HOLLANDS {dagblad voor er Opleidingsinstituut sportleiders bijna voltooid Verduister Redactie en administratie SCHAGEN Telef. 444 (2 lijnen) Redactie en administratie DEN HELDER Telef. 2345 (2 lijnen) Uitgave: N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier 86ste JAARGANG No. 11650 VRIJDAG 14 NOVEMBER 1941 50 a s leiders zallen er nderdak vinden HET TROETELKIND DER AU TORITEITEN. Wie zich de moeite getroost in Den Uag verblijvend, de Laan van Meerder- «ort al te rijden tot ongeveer tor hoog- I van Meer en Bosch, aldaar rechtsaf slaan en een kijkje te nemen achter t aldaar gelegen schoolgebouw (Dal- m ELB.S.) dat ter plaatse de situatie «or zijn gigantische afmetingen volko men beheerscht, zal daarachter een kaw complex gebouwen annex sport elden aantreffen met een fraaie sintel- lao, gelegen aan den voet van onze looie Hollandsche duinenrij. Hier wordt momenteel de laatste hand elegd aan het nieuwe staatsopleidingg- utituut voor sportleiders, een instel- Dfl van het college van gevelmachtig- ea voor de sport bij het departement in opvoeding-, wetenschap- en cultuur- MCherming. e concentratie der sportbonden heeft ns vrijwel geheel haar beslag gekregen, ondanks de bekende mutaties, de werk- niheden van het college zonder eenige erbreking voortgang vindt, levert wel bewijs, dat de heer v. d. Valk, de eenig [gebleven, zich in zeer kort tijdsbestek danig heeft weten in te werken, dat hij alleen de situatie volkomen beheerscht, i daarenboven het vertrouwen heeft we- te verwerven van de besturen der er- de sportbonden in ons land, alsmede van Duitsche sportautoriteiten. e uitstekende verstandhouding tussohen tischt '16er de Valk en de Duitsche sportauto- gjiten in het bijzonder den persoonlijken .h-Afornnt hii Hon riil/Ci«Amimicoai'ic Hr egei - Jbl inna 's. treferent bij den rijkscomiinissaris, dr. mann Harster, is reeds herhaaldelijk ver- llende takken van ons nationale sport- a ten goede gekomen. Staatstoezicht bij de opleiding. [n van de belangrijkste programmapun- van het college van gevolmachtigden de sport is het staatstoezicht bij de op- hwegfcng der leerkrachten, voornamelijk van jroep, welke haar arbeidsterrein vindt en schoolverband. it toeval wilde nu dat verleden jaar van tswege overgegaan werd tot den bouw een opleidingsinstituut voor sportlei- hd- voor den arbeidsdienst. ""iheer de Valk wist zoowel het departe- jit van opvoeding, als ook de persoonlij- iportreferent bij den rijkscommissaris te tuigen van de wenschelijkiheid het we gebouwencomplex ter beschikking te en v.an het doel van het college. >owel prof. van Dam als dr. Harster be ien met den heer de Valk, dat de beschik stelling van dit gebouwencomplex, dat is reeds zijn voltooiing nadert een enor- tijdsbesparing zou beteekenen inzake de erking der plannen van het college om omen tot de stichting van het nationale idingsinstituut voor sportleiders. IAN tens Een practtsch gebouw oekt^ complex biedt een ruimen aanblik en aat.uit een tiental lage gebouwen. In Br. teunnen ongeveer 250 leerlingen (in- ditworden ojogenomen, waarbij dan ge- fcnd moet worden op een personeelsbezet- - van ongeveer vijftig man, zoodat in P.G, al 300 man aldaar onderdak zullen kun- ken- vinden. 