ES HOLLANDS EEN HALF JAAR ARBEIDSBEMIDDELING VAN RI)KSWEGE DAGBLAD VOOR Verduister 17.55 uur 8.54 uur. ulpafp Dn- en ?ewea- >epen) Mfr -P. Redactie en administratie SCHAGEN Telef. 444 (2 lynen) Redactie en administratie DEN HELDER Telef. 2345 (2 lijnen) Uitgave: N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier DINSDAG 11 NOVEMBER 1941 leeds veel bereikt, iog veel in het 'verschiet moering van het arbeidsboek n uitbreiding schoolartsendienst het programma Ter gelegenheid van het feit, dat de xtiksarbeidsbemiddeling, zooals die na op geheel nieuwe leest geschoeid is, ruim een half Jaar functioneert, heeft de secretaris-generaal van het departe ment van Social^ Zaken, Ir. R. A. Ver- wey, een uiteenzetting gegeven van het werk. dat het Rijk in Mei 1940 toen het Rijksarbeidsbureau begon te werken, op veelomvattende wijze, en met on weerlegbaar succes, op zich heeft ge nomen. Oude wensch vervuld. De secretaris-géneraal wees er aanstonds i dat de wensch, welke thans in vervul- M is gegaan, niet van vandaag of giste- 3)41 ln dateert. Integendeel sloot de instelling c JU b het Rijksarbeidsbureau met zijn 37 ge estelijke bureaux en 144 bijkantoren, aan j hetgeen zich reeds tientallen van jaren het ontwikkelen was. Een ontwikkeling e in den vorigen oorlog reeds door Treub flinken stoot had gekregen. De gemeentelijke arbeidsbeurzen hebben ieds veel en uitstekend werk gedaan en op grondslag van wat zij bereikten, wordt verder gewerkt. Maar nu doet het rijk les zelf en dat heeft vele voordeelen. De meentelijke instellingen oriënteerden zich veel plaatselijk, terwijl op het platteland gemeentelijke instellingen niet tot vol- ^J$ende ontwikkeling waren gekomen. Nu is êt gelijkheid van alle gemeen ten^ met tegelijk een groote' verbetering in de outillage. Zoo bijvoorbeeld staat i vooï ^et departement in rechtstreeksclhe telex- Den. verbinding- met alle gewestelijke' bu-\ reaux. Deze laatste zijn dus voortdurend en vlug van alles op de hoogte voor hetgeen zij ieder afzonderlijk moeten O röten. Allerlei andere verbeteringen hebben ev.eneens haar intreden gedaan. Zoo wordtf het loketten-stelsel afge schaft. De werkzoekende wordt nu zoo veel mogelijk in een kamer te woord Een gelukkig verschijnsel is, be dat nu het woord „beurs" weggewerkt is. Het gaat hier immer» niet om 'koop waar, maar om menschen. Een breede ontwikkeling te wachten. „Hoe ziet u de verdere ontwikkeling van l rijksarbeidsbemid-deling?" Ik zie nog een langen ontwikkelingsgang ór mij, antwoordde de secretaris-generaal, in verdere stap is de organisatie van een edischen dienst. Naar ik hoop aldus ging de heer Ver- By voort zal men spoedig komen tot de voering van het arbeidsboek. Hiermede is n ontzaglijk werk gemoeid. Het wordt uit reikt aan ieder, die het werkende leven gaat. Dan zal het reeds bevatten de gege- as, welke bekend zijn door de rapporten ra schoolhoofd en schoolarts Het hoek zal ter moeten bevatten en summier overzicht a het arbeidende leven van den houder de houdster. In verband hiermede kan gemerkt worden, dat aan het schoolartsen tten een groote uitbreiding zal worden ge- De secretaris-generaal was van meeming, ;t het arbeidsboek twee. groote voordeel en J. 1 brengen, nanfelijk exate kennis omtrent Pan- deren individu, waardoor het hem gemak - ilijker wordt gemaakt den weg naar de iderneming te vinden en voorts de centrale nnis, die het, departement, waar een gere ilde registratie van deze boekjes zal wor- ^om- n bijgehouden, op deze wijze vergaart. Het, ireékt vanzelf, dat, wanneer de arbeids- arkt goed gekend wordt, de werkloosheid iter kan worden tegengegaan. De beroepskeuze-voorlichting is tot dusver ize af ïehat