IHOLLANDS DAGBLAD VOOR HELDERSCHE COURANT VAN 1873 SCHAGER COURANT VAN 1855 FINLAND VERONTWAARDIGD OVER AMERIKAANSCHE EISCHEN loover tegen inmenging [er Ver. Staten spreekt te Arnhem NEDERLAND IN DE WENTELING VAN DEN TIJD Oude en nieuwe betrekkingen met het Duitsche rijk De klanfenregeling voor de brandstoffendistributie Verduister - CRISISAMBTENAAR SPEKT ZIJN BEURS JAILA-GEBERGTE OVERSCHREDEN VJ Redactie en administratie SCHAGEN Telef. 444 (2 Rjnen) Redactie en administratie DEN HELDER Telef. 2345 (2 lijnen) Uitgave: N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier WAARIN OPGENOMEN 86ste JAARGANG No. 11643 DONDERDAG 6 NOVEMBER 1941 Hecninq van President Ryti HELSINKI, 5 November (D.NjB.)De verontwaardiging van het Finsche volk over het optreden van de Ver. Staten, weerspiegelt zich thans in de Finsche bladen. De geheele pers blijft uiting ge ven aan haar verontwaardiging over den eisch aan Finland gesteld. Het antwoord der Finsche regeering, aldus schrijft de Uusi Aura, zal waarschijnlijk niet afwij ken van het antwoord, dat onlangs aan Engeland werd gegeven, toen dit land Finland bedreigde zooals thans de Ver- eenigde Staten. Het instinct van het zelf behoud, aldus vervolgt het blad, dwingt ons, ons meester te maken van de strate gische spoorwegen, -wegen en vliegvel den, die achter onze oostgreps tot onze' vernietiging waren aangelegd. Het is voor de Ver. St en Engelaiid niet llciend, qldus schrijft de Turun Sanomat, als ij thans tegenover een klein land gebruik naken van den zenuwoorlog, waarmede twee aar geleden de Sowjet-Unie tevergeefs rachtte Finland op de knieën te brengen „Finland verdedigt zich slechts". correspondent van het blad Alliance leeft in Helsinki een onderhoud gehad-met jen Finschen president Ryti. In dit aderhoud heeft Ryti hem de verzekering egeven, dat de Finnen aan het geheele 460 *H J. m. lange front onder aanvoering van hun %en officieren strijden. De president zei de wdqr, dat Finland alleen belangstelling eeft voor de historische en politieke ont- r00r pikkeling van het eigen land. Met betrek ing tot de huidige verslechtering in de be- rekkingen tusschen de V. S. en Finland, «klaarde Ryti, dat de V.S. ér zich van be- rast dienden te zijn, dat de Sowjet-Unie Fin- 1GD jnd heeft aangevallen en dat Finland alleen VAJ naar tracht zich te verdedigen. De nieuwe Finsche gezant in Mandsjoekwo, [r. Charles Gustav Idman, heeft in een pers- :htlg jsprek verklaard, dat Finland zijn strijd m vo sgen de Sovet-Unie zal voortzetten, tot het t ijn laatste oorlogsuoeleinden heeft verwe- i gei «lijkt, te weten: herovering van het geheele in i abied, dat bij de invasie van 1940 aan de al (st olsjewieken is afgestaan en de bevrijding an de Karelische gebieden, welker bewo- t me ers in hoofdzaak Finnen zijn. vo De Finsche minister-president Rangell, die i- insdag per vliegtuig een particulier bezoek vord« m Stockholm heeft gebracht, Is gisteren te [elsinki teruggekeerd, eriaj Verklaring van Hoover. De voormalige president der V. S.. Hoo- er. heeft, naar het D.N.B. uit New-York V jaraeemt. een verklaring gepubliceerd, g„ 0 aarin hij op scherpe wijze protesteert te- en de houding der Amerikaansche regee- VJ iner tegenover Finland. zji „Ik protesteer er tegen, zoo staat, in de cc!rs «klaring, dat de V. S. namens het com- gbaj ranistische Rusland een druk uitoefenen het democratische Finland'. Dje Finnen aren het e e n i g e volk in Europa, dat mf geld heeft terugbetaald, dat wij hebben Bleend. Nauwelijks twee jaar geleden |H erd deze vreedzame kleine natie