senator iyrnes, die Rposevelts belanden vertegen-- voordige, er op aandrong, dat daaraan nog Ie volgende vijf woorden zoudep worden oegevoegd: behalve in geval van aanval, Iet blad^zegt verder, dat deze zin door de lestuurslèden der democratische partij zon- ler argwaan werd aanvaard, daar zij meern len. dat er geen bezwaar tegen bestond. De ede van Roosevelt toont aan, aldus het ilad, waarom Roosevelt deze vijf woorden er aan heeft laten toevoegen. f Doifschland strijdt voor Europa Opnieuw duizenden gevangenen ACHTERVOLGING OP HET KRIM SCHIEREILAND VOORTGEZET. HOOFDKWARTIER VAN DEN FUEH- RER, 30 Oct. (DNB.) Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: „Op het schiereiland de Krim zetten de Duitsche strijdkrachten de achter volging van den vérslagen vijand zon der onderbreking voort. Plaatselijke te genstand van zijn achterhoeden werd gebroken. Hierbij werden opnieuw ver scheidene duizenden gevangenen ge maakt en stukken geschut buitgemaakt. Bij de achtervolging van den vijand in het Donetzbekken werd den boven loop van de Donetz door de Duitsche troepen en die der bondgenootea over een breed front bereikt. Tijdens succes volle aanvalsoperaties tusschen het II- menmeer en het Ladogameer verover den gepantserde troepen tijdens een snelle, onverwachte maiioeuvre een vij andelijken pantsertrein. Zij maakten talrijke gevangenen. Zeer zware artillerie van het leger heeft met goed succes voor den oorlog belangrijke installaties in Leningrad bestookt.. Doeltreffende nachtelijke aan vallen van de luchtmacht waren gericht op Moskou en Leningrad. In Noord-Afrika bombardeèrden Duit sche gevechtsvliegtuigen een Britsch vliegveld ten Oosten van Mersa Ma troeh en de havengebieden in de Nijl Delta. Afzonderlijke Britsche vliegtuigen wieppen ih den afgeloopen nacht boven het Noord-Duitsche kustgebied bommen neer, zónder schade aan te richten. Luitenant-kolonel Galland, commodo re van een jachteskader, heeft zijn 90- ste en 91ste overwinning in de lucht be haald." Vuur. Zware artillerie is aan den Oostelijken rand van <^e sovjeUstad Kaluga in stelling gebracht en bestookt den wijkendén» vijand (Atlantic-Holland) Een goede raad van..,r den Londenschen berichtendienst Hooge officieren vluchten uit Le ningrad. STOCKHOLM, 30 Oct. (DNB.) Voor de Sowjet-Unie zou het verstandiger zijn het Donetzbekken te/laten schieten, zoo verklaart de Londonsche-berichtendienst omtrent de- sitüatie aan het Oostelijk front en betoogt, dat thans de voornaamste taak van een Sow- jet-veldheer gelegen is in de redding van zijn leger. De Stockholmsche correspondent van de Daily Telegraph schrijft, dat de tijd is geko men de weinig verheugende, maar nuchtere waarheid onder het oog te zien, dat de „macht en de industrieele rijkdom" van het Donetzbekken voor de Sowjet-Unie verloren zijn. Het moeilijke uur heeft geslagen, waar op men moet beseffen, dat de Sowjetlegers nog slechts gigantische terugtochtsgevech ten" leveren. De correspondent van hetzelfde blad te Samara meldt, dat Moskou op den eindstrijd is voorbereid. Bijna alle fabrieken zijn ge sloten. Op lichtvaardige wijze heeft men het voorgesteld alsof het bolsjewistische front bestond uit een aaneenschakeling van Ver- duns. Die voorstelling is verkeerd. In dezen veldtocht hebben de bolsjewisten slechts kunnen terugtrekken, terwijl de Duitschers steeds het initiatief behielden. Bij den aan\al, dien Duitsche gevechts vliegtuigen .in den afgeloopen nacht op Mos kou hebben ondernomen, zijn behalve an dere voor den oorlog belangrijke doelen ook twee stations van beteel^nis door bommen getroffen. Door de verwoesting van deze spoorweginstallaties wordt de ravitaillee- ringspositie der Sowjet-hoofdstad, die reeds buitengewoon moeilijk was geworden door de onderbreking van talrijke spoorlijnen naar Moskou, nog hachelijker. 