FINLAND ZET DEN STRIJD VOORT Zonde 'van tl et Lolde pak! Verduister 86ste JAARGANG No. 11649 Tot veiligheid en arbeidsvrede verzekerd zijn De Finsche Antwoordnota' tan Amerika HELSINKI, 12 Nov. (D.N.B.) De minister van Buitenlandsche Zaken, WITTING heeft ilvans den Amerikaansohen gezant aldaar het antwoord der Finsche regeering op de memoranda der Ver. Staten overhandigd. ]a deze nota wordt duidelijk ge'maakt in hoe verre de -positie van Finland als nabuur van de Sowjet-Unie een voortdurende zelf verdediging heeft gevormd tegen de verove- lingSlusten der Sowjets en wélk lot Finland ie wachten stond, wanneer het géén zorg pou dragen voor zijn veiligheid. In de memoranda, aldus de nota, wordt niets vermeld omtrent een stopzetting der 'ijandelijkhedcn aan den kant van de Sov- et-Unie, evenmin iets over terugtrekken der Sovjettroepen uit de binnen de grenzen van iet Finland van 1939 liggende en nog steeds joor de Sovjet-Unie bezette gebieden: het Visschersscbiereiland, welks artillerie de fenige Oceaanhaven van Finland, Petsamo, ledreigt. Voorts de eilanden in de Finsche kilf en het schiereiland Hango, dat de over- eesche verbindingen in de Golf van Finland leheersc'ht. In de beschrijving der gebeurtenissen se- |ert 30 Nov. 1939 is, naar het Finsche ant- voord verder uiteenzet, puiit voor punt ver jaard, hoe Finland als nabuur van de Sov- et-Unie zich voortdurend moest verdedigen egen de veroveringslusten der Sovjet-Unia Moskou's houding vrede. na vorigen Verwijzende naar den afstand en de be zetting van gebieden volgens den vrede GENTLEMEN DE rapporten van Duitsche diplomaten uit IJsland en Iran over de behandeling die zii van Britsche zijde hebben moeten on- der vinden werpen een schril liaht op de ig mentaliteit van het Engelsche volk. Goede imgangsvormen en sportiviteit zijn eigen- ichappen die den Engelschman steeds aan den dag gelegd heeft zoolang hij althans ^jn overheerschende positie verzekerd wist let wordt immers maar al te dikwijls verge- I en, dat juist de Bjit, zoodra hij in moei lijkheden komt te verkeeren, zich 'allerminst tfatlemanlike" gedraagt. Vraag het den Boeren maar eens, hoe snel de hoffelijkheid oit-zakelijke-overwegingen) van de Engel ehen omsloeg, toen in Transvaal hun po litie wat erg benard werd. En anders herin nert het irt ze liedje: „Arme vrouw en kinderen, ituurT ze naar de moordenaarskampen he nen...", dat in het eerste decennium van de- e eeuw in ons land gezongen werd, er wel 4h. Er zijn meer van dergelijke voorbeelden ie alle toonen hoe de ware aard van den kit is, dien hij in gewone tijden zoo mees- erlijk. maar huichelachtig weet te verber- len. Zoo is de laatste jaren het fatsoen en de betrouwbaarheid van de Engelschen ver zoeken. De ervaringen, die de Duitsche liplomaten daarmede opgedaan hebben, zijn iaar maar een enkel voorbeeld van. Daar- laast staan tientallen andere gevallen, zoo- ils hetgeen nu weer bekend geworden o.a. debehandeling van Duitsche vrou- ren in Engeland, zélfs van Engelsche vrou- ren, die met Duitschers gehuwd waren. Wtrezien van het feit. dat dusdanige han delwijzen indruischen tegen de meest ele mentaire begrippen van .het volkenrecht, ijn zij wel zoo immoraal, dat men ze ze er niet tou verwachten van een volk, dat tóó hoog opgeeft van zijn beschaving en zijn fschuw van het' barbarisme, dat Duitsch- snd volgens de Britsche propaganda over Kuropa zal brengen. )AT „barbarisme", dat als eerste daad in de bezette gebieden van de Sovjet- Inie, de meer dan twintig jaar