HOLLANDS DUITSCHLAND TAST NIÉT NAAR VREDE 8 DAGBLAD VOOR Verduister Vast overtuigd van je eindoverwinning VRAAG IS SLECHTS OF DEZE VER- crege-n zal worden door de ver heuging van engeland of door 5en vèrzofck van britsche zijde om vrede. BERLIJN, 11 Nov. (ANP.) In dezen oorlog zijn er geen Duitsche voelhorens, die naar den vrede tasten. Zij zullen er ook niet zijn. Deze oorlog wordt door ons onverbiddelijk tot aan het zegevierende einde voortgezet. Hieraan kan noCh de opvatting van Churóhill, noch die van zijn bondgenoo- tón iets veranderen. Wanneer eens de geschiedenis van dezen oorlog geschre ven zal worden, zal men daarin tever geefs het woord „DuitscJhe voelhorens" zoeken, wel echter lezen van „Engel- sche voelhorens", die naar den vrede tasten en steeds weer van een „Duit- »ohe overwinning". Het is nL niet alleen onze vaste over tuiging, doch ook ons onwrikbaar doel, dat Doitschland den oorlog wint Of deze overwinning door de vernieti ging van Engeland of door een Engelech verzoek om vrede zal worden verkregen, j* het ©enige vraagstuk dat op de agen da staat. art - A letl pei 3.30 Redactie en administratie schagen Telef. 444 (2 lijnen) Redactie en administratie DEN HELDER Telef. 2345 (2 lijnen) Uitgave: N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier 86ste JAARGANG No. 11648 SCHAGER COURANT VAN 1855 WOENSDAG 12. NOVEMBER 1941 KLARE TAAL N tegenstelling tot- de redevoeringen, dis ie laatste weken door Roosevelt, Chur- lil en Stalin werden gehouden om voor de oveelste maal te pogen dé wereld met min meer boosaardige fantasieën te overtuigen m hun kracht, heeft de Führer van het root-Duitsche rijk thans een. rede uit gesp ro ti ia, die niets aan duidelijkheid te wenschen rlaat, voor wie maai- oogen en ooren heeft te zien en hooren. Velen zijn echter nog t blindheid geslagen en ontleenen aan en toestand van onvolwaardigheid nietta- in het recht, waarheden als koeien te loo- S lenen. Ieder wéét, welke prestaties de Duitsche wnmacht verrichtte in t Noorden en Wee- i van Europa, op den Balkan, ofschoon k daar steeds alle successen door den verkant" werden ontkend, zoolang tot dat itkepnen- zinloos was. Zoo gaat het ook in Sovjet-Unie. De doodelijke slagen, die de ^nitsche weermacht den bolsjewisten heeft *S (gebracht, worden van zekere zijde voort- ^irend Verbloemd en verkleind en het nog ieds In dommel verkeerende deel van ons tina >lk schenkt tegen béter weten in telkens ig geloof aan de zichzelf tegensprekende urelsohe visie op het gebeuren in het eten. Herinnert men zich nog, dat vqn en kant reeds verzekerd werd, dat Duitech- ïd in Polen, Noorwegen, het Westen, op n Balkan en waar niet al, smadelijke ne- iagen heeft, geleden. En het eind van het dje? Tenslotte hebben de feiten de „waar- Wsgetrouwe" berichtgeving steeds weer het ongelijk gesteld. Stel daar eens te- nover de nuchtere zakelijkheid van de [itsche weeripachtberichten, die geen twij- overlaten, zooals men langzamerhand las f wel kan constateeren. IBZIEN in dat licht, wordt de taal, die Hitier gesproken heeft, nog duidelijker de situatie waarin Engeland verkeert -°el inhopiger. Zou het Britsche rijk in staat sveest zijn een gigantisOhen strijd als in t Oosten gaande is, met zoovéél succes voeren? Een succes, dat het best ge- 'L.Justreerd wordt door het totaalverlies van millioen man, dat aan bolsjewistische Ie geleden werd' en van een gebied, dat (zienlijk grooter is dan het Duitsche rijk al zijn bezette gebieden in Europa vóór begin van den strijd tegen de Sovjet- 37Jiie, tezamen.. Men stelle zich voor welke TBtahden in het Oosten afgelegd moeten rden, wat een organisatie daar voor noo- is en wat een reorganisatie er doorge- erdimoet worden, ait verband is van groot gewidht de fededeeling van Hitier, dat Duitschland steeds sterker bewapent, zoodat men b bij "de eindbeslissing van den door En- and ontketenden oorlog verwonderen zal W.Kjr hetgeen dan vertoond zal worden, lljlet deel van de rede, waarin Roosevelt twoord