HOLLANDS DAGBLAD VOOR OPM ARSCH OP DE KRIM VOORTGEZET BOLSjÉWISTEN OP DE KRiM IN TWEE GROEPEN GESPLITST De vaandels der vrijheid Verduister ZWARE JONGEJNS GEARRESTEERD -me; ocht door e in- zich tot riaal 1941 koo- van hun mber iinen Hier- I de ende PEN. OR van ndel, veel- olie, atse- aan uien eken, vem- volgt per liter of lijn» P ge- voor op ij de ikan< ierij Icorn» land nden ^ober vo- voor gele- n ge- hen itrao EKE PEK. Hand, de Redactie en administratie SCHAGEN Telef. 444 (2 lijnen Redactie en administratie DEN HELDER Telef. 2345 (2 lijnen) Uitgave: N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier HELDERSCHE COURANT VAN 1873 86ste JAARGANG No. 11641 SCHAGER COURANT VAN 1855 DINSDAG 4 NOVEMBER 1941 Mislukte uitvallen van de ingesloten Bolsjewisten PAATENE DOOR FINNEN VEROVERD. BERLIJN. 3 Nov. Van militaire zijde yordt aan het D.N.B. gemeld: 1 Van de 14 sowjetdivisies, die zich op de Krlm hadden geïnstalleerd voor de defen sie en die voor een deel reeds vernietigd of getroffen zijn, leeren thans ook de aan de Zuidspits opgestelde troependeèlen de swaarte van de Duitsche aanvallen kennen. Tevergeefs trachten zijn zich in de berg- stellingen te verdedigen. Alle voorbereidin gen worden door Duitsche bommen te niet gedaan. Ook gisteren hebben de bolsjewieken weer een wanhopijjen aanval via de Newa onder nomen. die evenals den vorigen dag op een [mislukking jiitliep. Bij de eerste poging doden de bolsjewis ten met 40 a 50 booten een uitval tegen den door de Duitschers bezetten Newa-oever en hoopten onder bescherming van hun zware artillerie door de Duitsche omsingeling heen te breken. Toen de bolsjewisten hun vuur naar vo(ren moesten brengen, om hun troe pen de landing mogelijk te maken, zette jiet Duitsche afweervuur met groote kracht in. Lichte artillerie en mitrailleurs wierpen een hagel van projectielen op de sowjet- hooten, die bij tientallen zonken. De overi gen moesten terugkeeren, waarbij de vijand nog tal van gesneuvelden door het machine- gèweervuur verloor. De gisteren ondernomen poging om strijd- de 1 den land. tralei tciera igele. iatse. ROOSEVELT's POLITIEK h E duidelijke verklaring van de Duitsche L7 rijksregeering in antwoord op de jong ste geruchtmakende rede van Roosevelt, heeft alom in de wereld diepen indruk ge maakt. De afdoende wijze, waarop Duitsch- land thans officieel het bestaan van de, Roo sevelt „ter beschikking staande geheime do cumenten" ontkend heeft, tast de positie van Amerika's president ernstig aan. De commentaren in verschillende landen nogen de waarheid van zijn woorden reeds - In twijfel getrokken hebben, de officieele ver 1 j" klaringwan de Duitsche regeering is tenslot te positief, waar het punt voor punt Roose- Velt's rede tot leugen stempelt. Zóó positief de Duitsche regeering geweest, dat zelfs Amerikaansche bladen ofschoon zij ach nog niet aan commentaren gewaagd lebben er het belang van inzien en de verklaring groot opgemaakt op de voorpagi na brachten. Het is Roosevelt's bedoeling ongetwijfeld - wij schreven het reeds een en andermaal op deze plaats en telkens weer komen nieu we bewijzen van de juistheid dezer onder stelling, zooals ook nu zijn land in den oorlog te sturen. Dit gaat hem echter niet zoo vlot af als hij wel zou wensc.hen, omdat iet Amerikaansche volk nog lang niet haar jeheel voor een gewapend conflict te vin den is. De openbare meening moet derhalve angzaam maar zeker in een meer oorlogs- luchtige stemming gebracht worden en daar toe zijn verwikkelingen, noodig, daartoe die- len fantasiën als dezer dagen uitgesproken verden. Het liefste zou Roosevelt zien, in- lien hij zooals hij reeds eenige malen ver- tteers poogde Duitschland tot een „onuit gelokt,en" aanval kon bewegen. Dat zou hem il heel goed te.. p,as konien, niet slechts om het Amerikaansche volk,, maar in verband met het bestaan van een Dricmogendheden- pact, tusschen Duitschland, Italië en Japan, Jat waardoor de aanvaller