gesloten ijnde en ontheiligde kerken in eere herstel de. is -ons- dan liever dan een Britsche be- lehaving, die weerlooze vrouwen, kinderen en diplomaten een zoo schandelijke behan deling ten deel laat vallen, als uit de ge- 'ubliceerde rapporten blijkt om van de «handeling van de bewoners der bezette tebieden, die Londen zoo graag zijn „bond- enooten" noemt, maar niettemin door mid- el van blokkade en bombardementen op Woonwijken geterroriseerd worden, niet sens te spreken. En dan durft Albion zich strijder voor de rechten van den mensch te noemen, strijder 'oor de vrijheid, voor de beschaving... Je noet maar brutaal zijn. Er is in deze, naar gelang van de telkens lijpender wordende positie van het Brit se rijk, steeds verder gaande aftakeling 'an de Engelsche mentaliteit één licht- Hint Bij iedere nieuwe 'schanddaad gaan Cr meer oogen in Europa open. Menschen, 'ie altijd hoog opgezien hebben tegen den li. i. zoo beschaafden' Engelschman, leeren de een na de ander het werkelijke ka rakter van den Angelsaks kennen. E^c ge- Tal op zich zou hen niet hebben over lijd. de aaneenschakeling van dergelij- feiten om. er een paar te noemen: het optreden in Indië en Z.-Afri'ka, in Ara- en Ierland doet dat wél, en zij, di.e ateeds torenhoog gebouwd hebben op de gentlemen" wenden zich nu vol afkeer af. Mt te weten zal den Duitschen onderdanen fa thans met de Britsche „beschaving" totmis maakten, het ondervonden leed verzachten en Europa de „barbaarsche" beschaving van het Avondland doen prefe reren. van Moskou, constateert, het Finsche mi nisterie Van Buitenlandsche Zaken, dat uit Hangö nog steeds luchtaanvallen ge pleegd worden op Zuid-Finsche steden en op de burgerbevolking. Ook na den vrede van Moskou heeft de Sovjet-Unie nieuwe, ongerechtvaardigde' eischen ge steld, zooals bijv. het transito-verkeer naar Hangö over Finsche spoorwegen. De Sovjet-Unie heeft' zich ook verder; meedoogenloos gemengd in de binnen- landsche aangelegeniheiden van Finland en zelfs getracht straatrelletjes te orga- niseeren. De Finsche nota wijst verder op de pau- periseering in de gebieden, die reeds voor 1939 aan de overzijde van de grens lagen, zoowel als in de gewesten, die bij den vre de van Moskou waren afgestaan. - Het is begrijpelijk, dat de V. St. zich slechts met moeite een beeld kannen vor men van de situatie, waarin pns land zich bevindt, vooral daar zij nimmer hebben on dervonden welk een gevaar het bolsjewisme voor de staten in het Avondland vormt. Reeds tijdens den eersten oorlog in 1939 had Finland uit een oogpunt van zijn eigen vei ligheid ook de vijandelijke aanvnlsstellln- gen aan de overzijde van de grenzen van 1939 onschadelijk moeten maken en bezet ten, indien destijds daartoe slechts voldoen de krachten beschikbaar waren gèweest Des tijds zon men wel niet getwijfeld hebben aan het gerechtvaardigde van dergelijke Fin sche operalies. De vroegere hulp van Amerika. Na gewezen te hebben op de aanzienlijke materieele hulp die Finlanjj in den winter- oorlog van Amerika heeft ontvangen, bene vens op den dank van het Finsch volk voor de vriendschap en moreelen steun van de zijde van hét Amerikaansche volk, consta teert Finland in zijn antwoordnota met vol doening het voornemen der Amerikaansche regeering oan voortaan voor de levensbe langen van Finland te werken. Finland moet echter constatceren, dat het door de Amerikaansohe regeering aanbevolen optreden noodlottig zon zijn voor de beveiliging van het land en derhalve niet te rijmen zon vallen met