3 millioen Bolsjewisten verloren. Na het instellen van een nauwkeurig on derzoek kan. naar het D.N.B. van militaire zijde verneemt, thans worden g'ezegd, dat de bolsjewieken in den tijd tusschen 22 Ju li en 31 Augustus in totaal 148 divisies in fanterie, 39 vechtwagendivisies, 10 divisies cavalerie, 8 divisies bergjagers,_iwee divi sies burgerwachters en twee brigades lucht landingstroepen, tezamen - 209 volledige groote formaties met het totaal van het daarbij behoorende oorlogstuig, artillerie. Gevechten op de Krim „Duitsche infanterie-afdeelingen hebben den doorgang naar de Krim vrijgemaakt", zoo meldde een extra-uitzending over alle Europeesche zenders. De Sovjets hebben opnieuw belangrijke terreinen voor de Duitsche troepen „ont ruimd". Dat wil zeggen dat de horden van Stalin in die plaatsen geen. steen op den anderen hebben gelaten. Geheeló woonwijken zijn opgeblazen en wat er met de burgerbevolking moet gfebeu- ren, daar bekommeren deze misdadigers zich niet om. Gelukkig, dat de West er sche wereld er anders over denikt, die heeft zich het lot vandeze ongelukkigen aange trokken en heeft een groot sche hulpactie ingesteld. Ook Nederland neemt aan dezen arbeid deel. Nederland zendt een ambulan ce. Daarom, Nederlanders steun deze ambu lance. Stort uw bijdrage, iets meer dan u missen kunt. op girorekening 87600 Koninginnegracht 22. Nederlandsche Ambulance. 's-Gravenbage. vechtwagens, infanteriewapens, paarden "en voertuigen hebben verloren. Verscheidene Sowjetdivisies werden in Juni of Juli reeds uiteengeslagen, doch door de Sowj et regeering opnieuw georganiseerd. Zij werden in den loop van Augustus een tweede maal vernietigd. Wanneer men als gemiddelde sterkte van een Sowjet-infanteriedivlsië 15.000 man aan neemt en van een andeie divisie 12.000 man dan blijkt dat de bolsjewieken tot -31 Au gustus 1941 reeds op -m minst 3 millioen man hadden verloren. - Vlucht uit Leningrad. Hooge bolsjewistische officieren *en talrij ke commissarissen beginnen Leningrad te verlaten. Deze vlucht van hooge bolsjewis tische officieren staat ongetwijfeld in ver band met waarnemingen van neutrale cor respondenten te Leningrad, die den indeuk krijgen, dat iet moreel van de bolsjewisti sche verdedigers van Leningrad van dag tot dag afneemt. Aan het front van het ingesloten Lenin grad zijn op 29 October, naar het D.N.B. verneemt, nieuwe uitbraakpogingen der bolsjewisten met eeij strijdmacht van ver scheidene bataillons. onder bloedig^ verlie zen voor de Sowjettroepen afgeslagen. In verscheidene golven trachtten de bolsjewis ten den stalen ring der Duitsche troepen te naderen. Uit de vooruitgeschoven stellingen sloeg den wanhopig optredenden bolsjewis ten een moordend vuur tegemoet, zoodat de ee«ste golf bolsjewieken terstond ineen stortte. De verwoede strijd om de Krim. In een frontbericht wordt de verovering van de landengte van Perekop, die werd voorafgegaan door een driedaagschen zwaren strijd, beschreven. De slechts enkele km. breede