HOLLANDS Vetvoorziening Baart geen zorg DAGBLAD VOOR HELDERSCHE COURANT VAN 1873 SCHAGER COURANT VAN 1855 Broodvoorziening voldoende verzekerd Bemoedigende mededeeling van De houding van Japan DE HANDHAVING DE* OftDE Verduister DE VREDERECHTER TE ALKMAAR Redactie en administratie SCHAGEN Telef. 444 (2 lynen) Redactie en administratie DEN HELDER Telef. 2345 (2 lijnen) Uitgave: N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier 86ste (AARGANG No. 11639 ZATERDAG 1 NOVEBMER 1941 den directeur-generaal van den landbouw Veestapel blijft op een peil van 1.200.000 stuks gehandhaafd. Het is altijd moeilijk geweest, aldus de heer Ruiter, dïrecte.ur-generaal van den Landbouw, in een onderhoud met het A.N. - P„ het Nederlandsche volk uit eigch bodem te voeden, omdat wij. waren ingesteld niet zoozer op zelfvoorziening als wel op invoer van grondstoffen en uitvoer van veredelings producten. Het doel was steeds: geld verdienen. En men kon hier meer geld verdienen door de grondstoffen in te voe ren en de eindproducten van landbouw en veeteelt te verkoopen aan het buiten land dan door zich op-zelfvoorziening ten behoeve van het Nederlandsche volk-in te stellen. V/ERELDSCHOUW DEZE week heeft Roosevolt een rede gehouden, die vrijwel in de geheele wereld scherpe reacties heeft te weeg gebracht. De duisterheid, waarmede de president d'er Vereenigde 'Staten steeds zijn redevoeringen weet te omhullen om zijn ware bedoelingen te' verbergen, is dit maal niet zoo dicht geweest, dat zijn wer kelijke streven onzichtbaar was. Door zijn peheele rede heèn was de wil te ontdekken in conflict te geraken met Duitschland en wel zoo duidelijk, -dat zelfs in Amerika een storm van protesten' is opgestoken in de grooter wordende? t- kringen van' hen, idie niet „het koste wat wil" in een oorlog verwikkeld wenschen te worden. Van Duit- sche zijde is men eigenlijk' niet diep op de woorden van Roosevelt ingegaan, ofschoon hij dan sprak van „geheime Duitsche docu menten". die hij irf zijn -bezit gekregen had. In bevoegde krengen te Berlijn noemt men Roosevelt's beweringen niets andiers dan holle nhrasen. In krasse bewoordingen heeft men het echter afgekeurd, dat. jen der Ver. Staten is. kon spreken op een wijze als slechts een lichtzinnige fantast zou kunnen doen. Intusschen ."blijkt uit alles wat hierover aan beriphten uit Amerika loskomt, dat daar eenerzijds het streven bevorderd' wordt meer in d'e Eiiropé'esche verwikke lingen in te grijpen dan tot dusver ge schiedde vop gevaar af belligerent. te worden. Of juist daarom? Geheel onmoge lijk is dat niet, want er is nog een ander probleem d^t dè koers van .de Ver. Stateni zal beïnvloeden: het Verre Oosten. Denkt Amerika de conflicten, die reeds zoo lang hangende zijn in de Pacific, te kunnen ver mijden of althans gemakkelijker het hoofd te bieden door de vijanden van de bij het Driemogendhedenpact aangesloten landen krachtiger te steunen? De Ver. Staten po- jren alvast zooveel mogelijk steunpunten in de wereld- te verkrijgen om daardoor straks krachtiger tegenover alle moeilijkheden te staan. Dit gaat uiteraard ten koste van andere landen ook van Engeland. Wat öns evenwel het meeste belank inboezemt is, dat dientengevolge vooral de Neder landsche kolóryën bedreigd worden. Cura- cao is reeds een, Amerikaansch steunpunt en in Ned. Oost-Indië is een zekere pene tratie al gaande. In dit verband is de ver klaring van gewicht, die de leider der N.S.B. op de gemeenschappelijke scholings bijeenkomst