de Finsche levensbelangen. De houding der Finsche regeering in den door de Sowjet-Unie begonnen oorlog was en is den strijd te beëindigen, zoodra het drei- gende gevaar is afgewend en garanties zijn geleverd voor voortdurende veilig heid. In het onderhoud, dat de Finsche gezant in Washington op 15 Aug. heeft gehad met dén plaatsvervangenden minister van bui ten!. zaken der V. S. Summer Welles,- heeft Welles, zoo zet de antwoordnota uiteen, een uitdrukkelijk ontkennend antwoord gegeven op de vraag van' den Finschen gezant in Washington, of de.Sovjetregeering de Ame rikaansche regeering verzocht had een rae- dedeeling omtrent de bereidwilligheid der Sovjetregeering tot onderhandelingen over een nieuw vredesverdrag aan Finland door te geven. Volgens verklaring van de Finsche regee ring was de mededeeling van den heer Wel les aan den Finschen gezant Procope niet gedacht als vredesaanbod van dé Sovjet-Unie maar slechts als mededeling op grond waarvan Finland om vrede zou hebben moe ten vragen. Geen gevaaif voor V.S. Verder weerlegt de Finsche antwqprdnota de in het Amerikaansche^ memorandum- van 30 Oct. 1941 voorgedragen lezing, volgens welke de Finsche operaties verklaard werden tot direct gevaar voor de veiligheid van de V. S. „De door twee wereldzeeën en door de talrijke steunpunten beschermde V. S., kun nen door de Finsche weermacht niet be dreigd worden, zoo wordt gezegd, en de Fin sche regeering kan ook niet gelooven, dat een bezetting van gebieden door Finsche troepen, van waar'uit de Finsche veiligheid voortdurend werd bedreigd, in tegenspraak zou kunnen zijn met de eischenwan de Ame rikaanschevei ligheid. De bezorgdheid van de V. S. voor hun eigen veiligheid geeft Finland het recht bij regeering en volk der V. S. begrip er voor, te verwachten, dat Finland den wil heeft zijn leven te beschermen, «ijn veiligheid te vergrooten en zijn oude de mocratische vrijheid te verdedigen, voor al daar het In een tijd van nog geen twee .jaar tweemaal door het machtige DE VOLKSSTEMMING IN ROEMENlë. Verlengd tot en met 15 November BOEKAREST, 12 Nov. (DNB.) Het der de offici'eele gedeeltelijke resultaat der volks stemming geeft 2.463.187 ja-stemmenwaar tegenover slechts 43 neen-stemmen staan. Medegedeeld is, dat,.de volksstemming is verlengd tot en met 15 November. f Duitschland strijdt voor Europa Kast ten Z. van Kertsj bereikt Uitbraakpoging bij Leningrad verijdeld HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 12 NOV. Het opperbevel der weermacht maakt bekend: Op de Krim hebben Duitsche en Roe- meensche troepen tijdens felle achter volgingsgevechten de kust ten Zuiden van Kertsj bereikt De luchtmacht zette het bombardement van de havens 'Se- bastopol," Kertsj en Anapa met groot succes voort In het,gebied ten Zuiden van Toela hebben formaties infanterie en tanks in een veelomvattenden aanval divisies Sovjet-cavalerie verpletterd, tal yan ge vangenen gemaakt en 91 stukken ge schut, benevens ander oorlogstuig buit gemaakt. Een poging tot uitbraak uit Leningrad, ondernomen door geconcentreerde strijdkrachten, is gestrand op den af weer der Duitsche troepen, waarbij de egenstander zeer zware, bloedige ver liezen leed. Daarbij werdén van 17 aan vallende pantserauto's _11 vernietigd, waaronder 7 van "de zwaarste. Formaties gevechtsvliegtuigen en ja gers hebben aan het geheele front ach- terwaartsche verbindingen- en vliegvel den van den vijand met succes aange vallen. Zij verwoestten een groot aan tal treinen en berokkenden den Sowjet