landengte verbindt de Krim met de Pontische steppe op het vasteland. Zij vormt een uitmuntende .yerdedigingsstelling. De Tatarengracht, een 8 km. lange, 15 m. diepe en 50 m. breede gracht met hoogen wal, doorsnijdt de land engte van dé Zwarte Zpe naar de Zee van Azov. Deze natuurlijke verdediging is ver sterkt door een vijfvoudigen ring van kaze matten, versperringen, duizenden landmij nen en groote, goed gecamoufleerde kustbat- terijen. Oorlogsschepen liggen goed achter de eilandjes- verborgen in de baai van Pere kop en werpen hun granaten in de,voorste stellingen der Duitsche troepen. Nadat de stellingen dagenlang waren ver kend, begonnen de Duitsche troepen den strijd. De opmarsch van een reusachtige artil leriemacht is ongestoord voltooid. Meer dan 200 kanonnen spuwen hun vuur,,de draad versperringen worden vernield. Vlammen- wéPpers naderen de kazematten,' zij steken de steppen over groote oppervlakten in brand. Geweldig taai is de Sowjetsoldaat in de verdediging. Een waar labyrinth van gangen is tusschen dé oude CHamanengraven aan gelegd. Luchtgevechten en artillerieduels wisselen elkaar af. Drie vijandelijke tegenaanvallen worden afgeslagen. Geleidelijk worden de verdedigingsringen doorbroken. De aanval lers winnen *bij de hardnekkige verdediging der Sowjettroepen langzaam terrein. Sowjei pantserwagens trachten de Duitschers in de. flank aan te vallen, maar alle pogingen den opmarsch tot staan te brengen mislukken. De poort naar de Krim is opengebroken. ZWARE STRAFFEN WEGENS MISDADIGE VERDACHTMAKING DER NATIONAAL SOCIALISTISCHE BEWEGING IN NEDERLAND. SLECHT VOORBEELD DER OUDE REN DEED DE KINDE REN VOLGEN. 's-GRAVENHAGE, 30 October. Het Vre- degerechtshof veroordeelde tot gevangenis straffen van een. tot twee weken J. H. E. te Reeuwijk, J. H. en A. de K. te Rotterdam, M. v. d. Z.. J. H. J. van H.. L. B en C. de H. de J. te Krimpen en H. B. te Schiedam, wegens het bezigen van het woord „landver rader" en andere grievende uitdrukkingen ten aanzien van de nationaal socialistische beweging in Nederland en haar leden. Het Hof overwoog o.a. dat het bezigen van deze uitdrukkingen ten opzichte van hen, die tot nationaal-sociaiistische beweging in Ne derland behooren, mede déiarom.als een zeer ernstig vergrijp is te beschouwen, omdat het hier personen betreft, wier goede trouw met betrekking tot het dienen van 's lands belang aan geen twijfel onderhevig kan zijn. Met betrekking tot dé door het Vredege rechtshof aan den minderjarigen H.B.S.-leer- ling J. v. d. P. te Hillegersberg, die zijn tot de nationaal socialistische beweging in Ng.- .derland behoorende leeraar het woord „land verrader" had toegeroepen, opgelegde geld boete van tweehonderd gulden (de Kinder rechter te Rotterdam had verdachte veroor deeld tot f25— boete) overwoog het Hof o*,m. het volgende: De politieke verwording, welke uit het be zigen van het beleedigende woord landver rader in de huidige omstandigheden spreekt, blijkt nog in het bijzonder, walmeer, gelijk in het onderhavige geval, het gebruik van deze hoogst kwetsende uitdrukking zelfs dooi' kinderen, als verdachte, van de oude ren wordt overgenomen als ware het een vanzelfsprekende zaak, waarvan men zich niet. verder rekepschap zou behoeven te ge ven. Hiertegenover zijn in het belang van den politieke» vrede in de Nederlandsche volksgemeenschap de scherpste afweermid delen, geboden. hetgeen het Hof tot uitdruk