HOLLANDS DAGBLAD VOOR SCHAGER COURANT VAN 1855 HITLER OVER DEN HUIDIGEN STRIJD Over het lot van Europa wordt thans beslist Plechtigheid te IVtünchen JALTA INGENOMEN Wijziging van de Verduister Weet U het nog? BRITSCHE BOMMEN OP ONS LAND Redactie en administratie SCHAGEN Telef. 444 (2 lynen) Redactie en administratie DEN HELDER Telef. 2345 (2 lijnen) Uitgave: N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier 86ste JAARGANG No. 11646 MAANDAG 10 NOVEMBER 1941 Daitschland zal nooit capituleeren" Rede ter herdenking van den negenden November ÏÜNCHEN, 9 Nov. (D.N.B.). Voor de de oude nationaal-socialisten heeft de Führer ©en uitvoerige rede uitgesproken, waarin hij den huidigen politieken en militairen toestand kenschetste. Allereerst wees de Führer op de ver- geeische Duitsehe pogingen om na het einde van den veldtocht in het Westen met Engeland tot een overeenstemming te geraken. Toentertijd, zoo verklaarde Adolf Hitler, besloot ik voor de laatste maal Engeland de hand te reiken en het er op te wijzen, dat een voortzetting van den oorlog juist voor Engeland slechts zinloos kon zijn en dat er niets was, dat het sluiten van een verstandige vrede kon verhinderen. De waanzinnige dronk aard echter, die nu al Jaren Engeland dirigeert, heeft ook daarin terstond weer een nieuw teeken gezien van mijn zwak heid. Er bleef dus niets anders over dan den w te betreden, die ons voor altijd moet be rrijden van de gevaren, welke niet alleen iet Duitsche rijk, maar geheel Europa be teigen. voornaamste gevaren noemde de 'ührer vervolgens het door het internatio- jodendom geïnspireerde Engeland en de veneens door Joden gedirigeerde Sovjet unie. Deze laatste is werkelijk een staat, zoo wostateerde Adolf Hitler, waar de geheele nationale intellectueel© wereld afgemaakt ral en waar een geesteloos, met geweld ge proletariseerd complex van onder-menschen was overgebleven, waar bovenuit zich een reusachtige organisatie van joodsche com- nissarisscn, dat wil in werkelijkheeid zeg- jen slavenhandelaren, verheft. Voor geheel Europa. Voortgaande beschreef de Führer de steeds duidelijker wordende bolsjewistische plan- ïen tot een opmarsch tegen Europa, welke lem naar hij in het licht stelde, hadden ge dwongen tot „het moeilijkste besluit van zijn geheele leven tot dusverre". Den strijd van de verbonden Europee sche naties tegen het bolsjewisme noem de de Führer een strijd niet alleen voor Daitschland, maar voor heel Europa. Het is een strijd om het zijn, of het niet zijn, wo verklaarde hij. In het Oosten strijdt wellicht voor de eerste maal ln een ge meenschappelijk inzicht geheel Europa, evenals vroeger,tegen de Hunnen, dit maal tegen dezen Mongoolen-staat van een tweeden Dzjengis-Kahn. Het doel van dezen strijd was: L De vernietiging van de Engelsche macht, en De bezetting van de vijandelijke bewa- penings- en voedingsbases. Prestige-successen spelen bij ons in het geheel geen rol. De strijd tegen het Hitler wees op een aantal gevangenen van L6 millioen bolsjewieken en zeide: Wan- ik aahneem. dat in Rusland evenals MÜNCHEN. 9 Nov. (D.N.B.) Op de plaats, waar op 9 November 1923 de eerste bloedgetuigen der nationaal-socialistische beweging hun trouw aan Adolf Hitler met hun leven betaald hebben, is vandaag een herdenkingsplechtigheid gehouden. Een ge weldige menigte stond om het groote plein voor de Feldherrnhalle. De gouwleiders Wagner en Fromm als vertegenwoordiger der weermacht toefden zwijgend bij het ge- denkteeken. Een batterij vuurde zestien sal- vi af, waarna „Ich hatt einen Kameraden" weerklonk. Gouwleider Wagner legde een krans van den Führer neer, generaal Fromm een van de weermacht. bij ons, op één gesneuvelde drie tot vier gewonden voorkomen, dan is het resultaat een aantal, dat een absoluut verlies van minstens acht tot tien millioen