luchtstrijdkrachten Aanzienlijke verlie zen. Moskou werd overdag-en 's nachts met brisant- en brandbommen be stookt Voltreffers op spoorweginstalla ties veroorzaakten groote schade. An dere nachtelijke aanvallen der lucht macht waren gericht op bewaperiingsfa- brieken te Gorki. In de wateren rondom Engeland heb ben gevechtsvliegtuigen in den afgeloo oen nacht ten Oosten v. Lowestoft bom men laten vallen op een grooten koop vaarder. Aan de Kanaalkust schoot luchtdoelartillerie zes vliegtuigen uit een formatie Britsche jagers neer. De vijand heeft geen gevechtshande lingen boven Duitgch gebied verricht. bolsjewistische regiem is gemaakt tof voorwerp van een ongerechtvaardlgden gewapenden aanval, zónder, dat Amerika of eenig ander land dit kon verhinde ren of wel garanties kon geven dat deze aanval niet zou worden herhaald. Fin land hoopt op het begrip van het groote Amerikaansohe volk voor het feit, dat ook een klein land recht heeft op leven en verdediging". Verder zegt de nota, dat Finland zelf. evenmin reden heeft om aan te nemen, dat een gevaar van den kant van Duitschland dreigt. Hel Finsche antwoord eindigt er mede. dat. de Finsche president óp 23 Oct. 1941 den Amerikafenschen gezant in Helsin ki heeft verklaard, dat het Finsche volk, dat de rechten van niemand schendt en niets anders wenscht. dan in vrede te mo gen leven en werken, den oorlog tegen de Sovjet-Unie Rechts zoolang voortzet,, tot zijn veiligheid en zijn vrede tot arbeid de finitief gewaarborgd zijn. Finsche persstemmen. De overhandiging van de Finsche ant woordnota op de memoranda der Ver. Sta ten vormt het voornaamste thema van de dagbladen van heden. Zij wijzen 'op de on- vereemgbaarheid van een terugtrekken der Finsche troepen uit de bezette gebieden en de Finsche veiligheid, hetgeen zii als het voornaamste punt der antwoordnota naar voren brengen. Berlijn over het Finsche ant woord, Op de conferentie voor de buitenlandsche pers te Berlijn is vandaag, naar A.N.P meldt, de Finsche «antwoordnota hekend- gemaakt. Gezant dr. Schmidt toonde aan de hand van markante passages aan. dat het Finsche standpunt, een staal van waardige, ijzige argumentatie, een meester lijke terechtwijzing van de onbeschaamde afperserspogingen der Amerikaansche po litiek en haar dragers vormt. Kleuterkleeding geen „groote stukken' Speciale vergunning niet noodig. De Secr.-gen. van het Dep. van Handel, Nijverheid en Scheepvaart vestigt er de aan dacht op, dat het voorschrift, dat zg. groote stukken" slechts beschikbaar zijn op een speciale vergunning, onder gelijktijdige af gifte van het voor deze artikelen voorge schreven aantal punten, niet geldt ten aan zien van bovenkleeding voor kinderen be neden de drie jaar. Deze bovenkleeding mag, totdat dé uitreiking der textiel kaarten voor deze kinderen heeft plaats gehad, op ver toon van de distributiestamkaart van het kind. dan wel op de machtiging (MD 104), afgegeven door den plaatselijken distributie- dienst, dan wel op speciale AK punten, wor den gekocht. Na de uitreiking van de tex tielkaarten voor kinderen heneden de drie jaar, zal bovenkleeding vöor deze kinderen uitsluitend mogen worden gekocht op pun ten der textielkaart, toeslag-kaart of speciale AK punten. GENERAAL HUNTZIGER OMGEKOMEN Vliegtuig bij Le Vignan neergestort Acht dooden. VICHY, 12 Nov. (D.N.B De Fransche minister van Oorlog, generaal Huntzi- ger, is Woensdagmiddag bij een vlieg tuigongeluk doodelijk verongelukt, zoo is Woensdagavond om 8 uur te Vichy officieel bekend