HOLLANDS DAGBLAD VOOR HELDERSCHE COURANT VAN 1873 SCHAGER COURANT VAN 1855 „AMERIKA HEEFT DUITSCHLAND AANGEVALLEN" Groote indruk in Amerika JN EDERLANDSCHE ARBEIDSDIENST Verduister Bonvrij schoeisel beperkt Landkaart en documenten als groote vervalschingen te beschouwen Beweringen omtrent „eenheids- geloof" als onzinnig gekwalifi- cserd. Hoofdkwartier van den Fuehrer, 1 Nov. (D.N.B.) De Duitsohe regeering maakt de yolgende officieele verklaringen bekend: 1. „De president der Véreenigde Staten van 'Amerika heeft in een rede op 28 October de yolgende beweringen verkondigd. 1) de regeering der Vereenigde Staten is in het bezit van een geheime landkaart, die in Duitschland door de Duitsche regeering is vervaardigd. Het betreft een landkaart van Midden- en. Zuid-Amerika, zooals de Fuejirar dat wil reorganiseeren, door van de veertien landen, 'welke zich in dit gebied be vinden, vijf onderworpen staten te maken ctn zoodoende het geheele Zuid-Ainerikaan- gohe continent onder zijn heesrehappij te brengen. Een van deze vijf staten zou zoogenaamd ook de republiek Panama omvatten, alsme de het Panama-kanaal. 2.) De Amerikaansche regeering is in het iczit van een tweede document, dat door de hritsche regeering. is opgesteld. Dit docu ment bevat het plan. na den door Duitsoh- and gewonnen oorlog alle bestaande gods- bensten in de wereld af te schaffen. De ka- tiolieke, protestantsche, mohammedaansche lindoe, Boeddhistische en Joodsche gods- iiensten zullen op. dezelfde wijze worden af geschaft, het bezit van de kerken geconfis- eerd, het kruis en alle andere symbolen Ier godsdiensten verboden, de geestelijke tand op straffe van overbrenging naar een oneentratiekamp tot zwijgen gebracht wor den. In plaats van deze kerken zal een in- eipationale, nationaal-socialistische kerk omen, waarin door de nationaal-socialis- ische Duitsdhe regeering aangewezen spre- ere een functie zullen uitoefenen. In plaats Redactie en administratie SCHA GEN Telef. 444 (2 lijnen) Redactie en administratie DEN HELDER Telef. 2345 (2 lijnen) Uitgave: N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier WAARIN OPGENOMEN 86ste JAARGANG No. 11640 MAANDAG 3 NOVEMBER 1941 Verklaring van Duitsche Rijkaregeering Duitschland strijdt voor Europa Hoofstad van de Krim ingenomen Opmarsch in Donetsbekken voortgezet «DURENDE OCTOBER <41.300 Brt. VIJANDELIJKE SCHEEPSRUTMTE VERNIETIGD. EXTRA BERICHT VAN HET DUITSCHE OPPERBEVEL. UIT HET HOOFDKWARTIE VAN DEN nTEBTRËR, 2 Nov, Het opperbevel ran de weermacht maakt bekends Met vastberaden gebruikmaking van oaze overwinning op de Krim, wordt de achtervolging van den verslagen vijand met geestdrift voortgezet Ove/ een breed tront is de Noordelijke rand van het Jai-: la-gebergte bereikt Duitsche en Roemeen- sche troepen hebben gisteren Simferopol, de hoofdstad van de Krim, ingenomen en hebben thans den opmarsch voortgezet oaar Sebastopol Het weermachtbericht van 2 Nov. luidt: In het Donetzbekken braken Duitsohe n Italiaansche troepen, ondanks de zeei slechte conditie der wegen, vijandelijk ver Mt en bezetten nieuwe industriegebieden. Voor Leningrad werd een nieuwe poging van den vijand om de Newa over te ste ken met verliezen voor den tegenstandei afgeslagen. De beschieting van belangrijke militaire doelen in Leningrad en Kroon stad werd met goede uitwerking voortge zet. De luchtmacht bombardeerde over- en des nachts de zee vesting Sebasto- Zij plaatste voltreffers op de haven verken, beschadigde een bolsjewistisch oorlogsschip en wierp een yrij groot trans portschip in brand. Gevechtsvliegtuigen