beteekent, en wel zonder de lichtgewonden. Geen leger ter wereld kan zich daarvan herstellen, ook het Russische niet. Verder hebben wij tot dusverre 1.670.000 K.M2 bezet. Dat is dus een gebied, dat ongeveer drie tot viermaal de oppervlakte van Frankrijk en ongeveer vijfmaal die van Engeland omvat. In dit gebied liggen ongeveer 60 tot 75 procent van alle industrieën en grondstoffen die Rusland bezit. Ik heb nog nooit het woord Blitzkrieg gebruikt, omdat dit woord een volkomen onnoozelen term is. Wanneer dit woord al op een veldtocht kan worden toegepast, dan is dit stellig het geval voor dezen veldtocht. Nog nooit is een reuzenrijk in korter tijd kapot geslaeen dan ditmaal Sowjet-Rusland. De beweringen der vijandelijke propagan da over de mogelijkheden van onlusten en opstanden in Duitschland en de bezette gebieden noemde Adolf Hilter absurd en ongerechtvaardigd. Nooit zal zich in Duitschland een November 1918 herhalen, zoo verklaarde hij. Alles is denkbaar, slechts één ding niet. namelijk dat Duitschland ooit zal capituleeren De strijd kan duren zoolang hii wil, maar het laatste bataljon op dit veld zal een Duitsch batal jon zijn. De dreigementen van Amerika. Betreffende de dreigementen, die ln het bijzonder in de V. S. den laatsten tfld Jegens Duitschland zijn uitgespro ken. merkte de Führer op: President Roosevclt heeft zijn schepen hevel ge geven te schieten, zoodra zij Duitsche schepen zien. En ik heb den Duitsohen schepen bevolen, wanneer zij Amerikaan sche schepen zien, er niet op te schie ten. maar zich te verweren, zoodra zij aangevallen worden. Tenslotte keerde Hitler zich tegen de be weringen van Roosevelt betreffende het be staan van Duitsche plannen ter verdeeling van Zuid-Amerika en tot afschaffing van alle godsdiensten. Ik heb iets anders be doeld merkte hij op. dan mij bezig te hou den met kinderachtigheden of domheden. Bovendien interesseert het mij heelemaal niet wat voor soorten godsdienst er in de wereld zijn en welke houding de volkeren jegens deze godsdiensten aannemen. Het interesseert alleen den Amerikaa/nschen president Roosevelt. In het Duitsche Rijk en naar onze op vatting kan een ieder op zijn wijze zalig worden. Adolf Hitler karakteriseerde ver der de oorzaken van den huidigen oorlog en- de mogelijkheden om ze op te heffen. Over de toekomst van Europa wordt thans beslist. Wij hebben, zoo zette hii uiteen tegenover de begrippen van goud en kapitaal weer den mensch en zijn arbeid geplaatst. Wij Vernietigd sovjet-oorlogsmaterteal teekent den weg, waarlangs de bolsjewisten terugwijken voor de oprukkende troepen der verbonden legers (AtWie-HolW) Daitschland strijdt voor Europa Zes Britsche schepen vernietigd HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜH RER. 9 Nov. Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: Op de Krim hebben de Duitsche en Roemeensche troepen de achtervol ging van den verslagen vijand langs de Zuidkust en op het schiereiland Kertsj met succes voortgezet Jalta werd inge nomen. In den strijd tegen de Britsche ravitail- leeringsscheepvaart heeft het luchtwa pen in den afgeloopen nacht bijzonder succes gehad Voor de Oostkust van Engeland en Schotland hebben gevechts vliegtuigen 6 vijandelijke koopvaarders, die in convooi voeren, onder meer een groote tankboot, met tezamen een inhoud van 38.000 brt. tot zinken gebracht. In de wateren der Faroër is overdag een klein vrachtschip met bommen ver nield. D ui kibomm en wer oe rs hebben van nacht de haveninstallaties van Dover met bommen van zwaar kaliber bestookt. Er ontstonden verscheidene uitgebreide branden. Bij pogingen om gisteren de bezette gebieden aan het Kanaal aan te vallen heeft het Britsche luchtwapen weer zware verliezen geleden. Jagers schoten in felle luchtgevechten 23, afweergeschut 2 vijandelijke vliegtuigen neer. Britsche