HOLLANDS DAGBLAD VOOR HELPERSCHE COURANT VAN 1873 SCHAGER COURANT VAN 1855 INSCHRIJVING BIJ BRANDSTOFFEN- HANDELAREN VERPLICHT HAVENSTAD FEODOSIA VEROVERD f Gemengd stoken Verduister Redactie en administratie SCHAGEN Telef. 444 (2 lijnen) Redactie en administratie DEN HELDER Telef. 2345 (2 lijnen) Uitgave: N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier borderkwartier WAARIN OPGENOMEN 86ste JAARGANG No. 11642 WOENSDAG 5 NOVEMBER 1941 Klantenregelmg bij de bcandstoffendistributie Maatregel tegen den frauduleu- zen handel in brandstoffen. Teneinde het onmogelijk te maken om tp onwettig verkregen brandstoffenbon- nen brandstof te betrekken, wordt met ingang van 10 November 1941 voor de distributie van vaste brandstoffen het •telsel van klantenbinding ingevoerd, krachtens hetwelk alle verbruikers, die toewijzingen of bonkaarten of bonnen van de distributiedienst hebben ontvan gen, met uitzondering van verbruikers van generatorbrandstof voor auto's, ver plicht zijn zich bij hun vasten leveran der te laten inschrijven en voortaan uit sluitend van dezen vaste brandstoffen te betrekken. Dit geldt ten opzichte van lederen leverancier, onverschillig of de- te een gasfabriek (voor gascokes), een brandstoffengi-oothandelaar, -handelaar -slijter,'dan wel een handelaar of slij ter in turf is. Heeft men meerdere le- Duitschland strijdt voor Europa Wederom zware verliezen voor Britsche scheepvaart 'HOOFDKWARTIER VAN DEN FüH- RER, 4 Nov.. Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: „Op het schiereiland de Krim zetten Duitsche en Roemeensche troepen de achtervolging voort. Plaatselijke te genstand van verstrooide deelen van den vijand werd gebroken. Aan de kust van de Zwarte Zee werd de havenstad Feodosia genomen. Twee uitvalspo- gingen van vrij sterke vijandelijke strijdkrachten, gesteund door pantser wagens vanuit Leningrad, werden met zware bloedige verliezen voor den vij and afgeslagen, voordat zij de Duitsche linies bereikten. De luchtmacht zette de aanvallen op bolsjewistische schepen in de wateren van de Krim voort. Zij vernietigde een koopvaarder van 1000 brt. en plaatste bom treffers op vijf groot© transport schepen. Moskou werd overdag gebom bardeerd. Bij nachtelijke aanvallen van lep tle luchtmacht op Leningrad ontstan es .den groote branden in verscheidene ten wijken der stad. Zooals reeds in een extraberioht werd jmedegedeeld, hebben de marine en de luchtmacht de Britsche ravitaillee- Bingsscheepvaart wederom zware sla gen toegebracht. Duikbooten hebben op den Atlantisehen Oceaan 11 vijande lijke koopvaarders met een gezamen lijke n inhoud van 53000 brt., alsmede een torpedojager tot zinken gebracht. Drie andere schepen en een torpedoja ger werden door torpedotreffers zwaar beschadigd. Gevechtsvliegtuigen hebben in den afgeloopen nacht ten Oosten van Aber- dcen drie koopvaarders met een geza- nenlijken inhoud van 20.000 brt. vernie tigd. Bovendien werd bij de Shetland eilanden een vrachtschip door bomtref- fers zwaar beschadigd. In Noord-Afrika hebben Duitsche duikbommenwerpers Britsche artille rie- en kazematstellingen bij Tobroek gebombardeerd. Een Britsch vliegveld werd met brand- en brisantbommen aangevallen. Dc vijand heeft in den afgeloopen nacht met zwakke strijdkrachten boven riW Noordoost Duitschland gevlogen. Bij vluchten boven de bezette gebieden werd een Britsche bommenwerper neer geschoten. bis Generaal Pardon" bc* verlengd Na een laatste nog een allerlaat ste gelegenheid zich bij het N.V.V. te melden. De Persdienst van het N.V.V. schrijft ons dfl Zooals men zich zal herinneren, heeft de vfr eer H. J. Woudenberg, commissaris van het rgen ederlandsch Verbond van Vakvereenigin- £6 n, op 10 October j.1. een zoogenaamd „ge- iraal pardon" afgekondigd, dat inhield, dat arbeiders, die vóór 23 Juli j.1. behoorden een der vakorganisaties van het R.K. erkliodenverbond en