op 'landelijke wijze door het communisti- :he Rusland overvallen. In ons geheele ind werd het verzet van Finland gevierd iranl de meest heroïeke strijd van een de- iiocratie sedert Thermopyhlae. Om nog rvoo ets te kunnen redden, stonden de Finnen diei n derde van hun land aan Rusland af. C-fo ervolgen-3 verdreven de communisten d|)0.000 Finsche mannen, vrouwen en kin- Bren van hun geboortegrond, die zij 500 hadden bezeten, waarbij zij niet eens mochten meenemen om zich te- in de koude te beschermen. Zeker, de nsche legers zijn/ Karelië binnengerukt, g^och vroeger was dit voor het grootste d Finsch. Kan Amerika thans gaan ifsufMERIKA's POLITIEK IN HET VERRE OOSTEN euw arte OKIO, 5 Nov. (DNB) Een hooge ambtenaar ff® an de Amerikaansche regeering heeft. ^aar het blad Tokio Nitsji Nitsji uit Was- ^ngton meldt, verklaard, dat de V. S. niet taafe* voornemen hebben hun reeds vastgeleg de politiek in het Verre Oosten op te ge- sn. Deze ambtenaar was van meening, dat V. S. nooit vier belangrijke punten zul- in laten varen, n.1.: i(ii 1) de handhaving der onafhankelijkheid ta het, bewind van Tsjoengking en van 6 verplichtingen, welke voortspruiten uit et negenmosendheden-pact; 2) het waarborgen van den aanvoer van ibber en tin voor de V. S. uit Oost-Azië: 3) de vrije handelsmogelijkheden voor de logendheden van het Verre Oosten; 4) de verdediging van het Amerikaan se bezit op de Philippijnen. Guan idere eilanden. Ten aanzien van deze verklaringen berkt het Japansche blad op. dat zij staan (5-55 i het teeken van het omsingelingsfront Pr A.R C.D.-staten. Japan is evenwel vast- esloten het omsingelingsfront te verbre- on. schimpen, omdat de Finnen gebruik ma ken van de eerste gelegenheid om hun huizen te herbouwen en vroegere landslie den te bevrijden? Heeft Amerika dan iede- ren zin voor menschelijke en moreel e pro porties verloren?" Het antwoord der Finsche weer macht Nadat het grootste deel van het district Aunus, dus het gebied tusschen Ladoga- en Onagameer, ten Noorden de Swir, zrch reeds geruimen tijd in Finsohe handen bevond, heeft de Finsche weermacht van dit gebied uit In Noordelijke richting voortdurend ge slaagde aanvallen ondernomen. Zoo ver neemt het D.N.B. van militaire zijde. Bij den tegenwoordigen militairen toestand is het echter maar zeer zelden, mogelijk, de namen der veroverde plaatsen' te noemen, zooals dat eenige dagen geleden met Paatpne ge schiedde. Da, verovering van Paatene betee- kende een belangrijk succes in het kader dezer operaties. Eenige dagen .geleden slaagde een bolsje wistisch bataljon er in,het onoverzichtelijke woudgebied in een omtrekkende beweging te maken en bij verrassing een Finschen di visiestaf aan te vallen. De staf organiseerde in allerijl een verdediging, met het resul taat, dat het vijandelijke bataljon op de vlucht werd gedreven met achterlating van 100 dooden. De Finsche luchtstrijdkrachten hebben voor de fortificaties van Yhinmaeki een vij andelijke kanonneerboot in brand geschoten De Finsche jagers hebben in Oost-Karelië een vijandelijk jachtvliegtuig 'neergeschoten Een eigen toestel ging verloren, maar de bestuurder kon zich in veiligheid brengen. Behalve de drie vijandelijke schepen, waarvan twee dagen geleden is gemeld, dat zij tot zinken waren gebracht, zijn nog ten minste drie vaartuigen in de Finsche Golf op mijnen geloopen en gezonken. De Finsohe kust/batterijen hebben voorts twee Sovjet- oorlogsschepen beschadigd. DE TOESTAND IN MOSKOU. STOCKHOLM. 