bommenwerpers hebben van nacht aanvallen ondernomen op West Duitschland. De burgerbevolking leed eenig everliezen.. Negen der aanvallen de toestellen werden neergeschoten. omvatten daarmede al degenen, die thans met ons verbonden zijn, in de eerste plaats Italië. De Duce en ik hebben samen een gelofte afgelegd, en die bondgenootschap zal en kan geen macht ter wereld ontbin den. Bij ons heeft zich een groot aantal Europeesche staten aangësloten. Wij kun nen zeggen dat bijna geheel Zuid-Oost Europa thans in ons kamp staat en dat groote deelen van het overige Europa, zij het ook niet als staten dan toch tenminste naar gezindheid zich in ons front bevin den. Wij kunnen aan het einde van dit jaar wel zeggen, dat door dit Europeesche front het grootste gevaar reeds is afge wend. Wij mogen er geen twijfel over gevoelen, dat in dezen tijd over het lot van Europa voor de eerstvolgende duizend jaren beslist wordt. INDRUKKEN OVER HITLER's REDE IN HET BUITENLAND Amerika. De avondbladen en de eerste edities van Zondag publiceeren gedeeltelijk groot opge maakt de redevoering van Hitler. Zij laten daarbij het licht vallen op de waarschuwing die Adolf Hitler gericht heeft tot de Ameri- kaansche schepen. Voorts haalt de pers de verzekering van den Führer naar voren, dat Europa zal worden verdedigd en behouden tegen iedere combinatie van vijanden Eigen commentaren geven de bladen nog niet. Italië. In de Voce d' Italia schrijft Gayda met name: De rede van den Führer bepleit het recht van Duitschland op leven en macht. Sedert jaren spreken de democratieën van den aanvalslust der as, maar in werkelijk heid hebben de asmogendheden niet anders gedaan dan de plaats vragen, die haar van rechtswege toekomt. Het gezondste deel van Europa strijdt thans tegen de Sowjet-Unie en bijgevolg tegen Engeland als haar bond genoot. Spanje. De A.B.C. schrijft: „De rede, die door een onwrikbare overwinningszekerheid geken merkt was, heeft de geheele wereld getoond, dat Duitschland vastbesloten is den strijd voor vrijheid en welvaart van Europa tot de eindbeslissing te voeren. De overtuigende kracht van Hitiers woorden dwingt de groot ste bewondering af." Het blad legt verder den nadruk op den zin: „Alles is mogelijk, behalve dat Duitschland capituleert." In Daitschland zelf. De Völkischer Beobachter schrijft: Het werk van Adolf Hitler groeit in het rumoer van den strijd der groote beslissingen tot de grootste daad der wereldhistorie, tot een waren ommekeer der tijden. De ijdele bet weters in Londen, Washington en Moskou hebben zich doof gehouden voor de ernstige waarschuwingen van Hitler. Zij hebben hun grootsten troef, den bolsjewistischen bewa peningsreus uitgespeeld en hem verloren. De D.A.Z. herinner* er aan, dat de 9de November 1923 zich gekeerd heeft tegen den 9en November 1918, den dag der revolte, op welks herhaling de vijanden van Duitsch land hun grootste hoop hebben geplaatst. Krasser dan dit jaar kon deze hoop niet be drogen worden, de werkelijke revolutie der eeuw, de Duitsche sociale revolutie, staat voor haar meest beslissende overwinning. De 9de November 1941 omvat dus zoowel den 9en November van 1918 als dien van 1923. Het offer der gevallenen staat borg voor de overwinning van de revolutie. BOEREN IN ZUID AFRIKA VERBITTERD LISSABON, 8 Nov. (ANP.) Nieuwe maat regelen van de regeering-Smuts hebben on der de boeren in Zuid-Afrika een zeer groote verbittering gewekt. Smuts heeft van Enge land voor de vliegvelden bij Durban en Kaapstad eskaders bommenwerpers geeischt om deze zoo noodig ook tegen de nationale oppositiebeweging der boeren te kunnen ge bruiken. De eerste vliegtuigen zijn reeds aan gekomen. Verder zijn op zijn verzoek 40.000 man Australische troepen in Zuid Afrika aangekomen en over het geheele land ver deeld. De Zuid Afrikaansche