te Utrecht van N.S.D.A.P.en N.S.B. heeft afgelegd. Ir. Mussert stelde de in Londen zetelende „Nederlandsche" re- jreeringsmannen geheel t verantwoordelijk voor dezen gang van zaken, die wel aller minst strookt met. de belangen van ons va derland. welke zij beweren zoo -gaarne te willen voorstaan. De N.S.B. Accepteert deze transactie niet en zal te zijner tijd de Ne derlandsche aanspraken op onze overzee- 8che gebied^deelen dóen gelden. DE openbare mecning in de Vereenigde Staten is anderzijds nog zeker niet ge wonnen voor een gewapendér hand in grijpen in het nog Europeesche conflict. Maar hoe dat zij, de machthebbers trachten die opinie in een andere richting te lei den,opdat Roosevelt's politiek niet langer gehinderd wordt en de president geheel al leen' zijjn beslissingen zal .kunnen nemen. In dezen tijd neemt Japan een waardige, afwachtende houding aan. Het heeft echter in aan duidelijkheid niets meer te wenschen latende woorden uiteengezet, dat het wéét aan w^elke zijde het staat, als een- conflict mocht uitbreken en dat het dan ook bereid is zijn eer met de wapens te verdedigen niet alleen, maar ook zijn aanspraken kracht bij te zeten. De successen, die de Duitsche weermacht ook in de afgcloopen/ week aan het Oostelijk front wist te boeken, o.a. met/dè doorbraak naar de Krim, brengt een ander land op nieuw op den voorgrond. Wat zal Turkije doen, nu binnen afzienbaren tijd de invloed van de Sovjet-Unie in de Zwarte Zee tot vrij wel nihil zal zijn teruggebracht, terwijl daa rentegen Duitschland dit gebie'd zal beiheer- schen? Er is den laatsten tijd reeds een nauwer aanhalen van de Duitsch-Turksche vriendschapsbanden te, zien geweest. Zal de machtsverhouding in dezen hoek, uitgestrekt tot Het Oostelijk deel van de Middellandsche Zee. een wijziging ondergaan ten koste van Engeland? Het ware een verandering, die van grooten invloed zou zijn op het verdere verloop vain' den oorlog. De blokkade heeft ons echter gedwongen in de richting van zelfvoorziening en daar in zijn wij reeds een heel eind gevorderd. Langzan\erhand is nu de situatie zoo ge worden. dat het levenspeil in Duitschland en Nederland ongeveer gelijk staat, terwijl wij voortaan onze voedselvoorziening zelf moeien dekken, waarbij wij dan ook de ver zekering hebben, dat zonder gelijkwaar dige tegenprestatie niets meer van ons zal worden gevorderd. Wij kunnenons. thans rustig inzetten op de vergrooting van de productie van landbouw en veeteelt, omdat dié dan rechtstreeks 'aan ons volk ten goede zal komen. Bij het nemen van op zichzelf voor de boe renbedrijven onprettige en vaak ook niet door de individueele landbouwers begrepen maatregel stond als hoogste doer voorop de handhaving van een melkvecstapel van rond 1.200.000 stuks ter verzekering van de melk en vetvoorziening van de Nederlandsche be volking. Terwijl in normale tijden jaarlijks 20 pet. van den rundveestapel moest worden „uitge- stootcn", bedroeg de daarboven uitgaande ge dwongen inkrimping nog 20 pet. van den aanwezigen stapel. Ongetwijfeld hebben de veehouders in ver band met de voorgeschreven beperking me nig dier uitgestooteh, dat in productiviteit ver beneden het gemiddelde stond. Een bo ven de normale 20 pet. uitgaande uitdun ning zal aan de innerlijke waarde van den overblijvenden veefcapel .ten goede komen. Overigens mag niet worden vergeten, dat de prijzen voor vee, in het bijzonder voor gebruiksvee, sedert. Mei 1910 een^aanzienlij- ke verbetering hebben ondergaan, zoodat