i, 0] ont ar EL, OEN, e be- Oud- stond n on fraai ddel- erin- ts, idcre :ma- E-LS, lis, 1 24 Kilometer plakband Zooveel plakband zal straks noodig zijn a die twaalf duizend pakketten voor onze ijwilligers aan het Oostfront te kunnen irzenden. Deze enorme lengte geeft U een van wat,het zeggen wil: 12.000 pak- etten. Inderdaad het is een heel werk dat het erzorgingsfonds vrijwilligerslegioen „Ne tland" op zich heeft genomen, aar het is toch al het minste wat wij van 6t thuisfront kunnen doen: ervoor te zor- ra dat onze 12.000 dappere Nederlandsche ijwilligers met Kerstmis een pakket uit it vaderland zullen - ontvangen. Wij van üt thuisfront en daar behoort ieder goed iderland^r bij wij zullen straks het crstfeest kunnen vieren in oneindig veel éttiger omstandigheden, dan onze man- lilde- en in het oosten. En juist omdat wij dit 'danken hébben aan het fejt, dat ook zij Jzn., uü leven inzetten en samen met det Duit- the kameraden het bolsjewistische gevaar zweren, daarom, moeten en zullen die -■000 pakketten in orde zijn. Natuurlijk, geld is er voor noodig. Maar Dor dit doel brengt iedere landgenoot na- 'ER- lurlijk gaarne een offer. Stort uw bijdrage cha- anadaag nog op girorekening: Ln. Verzorgingsfonds Vrijwilligerslegioen „Nederland", Koninginnegracht 22, 's-Gravenhage. overgelaten aan plaatselijke organisaties, ge meentelijke en particuilere, alle bij elkaar nog geen 40 in het geheele land. In de nieu we organisatie zal in dit opzicht ook beter kunnen worden samengewex*kt met den me- dischen dienst en* in verband met psycho technische onderzoekingen. Huidige stand der werkloosheid. „Kunt u iets mededeelen omtrent den te- genwoordigen stand der werkloosheid?" Ons land verkeert in de moeilijkste om standigheden. aldus luidde het antwoord. De zeevaart,- die zooveel werk verschafte, ligt practisch stil. het contact met de over-, zeesche bezittingen is verbroken en zoo zijin er tal van omstandigheden, welke de werkloosheid in de hand werken. Door hier de arbeidsbureaux krachtiger en meer effi ciënt te organiseeren, is er reeds veel be reikt, Dat^le werkloosheid nu zooveel min der is dan in de jaren na 1931 ligt voor een deel aan de doelbewuste werking van het rijksarbeidsbureau. Daarnaast is er natuur lijk veel bereikt door werkverruimingswer- ken. vakcursussen, centrale - werkplaatsen en kampen voor werkloozen, door wachtgeld regelingen en niet het minst door het ont slagverbod. Wij zijn thans met betrekking tot de werkloosheid op een peil gekomén, dat betrekkelijk gunstig is. De geesel be staat nog. maar niet in die matg welke voorheen het geval was. „Zijn er veel plaatsingen in het buiten land geweest?" In Duitschland zijn geplaatst aldus de heer Verwev. sedert Mei 1940 (na aftrek van hen, die terug gekomen zijn) 140.000 arbeiders, van wie 60.000 grensarbeiders, hier te lande rijn blijven wonen. Daarnaast rijn er omstreeks 30.000 naar Frankrijk ge gaan. Het is een gelukkig verschijnsel, dat nu zooveel meer personen aan het produceeren worden gezet. In de jaren na 1931 was het namelijk zoo. dat het aantal werkloozen in de steunregeling' grooter was dan dat in de werkverruiming. Verleden jaar Novem ber was het aantal in den steun gelijk aan dat in de werkverschaffing en nu staan te genover 60.000 personen in werkverrui- mingswerken. vakcursussen e.d. werkzaam, er 35.000. die steun ontvangen. Er is dus zeker bereikt, dat het zwaartepunt -naar het produceeren is verlegd. Onze leuze aan het departement van so ciale zaken is, aldus de heeF Verwev aan het slot van het onderhoud: Nous main- tiendrons. Wij zullen handhaven de volks kracht van Nederland. in den Haagschen Dierentuin vond Zondagmorgen