van één dezer landen terstond met de beide anderen in oorlog komt. Hetgeen voor Roosevelt, indien hij den oorlog verklaarde, een strijd op twee jronten »u beteekepien. Bij den huidigen staat van leger en vloot der Ver! Staten ware dat fu nest. dezé ver» ■ing& won reke» teerd[ •ing* nnen LAK- van tel in rerkt, iften ligt t dat Dot n te< ebom tn in- k '4L WÉK ime. VEN, AND i daal, ud 3 krachten over te zetten bezweek op dezelfde wijze in het vuur van den Duitschen af weer. Ditmaal kwamen in de ochtendsche mering 17 sowjet-booten <in snelle vaart de Newa af, maar stonden reeds dadelijk bij de afvaart aan welgericht artillerievuur bloot, zoodat zij de rivier zelfs niet halver wege konden oversteken. Zoo mislukte ook deze .aanval met zware verliezen voor de bolsjewieken. Verrassende aanval der Finnen. De laatste dagen hebben de Finnen, naar het D.N.B. verneemt, de plaats Paatene aan den westelijken oever van het Jaervimeer ongeveer 150 km. ten Noorden van Pestros- koj ingenomen. De aanvall werd zoozeer bij verrassing ten uitvoer gelegd, dat de plaats betrekkelijk ongedeerd in Finsche handen is gevallen. De wegtrekkende bolsje wieken konden slechts eenige^ openbare ge bouwen vernielen. De ingenomen plaats heeft bijzóndere strategische beteekenis als belangrijk verkeersknooppunt. Het spel van Roosevelt SAMENSTELLING VAN EEN EXPEDITIE LEGER. NEVV1-YORK, 3 Nov. (D.N.B.) De socia listenleider, Thomas, heeft in een radiorede verklaard, dat Duitschand ten aanzien van de oorlogshandelingen der Ver. Staten tot nu toe groote terughoudendheid heeft ge toond. Meer en meer Amerikanen, die den oorlf>g niet wilden, bereiden zich fatalis tisch voor op deelneming aan den oorlog» Of Roosevelt zoekt een goedkoopen oorlog, of hij speelt een gewaagd spel. Het is echter ook mogelijk. dat-hij poogt het Amerikaan sche volk voor den eek te houden en het in den totalen oorlog te brengen. Thomas riep vervolgens het Amerikaansche volk oip, te gen deze kuiperijen op te treden, opdat het niet door de intrekking van de Neutraliteits wet in don oorlog gebracht worde. Verklaring van Wheeler. 'De senator Wiheeler heeft in een persge- sprek verklaard, dat de oorlogspartij na de opheffing der Neutraliteitswet de samenstel' jing van een Amerikaansch expeditieleger In de Rivièrahal van de Diergaarde Blijdorp te Rotterdam heeft de plaatsvervangend leider der N.S.B., G. ven Geelkerken, dein nieuwen burgemeester van Rotterdam, ir. F. E- MöHer, geïnstalleerd eb distrlctslelder der N.S.B. en gemachtigde van den leider. De nieuwe disiricUieider, burgemeester Ir. F. E. Muller, tijdens zijn toespreek (Poiyyoon-Hof) z;al eischen. Maar het blijft een feit, aldus vervolgde Wheeler, dat er niet genoeg ka nonnen en tanks zijn. ja zelfs niet genoèg kruit om voor geruimen tijd oorlog te voeren De Sowjet-Unie was met haar goed uit geruste, geweldige weermacht niet in staat de 'Duitsche troepen tegen te houden. Het zou dus ongetwijfeld zelfmoord zijn, indien men onder deze omstandigheden Ameri kaansche soldaten over den oceaan zou sturen. Welingelichte marine-officieren hadden hem medegedeeld, dat zelfs die vloot niet uitgerust is voor deelneming aan den oorlog in de Europeesche wateren. De vloot is wel sterk' genoeg om de Ver. Sta ten te verdedigen, maar er bestaat een groot verschil tusschen een verdedigings oorlog in eigen wateren en gevechten ver van het vaderland. E kuiperijen van den president om de atmosfeer tusschen Duitschland en Ame rika te vertroebelen, worden gelukkig ech ter overal doorzien, ook in zijn eigen land. De verklaringen n.1. van Amerikaansche ester, marine-autoriteiten zélf hebben hëf bewijs televerd, dat de incidenten met Amerikaan- Khe schepen niet te wijten waren aan een onjuist optreden van de Duitsche zeestrijd- trachten, maar aan de verregaande onver antwoordelijkheid, waarmede de schepen der V.S. óók de oorlogsschepèn op den Atlantischen Oceaan opereere Vandaar dat de Duitsche