in totaal de inkomsten 'der veehouderij, vooral in verband met^den melkprijs, werkelijk zijn vergroot. RESERVE GEVORMD. Hoe zal het na 'afloop van de'verplichte veelevering, dus na 1 December 19.41, gaan? De Nederlandsche Veehouderijcentrale heeft van den leveringsplicht een spaar zaam gebruik gemaakt, waardoor een reserve voor levering in de wintermaanden kon wor den gevormd. Voor vele duizenden stuks vee is goedkeuring tot levering na 1 Decémbet* «Hv énir-nu»; «c»4»>+ci rianmJ door mestingso vereen komsten voor levering in het voorjaar is verzekerd. Op grond van deze maatregelen kan worden gezegd, dat een verdere inkrim ping van den melkveestapel, beneden een sterkte van 1.200.000 stuks, niet vereischt is. De ter verzekering van de vleeschvöorzie- ning noodige hoeveelheden slachtvee zijn ge waarborgd door een omslag voor het jaar 1942, die van het veehoudersbedrijf nauwe lijks- meer dan den normalen uitstoot van slachtvèe zal verlangen. Heeft Duitschland geen aanmerkelijke par tijen slachtvee uit Nederland verkregen? Ik kan de verzekering geven, dat slacht vee sedert lang niet meer naar Duitschland wordt uitgevoerd. Voor de aan Duitschland geleverde dieren heeft het Duitsche rijk aan zienlijke hoeveelheden krachtvoeder ter be schikking van de Nederlandsche veehouderij gesteld. De vetvoorziening is hierdoor momenteel vrij gunstig en-zij baart in veéband met de distributie geen ongerustheid. Deze inlichtingen van den directeui'ïgene- raal van den landbouw zullen stellig in breeden kring met groote voldoening worden vernomen. DE BROODGRAANPOSITIE. Wij vroegen den heer Ruiter daarna nog het een en ander omtrept onze broodgraan positie. De Engelsche blokkade, aldus luidde zijn antwoord, heeft onzen invoer vah broodgraan afgesloten en Nederland produceert nu een maal veel te weinig broodgraan voor onze voedselvoorziening. Wel kunnen we.- en dat is reeds gebeurd door rogge- en aard appelmeel in het brood te verwerken, hel f Duitschland strijdt voor Europa BOLSJEWISTEN OP DE VLUCHT Scberpe achtervolging op tie Krim en in Donetzbekken ZES BHITSCHE KOOPVAARDERS EN EENIGE OORLOGSBODEMS VER- NIETIGD. UIT HET HOOKKWAHTIER VAN DEN FÜHRER. SI Óc(:: Het Opperbevel van de Duitsche weermacht maakt bekend: Door Duitsche en Roemcensche Iroe- pen scherp achtervolgd, is de vijand op de Krim volledig op de vlucht gesla gen. Daarmede hebben dc lange en hevige doorbraakge vechten hun be kroning gevonden, waarmede die di visies infanterie van het leger van den generaal der infanterie von Manstein en het legercorps van den luit'enant- •genoraal PflugbciJ de smalle landengte hebben geforceerd, welke naar het schiereiland leidt. Ook in het Donetz- „bekken zetten de Duitsche troepen en die hunner bondgenooten .de achtervol ging van dien verslagen vijand met succes voort. Aan het omsingelings front van Leningrad werden verschei dene uilvalspogingen van den vijand afgewezen. Zware batterilen van het leger bestookten belangrijke militaire doelen in Leningrad de uitwerking dei- granaten kon worden waargenomen Aan de rest van liet Oostelijke front schrijden de operaties voort. In het gebied van de Zwarte Zee- bombardeer den formaties gevechtsvliegtuigen de havenwerken van Eupatoria en Kertsj en-brachten in deze wateren vijf vrachtschepen van tezamen 13'000 brt. tot zinken. In den strijd tegen de Britsche ravi- taillecringsschacpvaart brachten dirik- booten zes vijandelijke koopvaarders van tezamen 27.000 brt., een torpedo jager en twee patrouillevaartuigen tot zinken. Een Britsche -kanonneerboot werd door- torpedoteffers /.waar be schadigd. Op don Atlantischen Oceaan brachten lange afstandsbommenwer pers ten Noordwesten van Cadiz een koopvaardijschip van 2000 brt.. tot zin ken. Een andere vracb'boot yvêrd door bómmen beschadigd, ."ucgttrtgen, die opgestegen waren voor gewapende verkenningen, bombardeerden vannacht havens aan de Britsche Oost- en Zuid westkust. De vijand 'is niet naar het gebied van het Duitse!