5 Nov. (A.N.P.). Het blad „Stockho ms Aftonbladet" schrijft, dat de onezkere toestand de bevolking van Mos kou in een paniekstemming heeft gebracht, vooral sedert het oogehblik waarop de uit zonderingstoestand werd afgekondigd! Vol gens het blad heeft men de bevolking van de Sovjethoofdstad den waren toestand te plotseling onthuld. Vooral het feit dat de sovjet-regeering haar zetel naar Samara heeft verp aatst, heeft de bevolking in staat van opwinding geEfcacht. Elk oogenblik, zoo besluit dit blad, kan het in Moskou tot een uitbarsting komen. In Musis Sacrum te Arnhem I* Dinsdagavond een groote bijeenkomst gehouden van het Arbe«ts|?ereich der N.S.D.A.P. in den Niederlanden, waarin gouwleider Forster en de Rijkscommissaris dr. Seyss Inquart het woord hebben gevoerd. Een overzicht tijdens de rede van gouwleider Forster (Stapf-Mol) Rijkscommissaris Het gezicht naar het Oosten, - Nog een moeilijke tijd wacht wellicht. In de concertzaal van Musis Sacrum te Arnhem is Dinsdagavond een zeer druk zochte groote bijeenkomst gehouden van het Arbeitsbereich der N.S.D.A.P in den Nie derlanden, waarin gouwleider 'Forster, rijks stadhouder van Dantzig en de Rijkscom missaris, dr. Seyss Inquart, het woord heb ben gevoerd. Gouwleider Forster behandelde speciaal het jodenvraagstuk in verband met het bolsjewisme. De jood, aldus spr. behoort *oor ons niet alleen tot een andere religie, mar ook tot een ander ras. Hij ris in deze landen niet gekomen om een ambacht uit te oefenen, maar om zich te verrijken ten koste van anderen. Het nationaal-socialis- me heeft'de taak op zich genomen, het jo denvraagstuk op te lossen, want.als het ons niet gqlukt het jodendom ter zijde te stéllen, dan verzinkt Europa in een poel van bolsjewisme. Inv Duitschland is thans de jodenkwestie opgelost en zoo zal zij ook in geheel Europa opgelost .worden. Wanneer Rusland overwonnen zal zijn, dan zal de volle kracht op^Engeland wor den geconcentreerd. Twijfel kan er niet meer over bestaan: Duitschland zal ditmaal de overwinning behalen. Een nieuw Europa zal ontstaan. EEN BELANGRIJK BOEKWERK. "S-GRAVENHAGE, 5 November. In groo- ten stijl heeft heden in een der zalen van het Kurhaus te Scheveningen de aanbieding plaats gehad van het boekwerk: „Die Nie derlande im Umbruch der Zeiten", met on dertitel: „Alte und neue Beziehungen zum Reich", dat Reichsamtsleiter dr. Max Frei- herr du Prei met medewerking van presse- dezerment Willy Janke in opdracht van den rijkscommissaris, rijksminister dr. Seyss- Inquart die daarin het voorwoord heeft geschreven heeft doen verschijnen. De'rijkscommissaris heeft door zjjn aanwe zigheid en door het houden van een toe spraak tot de vele genoodigden luister bijge zet aan deze samenkomst, waarin verder te genwoordig waren o.a. minister dr. Fisch- boeck, commissaris-generaal Schmidt, gezant dr. Otto Behne, de gevolmachtigden van den rijkscommissaris voor Rotterdam, dr. Voel- cker, en voor Utrecht, de heer Sommer, de commissaris der provincie Noordholland, Mr. A. J. Backer, de directeur-generaal van den rijkswaterstaat, Dr. Ir. L. R. Wentholt, het hoofd van de afdeeling perswezen van het departement van volksvoorlichting en kun sten, de heer M. Blokzijl, de voorzitter van het verbond van Nederlandsche journalisten, de heer P. J. van Megchelen, de voorzitter van de vereeniging „De Nederlandsche Dag bladpers", Mr. J. Kars, de voorzitter van den Nederlandsche ktituurkring, Prof. Dr. G. A. S. Snijder, de Nederlandsche voorzitter van de NederlandschDuitsche kuituurgemeen schap, de heer van Massdijk, en tal van an deren. REDE VAN DEN RIJKS COMMISSARIS. Dr. Seyss-Inquart sprak als volgt: Bij het betreden van deze zaal zeide mijn begeleider mij, dat het was alsof wij op een verjaarsfeest kwamen. Deze opmerkirj: klopt, want wij willen hier den geboortedag van een boek vieren. Omstreeks een jaar geleden werd de vraag geopperd, of niet iets geschreven kon worden over Nederland en zijn betrekkingen tot Duitschland. 