HOLLANDS DAGBLAD VOOR SCHAGER COURANT VAN 1855 BOLSJEWISTEN OP DE KRIM IN DE KNEL Alleen brandstoffen op huidige bonnen Verduister Redactie en administratie SCHAGEN Telef. 444 (2 lijnen) Redactie en administratie DEN HELDER Telef. 2345 (2 lijnen) Uitgave: N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier 86ste JAARGANG No. 11644 VRIJDAG 7 NOVEMBER 1941 li/een de zeeweg nog en deele vrij ferliezen der Zwarte-Zeevloot BERLIJN, 6 Nov. In aansluiting op het weermaohtsbericht verneemt het D. NJB.. dat de overblijfselen der bolsje wistische troepen op de Krim niet meer over land. via Kertsj, kunnen ontkomen tengevolge van de inneming van Feo- dosia. Nu' de Duitsche troepen tuègchen Jalta en eodosia de kust hebben bereikt en den ]siewi,stischen tegenstand in het ee rste 'ten Oosten van Sebastopoi hebben broken, biedt de zeeweg over Sebastopol in bolsjewisten de laatste mogelijkheid vluchten. Deze haven, die voortdurend ior de luchtmacht gebombardeerd wordt, thans ook binnen het bereik der bolsje- j sekomen. De Zwarte-Zeevloot der bolsje- isten heeft de laatste weken 20 schepen irloren, tferwijl en 6 ernstig beschadigd 3. In October en November zijn bovendien koopvaarders met een gëzamenlijken in- iud van 137.000 ton tot zinken gebracht zwaar beschadigd, zoodat er moeilijk ildoende scheepsruimte kan worden ge raden voor het vervoer van de resten in het^ Krimleger. die te Sebastopol opeen idj-ongen zijn. De wanhopige toestand der llsjewistische troepen op de Krim vindt n parallel in den toestand der troepen in iningrad, waar alle uitvalspogingep met, ware verliezen voor de bolsjewisten worden irijdeld. V In het Noorden, In den Noordelijken sector van het Oos- lijk front hebben Duitsche gevechtsvlieg- igen op 5 November herhaalde manval- n op de haven Nowaja-Ladoga gedaan. brachten daarbij een Sovjettransport- jhip van 8000 ton tot zinken en 15 vaar- ïigen van elk 500 ton. De in het booge Noorden optredende af delingen der Duitsche luchtmacht hebben roote vluchten boven zee gedaan en met tuka's Sovjetkazematten en veklstellingen Isme de ontoegankelijk gebied bij Ivanrla- iksja aangevallen. De Bolsjewisten leden ivare verliezen. j Het Finscho front. Het officieele Finsche persbureau meldt, at de Finsche luchtmacht gisteren een Daitsch consalaaf-generaal te Vichy Opening binnen enkele dagen. Binnen enkele dagen zal volgens het dbld. in Vichy een Duitsch-Consulaat-Ge- iriaal worden geopend. Het is de eerste keer i de geschiedenis, dat de overwinnaar in n land, dat onder de bepaling van de wa- instilstandscommissie staat, een dergelijke rtegenwoordiging plaatst. Niettegenstaan- i Frankrijk voorloopig geen Consul-Gene- al in Duitschland zal hebben, meenen wij, dus bovengenoemd blad, door de houding, ie Puitschland ten opzichte van Frankrijk inneemt, te kunnen zeggen, dat ook Frank- |k in de gelegenheid gesteld zal worden zijn enschen te uiten. geslaagden aanval heeft gedaan op een station in Oost-Karelië, waar talrijke wa gons stonderf. Ook drie locomotieven wer den onbruikbaar gemaakt Voorts zijn aan vallen gedaan op vijandelijke vaartuigen en marcheerende colonnes. Een vijandelijk jachtvliegtuig werd door Finsche jagers neergeschoten. Twee Sovjettoestellen zijn door afweergeschut neergehaald. Een Finsch vfiegtuig is niet teruggekeerd. Rede van Stalin „Op den drempel der beslissing" HELSINKI, 6 Nov. (D.N.B.) Ter Refe- genheid van de herdenking der Octoberre- volutie heeft Stalin tot de stedelijke sowjet- vkn Moskou een rede gehouden, die door. den omroep werd uitgezonden. Stalin zei- de onder meer: „Wij staan op den drempel der bèslising. Ik moet er den nadruk op leg gen, dat het gevaar