kreeg op zijn verzinsel van „ge- ine documenten" toonde den Führer zoo hij is: eerlijk en welwillend, maar in iffen noodig voor zijn land, ook hard en mee Kg. °KenJoos. Hij stelde zich volkomen op de f sis van het redht door de mededeellng, Amerikaansche schepen op Duitsche iepen zou-den vuren, te beantwoorden chts hiermede, dat de Duitsche schepen "Ondanks bevel hadden eeret dén te sehie als ze aangevallen worden. Geen leer leer dej-halve, maar de fijnheid van een 'lijk mensch tegenover een bedreiging als n slechts „van gangsters had verwacht. ïitler# heeft met zijn rede een antwoord qoI Heven aan Roosevelt, CJhurchill en Stalin, Sdit driemanschap voor het forum jder hiedenis ten volle verdient heeft. Aldus de woordvoerder van het Duitsche ministerie van buitenlandsche zakgn, gezant Dr. Schmidt voor vertegenwoordigers van de buitenlandsche pers, in antwoord op de van Amerikaansche zijde'steeds weer verspreide geruohtën*over zoogenaamde Duitsche voel horens en op de ook gisteren weer door Qhurcfiill in zijn redevermelde bewering over ditzelfde onderwerp. s 4 Op het repertoire van Ohurchill komen, naar van dezelfde zijde werd opgemerkt, zeer klaarblijkelijk dergelijke .Duitsche voelhorens" voor, omdat hij de noodzaak gevoelt het verlangen naar vrede en de oor logsmoeheid van het Engelsche volk door dergelijke voorspiegelingen te neutralisee ren. N In bevoegde Duitsche kringen is men niet van zins steeds opnieuw te reageeren op dergelijke beweringen en de bronnen van dei-gelijke geruchten op te sporen om toch steeds weer opnieuw te moetenconstatee ren, dat het grove leugens zijn, die de we reld worden opgedischt. Men neemt derhal ve in politieke kringen alhier aan. dat de categorische verklaringen van de woord voeder van het ministerie van buitenland.- sche Zaken eens en voor altijd dergelijke beweringen te niet doen. Op de vraag of het sluiten van een vrede met een persoonlijkheid als Churchill in, t algemeen in aanmerking komt, wees men in de Wilhelmstrasse op de uitdrukking „krank zinnige drinkebroer", die de Führer in zijp jongste rede heeft gebruikt Verliezen der BrltscL luchtmacht In zes maanden 1744 vliegtuigen. BERLIJN, 11 Nov. (D.N.B.): van militaire zijde wordt het D.N.B. het volgende mede gedeeld: In de periode van 1 Mei tot 31 Oc- tober heeft de Britsche luchtmacht 1744 vliegtuigen verloren, terwijl de Duitsche luchtmacht in dezelfde periode slechts 376 vliegtuigen verloren kleeft. De methode van de Britten om de cijfers om te draaien, mag in Londen populair zijn, zij stemt echter niet overeen met de waarheid. Terliezen tijdens slag in Vlaanderen. Officieele kringen hebben medegedeeld, zoo meldt A«.. Press uit Londen, dat de Britsche luchtmacht tijdens den slag in Vlaanderen 25 pet. van het vliegend personeel heeft ver loren. Naar het persbureau opmerkt, zijn deze cijfers bekend gemaakt, omdat korten tijd geleden in de Ver. Staten beweerd werd, dat de Britsche vliegers de troepen in Vlaan deren eenvoudig in den steek zouden hebben gelaten. DE VOLKSSTEMMING IN R0EMENI4. BOEKAREST, 11 Nov. (D.N.B.): Een ge deeltelijke uitslag der Roemcensche volks stemming vermeldt van 178.473 stemmen 34 „neen", de rest „ja". Het totale aantal uitge brachte stemmen wordt reeds op ruim twee millioen geschat. Bonloozc voedingsmiddelen wekken de belangstelling van alle Nederlanders, doch de meesten be kommeren' zich niet om hun nood lijdende landgenoot en. Dit dient hi het belang van onze volkskracht poedig te veranderen. (Le. Vrijdag en Zaterdag kan men een bewijs leveren daadwerkelijk daaraan te willen medewerken door «en aardewerkspeldje voor Winterhulp te koopen. f Doitschland strijdt voor Eoropa Sebastopol en Kertsj bedreigd In N.