een plechtige herdenking plaats van de gevallen soldaten van den wereldoorlog, van den tegenwoordigen oorlog en de 16 slachtoffers der N.S.D.A.P. op 9 November 1923 te MOnchen. Een overzicht van de zaal tijdens de plechtigheid (Stapf-Mol) DE REDE VAN HITLER BERLIJN, 10 Nov. (D.N.B.): De rede voering' van Hitier heeft ook hierin klaar heid gebracht, dat Engeland noch de Ver. Staten fiets kunnen veranderen aan de historische gebeurtenissen, die de worsteling in het Oosten tengevolge heeft Zoo schrijft de Völkische Beobachter over de laatste re de van Hitier. Het blad verklaart verder:' Met de souvereine zekerheid van wie met ver vooruitzienden blik plannen maakt, heeft de Führer de illusies vernield, die de Westelijke democratieën hebben door mis leidend zelfbedrog ten aanzien van de mo gelijkheden van Duitschland. Duitschland te kunnen afmatten was vóór 22 Juni een ver- geefsche hoop. Thans, nu uitgestrekt rijk, nieuw land in dienst van Europa gesteld kan worden, is deze hoop absurd. Uit dit bewustzijn van kracht en uit deze zekerheid van de overwinning, vloeide het antwoord voort, dat de Führer gegeven heeft aan het trio van oorlogsmisdadigers, Chur- ehill, Stalin en Roosevelt. Voor de Britten was de- ironische uitnoodiging het eens te probeeren met een „tweede front", dat de slavenhouder in hot Kremlin, gedreven door wilde angst, in één adem liegend en jam merend, vaxi Engeland eischt. Ten aanzien van Roosevelt werd de verantwoordelijkheid voor de mogelijke consequenties van zijn provoceerende politiek duidelijk omlijnd. Het antwoord aan deze drie was tegelijk be stemd voor de macht, die achter- hen, stu rend en stimuleerend, staat: Het internatio- BOLSJEWISTEN OP DE KRIM IN HET NAUW DE VEROyERING VAN TICHWIN. BERLIJN. 10 Nov. (D.N.B.) In aanvul ling op het weermachtbericht van heden wordt het D.N.B. van militaire zijde het pogende medegedeeld: Terwijl de Duitsche en Roemeensche troe pen de verslagen bollsjewistische troepen op De- Krim steeds nauwer opdringen naar het gebied van Sebastopol eri d^ bolsjewis tische achterhoede terugdrijven in de rich ting van Kertsj. bombardeert de Duitsche luchtmacht de eenige twee toevluchtsgebie- dien der bolsjewisten op De' Krim de stad en haven van Sebastopol en 'het gebied van Kertsj met effect. Groote branden woeden in het Zuidelijk deel van Sebastopol, olie tanks en pakhuizen kregen vele treffers. Een vlucht der bolsjewieken van De Krim is nog slechts in geringe mate en met be hulp van het joeval uitvoerbaar. In andere sectoren. Ook in andere sectoren van het Oostelijk front wordt door de Duitsche luchtmacht d'en verslagen bolsjewisten ontkoming of aanvoeren van reserves, vervangende "troe pen en ravitaillQeringsafdeelingën onmoge lijk gemaakt. De spoorwegen ius&chen Do nets en Wolga en in het gebied rond Mos kou staan dag en nacht bloot aan den Duitschen bommenhagel. Ook Moskou en Leningrad worden dag en nacht gebombar deerd. De bolsjewieken wisten waarom zij bij Tichwin zoo hevigen tegenstand bo-den.. aan den Duitschen aanval. Deze platts is een belangrijk verkeersknooppunt Daar kwamen de eenige nog bruikbare groote wegen van het Ladogameer naar het Oosten samen. Thans blijft den bolsjewisten tusschen de Duitsche stellingen bij Tichwin en de Fin- sche stellingen en bruggehoofden aan de Swir nog slechts een smal gebied zonder wegen over dat door zijn moerassigheid moeilijk toegankelijk is en leidt naar het Ladogameer. Het vormt daardoor dan ook een zoo goed als onbruikbare verbinding met het ingesloten Leningrad. naleJodendom als bezieler van de wereld coalitie tegen het Duitsche volk en tegen het Duitsche rijk. In dit opzicht wbrdt de zin duidejijk, die