gemaakt. Nog zeven an dere inzittenden van het vliegtuig, on der wie de chef van het civiele kabinet van den minister, Labusquiere, kwamen eveneens onj het leven. Het vliegtuig, waarmede de minister reisde, en -dat blijkbaar als gevolg van de uiterst slech te weersomstandigheden uit den koers was geraak't, is bij Le Vignan in het de partement Gard omlaag gestort. Het was de persoonlijke machine van den mi nister van Oorlog, waarmede de generaal zijn inspectiereis naar Afrika onderno men heeft, welke twee weken had ge duurd. De viermotorige machine van den minister van Oorlog van het type Potëz 662, was Woensdagochtend even na 8 uur te Algiefs opgestegen en had te^en 11 uur op het vlieg veld van Marseille, Marigname, een tus- schcnlanding gemaakt. Tcfen het vliegtuig weer vertrokken was, werd o?n 12-53 uur. het laatste radiobericht gegeven, nadat het toe stel reeds op 80 kilometer ten Zuidwesten van Vichy bij Issoire in het centrale berg- ma^ief was waargenomen. In het Fransche ministerie van luchtvaart neemt men-aan, dat het vliegtuig, dat we gens het gevaar voor ijsafzetting genood zaakt was laag te vliegen, tegen het geberg te is gestooten. Het vliegtuig werd door de bewoners van een arbeidskamp volkomen uitgebrand gevonden. De lijken, waarvan er slechts zes ontdekt werden, waren verkoold en konden niet geïdentificeerd worden. Aan boord bevonden zich de volgende pas sagiers: de minister van oorlog, generaal Huntziger, de chef van zijn ciyiele kabinet, Labusquiere, zijn ordonnans-officier, de Royere, de bestuurder, Le Fevre, een mar conist, een mecanicien, een fotograaf en een kamerdienaar. 1 LAATSTE BOODSCHAP VAN GENERAAL HUNTZIGER. Aan Fransche legér in Afrika. ALGIERS, 12 Nov. (B.N.B.) De minis ter van Oorlog, generaal Huntziger, heeft een boodschap gericht tot 1 het Fransche leger in Afrika, waarin- hij dit de „be schermende wacht van het imperium" noemt Het leg.er heeft voor dit imperium reeds bloed vergoten en het zal zoo noodig voor de verdediging daarvan strijden .zoo verklaarde de minister van Oorlog. die verder zeide. dat het lot van dezen Afri- kaanschen bodem verbonden is met ,het Fransche. W A.-man vergat zich Onnoodig geslagen, f25 boete. Gisterochtend heeft voor den vrederechter in Den Haag terechtgestaan de 30-jarige WA-man V., van beroep kantoorbediende, wien mishandeling ten laste was gelegd. Op 29 Juni was hij op het Binnenhof ach ter een boom vandaan gekomen en had hij den 35-jarigen koopman S. een slag gege ven. om'dat deze "naar Aanleiding van een incident, dat kort tevoren had plaats ge had, zou hebben gezegd: „Dat zijn me ook je ware Nederlanders". Getuige S. ontkende echter dit gezegd te hebben, terwijl ook een andere getuige, die S. had vergezeld, dit niet had hooren zeggen. De officier was van meening dat de stomp zeer onrechtmatig is gegeven en zeide, dat ook uit een politierapport duidelijk blijkt, dat verdachte .zeer onbesuisd te werk ie-ge- ga,an.»Hij eischte tegen V. een geldboete van f25 subs. 10 dagen hechtenis. De rechter, zeide. dat verdachte als WA- man ^eer onjuist was opgetreden Hij had het bevel, dat hij alleen tot handtastelijkhe den mocht overgaan, wanneer hij aange vallen werd. Dat was hier niet net geval. „Voor een nationaal-socialist moet zelftucht nummer een zijn en iTierin bent u te kort geschoten", verklaarde de rechter. Hij acht te de geëischte straf hier op zijn plaats en vproorfleelde verdachte dienovereenkomstig- (Polygoon-Seym) Maan op 1.40 19 Nov N.M. 25 Nov E.K. vanavond