vielen vannacht be ilangrijke ravitaleeringshavens aan de Westkust van Engeland aan. De vijand Het. in den nacht van 1 op 2 November op eenige plaatsen van Noordwest- Duitschland brisant- en brandbommen vallen. Drie Britschp bommenwerpers verden neergeschoteii In den strijd tegen He Britsche ravitaileeringsscheepvaart brachten marine en luchtwapen in de maand October 441.300 brt. vijandelijke koopvaardijscheepsruimte tot zinken. Aan deze successen hadden duikbooten deel voor 255.000 brt., bovenwaterstrijdkrachten voor 18.000 brt. en formaties van de lucht macht voor 168.000 brt. Het weermachtbericht van Zaterdag meldde, dat In het Donetsbekken de bo venloop van- de Donets op verscheidene plaatsen overschreden is. In den noordelijken sector van het Oos telijke front is een regiment infanterie ten Westen van de Wolchof door een krachtig versterkt vijandelijke verdedi- Singsbone heen gebroken in verbitterde 'gevechten ,van man'tegeii man. Ongeveer ë33 bunkers werden genomen. Nog geen tegenargumenten. WASHINGTON, 2 Nov. (DNB.) De offici eele Duitsche verklaring uit het hoofdkwar tier van den Fuehrer ten aanzien van ae rede van Roosevelt beheerscht het beeld der bladen van heden. Alle kranten te Washing ton pulbliceeren de verklaring op de voorpa gina met groote opschriften en wijden vele kolommen aan den toestand. De tekst der verklaring is in alle bladen opgenomen naast uitvoerige berichten uit Berlijn. Daarnaast staat een verklaring van den woordvoerder van het departement van buitenlandsche za ken, die er zich echter toe heeft beperkt de beweringen van Roosevelt te herhalen. Men was blijkbaar nog niet in staat tegenargu menten te formuleeren. Uit den opmaak en den inhoud der be richten blijkt, dat de verklaring'der Duitsche regeering een zeer grooten indruk heeft ge maakt. In een hoofdartikel van de Washing ton Times Herald dat vóór de publicatie der Duitsche verklaring geschreven is wordt ge zegd, dat de geheele oorlog, wanneer de Vereemgde Staten er aan zouden deelnemen, „Roosevelts Oorlog" genoemd zou moeten worden. van den bijibel zullen woorden uit het boek van den Fuehrer „Mein Kanupf" worden op gedrongen en als heilige schrift van kracht worden verklaard, het kruis van Christus zal door het hakenkruis en het ontbloote zwaard vervangen worden en en tenslotte zal in de plaats van God de Fuehrer komen. De Duitsche regeering constateert ten aan zien hiervan: 1) Er bestaat noch een in Duitschland door de Duitsche regeering vervaardigde land kaart over een, verdeeling van Midden- en Zuid-Amerika, noch eendoor de Duitsohe regeering vervaardigd document over het af schaffen van de godsdiensten in de wereld. In beide gevallen moeten het dus verval schingen van den .grofsten en meest onbe houwen aard zijn. .2). De beweringen over een verovering van Zuid Amerika door Duitschland en een afschaffing van de godsdiensten en kerken in de wereld en de vervanging daarvan door een nationaal-socialistische kerk, zijn zoo onzinnig en albsurd, dat het voor de Duit sche regeering overbodig is, hierop in te gaan. De Duitsche regeering heeft liet bo venstaande .aan alle neutrale regeerin gen, waaronder ook die van midden- en Zuid-Amerika langs diplomatieken weg ter kennis gebracht. 