dezen oorlog verbindt met den strijd, die op 9 November 1923 de eerste bloedoffers eischte: de worsteling, in welker midden wij staan en welker beslissing reeds gevallen is, ie de in de reusachtige uitge strektheid van de Europeesch-Afrikaansche oorlogsgebieden overgebrachte strijd tegen denzelfdea tegenstander. De maquette van een modern landbouwbedrijf op de landbouw- hlstorische- en heemkundige tentoonstelling, welke te Kwadijk is georganiseerd (P«».Holland-D. Hun m) f Duitschland strijdt voor Europa Verkeersknooppunt Tichwin ingenomen THANS RUIM 3.5 MILLIOEN BOLSJE WISTEN KRIJGSGEVANGEN. Bommen op woonwijken van Hamburg. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜH RER, 10 Nov. Het opperbevel der weermacht deelt mede: - Op de Krim zijn ten Oosten van Se bastopol en ten Westen van Kertsj vij andelijke achterhoedetroepen, die taaien tegenstand boden, verder terug gedrongen. Overdag en des nachts zijn hevige luchtaanvallen op Sebastopol gedaan. In petroleum tanks en pakhui zen ontstonden groote branden. In de haven werden een bolsjewistische krui ser en een groot koopvaardijschip door voltreffers zwaar beschadigd Tusschen Donets en VVolga en in'het gebied om Moskou heeft de lücfatrnacht een groot aantal S o w j e t- transpor t treinen ver nield. Sterke afdeelingen gevechtsvlie gers hebben Moskou bestookt met brand en brisantbommen. In het bestek van de tusschen het Ilmenmeer en het Ladogameer, tot voor bij den Woltsjof ondernomen operaties hebben infanterie- en tankformaties, zooals reeds in een speciaal bericht is medegedeeld, in 'den nacht van 8 op 9 Noveniber door een verrassenden aan val het belangrijke verkeersknooppunt Tichwin ingenomen. Talrijke gevange nen en een groote buit werden hierbij binnengebracht. De staf van het vierde Sovjet-leger ontkwam slechts aan ge vangenneming door auto's en belang rijke documenten achter te laten. In de gevechten aan dezen frontsec tor werden sedert 16 October rond 20 duizend" gevangenen binnengebracht en 96 tanks, 179 kanonnen, een pantser- trein en talrijk ander oorlogsmateriaal buitgemaakt. Ongeveer 6000 mijnen werden opgeruimd. Het totale aantal tijdens den veld tocht in het Oosten binnengebrachte krijgsgevangenen is gestegen tot 3.632 duizend man. Voor de Oostkust van Schotland heeft de luchtmacht in den afgeloopen nacht een vrachtschip v£n 2000 ton tot zinken gebracht. Een tweede koopvaarder werd beschadigd. Stuka's bombardeerden het havengebied van Margate aan de Zuid- Oostkust van Engeland. Uit. uitgebreide branden en hevige ontploffingen bleek het succes van den aanval. In Noord-Afrika hebben afdeelingen Duitsche gevechtsvliegers met succes Britsohe steunpunten bij Mersa Ma- troeh en kazematstellingen bij Tobroek aangevallen. In den afgeloopen nacht hebben zwak ke afdeelingen vijandelijke vliegtuigen bommen laten vallen op eenige plaat sen in het Noordwesten van Duitsch land, vooral op woonwijken te Ham burg. De burgerbevolking leed%verliezen aan dooden en gewonden. Twee Britsche bommenwerpers werderf neergeschoten. De eerste luitenant Lentz heeft zijn twintigste nachtelijke overwinning in de lucht behaald. HET F IN SC HE ANTWOORD AAN DE VJ3. HELSINKI, 10 Nov. (D.NJ3.) Naar van welingelichte zijde verluidt, is het antwoord van de Finsche regeering op de stappen-der Ver. Staten bij Finland, waarbij gevraagd werd, dat Finland zijn troepen zou terug trekken, over enkele dagen te verwachten. Maan op 24.17 12 Nov. L.K. 19 Nov. N.M. vanavond om tot morgenochtend Maan onder 14.26 25 Nov. E.K. 3 Dec. V.M. Kranig werk van de Dorus Rijkers Negentien man van Zweedsch schip gehaald Stuurloos bij de Haaksche gron den. Vrijdagochtend om half vijf werden te Den Helder noodsignalen waargenomen uit de richting van de Haaksche gronden. Onmid dellijk voer de 'Dorus Rijkere" van de Nrd.