om 17.51 uur tot morgenochtend 8.59 uur. Maan onder 15.26 3 Dec. V.M. 11 Dec. L.K. Scheurdwang in Zeeland 1 Vrijwillige aangifte gaat te lang zaam. Wanneer het met de aangifte voor het vrijwillig scheuren van grasland niet har der gaat dan tot dusverre het geval is, staat onherroepelijk vast dat in Zeeland scheur dwang zal worden toegepast, aldus de Rijks landbouwconsulent in Zeeland. Er is nog slechts ongeveer 20 procent van. de totale oppervlakte, die in deze provincie moet gescheurd worden, terwijl op 15 No vember de aangiften binnen moeten zijn. De kans bestaat dus dat vele landbouwers tot scheuren gedwongen zullen worden, zon der toekenning van *le premie, aldus het „Brabantsch Nieuwsblad''. De distributie vao aardappelen eo grutterswaren WINTERBEVOORRADING AARD. APPELEN. s-GRAVENHAGE. 12 Nov. Ten einde misverstand te voorkomen wordt er nog maals do aandacht op gevestigd, dat dege nen. die gebruik wenschen te maken van de gelegenheid om een wintervoorraad aardappelen in te slaan, de met „05" tot „14" genummerde bonnen van de met „V' gemerkte aardappelkaarten vóór het koo- pen van dezen voorraad bij de .plaatselijke distributiediensten moeten laten afstempe len. Op niet gestempelde bonnen mag. nu niet worden geleverd. Voorts dienen de afgestempelde bonnen eerstbii de aflevering Van den winter voorraad aan den aardappelhandelaar te worden afgegeven, dus niet reeds van te' voren. Ten slotte wordt er nog op gewezen, dat degenen, die hun aardappelkaarten hebben laten afstempelen, doch daarna van hun voornemen lot het inslaan van een wintèr- vooraad afzien.deze kaarten kunnen be waren tot het tijdstip, waarop de daarop voorkomende bonhen wekelijks voor het koopen van aardappelen zullen worden aangewezen. De afstempeling schept der halve geen verplichting tot het in slaan van een wintervoorraad. Bonnen „één rantsoen haver mout". Tevens wordt er de aandacht op geves tigd. dat in verband met het feit dat er geen bonnen met „één rants.oen gort" ge merkt. in omloop zijn, de mét „één rant soen havermout" gemerkte bonnen zoowel recht geven op het koopen van have r- m o u t en aanverwante artikelen, als dp het koopen van gort en de daarmede gelijkgestelde artikelen. Verplichte rundveelevering verlengd Geen verdere inkrimping var melkveestapel. 's-GRAVENHAGE, 12 Nov. In een in de bladen opgenomen officleele publica tie; deelt het rijksbureau voor de voed selvoorziening in oorlogstijd mede, dat de verplichte rundveelevering zal wor den verlengd tot 1 December 1942. Het aantal te leveren runderen voor de ver plichte levering na 1 December 1941 zal zoodanig worden vastgesteld, dat prac- tisch geen verdere inkrimping van den melkveestapel zal behoeven plaats te vinden. Voor bijzonderheden wordt ver wezen, naar genoemde publicatie. DUITSCHE BOEKENTENTOONSTELLING Op 15 November a.s. te 15 uur zal ln* het Mauritshuis te 's-Gravenhage een tentoon stelling van Duitsche boeken geopend wor den. Deze tentoonstelling staat onder be schermheerschap vari-den rijkscommissaris. In het kader van de tentoonstelling zal de Duitsche dichter Moritz Jahn op Zondag 16 November des ochtends 11 uur in het ge bouw Kneuterdijk 20 voorlozen uit werken van Duitsche kunstenaars. MAX BLOKZIJL 'S-GRAVENHAGE, 13 November. w Max Blokzijl spreekt heden avond over den zender Hilversum II van;. 19.4520.— uur ovör het on derwerp: „Met.'Duitschland tegen het bolsjewisme". T

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Hollands Noorderkwartier | 1941 | | pagina 1