'anneer men het terrem langs den hoofd IL44 D» kroon, onder de schouw opgehangen bij een verhuizing in Noord Brabant, blijft daar, tot een nieuwe boer in de buurtschap komt wonen (Het Zuiden-Spierings) ingang betreedt, ziet men voor zich de on geveer 30 meter lange gymnastiekhall, wel ke op vernuftige wijze in drie deelen kan worden verdeeld, zoodat men dan de be schikking krijgt over drie kleinere, doch be hoorlijke gymnastiekzalen. Voor de hall bevindt zich een groot gazon, dat van een fraaie beplanting zal worden voorzien. De woon- en slaapverblijven zijn keurig. Men ziet verder o.a. een goed aangelegde sintelbaan, royaal van afmeting. Hiervoor stond het college natuurlijk voor bijzonde re moeilijkheden. daar men in dezen tijd niet gemakkelijk aan het benoodigde mate riaal zal kunnen komen. Gelukkig heeft het college hierbij een flinke steun aan den rijkscommissaris, die zich persoonlijk zeer interesseert voor dit nieuwe opleidingsinsti tuut. De Duitsche autoriteiten in het bij zonder de ]>ersoonlij'ke sjiortreferent van den rijkscommissaris, dr. Hermann Harster zullen hierbij dan ook gaarne hun volle medewerking verleenen om tot een juiste en oordeelkundige inrichting van het insti tuut te komen. Het belooft dus iets heel bijzonders te worden, niet alleen een troetelkind van het college, doch ook van het departement van Opvoeding en van de Duitsche sportautori teiten. Een gelukkige factor, welke de moeilijke taak, op de schouders gelegd van het col lege, kan vergemakkelijken, is het feit, dat andere landen reeds veel op dit terrein heb ben bereikt, zoodat men leering kan trek ken uit de aldaar opgedane ervaring en het goede van het kwade tevoren zal kun nen scheiden. Vol vertrouwen zien wij dan ook de of- ficieele openstelling van dit nationale oj> leidingsinstituut in het komende jaar te1- gemoet. Duitschland strijdt voor Faropa DUITSCHE TROEPEN VOOR KERTSJ. ZWARE VERLIEZEN VOOR SOVJET-VLOOT. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüH- RER, 13 Nov. Het opperbevel der weermacht, deelt mede: Op de Krim zijn de Duitsche troepen in den aanval tegen de vestingwer ken van Kertsj. Verscheidene verster kingen onmiddellijk ten Zuiden van de stad zijn genomen. Sterke afdee- lingen gevechtsvliegers hebben Sowjet- -•schepen in de haven van Sebastopol en voor de Noordkust der Zwarte Zee aan geval lem. Daarbij zijn drie kruisers, een torpedoboot jager en vijf groote koop vaardijschepen zwaar beschadigd. Ook in het havengebied werd door bom tref fers groote schade aangericht. Aan het overige deel van het Ooste lijke front brachten plaatselijke ge vechtshandelingen nieuwe successen. Zware batterijen van het leger hebben voor den oorlog belangrijke doelen in Leningrad en havenwerken en werven te Kroonstad beschoten. Geslaagde luchtaanvallen werden gedaan op Le ningrad en Moskou. In de wateren om Engeland hebben gevechtsvliegtuigen overdag twee groo te vrachtschepen door bommen be schadigd. Dag In dag uit heerscht er op de wegen in het veroverde sovjet-gebied een druk verkeer van colonnes, die van het Oostf ont terugkeeren en van andere, die er heen gaan, om de benoodigdheden voor de troepen op de plaats van bestemming te brengen (Atlantic-Holland) WIJZIGING NEUTRALITEITSWET AANGENOMEN. Amerikaansche schepen mogen thans in oorlogszones varen. NEW-YORK. 13 Nov. (D.N.B.) Nadat ■"•resident Roosevelt en de minister van Ruitenl". Zaken. Huil. in brieven aan de de mocratische leiders van het. Huis van Af gevaardigden nog in de laatste minuut de stemming over de wijziging van de Neutra- liteitswet hadden proheeren te beïnvloeden, heeft het Huis het voorstel met 212 tegen 194 stemmen aangenomen. Denrmede is de bepaling uit de Neutraliteitswet ge schrapt, welke aan Amerikaansche schepen het varen in oorlogszones verbiedt. De be wapening van koopvaardijschepen was, zooals bekend, reeds eerder door het Con gres goedgekeurd. IJSLANDSCH KABINET AFGETREDEN. BERLIJN, 13 Nov. (D.N.B.) De regent van IJsland heeft, naar de Britsche Nieuws dienst meldt, het ontslag van het kabinet aanvaard. De regent heeft den minister president Jonasson uitgenoodigd tot de vor ming van een nieuwe regering de loopende zaken te regelen. STAKINGSBEWEGING IN V.S. WASHINGTON, 13 Nov. (DNB). Presi dent