HOLLANDS DAGBLAD VOOR HELDERSCHE COURANT VAN 1873 SCHAGER COURANT VAN 1855 DR. GOEBBELS OVER DEN OORLOG r Duitschland strijdt voor Europa OPMARSCH AAN HET GEHEELE FRONT De strijd bij Taganrog Verduister DE NIEUWE BONNEN Aardappelen opslaan Redactie en administratie SCHAGEN Telef. 444 (2 lijnen) Redactie en administratie DEN HELDER Telef. 2345 (2 lijnen) Uitgave: N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier 86ste JAARGANG No. 11645 ZATERDAG 8 NOVEMBER 1941 Historische worsteling ontstond doordat een bescheiden Duitsche eisch werd afgewezen Oude Europeesche, vraagstukken zullen opgelost worden BERLIJN, Nov. (D.N.B.) Hit U begrijpelijk, dat in den loop van een historische worsteling, waarin het zijn of niet zijn van geheele volken op het opel staat, de eigenlijke aanleiding meer en meer in het vergeetboek raakt. Hoe klein lijkt thans, in vergelijking met de gigantische afmetingen van de- mn strijd, het vraagstuk van Augustus 1939: de stad Dantzig zou weer aan het Duitsche Rijk komen en door den cor ridor zon een corridor komen. Deze meer dan bescheiden Duitsche eischen werden door onze vijanden afgewezen en zelfs gebruikt als aanleiding voor den oorlog. Als een aardbeving schudde tengevolge van deze cynische uitdaging W ERELDSCHOUVs nOO&EVELT heeft andermaal de wereld versteld ^loen staai). Na de opzienbaren de rede van verladen week. waarin hij sprak van geheime Duit.sdfce „documenten", die ij in handen zou hebben, heeft, hij thans ifiet verbazingwekkende ultimatum aan Fin land gesteld om den oorlog met de Sovjet- Unie te beëindigen, een eisch dus aan het lland,. dat zooals Hoover onmiddellijk in lijn scherpe afkeuring over dit optreden van Aimerik&'s president deed uitkomen het eenige land is, dat zijn oorlogsschulden aan de Ver. Staten trouw bleef betalen; het land, waarmede Amerika zoo hartelijk ippathjseerde, toen het door de Sovjet- linie werd aangevallen en van grondgebied werd beroofd. Het kan echter verkeeren in deze wereld wij zien dagelijks om ons heen, dat vrienden vijanden worden, louter en'alleen omdat de een de eerlijke over tuiging is toegedaan, dat hij in het belang van zijn vaderland niet 'samenwerking moet zoeken met de bondgenooten van hef bolsjewisme, maar juist met de vernietigers Van 's werelds grootsten vijand. Het antwoord op de onbegrijpelijke uitin gen van Roosevelt is echter niet uitgeble ven. De Duitsche Rijksregeermg wees de geuite beschuldigingen scherp af en maakte voerts van de gelegenheid gebruik, de we nd reld met wel gefundeerde bewijzen aan te toonen, dat in feite Duitschland geen be- 111 dreiging vormt voor de Ver. Staten, maar dat in tegendeel Amerika het Duitsche Rijk leeft aangevallen. Even scherp heeft Fin and gereageerd. Het heeft de. "Ver. Staten iet recht tot inmenging in zijn strijd om iet bestaan, dien het tegen den erfvijand vernietiger van zijn welvaart nu twee jaar geleden moet strijden, ten stelligste itzegd. Finland weet waarvoor het trijdt en alleen, de uiteindelijke overwin- iing op het bolsjewisme zal het de moge- ijkheid bieden terug te keeren tot de vroe- fire welvaart, zonder zich dan nog be- reigd te behoeven gevoelen door den ge vaarlijken nabuur. Op de Duitsche verklaring heeft Roosevelt ml nochteeken laten hooren en het ie iet onmogelijk, dait hij ook t.a.v. Finland r'verder het zNvijgen. toe zal doen. a Behalve met woorden en dat is hét es- entieele verschil et optreden der An- lelsaksische landen hebben Duitschland en Finland met de w a p-e n s geantwoord. De Finnen blijven den vijand terugdrijven en heroveren de eene streek na de andere. 