contingenten zijn deels naar Egypte, naar den Soedan en Abes- sinië, deels naar Rhodesie, Kenva en Oegan da overgebracht. Andere afdeeiingen zullen binnenkort naar het nabije Oosten worden overgeplaatst. ROOSEVELT's EISCHEN AAN ENGELAND WASHINGTON, 8 Nov (D.N.B.) In po litieken kringen is in de eergisteren door Roosevelt uitgesproken redevoering opge vallen, dat hij bij een citaat uit de gemeen schappelijk met Churchill afgelegde ver klaring van 1 Augustus, die „Atlantic Char ter" wordt genoemd, een beperkende zin snede heeft weggelaten, welke indertijd veel critiek heeft gewekt. In den oorspron- kelijken tekst van 14 Augustus werd ge zegd, dat de Ver Staten en Engeland met „behoorlijke eerbiediging van hun bestaan de verplichtingen" aan alle landen toe gang wilden verschaffen tot de grondstof bronnen. Roosevelt liet deze beperking nu weg, want hij heeft intusschen de Engel sche regeering zijn voorstellen voorgelegd betreffende tegenprestaties voor de leve ranties op grond van de Leen- en pachtwet. Daartoe behoort, behalve vrij gebruik van alle Engelsche steunpunten in het geheele Britsche empire ook de voonvaarde, dat Engeland zijn systeem van preferenties zal opgeven en zich zal aanpassen bij de Ameri kaansche handelspolitiek op den grondslag van algemeene en onvoorwaarde lijke meestbegunstiging. Deze voorwaarde zou in Londen groote ergernis hebben ge wekt en ook aanleiding hebben gegeven tot de reis van Atlee naar Amerika. De aartsbisschop van Canterbury De Londensche correspondent van de Nya Daglight Allehanda maakt, melding van een gerucht volgens welke de aartsbisschop van Canterbury binnenkort zou aftreden, daar men van meening is, dat de moeilijke opga ven waarvoor de Engelsche kerk zich te genwoordig geplaatst ziet een jongeren per soon eischen. De tegenwoordige aartsbis schop van Canterbury is 77 jaar oud. Als eventueele opvolger wordt volgens denzelf den correspondent de aartsbisschip van York genoemd. neutraliteitswet WASHINGTON, 8 Nov. (D.N.B.) De fe- derale senaat heeft bij de voorafgaande stemming met 49 tegen 38 sternen toestem ming verleend tot het bevaren van de z.g. oorlogszones. Ingeval, naar de Amerikaan- sche regeering verwacht, ook het Huis van Afgevaardigden het voorstel aanneemt, zijn daarmede de belangrijkste clausules van de Neutraliteitswet vervallen. Het Huis van afgevaardigden behoeft al leen nog te stemmen over het veroorloven van de vaart in de oorlogszones, aan gezien het reeds goedkeuring heeft gehecht aan de bewapening der schepen. MARINESCU NAAR BERLIJN. Roemeensche handelsbetrekkin gen met de As. BOEKAREST, 10 Nov. (A.N.P.) De mi nister van Economische Zaken, Marinescu, zal heden naar Berlijn vertrekken om in leidende besprekingen te voeren voor de vergadering van de Duitsch-Roemeensche regeeringscommissie8. Op 15 November volgt de Roemeensche handelsdelegatie. Evenals het vorige jaar staat in de eerste plaats de vaststelling der in. en uitvoercon- tingenten op dé agenda. In Romeinsche handelskringen vermoedt men, dat dezer dagen een nieuwe handels overeenkomst tusschen Italië en Roemenië geteekend zal worden, dat onverwijld van kracht zal worden AUGUST HINRICHS LEEST UIT EIGEN WERK. August Hinrichs, tooneelschrijver en au teur, zal op 10 November in Den Haag, ge bouw Diligentia, uit eigen werk, voorlezen om 19 uur 30. In Amersfoort treedt hij op in gebouw Prinsenhof op 12 November om 20 uur en op 12 November in Assen in het Concertgebouw om 19.30 uur. Maan op 2313 12 Nov. L.K. 19 Nov. N.M. vanavond om 17.55 uur tot morgenochtend 8.54 uur. Maan onder 14.26 25 Nov. E.K. 3 Dec. V.M. TWEE JAAR GELEDEN EN NU Amerikaansch medeleven. „Geen mensch is in staat de volle beteeke- nis te begrijpen, van wat zich aan de gren zen van de Sovjet-Unie afspeelt, waar de bloem van de Finsche jeugd staat aangetre den