#- nik gevlogen. ekort gedeeltelijk aanvullen, doch daarmee zouden wé niet zijn rondgekomen, zoodat dc graanreserves moeste worden aangespro ken. Hiermede kan echter niet steeds wor den voortgegaan en daarom dient de pro ductie van grondstoffen voor het brood' te worden opgevoerd. Om xdeze productievergrooting te verkrij gen, heeft het departement van landbouw en visscherij een actie voor groote uitbreiding van de teelt van bróodgraah en aardappelen ingezet. De broodvoorziening is door de scheur- plicht voldoende verzekerd. Indien de aardappel verbouw, die het meest productief is, belangrijk wordt- uitgebreid, clan kunnen we buiten den oogst voor direc te menschelijke consumptie en buiterr dien voor verwerking tot aardappelmeel, nog een behoorlijk restant verkrijgen, dat voW het mesten van varkens kan worden gebruikt, voor welk doel dan in de eerste plaats de minder goede soorten in aanmerking komen. De varkensstapel kan dan weder worden ver groot en deze uitbreiding zal in dat geval vooral aan de vleesch- en vetvoorziening ten goede korrjen. De tuinbouw. Daarnaast worden de pogingen om de tuin bouwproductie in buitengewoon groote mate op te voeren onverminderd voortgezet, want. hoewel ons land meer tuinbouwproducten voortbrengt dan het voor eigen gebruik noo- dig heeft, hierdoor worden meer ruilobjec ten verkregen ten behoeve van andere arti kelen, die we noocüg hebben. Indien de boeren en tuinders gehoor ge ven aan. den oproep om de Nederlandsche Kameraden, ook in dagen van oorlog Van een oogenblik rust temidden van het krijgsgewoel maken de manschap pen gebruik, om bij de gewonden het eerste noodverband te leggen (Orbis Holland) volksvoeding te helften verzekeren, dan be hoeven we ons voor de toekomst, in dat op zicht niet meer bezorgd te maken. Tenslotte vroeg de ANP-redacteur nog en kele inlichtingen over onze paardenfokkerij. De paardenvordering, zoo antwoordde de directeur-generaal, is niet verder gegaan dan noodig was voor het gestelde doel. waarbij een lot het uiterste minimum, beperkt aantal arbeidsdiërqn beschikbaar is gebleven voqr landbouw- en fransporttrekkrachten. De prijzen der paarden zijn dientengevolge tot een buitengewóón peil gestegen, tot, schrik van de boeren, dié paarden moesten kpo- pen. Menige boer, die zich met de paarden fokkerij bezig hield, h^e-ft daarvan evenwel profijt getrpkken! Voor den winter. Een Betuwsche boer bij het steken van de andijvieplanten voor den inmaak in Keulsche potten om ais welkome provisie dienst te doen (Stapi v. Mourik) TOKIO. 