3n de Duitsdhe weermacht, heeft deze week g»[®gelooflijke prestaties verricht op De Krim, lar de situatie al bijzonder hachelijk ge- •rden is voor de bolsjewisten. Ook op an dere deelen van het front werd .voortgang - femaakt. Stalin heeft in een rede zelfs doen uitkomen, hoe ernstig dc toestand is: op den ^rempel der beslissing. Engeland is geheel «ider den indruk van dezen gang van zaken, liB iemeer nu de Kaukasiis onder het bereik der Duitsche luchtmacht komt. Niet voor niets tracht Engeland een front te vormen'in het Nabije .Oosten en in dit verband blijft de r& Taag belangrijk, hoe Turkije in de naaste gil toekomst zal reagceren. Het Verre Oosten bevindt zich evenzeer l het middelpunt der belangstelling. Japan blijft duidelijke taal spreken. De officiéele Woordvoerders hébben onverbloemd later Uitkomen, dat ofschoon de weg voor on- krhandelingon niet gesloten wordt het and op alles voorbereid is.-zijn rechten zal verdedigen en zijn plichten zal nakomen. Dat deze houding van Japan noodig is, zal ■ronwens niemand ontkennen, die ziet hoe Engeland en meer nog Amerika dat langzamerhand het Britsehe rijk als een vazalstaat, gaat beschouwen trachten Ja lati door een omsingelingspolitiek klein te tijgen. Daarvan getuigen de handelsover eenkomsten. die de zg. A.B C.D.-staten, on- frvling en met. Amerika en Engeland slui- fn, daarvan spreken voorts voorbereidin fen van die zijde in de Pacific. De opmer king dat, Engeland een soort vazalstaat' be- fiint te worden van Amerika, wordt gerecht vaardigd door een besluit, waarbij nu ook Singanorp tot Amerikaansch steunpunt zou zijn yefklaard. Zoo .verliest Engeland stuk voor stuk zijn steunpunten in de wereld ten bate van Amerika, in de hoop daardoor het lijf te kunnen redden. de groote schok ons continent, aldus schrijft dr. Goebbels in een beschou wing in „Das Reich", gewijd aan dé po litieke en historische gronden van de zen oorlog. Goebbels geeft dan een opsomming van „alle oude Europeesche vraagstukken, die nooit of onvoldoende tot oplossing zijn ge komen" en die door dezenoorlog ter tafel zijn gekomen: Versailles. dat dit werelddeel nog steeds in zijn ketenen hield; de afstërvende plu- todemocratieën. die het socialistische Duitschland,, dat met zijn toenemend ge boortecijfer op een veel te kleine ruimte was opeengedrukt, in een wurgenden greep hielden; de jonge sPilmogendheden, die van de rijkdommen en grondstoffen der aarde uitgesloten en daardoor tot pen langzame verkwijning en volksdood veroordeeld wa ren: Engeland, dat met behulp, van zijn trawanten op ieder gewenscht oogenblik on- riisit en oproer op 'h^t vasteland kon ver oorzaken; in het Oosten de Sowjet-Unie die 170 millioen menschen veroordeelde tot een ellendig bestaan om een bolsjewistische weermacht op te bouwen, waarmede zij zich bij de groote crisis op het vasteland kon storten, met de vaste bedoeling, in een har- baarsc'he volkenrevolutie de laatste pijlers van het economische, maatschappelijke en cultureele leven van Europa ten val te brengen. Vervaldag breekt aan. Voor aFdeze vraagstukken, aldus vervolgt Goebbels. breekt in dezen oorlog den verval dag aan, of wil willen of niet. Elders in zijn artikel schrijft de minister: ,J>e kans, die het Duitsche volk thans is geboden, is de grootste, maar ook d'è laat ste. Dat moeten wij ons van dag tot'dag en van uur tot uur voor oogen houden. Wij künnen overwinnen en wij züllen overwin nen.. Laat ons dan aan het werk gaan en strijden en arbeiden, tot de zege ons is. Laat ons niet meer vragen, wanneer zij komt. Laat ons er liever voor zorgen, dat zii'kotmt. Dan zal eenmaal het uur komen, waarop het lot zich voor ons buigt en ons volk en degenen, die met ons vechten, de lauwerkrans op de slapen zal drultke'n. D* ochtendgymnastiek van den Ned. Omroep. Willy Both met Ger. de Roos ^aan den vleugel bij de verzorging der gymnastieklessen, die