'in de eerste plaats met de bedoeling om onzen kring van medewer kers. maar daarenboven ook onze volks- genooten in Duitschland op de hoogte te brengen met de situatie in Nederland en de ontwikkeling daarvan in den loop der geschiedenis. Ik heb dit initiatief zeer gaarne overge nomen. De eerste vraag was, wie dit werk zou schrijven. Deze kwestie werd spoedig opgelost en het verheugt mij zeer, dat dr. Freiherr du Prei deze taak in samenwer king met mijn medewerker Janke op zich heeft genomen. De tweede vraag was: „Hoe doen we het?" Het. was ons duidelijk, dat dit werk slechts dan succes kan hebben, als het om zoo te zeggen als een der eerste gemeenschappelijke werken ver vaardigd zal worden door mannen, die hier met een open oog leven. Of het nu Duitschdrs of Nederlanders zijn.- is niet van belang in dit verband. Van belang is' slechts: dat Duitschers èn Nederlanders eraan hebben gewerkt. Het verheugt ons, dat wij er in geslaagd zijn een vrij grooten kring van menschen voor dit werk te vinden. Wij hebben thans een boek voor ons met een inhoud, waar over ik geen oordeel wil vellen, daar ik een te groot aandeel heb gehad aan de totstand lloming daarvan. Ik hoop sleqhts, dat. het werkelijk een goed overzicht geeft van de huidige situatie va» Nederland en daarbij berekend is op den tegentvoordigen toestand vooral 'daar het 'een samenvatting geeft van datgene, wat de geschiedenis van dit. gebied en dit volk heeft gebracht en*wat heeft, ge leid tot de huidige situatie. Ik wil over dit boek verder niet spreken. De technische bijzonderheden zal de Pres- sestelle u wel mededeelen. Mijzelf is het een behoefte in uw tegenwoordigheid alle medewerken, die zich bereid hebben ver klaard dit werk tot. stand te Ürengen, zoo wel de heereah uit. Nederlandsche kringen, als ook de heeren uit mij® kring van Duit sche medewerkers, van harte, te danken. Ik draag het aangenaam bewustzijn met mij mede, dat. wij hier een gemeensrhappe lijk werk hebben, dat. in kameraadschap tot stand gekomen is en ik spreek de hoop uit, dat wij hier iets hebben gemaakt, dat aan een breeden kring van lezers ecnig inzicht zal geven omtrent den toestand in Neder land. De waarden, in dit land en volk gelegen, en de toekomst, die het beschoren is. is een goede toekomst volgens den /wensch van ons. Duitschers. Nogmaals dank ik alle me dewerkers en ik wensch het boek een waar lijk groot succes. (Vervolg op, pag. 2.) Het volk in deze' gewesten, aldus ving de Rijkscommissaris een korte rede aan, heeft sedert eeuwen het gezicht naar het Westen gekeerd. Tn dit verband herhaald'e de Rijks commissaris de woorden van den leider der N.S.B., ir. Mussert. dat het aangezicht van het Nederlandsche volk weer naar het Oos ten gewend moet worden.. Het is de taak der Nederlandsche nationaal-socialisten in die richting werkzaam te zijn. Het Europeesche besef moet bij het Ne derlandsche volk steeds levendiger \yorden, Spreker wees vervolgens op de gemeen schappelijke banden van bloed, die alle Ger maansche volkeren verbinden. Nog moeilijke tijden. Zich tot de Nederlandsche nationaal-so cialisten wendend, zeide spreker: een on voorwaardelijke, levendige kameraadschap gegrond" op het