2. De president der Vereenigde Staten van Amerika heeft in zijn rede van den 28sten October verklaart, dat een Ameri kaansche torpedojager den vierden Septem ber en een andere Amerikaansche torpedo jager den zeventienden Octóber door Duit sche zeestrijdkrachten zijn aangevallen. De Amerikaansche regeering heeft het schieten willen vermijden. Doch het schieten is be gonnen en de geschiedenis heeft vastgelegd, wiehet eerste schot heeft gelost. Amerika is .aangevallen. Amerika viel Duitschland aan! In werkelijkheid blijkt uit de rapporten van de Duitsche duikbootcommandanten en uit de gepubliceerde officieele verklaringen van de Amerikaansche marine-autoriteiten, de volgende toedracht: Het incident van den vierden September heeft betrekking- op den Amerikaanschen torpedojager Greer, dat van den zeventienden October op den Ame: rikaanschen torpedojager Kearny. De torpe dojager Greer heeft in nauwe, militaire sa menwerking met Engelsche zeestrijdkrach ten een Duitsche duikboot urenlang achter volgd. Bij deze achtervolging is de "Duit sche duikboot, dje zich onder water bevond, met dieptebommen aangevallen. Eerst nadat deze aanval had plaatsgevonden, heeft de Duitsche duikboot van zijn strijdmiddelen gebruik gemaakt. De torpedojager zette de achtervolging met dieptebommen nog ver scheidene uren zonder succes voort. De torpedojager Kearny voer ter bescher ming van een convooi, toen hij het verzoek om hulp van eert ander convooi op een an dere plaats van den Atlantischen Oceaan op ving, dat in een strijd was gewikkeld met Duitsche zeestrijdkrachten. De Kearny ver anderde daarop zijn* koers, begaf zich naar de plaats, waar het gevecht werd geleverd en viel een Duitsche duikboot met diepte bommen aan. De Amerikaansche minister van marine Knox, heeft zelf bevestigd, dat de Kearny dieptebommen heeft geworpen en dat eerst eenigen tijd later drie torpedo's op hem werden afgevuurd, waarvan een den torpedojager heeft getroffen. De Duitsche regeering constateert derhal ve, dat ten eerste de door president Roosevelt in zijn rede gegeven voorstelling, dat Ameri kaansche torpedojagers door Duitsche zee strijdkrachten zijn aangevallen en dat dus Duitschland Amerika heeft aangevallen, niet overeenstemt met de feiten en weerlegd wordt door de officieele verklaringen der Amerikaansche marine-autoriteiten en ten tweede dat in tegendeel de beide Amerikaan sche torpedojagers Duitsche duikbooten heb ben aangevallen en dat dus Amerika Duitschland heeft aangevalleh, hetgeen even eens door de Amerikaansche marine-autori teiten wordt bevestigd. in gebouw Kneuterdijk 20 te Den Haag is onder auspiciën van de-Nederlandsch- Duitsche Cultuurgemeenschap een voor dracht gehouden op oude muziek instrumenten. Een oude .serpent" wordt gedemonstreerd (Polygoon-Meveri MELDT U TER KEURING. Aanvang van den diensttijd op 8 December 1941. Na afloop hiervan, bemiddeling voor arbeid in Neder land. Keuringen hebben plaats op 3, 4. 5. 6, 7, 8. 10. 11, 12 13 en 14 November 1941. Voor vrijwillige dienstneming bij den Nederlandschen Arbeidsdienst zal op onder- vermelde plaatsen en data, telkens tus- .schen 0.00 en 15.00 ^cVagenhoid zijn voor keuring voor vrijwillige dienstneming. Iedere jongeman, die aan de volgende voorwaarden voldoet, kan zich naar de dichtstbij gelegen keuringsplaats begeven en zich aanmelden bij den voorzitter van den keuringsraad. Reiskosten yoor de heen en terugreis wordenvergoed. Het is aan te bevelen een broodmaaltijd mede te brengen. Gegadigden moeten aan de volgen de voorwaarden voldoen: 1 a. Nederlander zijn; b. Niet jonger dan 17 en nieD ouder dan 23 jaar zijn. c. Ongehuwd zijn. d. Voor'zoover minderjarig, in het bezit zijn van een bewijs van toestemming van een hunner ouders, hun voogd of verzor ger. Meldt U ter keuring aan! Maandag 8 November: Heerenveen: Crack- straat 6 (Schouwburgzaal); Hilversum: Spoorstraat 1 (voorm. diönstgeb.): Heerjpn: Esschenerweg 25a, centr. werkplaats; Dinsdag 4 Nov.: Zwolle: Blijmarkt 25, Amersfoort: Koningsstraa^ 80, school nr. 3 Roermond: Linda'ndsstraat 5, Christoffel- huis. Woensdag 5 Nov.: Emmen: Markt, hotel Groothuis;Utrecht: Draaiweg 29, Gouver- neurschool; Tilburg: Langeschijfstr. 