-Karelië 700 kazematten veroverd HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜH- RER, 11 Nov. Het opperbevel der weermacht maakt bekend: Op De Krim hebben de Duitsche en Roemeensche troepen den öpmarsoh tegen Sebastopol en Kertsj voortgezet Beide havens werden met succes door de luchtmacht gebombardeerd. In de omgeving van Moskou heeft de vijand door luchtaanvallen aanmerke lijke verliezen aan zware wapens en rollend materieel geleden. Militaire in stallaties in ,de Sowjet-hoofdstad wer den met bommen bestookt. In Noord-Karelië hebben Duitsche en Finsche troepen onder moeilijke "om standigheden van het terrein en voor den strijd sterke onderdeelen van een vijandelijke divisie vernietigd. Hierbij werden 700 kazematten in den strijd veroverd. 1200 gevangenen gemaakt, vier tanks. 30 stukken geschut, meer dan 100 mitrailleurs en granaatwer pers en veel ander oorlogstuig buit gemaakt of vernietigd. De bloedige verliezen van den Aiand bedragen een veelvoud van het aantal gevange nen. Aan «de Zuidoostkust *van Engeland hebben gevechtsvliegtuigen overdag bomtreffers geplaatst op drie vrij grootc vrachtbooten. Deze schepen werden zoo zwaar beschadigd, dat zij verloren geacht kunnen worden. Ten Oosten van Easton#werd een hoogoven door bommen van zwaar kaliber getroffen. In Noord-Afrika hebben Duitsche ge vechtsvliegtuigen een Britsch vlieg veld ten Oosten van Mersa Matroe met brisant- en brandbommen aangevallen. De vijand heeft geen vliegtochten naar Duitsch gebied ondernomen. AANSLAG TE SPALATO ROME, 1 Nov. (D.N.B.) Officieel wordt medegedeeld, dat Maandagmiddag" te ,Spa- lato drie bommen zijn geworpen naar het muziekcorps der oude iagersdivisie. Daar door wérden 24 soldaten en 25 burgers ge wond. Tegelijkertijd werd een vrachtauto, waarop zich soldaten bevonden, door machi negeweervuur getroffen. Men heeft 150 personen, bijna zonder uit zondering communisten, gearresteerd. De ge arresteerden zijn grootendeels afkomstig uit een andere streek in den Balkan. Japanners uit Ned.-Indië vertrokken SJANGHAI, 11 Nov. (DJJ.B.) Volgens een bericht uit Batavia zijn Maandag weer 1600 Japanners uit Nederlandsoh-Indië naar Japan vertrokken. VERBOD VOOR VERVAARDIGEN VAN ZINKLEGEERINGEN. In de Ned. Staatscourant van 11' Nov. 1941 is een beschikking van den sec.-gen. van het dep. van handel, nijverheid en scheepvaart verschenen, krachtens welke het gebruik van zink voor het vervaardigen van zink- Iegeeringen is verboden. Evenals bij de toe passingsverboden der non-ferro metalen het geval is, kan de directeur van het rijksbu reau voor non-ferro metalen van dit verbod ontheffing verleenen. Onder beschermheerschap ven den Rijkscommissaris dr. Seyss Inquart wordt op 15 Novamber a s. In hat Mauritshuis te 's Gravenhaga da tantoonstaliing .Hat Duitjche Boak van heden* geopend. Desè tentoonstelling aal tot 25 Nov. worden gehouden. De toegang is vrij. Hierboven het affiche, dat voor deze expositie Is vervaardigd (Stapf-Mol) KERSTMIS 1941 Voor de derde maal sinds het uitbreken van den strijd zal het binnen enkele weken Kerstmis zijn. Nog steeds zullen op de slag velden de kanonnen bulderen, zullen op de zeeën schepen vernietigd worden, zullen hpmmenwerpers hun vernietigende last uit werpen. Kerstmis 1941. De strijd voor de vrijheid van Europa gaat voort en zij die hem strij den, zij zullen door het thuisfront niet ver geten worden. Wat onze Nederlandsche vrijwilligers be treft, daarvoor zorgt het verzorgingsfonds vrijwilligerslegioen „Nederland" Door dit fonds zullen binnen enkele dagen 12000 Kerstpakketten naar onze dapperen aan het Oostfront, gezonden worden. Twaalf duizend pakketten, die stuk voor stuk vreugde zullen brengen in het hart van hen, die ver van huis en haard hun plicht doen tegenover ons vaderland, zich Inzetten voor*een gelukkige toekomst vóór ons volk, dus ook voor u en de uwen. Daarom landgenoot, doen wij een beroep op U. Bewijst dat gij het hart op de juiste plaats draagt, bedenkt wa.t het zeggen wil het Kerstfeest te moeten vieren in de harre vlakten van Rusland, stort vandaag nog Uw bijdrage op girorekening t.n. verzoigingsfonds vrijwilligerslegioen „Nederland", Koninginnegracht. KLETSPRAATJE-WET^ FUNESTE GEVOLGEN f**" (Polygoon-Seym) „HULPGELD" NIET TOEGELATEN Behalve gaspenningen en pen ningen in het restaurantbedrijf- Het is voortaan verboden zonder toestem ming van den seor.