het Chr. Nat. Vakver- ®d cn na dien datum uit hun bond waren treden, konden toetreden tot een der bij >t N.V.V. aangesloten vakbonden met be- ►ud van alle rechten (in het hijzonder wat treft de werkloosheidsverzekering), zon- r over de periode, waarin zij ongeorgani f L erd waren, contributie behoeven te betalen Dit generaal pardon, hetwelk oorspronke- k op 1 November j.1. sloot, is verlengd tot November a.s. veranciers, dan dient men één van deze te kiezen, het ingeschreven zijn bij meer dere leveranciers Is niet toegestaan. DE INSCHRIJVING. De inschrijving bij den vasten leverancier geschiedt als volgt. Voor alle» verbruikers, die een bonkaart J, K of L ontvangen hebben moet als bewijs van inschrijving in het vakje „aanteeke- ningen* van de met „hoofd" gemerkte dis tributiestamkaart van dengene. aan wien de bonkaart J, K of L is uitgereikt, het code of registratienummer van den leverancier vermeld worden. Voor alle verbruikers, die een identiteits kaart vaste brandstoffen ontvangen hebben, die zijn dus de grootverbruikers in de groepen b. c. d. e-rood, sommige verbrui kers in de eroep e-groen en alle klein- industrieën (groep e-wit) moet bovenbedoel de aanteekening geplaatst word"- op hun identiteitskaart- Alle overige verbruikers, waartoe behoo- ren de kleinverbruikers in de groepen b, c. d en e-rood, alsmede de verbruikers in de groepen e-blauw en e-groen voor zoover laatstgeneomden geen identiteitskaart heb ben ontvangen, moeten als bewijs van in schrijving een inschrijvingskaart van hun leverancier in hun bezit hebben, waarop naam, adres en code- of registratie nummer van den leverancier en naam en adres van den verbruiker vermeld zijn. Het aanteekenen door dien leverancier kan zoowel door den leverancier als door den verbruiker zelf geschieden. Indien de ver bruiker het nummer aanteekent moet hij uiteraard zekerheid hebben, dat hij het juiste nummer vermeldt. Ingeval een in schrijvingskaart wordt verstrekt moet de le verancier aan de brandstoffencommissie van het rayon, waarin de verbruiker is ge- f,p., j)j-jft ven d'e kgs»*t toezen den. Zoolang dit niet heeft plaats gehad, heeft de inschrijvingskaart geen waarde en is derhalve aflevering der brandstoffen aan den betrokken verbruiker niet toege staan. Nadrukkelijk wordt er nog eens op gewezen, dat slechts inschrijving mo gelijk is bij den tegenwoordigen leve rancier. of. indien men meerdere leve ranciers heeft, bij een van hen. De handel zal ook geen andere dan zijn bestaande afnemers kunnen inschrij ven. daar geen quota wij zigingen op grond van het aantal ingeschrevenen zullen worden aangebracht, tenzij het een aanmerkelijk aantal nieuwe ver bruikers betreft vestigingen, verhui zingen buiten de gemeenten) en hier geen verlies van oude afnemers tegen over staat. VERBOD VAN LEVERING AAN NTET-INGESCHREVEN VER BRUIKERS. Vanaf 10 November a.s. Is het brandstof- fenleveranciers verboden brandstoffen af te leveren op distributiebonnen en toewijzin gen aan verbruikers, die niet bij hen zijn in geschreven, dat wil dus zeggen, waarvan de inschrijving niet, hetzij door aanteeke ning van het code- of registratienummer op de distributiestamkaart of de identiteits kaart vaste brandstoffen, hetzij door een in schrijvingskaart is vastgelegd. Anderzijds zullen de verbruikers met in gang van bedoelden datum uitsluitend vaste brandstoffen mogen betrekken bij den leve rancier, bij wien zij zijn ingeschreven Den-verbruikers wordt daarom in hun eigen belang aangeraden om zich, indien zij t.z.t. brandstoffen wenschen te betrekken en hun leverancier zich nog niet met hen in verbinding heeft gesteld, zelf tot dezen leve rancier te wenden. De aandacht wordt erop gevestigd, dat zoo wel leveranciers als verbruikers van vaste brandstoffen bij het niet nakomen van de in het bovenstaande omschreven verbodsbe palingen strafbaar zijn op grond van hef economisch