66, geb. publieke werken. Donderdag 6 Nov.: Almelo: Oude Kloos- terweg 1 ;Haarlem: Gasthuisstr. 32, geb. De Doelen; Donderdag en Vrijdag, 6 en 7 Nov.: Rpt- terdam Ojanjeboomstraat 109. Vrijdag 7 Nov.: Deventer: Klooster 5, gêb. het kloos ter; Gouda: X)osthaven 50, geb. gem. con- sultatiegeb.; Zaterdag 8 Nov.: Winterswijk Heytsma Mullierweg 20, school m.; Maan dag 10 Nov.: 's-Hertogenbosch: Stadhuis markt; Maandag en Dinsdag 10 en 11 Nov.: Den Haag: Huygenspark 23; Dinsdag 11 Nov.: Arnhem: Menthenstraat 12; Bergen Japan op alle mogelijk heden voorbereid Het zal het hoofd bieden aan Iedere crisis. NEW YORK, 2 Nov. (DNB) Volgens Domei zijn welingelichte kringen van mee ning, dat de betrekkingen tusschen Japau en de Ver Staten spoedig „op het ergste punt" zullen zijn aangekomen. De eenige oplossing ligt daarin, dat de Ver. Staten hun anti-Japansche houding laten varen, doch de politiek van Japan is reeds op elke mogelijke ontwikkeling voorbereid. Wan neer de Ver. Staten de economische blok kade tegen Japan blijven versterken, zal Japan zich om redenen van zelfverdediging genoopt zien elders bronnen voor 'grond stoffen te zoeken, zelfs wanneer het daar toe de anti-Japansche omsingeling zou moeten verbreken. Volgens welingelichte krjngen zal minis ter-president Tojo bij de opening der bui tengewone parlementszitting, welke op 15 November begint, er den nadruk op leg gen, dat Jaspan paraat is en vastbesloten, het hoofd te bieden aan iedere crisis, die uti den internationalen toestand zou kun nen vóórkomen. L)c neutraliteitswet WASHINGJON, 2 Nov. (DNB): Bij de voortzetting der senaatsdebatten over de wijziging der neutraliteitswet kwa men zoowel vóór- als tegenstanders aan het woord. De democraat Clark noo'digde Roo sevelt uit een oorlogsverklaring van het congres te verlangen, indien de-president er van overtuigd was, dat de veiligheid der Vereenigdé staten bedreigd werd. De Amerikaansche vloot bevindt zich reeds in het beginstadium van een niet- verklaarden oorjog en dat alleen door het bevel van den president. De republikein Ball pleitte voor wijziging der wet en beweerde, dat er geen blijven de vrede mogeljjk is, zoolang Duitschland niet overwonnen zou zijn. DUITSCHERS RUKKEN OVERAL OP STOCKHOLM, 3 Nov. (DNB). 2*Novem- ber des avonds publiceerde de bolsjewisti sche radio een bericht van den Tasscorres- pondent, waarin o.a. geze<gd werd: in alle sectoren van het Westelijk front rukken de Duitschers öp. Den geheelen dag heêft d'e vijand ons met zwaar artillerievuur bestookt In don nacht van Zondag op Maandag werd gezegd: Leningrad heeft totdusver nóg nooit oen zoo sjerken vijand gehad als die, welke thans voor de poorten staat. Nog nooit heeft Leningrad zich zoo in gevaar bevonden als juist nu. op Zoom: „Holl. Tuin" Huybergschestr.' 14; Woensdag 12 Nov.: Nijmegeh-Ridderstraat 14; Leiden: Oude Vest 25; Vlaardingen Schiedamscheweg 12 (volksgeb.)