met ingang van 10 Nov. om 7.45 en 8 35 uur zullen worden gehouden (Ned. Omroep-Vermeulen) OPTREDEN VAN DE BRITSCHE LUCHTMACHT. Storingsaanvallen op Duitschland. BERLIJN, 8 Nov. (DNB.) De vijand heeft in den afgeloopen nacht over een breed front storingsaanvallen ondernomen, zonder noemenswaard effect, op vrij groote deelen van Duitschland. Door Neergeworpen bom men op woonwijken, ook in de rijkshoofdstad léed de burgerbevolking geringe verliezen. Volgens hetgeen tot .dusver is vastgesteld werden zes Britsehe bommenwerpers neer geschoten. BERLIJN 8 Nov. (D.X.B.): Bij vluch ten naar-het bezette Fransche gebied zijn vol gens tot-dusver ontvangen berichten nog drie Britsehe jachttocstellen door Duitsche jagers neergeschoten. Dure sigaretten „De sigaretten zijn tegenwoordig zoo duur, dat ik besloten heb ze niet meer te koo- pen. Tk rook niet meer", aldus zei de heer Jansen en hij spaarde daarbij eeV- bedrag van vijf gulden per week uit. Toen las hij in zijn courant dat Nederland een ambulance naar het Oostfront zal zen den. Daarop nam hij een wijs besluit en stort nu voortaan iédere week de helft van het uitgespaarde geld op girorekening NEDERLANDSCHE AMBULANCE, Koninginnegracht 22, 's-Gravenhage. Engelsche havens gebombardeerd Britten verliezen elf vliegtuigen. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 7 Nov. Het opperbe vel van de weermacht maakt bekend: Op de Krim zetten de Duitsche en Roemeensche troepen de achtervolging' van den vijand met succes voort, on- dans het onbegaanbare bergterrein en ondanks taaie gevechten van de ach terhoeden. Duikbonimen werpers be stookten vijandelijke stellingen in het vestinggebied van Sebastopol eh brach ten verscheidene batterijen tot zwijgen In het Donetzbekken blevep Duitsche en Italiaansche formaties al strijdende oprukken. In den centralen sector van het Oostelijke front braken divisies in fanterie door zwaar versterkte stellin gen van den vijand heen. maakten tal rijke gevangenen en veroverden stuk ken gesc/hut. Voor Peterhof brachten batterijen van het leger eén vijandelij ke vrachtboot tot zinken. Leningrad werd overdag met bommen vtan zwaar en het zwaarste kaliber bestookt In den strijd tegen Groot-Brittannië bombardeerde de luchtmacht in den afgeloopen nacht havens aan de Engel sche Oost- en Zuidwestkust. Voltreffers op verzoijgingsbedrijven veroorzaakten - groote branden. In de wateren van het Kanaal en voor de Nederlandsche kust werdén tien, voor de Noorsche kust één Britsch vliegtuig ondaag geschoten. In Noord-Afrika vielen Duit sche gevechtsvliegtuigen met goede uit werking Britsehe tentenkampen en ves tingwerken in Tobroek aan. De vijand ondernam in den naclit van 6 op 7 Nov. met een gering aantal bom menwerpers ondoeltreffende aan rals pogingen op eenige plaatsen in Noord- Duitschland. Dc weg door Birma SJANGHAI, 7 Nov. (D.N.B.): De weg door Burma is, tot nog toe niet door strijd krachten te Jand aangevallen, 'gedeeltelijk als gevolg van terreinmoeilijkheden, ten deele uit achting voor de diplomatieke be trekkingen tusschen Japan en de Ver. Staten en Engeland, zoo heeft de woordvoerder van het Japansche leger, kolonel Akiyatjïa, ver klaard. Mochten evenwel de berichten uit Tsjoengking over concentratie van sterke Chineesche strijdkrachten in de provincie "Juunan bewaarheid worden, dan zouden wel licht militaire tegenacties van Japan nood zakelijk, worden. Véle kleine botsingen tus schen Chineeschen en Japansche troepen zijn dezer dagen langs de noordgrens van Indo-Ghina voorgekomen, toen betrekkelijk kleine Chineesche afdeelingen de grens van Indo-China probeerden te overschrijden. UIT AMERIKA NAAR JAPAN. TOKIO, 8 Nov. (D.N.B.):Het ministerie van Buitenlandsche Zaken en het ministerie van