nog grooter is gewor den. D.e Oekraine en Wit-Rusland zijn be zet, Leningrad verkeert in gevaar en ook Moskou wordt bedreigd". Ten aanzien van de verliezen van het sowjetleger zeide Stalin: „Geen ander land heeft zoo groote beproevingen te doorstaan gehad als wij. Dat beteekent, dat geen an der land de verliezen zou hebben kunnen dragen, die wij hebben geleden." Als oorzaken voor de „reeks ongunstige omstandigheden voor de sovyjetweermacht" noemde Stalin: 1'. Er is geen tweede front in Europa. De^ Duitschers behoeven hun strijdkrachten daardoor niet te versnipperen. 2. Het Sowjetleger vecht alleen, terwijl de Duitschers bongenoot zijn met de Ita lianen, Finnen, Roemenen en ,Hongaren. 3. Er is gebrek aan pantserwagens en vliegtuigen. „De wapenproductie der Sowjetr Unie is niet toereikend." Stalin zeide, dat het de taak der bolsje wisten is, ale Duitschers, die op Sowjetge- bied staan, uit te roeien. Hij sprak tenslotte van de hulpbelofte van Engeland en de Ver. Staten, waarmede de Sowjet-Unie een „groote coalitie" heeft gevormd. LITWINOF AMBASSADEUR TL WASHINGTON? BERLIJN, 6 Nov. (DNBL) Volgens ,den Rritsc'ben berichtendienst zou Litwinof Wor den benoemd tot ambassadeur der Sowjet- Unie te Washington. KLLIGT ENGELAND SOVJET-VERZOEK IN? Oorlogsverklaring aan Finland, Roemenië en Hongarije ver wacht. STOCKHOLM, 6 Nov. (D.N.B.): In wel- igelichte kringen te Londen is men, van teening, zoo meldt de Engelsche berichten- ienst, dat de Britsche regeering waarschijn- ijk het Sowjet-verzoek r inwilligen en inland, Roemenië en. Hongarije den oorlog ai verklaren. T T 1 j SOAAR JD LIEVER. JE BANDEN..-GA LOOPEN WCQ DAT BOODSCHAPJE O* DE HOE\! (Polygoon-Leemker) Roosevelt weer aan het woord „Amerika heeft een onbeperkte verplichting". NEW YORK, 6 Nov. (D.N.B.) ln de slotbijeenkomst van het internationale vik- vereenigingscongres heeft president Roose velt o.a. verklaard, dat het Amerikaansche volk een onbeperkte verplichting op zich heeft genomen, opdat weer een vrije wereld zal ontstaan. Tegen deze verplichting kan, naar Roosevelt zeide, geen individu of groep van personen zich verzetten. Hij'veronder stelde, dat een overwinning van Duitsch land de vrije vakvereenigingsorganisatie "der Amerikaansche arbeiders zou vernieti gen en vervolgde: de Amerikaansche ar beiders weten, dat de Ver. Staten aan En geland, de Sowjet-Unie en China wapenen moeten leveren en wel terstond. Roosevelt herhaalde de oude propagandistische stel ling, dat Duitschland de wereld wil beheer- schen en verklaarde voorts, dat Amerika voor de keus staat tusschen het drieploe- genstelsel om het noodzakelijke béwape- ningsmateriaal te produceeren en een hou ding van blinden en' verblinden die zich verbeelden, dat men met Duitschland kan onderhandelen en dat de Amerikaansche wapenproductie bevredigend is. Tot slot viel Roosevelt zonder ndmen te noemen, ze kere Amerikaansche vakvereenigingsleiders aan; aan wie hij verweet. Hun persoonlijk voordeel boven het algemeen welzijn te stellen en de bewapeningsproductie der Ver. Staten te vertragen. DE LANDKAART VAN ROOSE VELT. BERLIJN, 6» Nov. (D.N.B.) De Duitsche pers noemt het opmerkelijk dat Roosevelt nog steeds niet reageert op de Duitsche vraag om -publicatie van de zoogenaamde Duitsche landkaart van Zuid-Amerika en om het noemen van zijn bron. De Berliner Boersenzeitung schrijft, dat Roosevelt voor zijn plotseling stilzwijgen in deze aangelegenheid geen motief kan aan voeren. Roosevelt zwijgt, omdat hij zwijgen' moet. Daarmede heeft hij zichzelf veroor deeld. Hel fraaie interieur van de St. Stevenskerk le Nijmegen, die met steun van het Rijk gerestaureerd zal worden. Het gebouw, dat uit historisch en architectonisch oogpunt zeer belangrijk is, dateert van 1272 (Pax-HoHand-D« Haan m) Aflevering op bonnen van vorig seizoen is strafbaar. 