Roosevelt heeft, om de dreigende sta king in alle tot de staalfabrieken behoorende mijnen af te wenden, telegrafisch den voor zitter van de vakvereenigingsorganisatie van het CIO, den voorzitter van de vakvereeni- ging van mijnwerkers en andere persoon lijkheden, ook onder de werkgevers, uitge noodigd tot een conferentie op 14 November in het Witte Huis. Naar de Associated Press meldt, heeft Lewis, van de vakvereenigings organisatie van het CIO, eveneens op 14 Nov. een speciale conferentie belegd met de lei ders der vakvereeni-ging van mijnwerkers om te beslissen over de vraag, of de arbeiders der mijnen van staalfabrieken in staking moeten gaan of niet. Ook bij de spoorwegen. De leiders der vijf vak vereen igingen van spooiwegahbeiders hebben hun leden uitge noodigd op 7 December ter verkrijging van een loonsverhooging van 30 pet, in staking te gaan. De vakvereenigingen van spoorweg arbeiders hebben 350.000 leden. Völgeris Ass. Press zou het werk op 7,* 8 en 9 Dec. worden stilgelegd. Het Fiosche antwoord STOCKHOLM, 13 Nov. (D.N.B.): Het Fin- sche antwoord aan de Ver. Staten vindt in de dagbladen alhier een kraohtigen weer klank. In Engeland daarentegen heeft het naar uit den Britschen nieuwsdienst blijkt, een slechte pers. De Times noemt het „uit dagend"' en „woordverdraaderij". Het blad tracht de veronderstelling naar voren te brengen, dat Finland niet strijdt om zijn ei gen onafhankelijk, maar voor de „Naziheer schappij" over geheel Europa. Reactie in Amerika. De Finnen hebben geen vertrouwen in de Sowjet-Unie en er is ook geen reden, dat zij de Sowjet-Unie zouden vei'trouwen zoo schrijft de New-Yorlc Sun in verband met het antwoord van de- Finsche regeering aan de V. S. Het blad verklaart, dat het afwijzend antwoord van Finland te verwachten was, Washington zal het Finsche antwoord nauw keurig bestudeeren in de hoop, dat het ven dere onderhandelingen niet uitsluit en roept van zijn kant de Finnen opnieuw op hun lot te verbinden met dat der „geallieerden", onder bedreiging, dat Finland anders niet kan verwachten, dat door de geallieerden bij vredesonderhandelingen met dit land reke ning zal worden gehouden. Nederlandsche visschersboot gebombardeerd DRIE DOODEN. IJMUIDEN, 13 November. Gister werd de visschersbevolking wederom ge troffen door het bericht, dat drie En- gelsche vliegtuigen opnieuw een vreed zame visschersboot in de nabijheid van de -Nederlandsche kust hadden aange vallen, waardoor het schip ten onder ging en drie stoere visschers hierbij het leven lieten. De ontstemming onder de visschersbevolking in IJmuiden over de zen laifen daad is buitengewoon groot. Een moderne Diogenes Dief kroop in een leeg vat. Twee Amsterdamsche rechercheurs be merkten gisteravond laat onraad bij een mosterdfabriek in de Groote Bickersstraat. Drie mannen waren doende een deur open te breken, welke toegang geeft tot een ter rein, naast de fabriek. Vervolgens drukten zij een ruit van de fabriek in en kroj^en daardoor naar binnen. Toen ze eenmaal in dezen val zaten, kwamen ook de poli tiemannen. wien het weinig moeite kostte, Ivvee der inbrekers te arrest o<;n. De derde bleef echter onvindbaar doch na lang zoe ken troffen zij hem aan in een ledig vat, waar hij als een sneeuwpop uitkwamen, van onder tot boven met witte poeder be stoven. Zelfs zijn „kaasbolletje" was van gitzwart spierwit geworden. De drie inbre kers in leeftijd van 20 tot 26 jaar vari- eerende werden in het bureau Spaarn- dammerstraat opgesloten. Maan op 2.37 19 Nov. N.M. 25 Nov. E.K. vanavond om 17.49 uur tot morgenochtend 9.01 uur. Maan onder 15.52 3 Dec. V.M.. 11 Dec. L.K. VOLKSSTEMMING IN ROEMENIë. BOEKAREST. 