} Donder dag 13 Nov.: Enkhuizen: Gemeentehuis; Vrijdag 14 Nov.: Bolsward: geb. Wipstraat. Ieder die wordt goedgekeurd en overigens aan de te'stellen eischen voldoet, wordt op 8 Dec. 1941 opgeroepen om gedurende 514 maand in den Nederlandschen Arbeids dienst te dienen. v Na beëindiging van den diensttijd van 5% maand kan de vrijwilliger bij geble ken geschiktheid in aanmerking komen voor een van de 3 volgende groepen: a) qpleiding tot kader; b) vrijwillig nadienen gedurende nader te bepalen tijd; c) na eervol ontslag voorkeur bij arbeids bemiddeling in Nederland. Maan op 18.0' Maan onder vanavond om 4 Nov. 18 08 uur I9Nov. v.M. tot morgenochtend N.M. 12 Nov. o 25 Nov. L.K. O.40 uur. EK. Cacaopoeder voor kinderen VERKRIJGBAAR ONGEVEER TWEE WEKEN NA INLEVERING DER BONNEN. De secretaris-generaal van het departe ment van Landbouw en Visscherij maakt bekend dat met ingang van Zondag 2 Novem ber a.s. een afin vang gemaakt zal worden met de distributie van cacaopoeder. In het algemeen zal de distributie van cacaopoe der als volgt geregeld zijn. Per periode van vier weken wordt een rantsoen van 50 gr. cacaopoeder vermengd met suiker be- schikbaar gesteld aan kinderen beneden 14 jaar. Gedurende de eerste week van deze periode kunnen de consumenten de bonnen inleveren, gedurende de tweede week be voorraden de detaillisten zich en gedurende de derde en vierde week wordt de cacaopoe" der afgeleverd. Het in distributie te brengen product aal bestaan uit sterk ontvette cacaopoeder, ver mengd met suiker in een verhouding van 50 gr. cacao met 100 gr. suiker. Elke bon van de cacaokaart geeft derhalve recht, op het koopen van 150 gr. cacao met suiker. Aangezien echter bij den handel nog een voorraad poeder voorradig' is. welke niet of slechts gedeeltelijk ontvet is, zullen die con sumenten in den beginne voor een deel nog volvette of magere, d.i. slechts in beiperkte mate ontvette poeder kunnen verkrijgen. Ook deze volvette en magere.'cacaopoeder wordt volgens de boven aangegeven ge wichtsverhouding met suiker vermengd. De prijs van het product zal. onverschillig of het volvette, magere of sterk-ontvette cacao betreft, f 0.% per rantsoen, d.i. dus f 0.25 per hoeveelheid van 150 gr., inhoudende 50 gr. cacao en 100 gr. suiker bedragen. Gedurende de eerste distributieperiode van vier weken, welke aanvangt op Zondag 2 November, en eindigt op Zaterdag 29 Novem ber, zal de met „een rantsoen cacao, eerste periode" gemerkte bon van de 'cacaokaart, weljce kaart destijds werd uitgereikt aan per sonen, die op 1 Februari 1941 den leeftijd, van 14 jaar nog niet hadden bereikt, recht geven op het koopen van 50 gr. cacaopoeder, ver mengd met 100 gr. suiker. In verband met het feit, dat de winke liers geen voorschot cacaopoeder zullen ont vangen, is bepaald, dat gedurende het tijd- v»'!; van 2 tot en met 15 November a.s. geen cacaopoeder op de bonnen aan het publiek mag worden afgeleverd. Gedurende de eerste week van dat tijdvak, dus van 2 tot en met 8 November a.s., kun nen de consumenten de bonnen, welke recht geven op het koopen^van cacaopoeder, bij den winkelier inleveren, waarvoor zij dan een ontvangstbewijsje kunnen vragen. De winkelier moet de in ontvangst genomen bonnen in het tijdvak van 10 tot en met 14 November bij den pl atselijken distributie- dienst inleveren ter verkrijging van toewij zingen, waarop cacaopoeder bij den grossier kan worden betrokken. Eerst-in het tijdvak van 16 tot en met 29 November mogen de winkeliers .dan aan hun klanten die daar voor bonnen hebben afgegevaf», de cacaopoe der afleveren. De aandacht wordt er op gevestigd, dat op de bonnen, welke na 8 November a.s. bij de winkeliers worden ingeleverd, eerst on de volgende distributieperiode, dus na 14 De cember cacaopoeder mag worden afgeleverd. Hotels, café's, restaurants, cantines e.d. zullen niet voor toewüzigen of losse .bonnen voor cacaopoeder in aanmerking