regeering tot de gevolgtrekking komt, dat Amerika het Duit sche rijk heeft aangevallen inplaats van om gekeerd. Het „document" 'inzake den „godsdienst", dien Duitschland over de wereld zou willen brengen, is zoo onzinnig, dat het eigenlijk biet eens de officieele ontkenning b^ioefde. Voldoende ware het geweest te wijzen op enkele feiten. De eerste handeling van het i.barbaarsche" Duitschland in de veroverde gebieden van de Sovjet-Unie is de jaren ge sloten geweest «ijnde kerken weer in gebruik te stellen. Tenslotte kan het Nederlandsche jolk ook zelf ziin conclusie trekken, indien het nagaat dat in wezen de godsdienstbeoefe- ming in zijn land geen haarbreed in den weg gelegd wordt. Genoeg wij leeren met den dag duide lijker. dat de zoo hooggeroemde waarheid Biet in Londen en Washington huist. Die wetenschan wordt met iedëren verklaring van Roosevelt evenals dat reeds lang met de Londensche uiteenzettingen 't geval is overtuigender en dat is wqI de slechtste dienst dien Amerika's president aan z ij n *aak kan bewijzen. f Duitschland strijdt voor Europa Trans port schepen vernietigd Koersk Ingenomen. UIT. HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FUEHRER, 3 Nov. (DNB). Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: Onder den druk van de felle achter volging door Duitsdh-Roemeenscbe for maties is de op de Krim verslagen vij and in twee groepen gesplitst, waar van de eene via Sebastopol en de ande re via Kertsj tradht te ontsnappen. Bij een aanval op de transportsche pen, welke voor de vlucht van deze strijdkrachten werden gereedgebouden, heeft de luchtmacht 10 koopvaardijsche pen met een gezamenlijken inhoud van ongeveer 38.000 brt. door bomtreffers tot zinken gebracht. 14 Andere schepen werden zwaar beschadigd. Andere ge vechtsvliegtuigen bombardeerden Se bastopol en het havengebied van Jalta alsmede militaire doelen in de straat van Kertsj en aan de Noordoostkust van de Zwarte Zee..Een groot drijvend- dok kreeg bomtreffers van zwaar kali ber. Bij de doorbraak- en achtervol gingsgevechten op de Krim werden, tot dusver in totaal 53.175 gevangenen ge maakt, alsmede 230 pantserwagens, 218 stukken geschut, verscheidene pantser- treinen en groote hoeveelheden ander oorlogsmateriaal buitgemaakt of vernie tigd. Verder werden meer dan 13.000 mij nep verwijderd,' welke waren ge legd om onzen opmarsch te verhinderen Italiaarische troepen namen in het Donetzbekken nieuwe industrieplaatsen na strijd in bezit. In-den central en sec tor van het Oostelijk front werd giste ren de districtshoofdstad Koersk, een belangrijk spoorwegknooppunt en in dustriecentrum door infanterie- en ge-' pantserde formaties genomen. In de wateren om Engeland brachten gevechtsvliegtuigen een vrachtschip van 4000 brt. tot zinken en troffen zes schepen zoo ernstig, dat nog meer ver liezen genoteerd kunnen worden. In Noord-Afrika verstrooiden Duitsche ge vechtsvliegtuigen concentraties Britsche automobielen bij Solloem. Bij luohtaan vallen op de reede van Suez werd een koopvaardijschip van 6000 brt. vernie tigd. Gevechtshandelingen van den vijand boven het gebied van het Duitsche rijk vonden niet,plaats. Toenemende spanning in het Verre Oosten Singapore basis der Ver. St? TOKIO, 3 Nov. (Domei). Alle ochtend bladen te Tokio publiceeren onder groote opschriften de berichten der toenemende spanning in den Stillen Oceaan als gevolg van de vijandelijke houding van Amerika tegenover Japan. Zij waarschuwen de Japan sche strijdkrachten geheel voorbereid te zijn om aan alle mogelijkheden het hoofd te kunnen bieden. Gisteren is het Japansche stoomschip „Ta- toeta Maroe" met duizend Japansche bur gers aan boord, die naar het vaderland te rugkeeren, van San Francisco vertrokken. Bij het vertrek werd voor het eerst bekend, dat de Amerikaansche autoriteiten censuur op de post uitoefenen. De post, die reeds aan boord was gebracht, werd door de auto riteiten weer van het sChiip gehaald. Radio