- en Zd. Hollandsche Redding Mij. uit. Het zou een moeilijke tocht worden. Er stond een stormachtige Noordwesten wind en de zee was" zeer ruw. Maar schipper Coen Bot zou sucpes hebben. Intwee zware toch? ten bracht hij de negentien leden van het in nood verkeereride Zweedscfye ruim 1800 ton groote ss. „Magdalena", dat op weg was van Rotterdani naar Stockholm, behouden thuis. De „Magdalena" had te kampen.'" met een zwaren tegenwind en de hoogloopende zee. Tegen half vier in den ochtend raakte het schip te dicht onder de Haaksche gronden. Hèt roer stootte en de stuurinrichting werd onklaar, zöbdat het schip stuurloos werd op een 'der gevaarlijkste punten van onze kust. De kapitein besloot te ankeren op de wes telijke punt van het Westgat, om een stran ding Op de Haak te voorkomen. Tegelijker tijd flits tem de noodsignalen den donkeren nacht in, die onmiddellijk beantwoord wer den door het uitloopen van de Dorus Rij kers. Het was buitengewoon moeilijk om verbinding te maken met het schip, daar de .Magdalena" met den boeg in den wind lag zoodat er geen lijzijde was om langszij, te komen en het gevaar bestond, dat de red dingsboot te pletter zou worden geslagen tegen het Zweedsche schip. Het gelukte ech ter veertien leden der bemanning over te .nemon. Gezagvoerder bleef aan boord. De gezagvoerder wenschte zijn schip nog niet te verlaten en bleef met vier man aan boord. Kort, nadat de Dorus Rijkers terug was gekeerd, gaf de Zweed opnieuw nood&igna-' len. De'toestand was onhoudbaar geworden en de kapitein had het N.C. sein laten ge ven, omdat hij en de aanboord gqbleven le den der bemanning het vaartuig wilden verlaten. Weer had de Dorus Rijkers een zwaren tocht voor den boeg en weer kwam zij met de grootste moeite langszij. Her haaldelijk stootte de reddingsboot tegen de „Magdalena", zoodat de Dorus Rijkers" schade opliep aan het heklicht en de kop- flenders. Dank zij deze moderne flenders echter konden de zware schokken worden opgevan gen en vier man, o.w. de kapitein,' wisten zonder ongelukken op het vangnet, waar mede de Dorus Rijkers" is uitgerust, over te springen. De vijfde man echter sprong mis en kwam in de kokende zee tusschen het schip en dé reddingsboot. Hij wist zich vast te klemmen aan de grijiplijnen van de „Do rus Rijkers" zoodat ook hij veilig binnen boord kon. worden getrokken. Behouden x keerde de „Dorus Rijkers" t4 Den Helder te rug; in totaal waren op deze beide zware tochten negentien schipbreukelingen gered. Schipper Coen Bot heeft met deze redding zijn 439sten geredde binnen gebracht. Hij nadert het record van den naamgever van dé reddingsboot, Dorus Rijkers, die in totaal 486 man van een zékeren dood redde. Het lot van behoeftige land genoo- ten gaat ook U aan. Helpt den nood lenigen het is een eerep licht Uw intermédiair is WINTERHULP NEDERLAND. BE VOLKSSTEMMING IN ROEMENIË Van eerste millioen stemmen slechts 17 „neen". BOEKAREST, 10 Nov. (D.NJB.): De dag der volksstemming is gisteren in het geheele land rustig verloopen. De bladen publicee- ren uitvoerige beschrijvingen en betoogen, dat de stemming het karakter van een ge tuigenis heeft gedragen. Het eerste partieele resultaat, dat laat in den nacht is gepubliceerd, omvat 974.910 stemmen, waarvan er slechts 17 „neen" be helsden. De N.S.B. in den aether Hedenavond te 18.45 uur spreekt de heer Josselin de Jong, over dan* zender ^Hilversum II over het on derwerp: „Wat men geloofde".

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Hollands Noorderkwartier | 1941 | | pagina 1