gemeenschappelijke bloed, verbindt ons. Wij zullen elkander helpen en wij zullen onze er.varingen uitwisselen. Wanneer wij ons bewust zijn van ons Eu- ropeërschap, dan begrijpen wij ook de groo te beteekenis vau den strijd, welke in het Oosten gestreden wordt. Spreker wilde eer lijk zeggen: wij zullen wellicht nog moei lijke tijden door moeten maken. Wellicht zullen wij ons nog verder moeten beper ken. Maar wij zullen het gemeenschappelijk doen en daarna zal een periode van nieu wen opbloei kunnen aanbreken, wanneer Europa alles tot ontwikkeling brengt, wat het ijezit. Dan' zijn wij zoo rijk, dat de an dere werelddeelen ons zullen benijden. Spreker besloot zijn rede met een driewerf Sieg Heil op den Führer, waarna de bijeen komst met het zingen van het D'eutschland- lied en het Horst Wessellied besloten werd. Nadere bijzonderheden. In aansluiting op het bericht inzake - de invoering van een klantenregeling voor de distributie van vaste brandstoffen, wordt van bevoegde zijde nog nadrukkelijk de aan dacht van verbruikers op het volgende ge vestigd. Met ingang van 10 November mag iedere leverancier aan de bij hem ingeschre ven verbruikers slechts zooveel brand stoffen afleveren als waarop deze krach tens de aan hem door den distributie- dienst uitgereikte bonnein recht hebben. In verband hiermede is eèn leverancier verplicht, indien hij er aan twijfelt, of hij een bepaalden verbruiker al dan niet meer levert dan zijn rantsoen bedraagt, ter zake bij den plaatselijken distributiedienst inlich tingen in te winnen. Indien het een leve rancier blijkt, dal een verbruiker, die naar zijn meening tot zijn afnemers behoort, zijns inziens ten onrechte bij een anderen leveran cief is ingeschreven, kan hij zich wenden tot de brandstoffencommissie, welke dan uit zal maken bij welken leverancier de be trokken verbruiker ingeschreven moet wor den. Aanvragen om als klant te worden in geschreven, welke door nieuwe verbruikers worden ingediend, moeten geaccepteerd wor den. Nederlandsch schip vernfetigd DE „MARKEN" GETORPEDEERD. NEW-YORK. 5 Nov. (D.N.B.) De hier Aangekomen kapitein der Nederlandsche vrachtboot Marken, dié in Engpl&chen dienst voer. heeft volgens Associated Press verklaard, dat zijn schip 10 September op 360 mijl ten Westen van Pernamhuco op weg naar Kaapstad getorpedeerd en gezon ken is. Van de bemanning zijn tot dusver 36 man gered. LONDEN en TOKIO' GENèVE. 5 Nov. (D.N.B.Niemand in de Britsche ^olkerenfamilie draagt de ge dachte met zich o-m de tegen Tokio geno men sa net iemaat regelen te verzachten, die sedert de bezetting, van Indo-China van kracht zijn. zoo schrijft de Daily Herald. De hulpVerleening aan China zal voortdu ren. Maan op 19.52 12 Nov. L.K. 19 Nov. N.M. Maan van\von<j om onder 18.02 uur tot morgenochtend 8.46 uur. 10.42 25 Nov. E.K. 3 Dec. V.M. Inbeslagname ."ten eigen bate. „Schavuiten, oplichters en misdadigers", zoo noemde de president van de 4e kamer der rechtbank te Amsterdam, Mr. J. Boon, de ambtenaren van het slag, waarvan er vandaag één terecht stond. Deze 25-jarige controleur van de landbouw crisiswet, die in April en Mei herhaaldelijk hedrog gepleegd had en met anderen onder één hoedje had gespeeld, waar het verduis tering van goederen betrof, was een jonge man, die uit een zeer fatsoenlijk milieu stamde en zich in den oorlog op den Af sluitdijk als onderofficier had onderscheiden Hij was controleur geworden bij de land bouwcrisiscentrale, doch het salaris van f 130- was ontoereikend voor zijn behoeften. Toen maakte hij afspraken met Verschillen de