Ankara heeft gemeld, dat Engeland de basis Singapore aan de Ver. Staten zou hebben afgestaan. Het feit zou diepen in druk in Londensche kringen gemaakt heb ben. 1 Volgens de nieuwe bepalingen der Engel- sohe regeering mogen reizigers van en* naar de Maleische Staten n^ar uit Singapore wordt gemeld hun punt van aankomst of vertrek per boot of vliegtuig slechts op zeer nauwkeurig aangewezen plaatsen te Singa pore en Penang kiezen. Britsche aanval op Fransche koopvaarder V1CHY, 4 Nov. (D.N.B.) Naar het agent schap Ofi uit Tunis meldt, is de Fransche vrachtboot „Senneville", die door een Fran sche torpedoboot was vergezeld, in de terri toriale wateren van Tunis door zes Brit sche vliegtuigen aangevallen. De Senneville werd door bommen licht beschadigd. Aan boord werd niemand gewond. Het Fransche convooi kon zijn reis voortzetten. In Fransche regeeringskringeft vestigt men er de aandacht op, dat het bombarde ment op de Senneville de vijfde Britsche aanval vormt op de Fransche koopvaardij in d^ Middellandsohe Zee in één maand. Met deze vaandels hooggeheven stormen de Duitsche legers, gevolgd door de legers van de verbonden mogendheden en de dui zenden vrijwilligers uit alle beschaafde lan den van Europa, naar het Oosten, om de belagers van de' Westersche beschaving v te vernietigen. Met de vaandels der vrijheid in de vuist begonnen deze dappere strijders een grim mig gevecht op leven en dood. Zij verslaan de legerfe van Stalin. Zij marcheeren nu, na enkele maanden ^diep in het land der sow- jets, de overwinning tegemoet. Dappere kerels, die zich door niets laten tegenhouden, want het zijn de vaandels der vrijheid, die zij met zich voeren- het is hun heilig ideaal dat zij volgen. En daarom moe ten en zullen zij zegevieren. Die vaandels der vrijheid. Ook in ons land werden zij gegrepefi. Ook hiér hooggeheven door onze Nederlandsche nationaal-sociaisten. Zij wapperden boven de troepen, die naar het Oosten trokken. Een symbool voor hen, die den nieuwen tijd begrijpen, onbereikbaar voor anderen, die vreemd zijn voor hun volk en land. Nederlanders, die vaandels der vrijheid, die kleuren van ons legioen, die strijdlie deren van onze nationaal-socialisten, die roepen u toe u te bezinnen op uw plicht als Nederlander. Het-is de vrijheid van Europa, waarvoor deze vaandels geheven zijn, waarvoor die Nederlandsche vrijwilligers vechten en gij zoudt zoo weinig eer bezitten, dat gij aan den kant blijft staan? Neen, gij zult die vaandels volgen, gij zult eindelijk gaan beseffen, waaropi het gaat. gij zult pltcht doen en gij zult u aan melden bij het Vrwill^gerslegioen „Nederland", Koninginnegracht 22, te Den Haag. Claodestiene handelaars gestraft Jaar gevangenisstraf voor den hoofddader. De economische rechter te Groningen, mr. J. G. A. Kattenbusch. legde gisteréli, behalve -flinke geldboeten, gevangenisstraf fen varreerende van twee weken tot zes maanden od aan een aantal 'verdachten, die betrokken mn geweest bij een clandestienen handel in allerlei goedere^n, zooals koffie, thee, zeep, schoenen en textielproducten, welke goederen in verschillende plaatsen van Groningen en Drente waren opgekocht om ten slotte in de stad Groningen aan den man te worden gebracht. In ziin requisitoir noemde de officier van justitie, mr. W. H. Overbeek. als hoofd schuldige in deze zaak, den bedrijfsleider van een koffie- en theehandel, Hendrik Ja- cob van Moyrik, die goederen, deels door hemzelf opkocht of door anderen liet op- koopen. Tegen hem luidde de eifich een jaar gevangenisstraf met bevel tot onmid dellijke gevangenneming. Maan op 18.45 4 Nov. V.M. 12 Nov. L.K. vanavond om 18 06 uur tot morgenochtend 8.42 uur. Amsterdamsche recherche brengt tien Inbraken tot klaarheid. DE DIEF FELICITEERT DE POLITIE. Vrijdag jl. is de laatste schakel gesloten van den keten, welke een inspecteur en twee rechercheurs# van de centrale recherche in de hoofdstad hadden gelegd om een com plot inbrekers