's-GRAVENHAGE, 6 Nov. Zooals bekend zijn met ingang van 9 .October j.1. onder meer geldig verklaard de bonnen gemerkt „brandstoffen één eenheid zesde periode" van de zoogenaamde periodebonstellen, wel ke aan verbruikers, die op een extra rant soen van 10 of meer eenheden redht. heb ben en aan kléinverbruikers in de groepen B, C en D. zijn uitgereikt. Het komt nu voor, dat verbruikers op de periodebonnen zesde periode, welke voor verwarming voor het vorig stookseizoen zijn uitgereikt, en toen niet geldig zijn ver klaard, brandstoffen trachten te betrekken De secretaris-generaal van het departe ment van handel, nijverheid en scheepvaart vestigt er evenwel met nadruk de aandacht op, dat uitsluitend de periodebonnen zesde periode, welke voor verwarming voor het stookseizoen 1941—1942 zijn'uitgereikt, gel dig zijn en derhalve de periodeibonnen zesde periode, die voor verwarming in het stook seizoen 19401941 zijn verstrekt, thans geen recht op hot koopen van vaste brandstoffen geven. T-Iet koopen, verkoopen en afleveren van vaste brandstoffen op deze laatste soort periodebonnen is dan ook strafbaar inge volge de bepalingen van het economisch LANGE WINTERAVONDEN Lange winteravonden staan weer voor de deur. Er worden weer bridge- en kaartavond- jes gehouden én de pot zal op de een of an dere wijze verdeeld mo.eten worden. Een goed idee. Stort de helft op girorekening' 8-7-6-0-0 Nederlandsche Ambulance, Koninginnegracht 22, 's-Gravenhage. Duitschland strijdt voor Europa Achtervoeging op De Krim voortgezet DRIE TROEPENTRANSPORT. SCHEPEN VERNIETIGD. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜH RER, 6 Nov. Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: Op de Krim is de achtervolging van den verslagen vijand aan het geheele front met succes voortgezel. In het Jaila-gebcrgle sloegen Duitsche en Roe meensche troepen afgesneden strijd krachten van den vijand terug en trok ken tusschen Jalta en Feodosia over een breed front naar de kust van de Zwarte Zee op. Ook In het gebergte ten Oosten van Sebastopol werd vijande lijke tegenstand gebroken. De luchtmacht ondersteunde de ope raties en bracht den bolsjewisten in de wateren van de Krim, alsmede voor de Noordoost-kust van de Zwarte Zee, nieuwe, zware scheepsverliezen toe. Zij oracht. drie troepentransportschepeh met een gezamènlijken inhoud van 13 duizend brt. tot zinken en beschadigde vier andere groote koopvaardijschepen met bommen. Voor Leningrad werden pitvalspogin gen van den vijand afgeslagen. Zware en zeer zware batterijen van het leger hebben voor den oorlog belangrijke doe len in Leningrad en het vijandelijke scheepsverkeer in de Finsche Golf be stookt. Twee oorlogsschepen en een vrachtboot werden zwaar getroffen. Bij een nachtelijken aanval van de luchtmacht op de industriestad Gorki werden nieuwe, zware verwoestingen in lïewapeningsfabrieken en ravitaillee ringsbedrijven aangericht. Andere for maties gevechtsvliegtuigen bestooktei in den afgeloopen nacht Moskou en Le ningrad met brand- en brisantbommen Aan de Zuidwest-kust van Engelanc heeft de luchtmacht in den nacht van 5 op 6 Nov. scheepswerfinstallaties va- de haven Falmoutih gebombardeerd- De vijand .heeft in den afgeloopei nacht met zwakke strijdkrachten bo ven het Duitsche kustgebied gevlogen De aanvalspoging leverde geen succe.