-gen. van het dep. van Financiën hulpgeld aan te maken, nit te geven, aan te nemen o! door te geven. Onder hulpgelu wordt alles verstaan, wat bestemd of geschikt is in een min of meer beperkten kring van personen als betaalmid del te worden gebezigd, in het bijzonder pen dingen, bonnen, betaalzegels, spaarzegels en andere voorwerpen met gelijke functie. Overtreding wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste zes maanden of geldboete van ten hoogste vijf duizend gulden. Ten aanzien van hulpgeld, hetwelk op het tijdstip van inwerkingtreding van dit be sluit in omloop is, wordt bepaald, dat dit binnen een maand na dit tijdstip aan de uit gevers ter inwisseling kan wordèn aangebo den. f De uitgevers zijn verplicht uiterlijk drie maanden na de aanbieding tot inwisseling over te gaan. Di: besluit treedt heden-in werking. Ondanks de zeer ruime omschrijving, blijkt uit de woordkeuze „in min of meer beperk ten kring", dat het besluit niet treft de uit gifte en het gebruik van penningen, etc., welke bestemd zijn om uitsluitend en onmid dellijk tegenover den uitgev'er als betaalmid del te worden gebezigd, in welk geval zelfs van een .beperkten kring géén sprake is. Te <Jenken is in flit verband bijv. aan de z.g.n. .gaspenningen" en de" penningen, zoo als deze wei in het restaurantbedrijf worden gebezigd. Wel heeft het besluit be'trekking op de ze gels en bonnen van de z.gm. betaal zegel kas sen. Te dien aanzien zuilen zeer'binnenkort nadere mdedeelingen worden gedaan* In af wachting daarvan kan het betaalzegelkasbe- drijf voorshands nog op den bestaanden voet worden voortgezet. REGELINf» BINNENSCHEEPVAART Verplichte vaart kan worden op gelegd. A De secretaris-generaal van het departe ment van Waterstaat heeft bepaald: Het in een vaartuig inladen of in lading nemen van goederen voor opslag, dan wel voor vervoer van de eene binnen Nederland gelegen plaats naar de andere, de opslag en het vervoer van die goederen in dat vaar tuig, zoomede de lossing uit dat vaartuig, is zonder een daartoe strekkende vergun ning vérboden. Een vergunning kan worden-'' verleend voor: wilde vaart, al dan piet verhonden met opslag, of voor opslag alleen; beurt- vaart; eigen vervoer; bijzonder vervoer. Met ingang van een nader'te bepalen da tum kan een vergunning voor wilde vaart enz., eigen vervoer en bijzonder vervoer slechts worden verleend aan een houder van een binnenvaartuig, indien hij lid is van een bij de stichting Nederlandsche bin nenvaart centrale aangesloten vereeniging of van de vereeniging centraal bureau voor de Rijn- en binnenvaart. De sec re tari6 -genera a 1van het departe ment, van Waterstaat kan aan den houder van een vaartuig de 'verplichting doen op leggen, zijn vaartuig voor door hem aan te geven doeleinden te bezigen tegen een ver goeding, door hem vastgesteld op grond van richtlijnen, in overleg met den gemachtigde voor de prijzen bepaald. Achterstallige ziekenfondspremie aanzuiveren Ziekenfondsenbesluit beteekent geen ontheffing der bestaande - verplichtingen. Sommige menschen. die thans, ingevol ge het Ziekenfondsenbesluit. tot de ver plicht verzbekerden behooren. vinden hier in aanleiding, de schuld, die zij op 1 Nov. j.1. wegens een vrijwilige verzekering bij een ziekenfonds hadden, niet te voldoen, Het behoeft wel niet te worden gezegd, dat dit een ten eenenmale onjuiste- gedragslijn is. Zoowel in het belang del betrokkenen als in dat van de ziekenfondsen, moeten dergelijke schulden zoo spoedifc mogelijk worden betaald. Maan op ,1.25 12 Nov. L.K. 19 Nov; N.M. vanavond om 17.52 uur tot morgenochtend 8.57 uur. Maan onder 14.58 2f*Nov. E.K. 3 Dec. V,M. Drie jaar tegen dreigbrief schrijver geëischt MISBRUIK VAN MOEILIJKE OM STANDIGHEDEN GEMAAKT Het was in den avond van den vierden October van dit jaar, dat de Heldersche, thans tijdelijk in Schagen vertoevende grossier F. Col tof