handelaars, zoo bijv. met een schoenma ker. Deze zou honderd veertig paar schoenen koopen van een schoenwinkelier. Op het moment, dat .de schoenen geleverd werden, zou de controleur dan komen om de partij in beslag te nemen. Die partij ging echter niet naar de bevoegde instanties, maar zou worden gekocht door den schoenmaker en de winst werd dan gedeeld- Zoo gebeurde het ook. De schoenen werden van de de Clercqstraat naar de Heisteeg ge bracht. Eensklaps versoheen de controleur en dreigde met in beslagneming. Groote schrik- bij den schoenwinkelier, maar de controleur wist raad. Hij zeide, dat de win kelier moeilijkheden kon voorkomen door te vertellen, dat de partij niet hem, maar den schoenmaker toebehoorde. Dat deed de man en zoo kwamen de heeren gratis aan 140 paar schoenen, die grif verkocht werden Dergelijke tooneelen speelden zich af tus schen een bakker en een slager en een gros sier. In totaal werd tegen den jongeman zy2 jaar gevangenisstraf geëischt Duitschland strijdt voor Europa Achtervolging op De Krim voortgezet UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 5 Nov,- Het opperbevel van de weermacht maakt bekend:" Op De Krim wordt de achtervolging zoo wel in Zuidelijke als in Oostelijke richting voprtgezet. Ondanks moeilijke terreinom standigheden zijn onze troepen het Jaila^ gebergte op één plaats reeds overgetrok ken en is de kust van de Zwarte Zee be reikt. De luchtmacht bombardeerde de Krimhavens Sebastopol, Jalta en Kertsj en bracht in deze watèren twee transport vaartuigen van tezamen 10.000 brt tot zin ken, alsmede een bewakingsvaartuig. Vijf andere koopvaardijschepen en een kleine kruiser der bolsjewieken werden door bommen aanzienlijk beschadigd. Bij Leningrad werd een hernieuwde po ging van den vijand welke 'onderno men werd na krachtige voorbereiding door de artillerie om de Newa over te steken, onder zware verliezen voor den vijand' door den Duitschen afweer ver- fjdeld. Van ongeveer honderd booten werd de helft tot zinken gebracht, de rest werd genoodzaakt terug te keeren. Herhaalde door pantserwagens gesteunde uitvalspo- gingen der bolsjewieken aan de rest van het omsingelingsfront werden grooten- deels reeds bij dé voorbereiding tenietge daan. Sterke formaties gevechtsvliegtuigen ondernamen overdag zware aanvallen op de industriestad Gorki, die_van zoo groo te beteekenis is voor de auto- en vliegtuig- productie. Voltreffers van zwaar kaliber richtten in de automobielenfabriek Molo- tof. op de werven aan de Wolga en op de spoorwegcomplexen der stad groote ver woestingen aan. Er ontstonden verschei dene groote branden. Bij luchtaanvallen op Leningrad konden voor de oorlogvoe ring belangrijke installaties in brand ge worpen worden. Ook Moskou werd in den afgeloopen nacht gebombardeerd. In de 'wateren der Faroër-eilanden brachten gevechtsvliegtuigen een vracht boot van 5000 brt. tot zinken en plaatsten homtreffers op een ander groot koopvaar dijschip. Patrouillevaartuigen verijdelden in het ^Kanaal herhaalde aanvallen van Britsche torpedomotorbooten In een artil leriegevecht w.erd een vijandelijke torpe- iomotorhoot tot zinken gebracht, twee an dere vaartuieen van dit type werdei door verscheidene treffers beschadigd In de golf van Suez \Verd op 3 Novem ber een Britsche torpedobpot door bom men van een Duitsdh gevechtsvliegtuig beschadigd. Britsche. bommenwerpers ondernamen vannacht aanvallen zonder eenig succes op West- en Noorwest-Duitschland.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Hollands Noorderkwartier | 1941 | | pagina 1