king wil brengen door een aanmerkelijke strafv.erzwaring, welke het Hof met het oog op de omstandigheden van den verdachte nief in den vorm van plaatsing in een tucht school wil oplegeen, doch als.een aanzien lijke. hoogere geldboete. Maan ITOp vanavond om Maan onder 426 inov. 18.14 uur 19N0V V.M. tot morgenochtend N.M. 12 Nov. o o ff 25'Nov. l.k. o.35 uur. e.k. Rantsoeneering verscherpt Met ingang 'van Maandag 3 Novem ber zffl de nieuwe textielkaart in ge bruik genomen mogen worden. Het is noodzakelijk gebleken, de rantsoe neering te verscherpen uit een oog- punt van distributieve rechtvaardig heid. Men zal tot 1 Mei 1942 moet- ten volstaan met 60 punten. De pun ten van de nogrioopende textielkaart blijven zooals men weet geldig. Groote stukken en stoffen worden nog slechts op speciale vergunning verstrekt onder inlevering van pun ten. Er komen speciale kousen- en soklcenbonnen. Corsetten en hoeden zullen o.a. voortaan slechts op pun ten verkrijgbaar zijn, van leeren jas sen en bontmantels is de voering niet meer vrij. Restcoupons van stoffen zijn in pun- tenwaarde gedaald, katoenen garens verhoogd. Natuurzijden artikelen worden voortaan als natuurwolhou- dende artikelen gewaardeerd. Voor het volledig overzicht zie men pag. 2. RADIOREDR VAN PÉTAIN De toekomstige grondwet van Frankrijk. VICHY. 30 Oc» (D.N.B.) Het staats hoofd. maarschalk Pétaïn. zal begin NovenV ber, naar uit betrouwbare bron verluidt, in een radiorede de voornaapiste trekken der toekomstige grondwet vah Frankrijk en de structuur van dén nieuwen Franschen staat bekenid maken. De minister van Binnenlandsche Zaken. Pucheu, heeft in een aan het weekblad „Gringoire" verleend interview'de plannen voor den opbouw van den nieuwen Fran schen. staat toegelicht. „Ik arbeid", zoo zei- de Pucheu. ..om het geheele volk op de re geering om te schakelen, die het naar den nieuwen staat voeri. Mijn eerste taak. aldus Puche-u, bestaat hierin, door middel van de van mii afhankelijke bestuursinslanties het geheele land weer in de hand te krijgen. Het principe van de regionale prefecten, dat reerjs in het onbezette gebied toegepast wordt zal in de toekomst ook in het be zette gebied toegepast worden." Zijn drin gendste taak^noemde de minister de reorga nisatie van "'de geheele politie en de vor ming van een staatspolitie. Ten slotJe legde hii de(n nadruk op de noodzakelijkheid van de vorm in# van .een een eenheidsbeweging, waarbij zich alle Franschen. die van goe den wille zijn. kunnen aansluiten. Te dien einde zouden alle Franschen elkaar een soort individu eele amnestie moeten verlee- nen. Ontbinding zickenhuis- verplegingsfondsen voorbarig Voor weokloonen inhouden eer ste premie op 8 November. De Voorlichtingsdienst van het Departe ment van Sociale, Zaken schrijft: Ten aanzien van de toekomstige positie der ziekenhuisverplegingsfondsen schijnt nogal wat misverstand te he%rs.cheït\ Daarom kan het. zijn nut hebben er op te wijzen, dat het ontbinden van dergelijke fondsen op dit oogerfblik zeer voorbarig en bovendien onge- wensclit moet worden genoemd. Deze instel lingen immers, behouden, ook na de invoe ring van de verplichte verzekering ingevol- ge hej. Ziekenfondsbesluit., haar beteekenis voo]- de vrijwillig verzekerden, alsook, wan neer zij daartoe worden aangewezen, als ri sico-draagsters voor de ziekenhuisverplcging Voorts schijnt bij werkgevers hier en daar onzekerheid te