bij afwezigheid van zün vader een aan 'dezen gerichten expresöbrief opende, in de meening dat het een zakelijk schrijven betrof. Hij moest ervaren, dat het epistel niet meer of minder dan een dreig brief was. Uit den inhoud bleek, dat de schrijver zich voorstelde den heer Col tof Sr., zooveel scérik te kunnen aanjagen, door te dreigen met aangifte bij de Duitsche auto riteiten wegens vermeende strafbare han delingen. dat de heer C. een bedrag van f 250.als „zoengeld" zou deponeeren bij de brug aan den Nieuwen weg, langs het kanaal SchagenKolhorn. pe dreigbrief- schrijver beweerde o.a., dat de heer C. naar een verboden zender geluisterd had, dat hij zich aan prijsopdrijving had schuldig gemaakt, dat hij de Duitsche weermacht had beleedigch en dat de zoon van don heer C. zich ophield met een persoon die als een vijand van „de beweging" moest wor den beschouwd en deswege od punt, stond gearresteerd te worden. Aan een anderen ingezetene aldus stond verder in -den brief had de schrijver 'eveneens eischen gesteld, deze waren niet ingewilligd, het gevolg was-een arrestatie geweest, waarbij de' „kleine bende, die de overheid helpt in het opruimen van joden" buiten schot bleef. Wanneer de heer C niet betaalde, werd hem aangeraden niet-meer op straat te komen, want „tegen een moord op een jood meer of minder zag de bende niet op". Nog voor de heer Coltof Sr. thuis kwam, had zijn zoon zich tot majoor Misboek ge wend, die intuïtief een bepaald vermoeden kreeg en den raad gaf een brief met waar- deloozen inhoud te deponeeren op de aan gegeven plaats. De heer C. Sr. gaf later zijn goedkeuring aan dit plan. Het v ermoeden van-majoor Misbeek bleek Juist te zitn. toen hij een poosje in het riet onder aan den dijk op post had gezeten, "naderde uit de richting Schagerbrug een hem welbekende jongeman en hij zag dezen een paar maal langs de plaats rijden waar de brief ver borgen lag. Medegenomen werd de brief niet, doch de politieman wist al genoeg. Het was dezelfde man Van wiens' vrouw hij eenisre uren tevoren een brief van hem aan haar had losgekregen en waarvan het schrift als twee druppels water geleek op dat van den dreigbrief. Arrestatie volgde, de verdachte bekende grif den schrij-ver van den brief te zijn. Straatroof te Alkmaar Buit was niet groot Een straatroover heeft Maandagavond omstreeks tien uur in de Costerstraat een jong meisje, kantoorbediende bij de Fa. de Wild. aangevallen len haar haar taschje ontrukt. Op het hulpgeroep van het slaoht-_ offer naim de onverlaat de vlucht en ver dween in de duisternis. Daarbij viel het taschje ;Open, en de inhoud, waaronder vulpenhouder, persoonsbewijs en beursje op straat. In handen van den dief bleef slechts het taschje met en paar los daarin geborgen dubbeltjes Jutter op het verkeerde pad Met Amsterdamsche zwijntjes jagers geopereerd. Twee Amsterdameche zwijntjesjagers heb ben tezamen met een 19-jarige jongeman uit den Helder in de hoofdstad 25 rijwielen ge stolen. De zaak kwam uit toen de banden te koop werden aangeboden. De jongelui werden gearresteerd wegens overtreding der distributiebepalingen, doch toen de politie een onderzoek in de woning van een der jongens deed, bleek de zolder een waar ma gazijn - van rijwielonderdeelen te zijn. Ook fietsbanden en autobanden, compleet met velgen, werden er aangetroffen. Frames der rijwielen, op welker bezit zij geen prijs stel den, hadden zij in de Nieuwe Meer en in de Westlandgracht geworpen, waaruit zij inder daad reeds grootendeels zijn opgevischt. Wegens heling heeft de politie in'- deze zaak bovendien nog twéé mannen aange houden: een .25-jarigen schoenmaker, wo- népde aan den Aalsmeerweg én een 30-ja- rigen moffelaar uit de Rozenstraat. De N SB. io deo aether Hedenavond te 19.45 uur spreekt Adriaan van Hees over den zender Hilversum II over het onderwerp: „Tien jaar nationaal-socialistischen strijd in Nederland."

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Hollands Noorderkwartier | 1941 | | pagina 1