en helers, dat zich aan minstens een tiental'inbraken, gepleegd in de lataste vijftien maanden, heeft schul dig gemaakt. Reeds vier weken geleden waren twaalf bendeleden in arrest gesteld, doch nog steeds ontbrak de meest beruchte een bekende figuur uit donker Amsterdam, die reeds meermalen in groote „zaken" betrok ken is geweest. Deze. dertiende man had zich geruimen tijd schuil weten te houden en trachtte, o.a. door het zenden van an sichten aan bekenden, welke dan uit de meest verschillende deelen van het land verzonden werden, de recherche om den tuin te leiden. Vrijdagavond wist°men ein delijk met zekerheid, dat de gezochte zich schuil hield in een woning in Amsterdam-» Zuid. Toen de politiemannen binnendron* gen, werd aanvankêlijk nog eenigen tegen stand geboden, doch spoedig moest de man voor de overmacht zwichten. „Gefeliciteerd jongens", was het eerste, wat hij tegen de politiemannen zeide, „ik heb het dezen kefer verloren". Met de arrestatie vair deze bende, waar onder zich nog meer z.g. „zware jongens" bevinden, heeft de recherche een kranig werk geleverd, dat zonder twijfel aanzien- lijk zal bijdragen om het aantal groote in braken in de hoofdstad te doen vermin deren. Maal- en mengverbod Aanvullende bepalingen. Ingevolge het mengvoedërbesluit 1939 I is het voorhanden of ip voorraad hebben van een nieLverzegelde maal- of menginrichting welke kan worden gebruikt voor het berei den van mengvoeder, verboden. Dit verbod geldt echter niet voor een persoon, die het vermalen van grajien voor menschelijke con sumptie als bedrijf uitoefent, voor een berei- der van mengvoeder, die in het bezit is van een mengvérgunning en voor een persoon tot wiens bedrijf het vervaardigen, herstel len of verhandelen van maal- of menginrich- tingen behoort. Zij, die deze installaties vervaardigen, her stellen of verhandelen zullen bovendien een voorraadregister rfloeten bijhouden. Voorts is thans ook het verhandelen en afleveren van deze inrichtingen beperkt en nog slechts toe gestaan, indien de kooper in het bezit is van een hem door de Nederlandsche meelcentra le uitgereikte aankoopvergunjiing. Wintei&ulpspeldjes van aardewerk 1 Vi millioen stuks voor de e.k. collecten. De stichting Winterhulp-Nederland is bij .haar inzamelingen al meermalen van de gedachte uitgegaan, dat de aan te bieden speldjes waard moesten zijn om bewaard te worden. De sprookjes-speldjes en de wa penspeldjes getuigen daarvan. Voor de collecte op Vrijdag 14 en Zater dag 15 November komt zij met iets zeer aardigs voor den dag: speldjes van gebak ken aarde. Het zijn terracotta ttgeltjes van cirkel vormig model met een middellijn van 30 en een dikte van 5 millimeter, die een keu ze, uit 14 afbeeldingen zullen bieden. Voor elk dezer is een karakteristiek beeld geko zen uit de provinciën en de drie voornaam ste steden van ons land: voor Amsterdam de Westertoren, voor Rotterdam de St. Lou- renstoren en voor Den Haag de Ridderzaal, voor de provincie Noordholland het stad huis te Haarlem, enz. In de verwachting, dat de belangstelling voor deze speldjes minsten zoo groot zul zijn als die voor de sprookjes van het vo rige jaar, heeft de stichting Winterhulp op dracht verleend tot vervaardiging van an derhalf millioen stuks. Indien men deze anderhalf millioen op een rij zou willen leggen, stevig tegen el kaar aangedrukt, dan zou men er een weg van 45 km. voor noodig hebben. Wilde men ze liever plat op elkaar op een stapel zien, dan zou deze een hoogte van 7500 meter, d.i. bijna 75 maal zoo hoog als de hoogste toren van ons land, moeten bereiken. Bloemkool zouten en invriezen. Vele handen vinden op het oogenblik werk bij het conserveeren der groenten. In groote hoeveelheden wordt de bloemkool in de Streek gezouten eo ingevroren. Hot schoonmaken en snijden geschiedt met vakkundige hand (Pax-Holland-De Haan n»)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Hollands Noorderkwartier | 1941 | | pagina 1