Verkeer deelen gemeenschappelijk me de, dat zich 1687 personen, zoowel Japanners als Amerikanen, bevinden aan boord van de drie Japansche schepen Nikawa Maroe, Ta- toeta Maroe en Taijo Maroe, op weg naar Japan; De schepen zijn kortelings uit Ca nada, de Ver. Staten en Honoloeloe vertrok ken. AMERIKAANSCHE CENSUUR. TOKIO, 7 Nov. (DNB). De Asahi Sjim- boen verneemt uit Honoloeloe, dat de ha venautoriteiten aldaar aan het eergisteren uit San Francisco vertrokken Japansche schip Tajo Maroe hebben verboden de voor Japan bestemde post aan boord te nemen. Bemind moordenaar gedood En toch Argentinlë's staatsvijand no. 1. Argentinië's „staatsvijand nummer 1" Ta- ta Mino. een roover en moordenaar, die bij de arme katoenarbeiders zeer bemind was, daar hij *zijn buit met hen placht te deelen, is in een gevecht met de politie, doodge schoten. Tata Mino heeft zijn belofte ver vuld. aldus U.P., dat' hij nooit levend in handen van de politie zou vallen. Mino had 30 zware misdaden en ontelbare kleinere vergrijpen op zijn geweten, o.a. een aantal moorden en ontvoeringen. Als bleek, dat de familie van door hem ontvoerde personen het gebruikelijke losgeld van'50 a 100.000 pe so's niet kon betalen, ging Mino in zijn ei schen tot 5.000 peso's terug. Tot dusver was het hem steeds gelukt uit de handen der po litie té blijven. Slechts eenmaal werd hij ge vangengenomen, maar toen gelukte het hem uit de gevangenis te ontsnappen, nadat hij den cipier- met wijn dronken had gemaakt. Thans echter achterhaalde hem het noodlot bij de Villa Angela, in het Chacogebied. De politie .omsingelde hem op een boschachtig terrein en opende het vuur, toen hij wei gerde zich over te geven. Een Duitsch convooi op zee. Een der begeleidende schepen legt een rook gordijn, om de vaartuigen aan het oog van den vijand te onttrekken (Hoffmann-Stapf) In het Noorden de Moermansk- spoorlijn verbroken. BERLTJN, 7 Nov. (DNB.) Bij Taganrog hebben de bolsjewieken* gisteren met twee kanonneerbooten en een patrouillevaartuig een Vergeefschen aanval op de kust gedaan Het hier opgestelde geschut der Duitsche artillerie en luchtafweerkanonnen namen de Sowjetbooten doeltreffend onder vuur. De Duitsche granaten dwongen ze bij te draaien alvorens zij zich in een positie bevonden, waarin zijkonden schieten. In de verschillende sectoren aan het Noor delijke front hebben de Finsche luchtstrijd krachten, naar DNB meldt, de laatste da gen weer veel succes gehad. Met bom tref fers staken.zij een bolsjewistische kannon- neerboot in brand. De Moermansk>spoor 1 ijn werd op verscheidene plaatsen door voltref fers verbroken en talrijke stations, trans porttreinen en opslagplaatsen werden doel treffend met bommen bestookt. In Oost Karelië zijn bolsjewistische mar- cheerende en rijdende colonnes met groot effect beschoten en gebombardeerd. De bolsjewieken hebben gisteren 41 vlieg tuigen verloren, waarvan 37 in luchtgevech ten eh door luchtdoelartillerie. Frauduleuze palinghandel MASSA-COMPLOT IN DE BUURT VAN__ DEN AFSLUITDIJK. Het was bekend, dat vooral in de buurt van den afsluitdijk een levendige handel werd gedreven in aal en paling buiten den afslag om, met de kennelijke bedoe- ling de vastgestelde maximumprijzen te ontduiken; Dank zij den speurzin van de ambtenaren van den centralen crisis con troledienst is het, in nauwe samenwer king met de marechaussee, gelukt, door het aanhouden van een onschuldig uit ziend transport van aal en paling een uitgebreid complot te ontmaskeren. Bij nader, onderzoek leidde het spoor naar een bepaald café, waar de daders tijdens de aflevering op heeterdaad werden betrapt, terwijl bij de hierop ingestelde huiszoeking nog een partij levende paling in een schuur werd aangetroffen. Bij de verhooren