13 Nov. (D.N.B.) Op den avond van den vierden dag der Roemeen- sche volksstemming waren 2.986.992 stemmen uitgebracht, waaronder slechts 49 „neen"- stemmen. TSJOENKINGTROEPEN VUREN OP ENGELSCHE SCHEPEN. SJANGHAI. 14 Nov. (D.N.B.) Volgens een bericht uit Hanlcau hebben troepen van de Tsjoengkingregeering gevuurd op drie Engelsche schepen, die op de Yangtse, 4 km. beneden Itsjang, voor anker lagen. DE DOOD VAN HUNTZIGER. VICHY, 13 Nov. (D.N.B.) Naar officieel wordt medegedeeld, heeft de Fransche re geering besloten, dat het stoffelijk overschot der slachtoffers van het vliegtuigongeluk bij Vigan op staatskosten begraven zal worden. De kerkelijke plechtigheid zal Zaterdagoch tend te Vichy worden gehouden. Naar verluidt, bevonden zich in het ver ongelukte vliegtuig zeven en niet acht per sonen. De Führer heeft, naar in welingelichte kringen te Berlijn wordt vernomen, den chef van den Franschen staat, maarschalk Pé- tain, bij den dood van generaal Hunizger telegrafisch zijn leedwezen tot uitdrukking gebracht. Ook de Duitsche minister van buitenlandsche zaken. Von Ribbentroh. heeft telegrafisch zijn deelneming betuigd. In welingelichte kringen te Vichy verze kert men, dat in de kwesjie van het benoe men van een nieuwen minister van oorlog geen beslising zal worden genomen voor de begrafenis van Huntziger De geruchten, die in dit verband-de ronde doen over een mo gelijke opvolger, zijn van allen grond ont bloot. LITWINOF'S VLIEGTUIG OVER TIJD. NEW-YORK. 13 Nov. (D.N.B.) Het Sowjet-vliegtuig, dat Litwinof, den Ameri- kaanschen ambassadeur Steinhardt en den directeur van het Engelsche bureau van Voorlichting Monckton. aan boord heeft, is over tijd. naar Ass. Press meldt uit Te heran, Britsche instanties wijzen op het slechte weer en hopen, dat het vliegtuig slechts een noodlanding heeft behoeven te maken. HET DUITSCHE BOEK Tentoonstelling in Nederland Opening door den rijkscommissa ris, dr. Seyss-Inqnart, en staats secretaris Gutterer. 's-GRAVENHAGE, 13 Nov. De omvang rijke, representatieve Duitsche boekenten toonstelling, die Zaterdag a.s. 's middags' in het Mauritshuis voor genoodigden wordt geopend, omvat de geheele Duitsche littera tuur van heden: het belletristische, kunst zinnige, politieke en wetenschappelijke boek Gezien de sterke litteraire banden, die van oudsher hebben bestaan tusschen Duitsch land en Nederland, heeft deze tentoonstel ling ten doel hier in omstreeks 3000 nieuwe publicaties de belangrijkste Duitsche pres taties der laatste jaren te documenteeren. De voornaamste zaal op de eerste verdie ping van het. Mauritshuis herbergt de fun- damenteele geschriften van het nationaal- socialisme, de afileelingen geschiedenis en internationale politiek, rechten en economie. Hier zijn ook nieuwe Duitsche publicaties over Nederland ondergebracht. De tentoonstelling zal geopend worden met toespraken van den rijkscommissaris, dr. Seyss-Incjuart, staatssecretaris Gutterer van het Duitsche ministerie van volksvoor lichting en propaganda en prof dr. Goede- waagen, secretaris-generaal van het depar tement van volksvoorlichting en kunsten. Deze redevoeringen worden per radio uitge zonden. Voor het publiek is de tentoonstelling van Zondag a.s. af toegankelijk van 1316 uur (niet, zooals aangegeven op de aanplakbil jetten van 13—14 uur). De toegang is koste loos. In verband met de Haagsche tentoonstel ling staat een bijzondere wetenschappelijke tentoonstelling van het Duitsche hoek, die Maandag a.s. om 11 uur wordt geopend in de universiteitsbibliotheek te Amsterdam. Daarbij voeren het woord commissaris-ge neraal dr. Wimmer en prof. dr. J. van Dam, Voor het publiek is zij van Maandag om 12 uur af toegankelijk. Beide tentoonstellingen blijven tien da gen geopend. Benzol in brandende kachel geworpen Tweejarig meisje aan brandwon den overleden. In een