- op. Zeven Britsche bommenwerpers wei den neergeschoten. In de periode van 29 Oct. tot 4 Nov verloor de Britsche luchtmacht 37 vlieg tuigen. In dezelfde periode gingen in den strijd tégen Groot-Brittannië ze ven eigen vliegtuigen verloren. sanctiebesluit 1941. De thans geldige perio debonnen zijn van de periodebonnen, die het Vorig stookseizoen in gebruik waren te onderscheiden, doordat de thans geldige grijs en die van- het vorig stobkseizoen meer groen gekleurd zijn. Bovendien zijn formaat en- opdruk van de thans geldige periode bonnen kleiner dan die van het vorig stook seizoen. Nederlandsche vrijwilligers in Duitsche Weermacht "S-GRAVENHAGE, 6 November. De be velhebber der weermacht in Nederland deelt mede: De Fiihrer en opperste'bevelhebber der weermacht heeft bij speciale beschikking toegestaan, dat vrijwilligers van verwante Noordsche volken bij de Duitsche weer macht worden ingedeeld. Daardoor bestaat thans ook voor Nederlanders de mogelijk heid, tot de Duitsche weermacht toe te tre den. Bij alle Duitsche Ortskommandanturen in Nederland zijn büeraux voor de aanmel ding van vrijwilligers ingesteld. Deze bu- reaux zijn te herkennen aan oen.schild met het opschrift: „Annahmestelle für Freiwillige in den Niederlanden zum eintritt in die Deufsche Wehrmacht." Bij zijn aanmelding vult de vrijwilliger een vragenlijst in, waarop onder meer ge vraagd wordt, of' de vrijwilliger reeds soldaat geweest is, welke.n dienstrang hij het laatst bekleedde en of hij de Duitsche taal be- heerscht. Bovendien kan hij op de vragenlijst uiting geven aan den wensch, bij een bepaald onderdeel der /weermacht of bij een bepaald wapen te worden ingedeeld. Een onderzoek door militaire artsen beslist, of de vrijwilli ger lichamelijk voor den militairen dienst ge schikt is. Men wqrdt eerst voor den dienst opgeroepen, nadat een beslissing is genomen over aanneming of afwijzing 'van de aan vrage tot vrijwillige dienstneming. DE OVERVAL OP HET FRANSCHE CONVOOL BERLIJN. 7 Nov. (D.N.B.) De Engel sche berichtendienst meldt uit Pretoria, dat bijna duizend personen, die behoorden tot het Fransche convooi, dat door de En- gelschen bij de Afrikaansche kust werd gekaapt, in een Zuid-Afrikaansche haven aan land zijn eebracht. VERSTERKINGEN IN SINGAPORE. STOCKHOLM, 6 Nov. (D.N.B.): In Sin gapore zijn Donderdagochtend groote mili taire versterkingen aangekomen, zoo meldt de Engelsche berichtendienst. Bij de ont scheepte troepen behooren artillerie, eenhe den pioniers en technisch personeel. Ver voederen van warmoezerij- gewassen verboden Enkele uitzonderingen. In de Ned. Staatscourant is opgenomen een besluit van den secretaris-generaal van het departement van Landbouw-en Vissche- rij. waarbij het vervoederen of doen ver- voederen van warmoezerijgewassen met inbegrip van witlofwortelen en - alle roode peen. fruit, vroege aardappelen, koolrapen en pastinaken. wordt verboden. Het verbod geldt <jiet: indien het vervoe- -deren geschiedt anders dan in bedrijf of beroep door den teler der gewassen, of voor zoover beleeft stoppelpeen. koolrapen en witlofwortelen, waarvan het vervoederen geschiedt in het eigen bedrijf of beroep door den teler dezer gewassen, of indien de gewassen volgens de geldende kwali- teitseischen ongeschikti zijn .zoowel voor de versche menschelijke consumptie als voor de verwerking tot menschelijk voed sel. óf indien en voor zoover van het ver bod ontheffing is verleend door of vanwege de stichting Nederlandsche Groenten- en Fruitcentrale. Maan op 20.32 12 Nov. L.K. 19 Nov. N.M. vanavond om 18.01 uur tot morgenochtend 8.48 uur. Maan onder 11-37 25 Nov. E.K. 3 Dec. V.M. Scheurpremie verhoogd ONDER BEPAALDE VOORWAARDEN. Teneinde de premie voor het scheuren van grasland meer in verhouding te brengen tot de kosten van het scheuren, is, zooals uit een ofiicieele publicatie van het departement van