om de vrijheid van het land met de wapens in de hand te verdedigen. Wij zeg gen allen, die met Mannerheim strijden dat zij voor ons de zaak der mensche'lijke rechten verdedigen. Hoe kunnen wij neu traal zijn, wanneer aan de eene zijde een dictator met bloed bevlekte handen zijn machtswellust botviert, terwijl aan de an dere zijde een kleine natie haar meest hei lige rechten tracht te beschermen tegen een overmacht?" Deze woorden sprak tijdens den vorigen Finsch-Bolsjewistischen oorlog kolonel Knox. Deze zelfde kolonel Knox, zoo merken bevoegde Finsche kringen op, die thans minister van Marine der Ver. Staten is, richt op dit oogenblik dreigemen ten aan Finland, dat nu, evenals voorheen zijn grondgebied tegen den overweldiger verdedigt Weet u het nog, hoe tijdens den Finsoh— Russisohen oorlog duizenden en duizenden gewonden op het slagveld doodvroren? Weet u het nog, hoe deze menschen van alle hulp verstoken bleven? Weet u ook, dat deze menschenlevens ge red hadden kunnen worden, als er spoedige hulp aanwezig geweest was? Binnen korten tijd zal de winter met al zijn felheid zijn intrede doen in het Sovjet land, maar dan zal het niet mogen voorko men, dat een gewonde strijder op het slag veld doodvriest. Roode Kruishulpexpedities zullen in grooten getalen achter de strij dende troepen optrekken. Ook Nederland zal zijn deel hebtoen aan dezen arbeid, Nederland zendt een ambulan ce naar het Oostfront. Die ambulance verdient ook uw steun. Stort daarom vandaag nog uw bijdrage, iets meer dan u missen kunt, op giroreke ning 7__g_o_o> Nederlandsche ambulance, Koninginnegracht 22, 's-Gravenhage. BRITSCHE VLIEGTUIGEN BOVEN DUITSCH GEBIED. BERLIJN, 10 Nov. (DNB.) In den afge loopen nacht hebben Britsche vliegtuigen bommen geworpen in Noordwest-Duitschland Zonder militaire of militair-economische schade aan te richten brachten zij de bur gerbevolking eenige verliezen aan dooden en gewonden toe. VEE VERBRAND. In den nacht van Vrijdag od Zaterdag vlogen enkele Britsche vliegtuigen boven oms gebied. De meeste door hen neerge worpen brisantbom/men gedeeltelijk ook brandbommen vielen op het open veld en deden zoodoende geen schade. In de nabijheid van een dorp in Zuid-Holland werd het kerkhof getroffen. Voorts werd een boerderij in brand geworpen; daarbij veihrandden 29 koeien en tien paarden. DE SPANNING IN HET VERRE OOSTEN. Evacuatie der Amerikaansche marinesoldaten uit China. NEW YORK, 10 Nov. (DNB.) Volgens een bericht van de New York Times uit Washington heeft het Amerikaansche mi nisterie van marine aan alle commandanten in het Verre Oosten bevel gegeven voorbe reidingen te treffen voor een onmiddellijk evacuatie der in China gestationeerde Ame rikaansche marinesoldaten. MOORD IN IRAK. BERLIJN, 10 Nov. (D.N.B.) Volgens een bericht van den Engelschen nieuwsdienst uit de Iraksche hoofdstad is Fakihri Nasja- sjihi Zondagmiddag in een der hoofdstra ten van Bagdad vermoord. Een wielrijder vuurde twee schoten op hepi af, toen hij zijn hotel verliet De wielrijder ontkwam door een zijstraat. Zooals bekend is, was Nasjasjibi een fel tegenstander van den Groot-Moefti van Je ruzalem. SABOTAGE IN ZWEDEN STOCKHOLM, 10 Nov. (DNB.) Een nieuw geval van sabotage is in Stockholm volgens Dagens Nyheter ontdekt. De Zweedsche cri- mineele politie heeft een Zweedsch onder daan en een vreemdeling gearresteerd we gens poging tot springstofsabotage. De ga- arresteerden hadden in Augustus j.1. gepoogd een lading springstof met tijdontsteking aan te brengen op een in de haven van Stock holm, Hammarbyhamncn, liggend Finsch schip. Het. proces tegen de beklaagden zal gevoerd worden voor de afdeeling voor spi- onnage en sabotage van het stedelijk ge rechtshof te Stockholm. i

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Hollands Noorderkwartier | 1941 | | pagina 1