heerschen ten aanzien van de loonperiode, waarover voor het eerst pre mie kan worden ingehouden. Daarom zij als nog medegedeeld, dat de premiebetaling aanvangt op den éersten dag van de eerste volle loonperiode. Dit, wil dus in normale gevallen voor weeklooncn zeggen: aanvang der premiebetaling Maandag 3, November, met als gevolg, clat do eerste inhouding moet geschieden op Zaterdag 8 November. Vele werkgevers verkëeren ten onrechte in de meening dat de prejniebetaling in dit geval aanvangt op 1 November. Voor maandloonen is dit uiteraard wel het geval. - Nederlandsche zeelieden gearresteerd ALGECIRAS, 30 Oct. (A.N.R.). - Uit Gi braltar wordt gemeld, dat daar de Britscl\e politie Nederlandsche en Grieksche zeelie den inarrest heeft gesteld, omdat deze _er tegen gepotesteerd hadden nog verder óp schepen dienst te moeten doen, welke in Engelsche convooien zouden varen. GRETA GARBO GETROUWD Met vermageringsspecialist. De wereldberoemde Zweedsche filmster Greta Garbo is. volgens S.P.T.. te Hollvwood in het. huwelijk getreden met den Ameri kaanschen arts Hauser Hauser is in de filmwereld vooral beleend geworden als au toriteit op het gebied van vermaeerines- kuren. t De dadc-r gearresteerd. onwaarschijnlijk verharl. Naar wij vernemen, heeft de politie gistermorgen den dader gearresteerd van den moord, onlangs ge pleegd op een ouden man den vader van den eigenaar in een rijwielstal ling in de Corn. Anthoniszstraat te Amj sterdam. De arrestant, een 21-jaris jonomensch, leerling-la^scher van zijn vak, wonende in dezelfde straat, heeft reeds een bekentenis afgelegd. De arrestatie is feitelijk te dpnken aan een bijzondere samenloop van omstandig heden. De 'politie hield eenige jongemannen aan, verdacht van verboden wapenbezit. Daarbij werd-o.a. een pistool in beslag ge nomen. dat resp in verschillende handen was overgegaan. Het viel op. dat blijkens de afgelegde verklaringen bij het pistool aanvankelijk negen patronen hadden be hoord. welk getnl lntnr trectonken was tot zes. Merkwaardigerwijze waren deze drié patronen verdwenen, nadat het pistool tij delijk in bezit was geweest van een jonge man, die in de Corn. Anthoniszstraat woon de en wel juist in den tijd. dat daar de laffe moord was gepleegd. Deze samenloop van omstandigheden gaf de politie aanleiding tot een uitermate* scherp verhoor van den betrokkene, die ten slotte toegaf, r'en moord fe hehhen bedre ven. Volgens zijn lezing zou hij dien nacht om ongeveer half een aan de fietsenstalling zijrt gekomen, om zijn rijwiel te bergen. Hij had toen een tijdje met den oudert man staan praten, doch tenslot te een twist met. hem g"fe- kregpn, welke zoo hoog liep, dat de oude baas een stuk ijzer gegrepen zou hebben en een beweging in zijn richting daarmee zou hebben gemaakt. Uit zelfverdediging had hij daarop twee schoten gelost en was vervol- gens uit angst weggeloopen. Deze verklaring tverpt geen enkel licht op het feit, dat den-zelfden nacht vijf fietsen uit de stalling ziin verdwenen, en evenfnin geeft zii antwoord op de vraag, waar de der de ontbrekende kogel is gebleven. Het spreekt dan ook wel vanzelf dat de politie uiterst sceptisch staat tegenover de door den gearresteerde gegeven lezing. Het onderzoek in deze nog in tal van opzichten duistere zaak wordt r>W onverminderde kracht voortgezet.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Hollands Noorderkwartier | 1941 | | pagina 1