sanctiebesluit 1941. zal noodig zijn Cokes en anthraciet. Het Rijkskolenbureau schrijft ons: Nu wederom enkele brandstofbonnen gel dig verklaard zijn en de bestellingen bij den handel binnenkomen, blijkt, dat bij velen nog steeds de opvatting bestaat, dat de brandstoffenhandelaar aan alle wensohen, die met betrekking tot soort en afmeting worden gesteld, kan voldoen Dit is geens zins het geval Evenals verleden jaar zal het ook thans noodig zijn, dat dc bevolking ge noegen neemt, met de soorten brandstof, die voorradig zijn. Zoo zal de brandstoffenhan delaar een deel der bestellingen in anthra ciet en eierkolen moeten wijzigen in cokes, daar ook op zijn bestelling verschuivingen toegepast werden en hij voor een gedeelte der eerder genoemde soorten cokes geleverd kreeg. In het. algemeen zal dus gemengd ge stookt moeten worden, anthraciet of eierko len met rokos. Gauleiter Forster, die voor een kort verblijf in Nederland verioeft, bracht ook een bezoek aan Amsterdam. Gauleiter Forster (links) in gesprek met den Beauftragte van den Rijkscommissaris voor Amsterdam, senator dr. Böhmker (Stapf-Mol) Amerikaansche eiscben aan Finland Staking van strijd tegen Sovjets geëischt WASHINGTON, 4 Nov. (DNB.) Het mi- nisterie van Buitenlandsclhe Zaken der V. S. heeft het volgende medegedeeld: Het minister van Buitenlandsche Zaken heeft Finland gedreigd met het verbre ken der vriendschappelijke betrekkin gen, wanneer Finland niet onmiddellijk het offensief tegen de Sovjet-Unie staakt en de Finsche troepen uit het bolsjewis tische gebied terugtrekt. Naar het Finsöhe Telegraafagentschap uit Helsinki meldt, is itn verband met de be richten over een Amerika ansch vertoog in zake het staken van het offensief tegen de Sovjet Unie, van welingelichte zijde mede gedeeld, dat het bericht over den inhoud van dit vertoog, niet in ieder opzicht juist is. De Finsche regeering zal antwoorden, zoo dra de nadere bijzonderheden van deze kwestie openbaar zullen worden gemaakt- Onder het opschrift „Er wordt een oor logsverklaring voorbereid" behandelt de Ajan Suunta de eischen van Amerika je gens Finland. Verdediging van levensrechten- De nieuwste phase, de eisohen van Ame rika, vormt een aanleiding tot overweging van Finlands standpunt. Finland moet evenals in 1939/'40 zijn levensrechten tegen de Sowjet-Unie verdedigen Deze verdedi gingsstrijd duurt voort en is gedeeltelijk overgebracht naar het gebied, waarvan de vijand voor zijn aanval gebruik maakte. De tot Finland gerichte eisch zich terug te trek ken is zoo ontzettend en zou de Finsche grenzen op zoo gevaarlijke wijze ontblooten, dat de nationale belangen dit volstrekt niet Tegen het Bolsjewisme Een Zwitsersch oordeel BERN. 4 Nov. (D.N.B.) Het in Zueriah verschijnende handels- en industrieblad „Fi- nanz und Wirtschaft" schrijft over het in gevaar brengen van het Avondland door het bolsjewisme en over het vastberaden optre den van het Derde Rijk o.m.: Het bolsjewisme heeft zijn geheime en openlijke doelstellingen niet in verdragen, maar in zijn eigen daden onthuld Het heeft ze onthuld in het feit, dat het sedert 20 jaar iederen cent, die het op het allernoodigste levensonderhoud kon overhouden, uitgege ven heeft voor de moordinstrumenten van den oorlog. Dit reusachtige rijk, dat niemand te na wilde komen, dat het minst van alle groote staten ter wereld door een aanval werd bedreigd, heeft zich een bewapening aangeschaft, die alle Europeesche staten zou hebben moeten dooddrukken, wanneer het m den oorlog alleen op massa en macht aan kwam. Waarschijnlijk zouden de bolsjewie ken hun doel hebben bereikt, en zou de bolsjewistische stoomwals over Europa ge gaan zijn, wanneer de Duitsche bewapening niet in den weg was gekomen. Men mag zich thans afvragen, wat er van Europa zou zijn geworden, wanneer de Duitsche omme keer van 1933 zou zijn uitgebleven. Zou Eu ropa dan ook een