kpmen. Vele soorten schoenen overgeheveld naar bon I Wijziging in de distributie van schoenen. De secretaris-generaal van het departement van handel, nijverheid en scheepvaart maakt inzake de distributie, van schoenen het vol gende bekend. Het is noodzakelijk gebleken, om in de voor schoenen geldende distributie- regeling met ingang van heden eenige wij- ziginge aan te brengen. In de eerste plaats zijn de vrijstellingen van de bepalingen der distributieregeling komen te vervallen," wel ke tot dusverre golden ten aanzien van: 1. Babyschoeisel. 2. Pantoffels met cosy zool en bovenwerk van stof. 3. Rubberbadschoenen. 4. Klompsokken. 5. Schoenen, welke door of namens den di recteur van het rijksbureau voor huiden en leder waren gestempeld met de woor den: .Afgekeurd schoeisel ft.H.L.". 6.Alle schoeisel, waaraan geen leder of rubber, noch afval hiervan is verwerkt. 7. Strandsandalen met houten zool en een boventuig van ten hoogste vijf lederen riempjes. 8. Spikes, raceschoenen voor wielrenners, boksschocnen èn korfbalschoenen. Alle bovenstaande soorten schoenenmo gen derhalve met ingang van 1 November 1941 niet meer zonder bon worden gekocht verkocht en afgeleverd. Met ingang van ge noemden datum mogen uitsluitend de na volgende soorten schoenen nog zonder bon wórden gekocht, verkocht en afgeleverd: Schoeisel, hetwelk gestempeld is met de woorden „afgekeurd schoeisel R.H.L." zoover hieraan geen leer is verwerkt ozoge naamd slap babyschoeisel, waaraan geen le der of rubber is verwerkt, tot en met maat 23 en rubberoverschóenen. Van bon 2 naar bon 1. Voorts is, eveneens met ingang van 1 No vember 1941 een belangrijke ^vijziging aan gebracht in de soorten schoenen, welke op bon 2 kunnen worden'gekocht. Dit is nog slechts toegestaan ten aanzien van 1. alleschoeisel, waaraan geen leder of rubber is verwerkt, 2. gymnastiekschoenen en tennisschoenen, 3. rubberkinderkaplaarsjes 4. klompsokken, 5. strandsandalen met een houten zool en een boventuig van ten hoogste vijf lederen riempjes, welke niet brceder mogen zijn dan li/2 cm. 6. schoenen, welke door of namens den di recteur van het rijksbureau voor huiden en leder zijn gestempeld met de woorden: af ge-1 keurd schoeisel RHL, en voor zoover hieraan leder is verwerkt. Voorts zullen huispantoffels, onver schillig uit welk materiaal vervaardigd, in het vervolg slechts mogen worden verkocht op bonnen 2, waarop het woord huispantoffels is vermeld. Vanzelfspre kend mag op deze bonnen geen .enkele andere soort schoenen dan huispantof fels worden aangeschaft. Alle soorten schoenen, welke niet volgens het bovenstaande op bon 2 of zonder bon kunnen worden gekocht, zijn met ingang van 1 November 1941 uitsluitend op bon 1 verkrijgbaar. Derhalve mogen op schoenen bonnen 2, welke voor 1 November 1941 zijn uitgereikt, uitsluitend de in bovenstaande lijst opgenomen soorten schoenen worden gekocht, zoodat deze bonnen na 1 November 1941 geen recht meer geven op het koopen van de voor 1 Nov. 1941 op bon 2 verkrijg bare soorten schoenen. Voorts wordt bekend gemaakt, dat werk schoenen, waaronder alle soorten mansschoe nen, waayvan de schacht uit rundleer is ver vaardigd^ ongeacht het onderwerk, mét in gang van 1 November 1941 uitsluitend ver krijgbaar zijn op bonnen 1, waarop het woord werkschoenen is gedrukt. Deze bonnen •geven uitsluitend recht, op het koopen van werkschoenen, zoodat het koopen. verkoopen en afleveren van andere soorten deze bonnen verboden is.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Hollands Noorderkwartier | 1941 | | pagina 1