31 Oct. (D.N.B.) Japan heeft meer redenen gehad om zijn toeylticht tot oorlog Je nemen en ondanks dreigementen -meer bewijzen gegeven van ziin bereidheid tot vrede dan eenige andere staat, zoo schrijft de Japan Tinxes and Advertiser. Ver dere cohcessies en voorstellen kan het ech- :ter niet doen, zonder zijn eigen verdediging in gevaar te brengen, .waal de anti-Japan- sche omsingeling gaat onophoudelijk verder en elk nieuw Japansch streven naar vre de wordt uitgelegd als zwakheid. Japan, zoo gaat het blad voort, als eenigc niet in den oorlog verwikkelde mogendheid, is in staat om iedere bereidheid tot vrede'van Amerika uitje buiten-tot het grootste profijt voor de geheele wereld. Amerika daarentegen is* de eenige mogendheid, die practisch geenerlei bereidheid tot vrede tooni én vooral niet op den Stillen Oceaan. Tojo bij den keizer. Eerste minister Tojo is gistermiddag dogr den keizer in audiëntie ontvangen na een ka binetsvergadering om rapport uit te brengen over politieke zaken. Na zijn onderhoud op 30 Oct. met de am bassadeurs, heeft de minister van buiten- landsche zaken, Togo, gistermiddag zéstien gezanten, onder wie de Nederlandsche ge zant, J. C. Pabst, en vier zaakgelastigden, in zijn ambtswoning ontvangen. /i Mededeeling van den Rijkscom missaris. •S-GRAVENHAGE, 31 Octobcr: Het Rijks commissariaat maakt bekend; Er bestaat "aanleiding om nadrukkelijk te wijzen op de bepalingen in de paragraphen S tot 10 der verordening na 133/41 van den rijkscommissaris voor het bezette Nederland sche gebied, betreffende handhaving dei- orde. Volgens deze voorschriften is het verboden anti-Duitsche geschriften of afbeeldingen of andere voorwerpen van anti-Duitschcn aard te vervaardigen, door te geven, voor doorge ven in voorraad te hbbhen'of tot dit doel bij zich te dragen. Voorts zijn door deze bepalin gen anti-Duitsclie beto'ogingén van welken aard ook verboden. Als anti-Duitsche betoo gingen moeten niet alieen mondelinge of schriftelijke uitla'-.een worden beschouwd, die rechtstreeks of .r middellijk een tegen het Duitsche rijk- gerichte gezindheid te kennen geven, maar ook het vervaardigen, versprei den, dragen of het overige gebruik van insig? nes, speldjes, vlaggen, wimpels, sieraden of gebruiksvoorwerpen, van kenteekens van fir ma's of goederen. Alsmede andere afbeeldin gen en voorwerpen, waardoor een tegen de bezettingsmacht gerichte gezindheid tot uit drukking komt. Daaronder vallen o.ok insig- 'nes etc.: - a. Waarin een sympathiebetuiging.- voor levende leden van het Koninklijk Huis of voor andere vijanden van het Duitsche rijk moet worden gezien. b. Waardoor men de bestaande verboden tracht te omzeilen, of d. Die zicli voordoen als misbruik van de Nederlandsche kleuren, het staatswapen, of de kleuien of wapenken merken van de vroegere Nederlandsche weermacht, haar deelen of haar afzonderlijke formaties. De straf, die staat op handelingen van den genoemden aard. is in het algemeen gevan genisstraf toi 5 iaar of een geldboete tot 50.000 gulden. In bijzonder ernstige gevallen kan tuchthuisstraf tot 15 jaar en geldboete tot een onbeperkt bedrag worden opgelegd. Maan op .17.29 4 Nov. V.M. 12 Nov. L.K. vanavond om 18.12 uuir tot morgenochtend 8.37 uur. Maan onder 5.31 19 Nov. N..M. 25 Nov. E.K. DE BELOONING 's-GRAVENHAGE, 31 Oct. (ANP.) Naar wij vernemen moet. het uitloven èener be looning voor degenen, die personen aange-- ven, welke zich schuldig maken aan daden van sabotage, beschouwd worden als een maatregel van politioneelen aard, die zelf standig is genomen door het ressort Van den directeur-generaal van politie. Groot aantal diefstallen in de Wieringermeer opgehelderd GEMEENTEPOLITIE HAD DRUK KE, MAAR SUCCESVOLLE DAGEN! Het is de gemeenteveldwachters van Wieringermeer, den heeren van dér Hoek en HaaTsma na een uitgebreid onderzoek gelukt verschillende diefstallen op te helderen en de daders te arresteeren. Het aantal aangiften nam