landbouw en vis- scherij blijkt, de .onlangs vastgestelde scheurpremie verhoogd tot f 250.indien daardoor op dat bedrijf de aardappelteelt met een even groote oppervlakte wordt uitgebreid, terwijl de premie op f150. wordt gebracht, indien nadere toegestane gewassen worden verbouwd. Nachtarbeid van inbrekers De hoofdstad levert nog steeds rijken buit op. In ^en afgeloopen nacht hebben inbrekers weer op verschillende punten van de hoofd stad hun slag geslagen. De grootste buit behaalden zij wel in de Leidschestraat, waar een restaurant het doelwit van hun lichtschuwe handelingen vormde. De straatdeur werd opengebroken, een binnendeur eveneens en toen lag de weg naar het. kantoor vrij. Daar werden alle kasten en bureaux geforceerd en overhoop gehaald. Een bedrag van pl.m. f F500 aan contanten en een groote partij distributie bescheiden. Een woning aan den Leeuwarderweg, waar de inbrekers zich eveneens via een openge broken deur toegang verschaften, leverde als buit een bedrag .van f 400, plus distri butiebescheiden op. Ook een fabriek' van suikerwaren aan de Passeerdersgracht moest haar tol aan het dievengilde betalen, welke uit 6 balen ad 50 kg. suiker bestond. De inbrekers, die gisteravond, een winkel tje in 'sportartikelen, gevestigd op de brug over het Zuider Amstelkanaal vóór den Parnassusweg, hadden „bezocht", liepen op het laatste oogerrblik tegen de lamp. Zij hadden reeds eenige zakken met allerlei ar- tikelen klaar gezet, toen een politie-agent ten tooneele verscheen. De agent kon een der inbrekers grijpen, doch de andere wist in de duisternis te ontkomen. Chauffeurs en ziekendragers .s-GRAVENHAGE, 6 Nov. Bij de rfdeeling Ambulance van het Vrijwil ligerslegioen Nederland kunnen nog enkele chauffeurs en ziekendragers geplaatst wórden (leeftijd onder 40 jaar). Aanmelding persoonlijk eiken werkdag 9—12 pur. Koninginnegracht 22, Den Haag. „Revolutie" in het bakkersbedrijf Loonen en arbeidsvoorwaarden in het bakkersbedrijf. Voor groot deel des lands aanzienlijke verbetering. De persdienst van het N.V.V. schrijft ons: De landelijke regeling van loonen en ar beidsvoorwaarden in het bakkersbedrijf, wel ke door het college van rijksbemiddelaars met ingang van 17 November a.s. bindend is vastgesteld, heeft voor de in het bakkersbe drijf werkzame 35.000 arbeiders zeer ver strekkende beteekenis. Voor wat de arbeiders in het bakkers bedrijf in de provinciesteden en op het platteland betreft kan men zonder over drijving zeggen, dat deze regeling een revolutie beteekent. Wanneer men b.v. in aanmerking neemt, dat loonen van 15 tot 20 gulden voor vol wassen bakkersgezellen lang geen uitzonde ringen waren, dan zijn de loonen uit de laagste klasse van 19 tot 24 gulden, wel een heel groote verbetering. Zooals men zich zal herinneren, staan deze nieuwe loonen in verband met de onlangs vastgestelde brood prijzen. Een zeer belangrijke verbetering is ook de regeling van de personeelsbezetting en van de" vacantie. Wat dit betreft waren de toe standen tot nu toe vooral op het platteland hopeloos. MAATSCHOEISEL GEEN UITZONDERING. De secretaris-generaal van het departe ment van handel, nijverheid en scheepvaart vestigt er de aandacht op, dat ook maat- schoeisel onder de distributiebepalingen voor schoenen valt en dus niet zonder bon mag worden gekocht of afgeleverd. Bij over treding zijn zoowel de kooper als de ver- kooper strafbaar. BRITSCH KORVET TOT ZINKEN GEBRACHT. BERLIJN. 7 Nov. (D.N.B.) De Britsche admiraliteit heeft gisteravond medegedeeld, dat het Britsche korvet. Gladiolus, tot zin ken is gebracht

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Hollands Noorderkwartier | 1941 | | pagina 1