woning aan de Oost Peterstraat te Arnhem, wierp een dertienjarige jongen tij dens de afwezigheid van zijn moeder, benzol in de brandende kachel. Ook de benzol in de flesch geraakte hierdoor in brand, waarop het ventje de flesch met den brandenden inhoud op tafel zette. Een tweejarig zusje, dat op hetzelfde moment langs de tafel liep, stootte de brandende flesch om, deze viel hierdoor op den grond en de kleeren van het kind raakten in brand. Be inmiddels toegeschoten moeder wist deze nog te blus- schen, doch het kleine slachtoffer had reeds talrijke ernstige brandwonden opgeloopen, dat het eenigen tijd later tengevolge daarvan overleed. Vrouwelijke fietsendief staat terecht Elf rijwielen gestolen Voor de Haarlemsche rechtbank deed zich een novum voor. Terecht stond nl. een 35- jarige vrouwelijke fietsendief, die niet min der dan elf fietsen had gestolen. Zij was door een toeval tegen den lamp ge. jopen, doordat zij uit een winkelportiek een fiets wegname welke toebehoorde aan een juf frouw. die bij haar in dezelfde straat woon tie. De bestolene kwam thuis op hetzelfde oogenblik, dat de dievegge met de gestolen fiets voorbijreed. De politie werd gewaar schuwd en bij onderzoek bleek, dat de vrouw reeds herhaaldelijk fietsén had gesto len. Het openbaar ministerie eisohte acht maanden gevangenisstraf tegen haar. Tegen haar 20-jarigen zoon. die van zijn moeder onderdeelen van gestolen fietsen had ge kregen, werd twee maanden gevangenisstraf geëischt. Uitspraak 27 November. Anderen gingen reeds... Deze week heeft men in het filmjournaal kunnen zien hoe de Zwitsersdhe ambulance naar het Oostfront vertrokken is. Moedige mannen en vrouwen hebben hun vaderland, familie en vrienden verlaten om ginds in het Oosten de lijdende mensch te helpen en het leed van duizenden te verzachten; bin nenkort. zal ook de Nederlandsche ambulan ce naar het Oostfront vertrekken. Dit moet de beste en grootste ambulance zijn, die ooit door ons land werd uitgezon den. Daarom is het de plicht van iederen Nederlander mede te helpen, opdat deze hulpexpeditie ook inderdaad aan de spits kan gaan en de eer van ons land kan hoog houden. Steunt, de Nederlandsche ambulan ce. Stort uw bijdragen op girorekening: 8-7-6.0-0 Nederlandsche ambulance, Koninginnegracht 22, 's-Gravenhage. Er zijn ook eerlijke (bonnen-)vinders We lezen in de krant zóó vaak van oneerlijke handelingen met distri butie-bescheiden, dat het ons ver heugt, ook eens aanleiding te heb ben een heel ander geluid te laten hooren. De heer W. Hoep te Anna Paulowna verloor voor het plaatskaarten-loket in het station te Alkmaar zijn porte feuille. Behalve z'n persoonsbewijs, rijbewijs en ongeveer f20.bevatte deze wat distributiebonnen voor op reis, maar ook bonnen voor 34 een heden brandstoffen. Men kan zich den schrik van onzen gemeente- architect voorstellen, toen hij in Den Haag de nortefeuille miste en begrijpt z'n blijdschap, toen hij, in Anna Paulowna teruggekeerd, hoor de dat alles in goede handen was gekomen. Een waarschijnlijk meer met kinderen dan met aardsche goederen gezegend inwoner van De Cocksdorp, (vader van 13 kinderen), had de portefeuille gevonden en niet gerust vóór het gemeentehuis van Anna Paulowna was opgebeld en in kennis gesteld van de vondst. De heer Hoep heeft den eerlijken vinder goed bedacht, maar 't spij.t ons dat we z'n naam niet weten hij verdient zeker ook den dank van de Breezander schooljeugd, daar onder de bovengenoemde bon nen er 25 bestemd waren voor de openbaie school en dus de kinderen, als de bonnen i oneerlijke handen waren gekomen, eerstdaags óf in de kou hadden moeten zitten óf naar huis waren gezonden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Hollands Noorderkwartier | 1941 | | pagina 1