den laatsten tijd onrustbarend toe, met deze arresta ties, heeft de ijverige gemeentepolitie een zeer goeden slag geslagen! Het eerste "geval dpt achterhaald kon wor den was dat van het stelen van een-zak ontsmette, en dus voor mensoh en dier ge- vraarlijke zaai tarwe. De dader werd aange houden, toen hij dc tarwe, welke hij had wei-borgen, kwam weghalen. Bij het vervoe ren van gestolen boonen werd een man op hecterdaad betrapt. Dinsdagavond werd aan gifte gedaan van diefstal van twee rijwielen welke bij de Gereformeerde kerk te Sloot- dorp waren neergezet De daders, twee per sonen juit het werkkamp te Slootdorp, kon den met assistentie van de centrale recher che'te Amsterdam worden gearresteerd. Zij* zullen op transport worden gesteld naar Alkmaar. Té Wieringewerf was een portemonnaie gestolen. Ook van dit misdrijf was de dader spoedig gevonden. Tusschen de bedrijven'door is nog proces verbaal opgemaakt tegen verschillende per sonen, wegens vervoer zonder vergunning van boonen, erwten, tarwe en zoo-voort.' Beleediging vau léden der N.S.B. zwaar gestraft. Oranjebloemen en doorgezaagde dubbeltjes. Voor het eerst- heeft gistermiddag de vre derechter Mr. Vermeulen uit Amsterdam te Alkmaar rechtgesproken. Het waren meeren- deels jongelieden, waaronder nog minderja rigen, die zich hadden te verantwoorden we gens beleediging van leden der N.S.B. of N:S.N.A.P. of het demonstratief dragen van Oranjebloemen, uitgezaagde dubbeltjes, enz. Er was er niet een die ruiterlijk toegaf een politieken tegenstander opzettcliik beleedigd t<y hebben, een enkele beweerde „ih drift" te hebben gehandeld, de meesten hadden het „zoomaar" gedaan, of 7.ooals de vrederechter opmerkte, om de N.S.B.ers lekker te voeren en te zien' of zé ook kwaad werden. Zoo'n troepje knapen begon met te kuchen, dan te fluisteren en halfluide hatelijke opmerkingen •te maken. Wanneer de N.S.B.-ers hen: min of meer hardhandig ter verantwoording riepen; was' er aan scheldwoorden geen ge»- brek, „landverraders", „viezerikken „rot- fascisf' énzoovoort, werd den geüniformeer den toegevoegd. De Officier Mr. de Brueys Tack zei dé bij- den aanvang, van de rechtszitting in Zijn eerste requisitoir in het openbaar te willen waarschuwen dat er een einde moet komen aan de belecdigingen en molestatie van de W.A., die de draagster is van de toekomstige' orde. Het wordt tijd, aldus de Officier, dat het Nederlandsche volk wordt opgevoed; zoodat snotjongens, die van de groote zaak, waarvoor ook een deel van ons volk vecht, niets begrijpen, zich van een 7 dergelijk walgelijk bedrijf verre houden. Zij brengen thans ons volk in latente revolutie. Ze zijn de hyena's van het po litieke slagveld, wat doen zij voor hun land? Sloome duikelaars zijn het, die het nieuwe niet begrijpen, maai- aan het oude vasthouden, omdat zo zijn opgevoed in de propaganda van de vroegere'autori teiten, die de menschen uit, hun functie trapten, als zij waagden een andere /neening er op na te houden. De vrederechter sloot, zich bij deze woor den aan. en zeide het. zoo'lichtvaardig ge bruiken van het woord „landverrader"' een groot schandaal te vinden. In de thans heer- sohendé rechtsorde dient? men iemand iniet in zijn oer te tasten, in deze zitting zullen voorbeelden worden gesteld, opdat ieder zich bezinne voor hij weer de leden van dc NSB. in hun hoogste gevoelens kwetst. (Zie vervolg op pag. 2).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Hollands Noorderkwartier | 1941 | | pagina 1