staatsman hebben gevon den, die den moed zou hebben gehad, om dep dollen stier van het bolsjewisme bij de horens te vatten en hem op den grond te werpen De visie, die thans ook in Zwitserland op het gigantische gebeuren in het Oosten wordt gegeven, doet zien dat Europa meer en meer begrip begint te krijgen omtrent den werkelijken aard van dezen strijd. Langzaam maar zeker dringt het besef door. dat het Avondland, dank zij het ingrijpen van Hitier voor een communistischen chaos bewaard gebleven is. Zoo het „machtige Albion", dat tegenwoor dig slechts oorlog weet te voeren met holle phrasen voor de I.ondensche radio, ook ge noeg aan woorden gehad hebben om Euro pa te beschermen tegen het bolsjewisme? Op het oogenblik heeft het geen woorden ge noeg om zijn bondgenootschap met Stalin toelaten. Men kan van een volk niet vrijwil lig toestemming tot zijn eigen vernietiging verlangen. Het Finsche volk 'heeft steeds tegen aan vallen gevochten en zal dat ook thans doen Bovendien zal een nieuwe aanval de banden van wederzijdsche vriendschap en hulpver- lëening tusschen Duitschers en Finnen slechts te meer versterken. Reactie te Berlijn. De heden gehouden buitenlandsche pers conferentie te Berlijn, stond volledig in het teeken van den heldenstrijd der Finnen te gen het bolsjewisme en van het verzet van het Europeesche geweten tegen de misdadi ge inmenging der politici van de Ver. Sta ten in Europeesche aangelegenheden. Deze stemming kwam spontaan in betuigingen van bijval op de persconferentie tot uiting, toen gezant dr. Schmidt als woordvoerder van het ministerie van buitenlandsche za ken verklaarde: „Het geweten van een op recht man moet in verzet komen tegen de wijze waarop de politici der Ver. Staten zich probeeren te-vergrijpen aan het kleine Fin sche volk, dat zijns gelijke niet heeft in dap perheid, vastberadenheid en offervaardig heid. Gezant dr. Schmidt zeide niet te willen vooruitloopen op de Finsche verklaring in zake de in de politieke geschiedenis onge kende daad, welke de nota der Ver. Staten aan Finland beteekent, doch niet te kunnen nalaten te wijzen op de eenvoudige en ver kwikkende methode waarmede van Finsche zijde reeds op de arrogante houding van minister Huil geantwoord is. Men is er in Duitsche politieke kringen van overtuigd, dat de Finsche regeering het eenige juiste standpunt inneemt wanneer zij zegt: „De nadere omstandigheden eener beantwoording bepalen wij." OORLOGSVOORBEREIDINGEN IN VERRE OOSTEN BERLIJN. 4 Nov. (V.P.B.) Uit Was hington wordt gemeld, dat er een regeling tot stand is gekomen inzake een gemeen- schappelijke verdeeling van grondstoffen en oorlogsleveranties, waaraan Nederl.-In- dië, Britsch-Indië, de Maleische staten, de hilippijnen en Tjoengking-China zullen deelnemen. Uit Engelsche en Amerikaan sche commentaren blijkt, dat het niet in de bedoeling ligt. om deze regeling slechts voor den duur van den oorlog te doen functioneeren, maar dat men er na het sluiten van den vrede nog een beduidend breedere basis aan wil geven. Indjen dit bericht juist is. bevestigt het nogmaals, dat Ned.-Inclië steeds meer verstrikt raakt in de Angelsaksische intriges in het Verre Oosten met alle gevaren hieraan verbon den. FINNEN BEZETTEN EILANDEN HELSINKI, 4 Nov. (D.N.B.) Naar de Finsche inlichtingendienst meldt, hebben de Finsche troepen van 1 tot 3 November de voor de stad Koivisto ten Zuiden van Viipu- ri gelegen groep eilanden bezet. Deze groep bestaat uit drie groote en tal van kleine ei landen. die door de bolsjewieken zwaar ver sterkt waren. Daarmede is een belangrijk steunpunt, dat aan de bolsjewistische vloot in de Oostzee nog was overgebleven, thans in Finsche handen gevallen. VLIEGTUIGONGELUKKEN IN NEDERL:- INDIË. Een doode, twee zwaar gewonden. SJANGHAI, 4 Nov. (D.N.B.)Uit Batavia wordt gemeld, dat twee militaire vliegtuigen zijn neergestort. Fin Nederlandsch-Indische