van een aantal lieden bleek het Complot goed in elkaar te zitten, maar tenslotte vielen de betrokkenen/toch door de mand.' Tegen de betrokken visschers, zoowel al£ tegen de koopers, vervoerders en tüsschen- personen werd pToces-verbaal opgemaakt, terwijl verschillende^partijen paling in be slag zijn genomen. Maan j onder vanavond om 1228 12 Sov. 17.59 uur 25 Nov. L.K. tot morgenochtend E.K. 19Nov. Q 3 Dec. N.M o.'lv uur. V.M. Maan op 21.19 's-GRAVENHAGE. Voor het tijdvak van Zondag 9 November tot en met Zaterdag 15 November zijn van de daarvoor bestemde bonkaarten de bonnen 43 aangewezen voor het koopen van de gebruikelijke rantsoenen brood of gebak, vleesch of vleeschwaren, melk en aardappelen. Naast het normale rantsoen van 1% kg. aardappelen, dat op bon 43A verkrijgbaar wordt gesteld, is voor het extra-rantsoen van kg. voor houders van vetkaarten bon 43B aangewezen. Na Zaterdag 8 November zullen de bon nen 42 voor brood, vleesch, vleeschwaren, melk I en aardappelen niet meer geldig zijn. Ef is gelegenheid voor: 's-GRAVENHAGE, T Nov. De Secretaris- Generaal van het departement van landr bouw en visscherij maakt het volgende be kend met betrekking tot de distributie van aardappelen: Het ligt in de bedoeling, degenen die hier van gebruik willen maken, in de gelegen heid te stellen' gedurende de maanden No vember en -December een wintervoorraad aardappelen in te slaan. Hiertoe dient men de niet van elkaar losgescheurde bonnum mers „05" tot en 'met „14" van de met „V" gemerkte aardappelkaarfen bij de plaatse lijke distributiediensten af te laten stempe len. Daarna moeten deze bonnen bij den aardappelhandelaar worden ingeleverd, die hierop per bloc van tien nummers 17% kilo gram zal afleveren. Deze wintervoorraad is berekend voor een tijdvak van negen we ken, waarin ten behoeve van degenen, die geen wintervoorraad opslaan op de nor male wijze wekelijks èen bon van de num mers „05" tot en met „14" zal worden aan gewezen, welke recht zal geven op een half rantsoen per bon- Hieruit vloeit dus voort, dat een der nummers „05" tot en met „14" zal komen te vervallen. Zij, die een winter voorraad inslaan krijgen derhalve geduren de deze periode van negen weken iets meer, dan degenen, die op de normale wijze we kelijks aardappelen betrokken, daar bij het inslaan van den wintervoorraad rekening is gehouden met een uitschot van tien pro cent. De aandacht wordt erop gevestigd, dat de bonnen -„01" tot en friet „04" niet vernietigd mogén worden, daar enkele daarvan op de normale wijze zullen worden aangewezen voor het koopen van aardappelen. Tenslotte wordt er de aandacht op ge vestigd, dat de handelaren, die thans voor het thuisbezorgen 1 cent per kilogram mo gen berekenen, dit bedrag niet in rekening mogen brengen bij het thuisbezorgen van de wintervoorraden. Deze hoeveelheden dienen derhalve tegen den jvinkelprijs te worden verkocl)t. Vanwege het Rijksbureau voor de Voed selvoorziening in oorlogstijd zal aan de aardappelhandelaren een handleiding wor den verstrekt, betreffende het behandelen van den wintervoorraad, welke deze weer aan hun klanten dienen uit te reiken. BRUTAAL Gestolen tarwe op een gestolen bakfiets. Crisisambtenaren hebben te Warmen huizen vier zak tarwe in beslag geno men, welke in donker op een bakfiets werderi vervtferd. De expediteur wist te ontkomen en is nog steeds voortvlnch- tig. Het bleek dat .hij wel goede rede nen had te verdwenen, de bakfiets is zeker en de tarwe waarschijnlijk van diefstal afkomstig. Bij zijn bezoek aan Littoria werd Benito Mussolini door de bevolking en de boeren van Agro Pontino geestdriftig ver welkomd (Luce-Holland)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Hollands Noorderkwartier | 1941 | | pagina 1