bommenwerner is neergestort in de rabijheid van Buitenzorg, een tweede toestel viel te pletter in de nabijheid van Kameajoran. Een officier kwam om het leven, een tweede werd zwaar gewond. FRANSCH AFGEVAARDIGDE GEARRESTEERD. VICHY, 5 Nov. (D.N.B.): De socialisti sche afgevaardigde Pierre Bloch, die in het departement Aisne gekozen is, is wegens staatsvijandelijke activiteit gearresteerd en naar de gevangenis van Perigueux ovpro« bracht. Maan op 19.16 12 Nov. L.K. 19 Nov. N.M. vanavond om 18.04 uur tot morgenochtend 8.44 uur. Maan onder 9.43 25 Nov. E.K. 3 Dec. V.M. Lagere prijzen voor kachelhout en aanmaakbout Onbillijkheden weggenomen. De prijzen voor kachelhout en aanmaak- hout zullen voor het komende seizoen iets verlaagd worden zooals de gemachtigde voor de prijzen ons mededeelt. Deze verla ging is het grootst in de boschrijke streken, \yaar de vrachtprijzen het minst op den aan voer drukken. Tevens is een verschil gemaakt tusschen de betere houtsoorten en naaldhout, waar door een onbillijkheid van de vorige rege ling is vervallen. De prijzen van naaldhout en mindere soorten loofhout zijn dus in ver houding sterker gedaald. Ook voor aan- maakhout konden lagere prijzen worden be paald. DISTRIBUTIEKANTOOR IN HAAGSCHE KERK Van Duitsche zijde ongedaan ge maakt. 's-GRAVENHAGE, 4 Nov. Het Rijks commissariaat deelt mede: Aangezien de lokaLen van den Dierentuin in Den Haag: noodig waren voor een ten toonstelling, heeft men het daar onderge brachte Nederlandsdhe distributiekantoor moeten verplaatsen. Dit kantoor heeft daar op tijdelijk gebruik gemaakt van de groote kerk in Den Haag. Uitdrukkelijk wordt verklaard, dat het hierbij een maatregel betreft van de Ne derlandsche Overheid, die, na het be kend worden, van Duitsche zijde terstond ongedaan is gemaakt. Kippenboet-exploilanten veroordeeld Heerhugowaardexs betalen voor hun winzucht duur. De Inspecteur voor de Prijsbeheersching te Amsterdam heeft eenïgen tijd geleden de kippénfokkers N. K. en A. G. te* Heerhugo- waard veroordeeld tot boeten van f 40.— met bijkomende straffen, omdat zij aan geëvacu- oerden uit Den Helder kdppenschuren als woningen hadden verhuurd tegen prijzen, die absoluut veel te hoog waren. Talrijke bewoners van den Helder hebben na Mei 1940 in het Noordelijk deel van Noord Holland een nieuwe woonplaats trachten te vinden en waren daarbij, doordat door het groote aantal gegadigden een zekere wo ningnood ontstond, veelal aangewezen op kippenschuren. Deze zijn uiteraard niet in gericht als woningen. Desalniettemin de goede niet te nagesproken, want over het algemeen toonde de bevolking veel begrip voor de moeilijkheden van de bewoners van den Helder waren er enkele verhuurders, die van de moeilijkheden gebruik maakten om een extra hooge huur te vragen. Het comité „Vluchtelingenzorg" trachtte ook in dit opzicht regelend te werken, doch in en kele gevallen bleken de verhuurders niet van zins hun te hooge huren tot een rede lijk peil te verlagen, zoodat de Inspecteur voor de Prijsbeheersching in moest grijpen. K. en G. hadden aan verschillende huur ders huren gevraagd van resp. f 4— en f 5.— per week met, inbegrip van gebruik van electrisch licht en waterleiding. In overleg met deskundigen bepaalde de Inspecteur dat K. ten hoogste een huurprijs van f 1, vermeerderd met f 0.75 voor licht en f 0.25 voor waterleiding, in totaal dus f 2.— per week mag verlangen, terwijl G., wiens schuur veel hechter en comfortabeler is, ten hoogste f 2.50 plus f 0.75 en f 0.25 mag vra gen. Behalve de reeds vermelde boeten van f 40.werden K. en G. bovendien veroor deeld tot onmiddellijke terugbetaling van de in den loop van den tijd te veel ontvangen huurgelden, alsmede tot publicatie in de dagbladen van het vonnis. GEDENKT UW/ DUUQAAN'j/lQND! (Polygoon-Seym)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Hollands Noorderkwartier | 1941 | | pagina 1