IOLLANDS VOOR ur EDERLAND IN DE KENTERING DER TIJDEN HELDERSCHE COURANT VAN 1873 SCHAPER COURANT VAN 1855 De N.S.B. in dep aether KERTSj ONDER HET DUITSCHE VUUR Wanneer SCHEUREN pl chi wordt Verduister Nieuwe bonnen De aanval op de Ned. visschersboot oliti rest >atii du: lactie en administratie SCHAGEN Te lef. 444 (2 lijnen) jedactie en administratie DEN HELDER Telef. 2345 (2 Itfnen) Uitgave: N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier pen edi :d( ntv oorderkwartier WAARIN OPGENOMEN 86stc JAARGANG No. 11651 -r ZATERDAG 15 NOVEMBER 1941 DE RIJKSCOMMISSARIS OVER: ULEN, 14 NOV. (A.N.P.): Donderdag de Rijkscommissaris, Rijksminister s-Inquart in,-Keulen een groote rede ge- en over het onderwerp: „Nederland in entering der tijden". Voor de beoordeeling van den politie* en militairen toestand is het van >ord dg belang, dat met Nederland geen 85 penstilstandsverdragis gesloten, al- de Rijkscommissaris. Groote beteeke- moet verder gehecht worden aan de Btandigheid dat de regeeringsbevoegd- jen in het bezette Nederlandsohe gè- d evenals in Noorwegen zijn overge- igen aan een rijkscommissaris, in te- Zl (stelling tot de situatie in andere be- gebieden, die de Dnitsche er macht onder haar hoede heelt Lomen. onderscheid tusschen een r ij k fi rn i s s a"r i a a t en een militaiV XX ERELDSCHOUXb ti kei rGEZONDERl) de oorlog in het Oosten, j-e >eheerscht op het oogenhlik de diplo- ,eV( ke actie blijkbaar het wereldgebeuren. 'erts uitlatingen van de onderscheidene slieden, die de laatstè dag^n het woord en, worden overal maatregelen.voorbe- doorgevoerd, onderhandelingen aan- oopt of voortgezét en wederzij dsch en toegezegd, diplomaten reizen door de n ld. Wat zal uit deze activiteit voortko- ste Voorshands ligt het antwoord op deze uIt f nog in den schoot der'toekomst ver- 9* n. Gemakkelijker valt het de' oorzaak aan te wijzen, oorlog in de Sovjet-Unie is in een zoo stadium gekomen, dat ofschoon de jenooten der bolsjewisten dit uiteraard over de buitenwereld blijven ontken'- de tegenstanders van Duitschland opnieuw moeten bezinnen op de in- 'ec' den situatie. Een bondgenoot ontvalt er tliigelsaksers, machteloos gemaakt door litscdie wgènnacht en daarmede doet het Britsche rijk de vraag voor, in nieuw afleidingsfront het tra- lot, dat Engeland zijn „bondgenooten" voor stuk toebedeelt, uit angst alléén jroJover het Duitsche rijk te staan ge iser en kan worden. Heldhaftig roept Chur- ed reeds aan het 'adres van Japan;- dat land dit land terstond den oorlog zal aren; voor het geval het in oorlog met er. Staten mocht geraken. Den bij een ...jict in het Verre Oosten belang hebêen- i!1!' staten geeft een dergelijke uitspraak 'Jmoed om mee te ageeren tegen Ja- en de verhouding te helpen vertroebe- Merkwaardig genoeg k-wam Ghurchill's deeling^ op een tijdstip, dat er tus- Amerika en Japan eenige ontspanning ït te zijn ingetreden. Men hoort altlhans van felle campagnes tusschen beide mo lleden, maar integendeel wel van een Iqkheid tot hervatting van de bespre- n nu een tweejle ambassadeur uit Tor aar de Ver. Staten gaat. Van het aller- ite belang is in dit. verband de rede, ie Japansche minister-president Tojo zal uitspreken. Zal hij een tip van nxfeluier der komende gebeurtenissen in 'acific oplichten,? HDSEVELT'S actie is deze week weer meer gericht geweest tegen Europa. De rnomen stap tegen Finland, de propa- i-rede tegen Duitschland, maakte hem x>dom rijp om de Neutraliteitewet ge- rd te krijgen, zóó, dat hij zonder een ^verklaring te moeten geven, toch meer tot dusver in den oorlog kan ingrijpen" "btTvare v®'n ^ezen President verstandiger. niet op het glibberige oorlogspad iren, nu het inwendig nog lang niet ge- t daarvoor is, getuige de stakingshe- ïg, die in Amerika steeds sterker begint urden. Want dat de Ver. Staten gevaar- spel spelen kan niet tegengesproken en. Dit blijkt uit het waardige ant- .d, dat Hitier in zijn rede te Muenbhen het adres van Roosevelt gaf. Die rede Rechter van nog grooter gewicht' om de ige, waarin de Führer tot uitdrukking it, dat thans over het lot van Europa |t beslist. N welken zin duidde de ver- uk ing aan, dat Duitschland nooit zal ca- eeren en dat het laatste bataljon Duitsch bataljon zal zijn. Hitier weer- voorts de Engelsche geruchten, dat and ar vrede zou tasten, een gerucht telkens van den overkant verspreid t, zoodra ergens de strijd ten gunste Duitschland wordt beslist. Tegelijker- JBuiken dan de berichten op, dat Duitsoh- den oorlog moe is of dat er onrust be te komen in het land, in de met Duitsdh- verbonden 'landen en in de bezette ge- »n. De Volksstemming die in Roemenië jouden is over het gevoerde regeerings- doet met haar slechts jn een dui- >te procent uit te drukken aantal i"-«temmen anders zien. Trouwens, het terlijke antwoord, dat Finland op het rikaansche ultimatum den strijd tegen Unie te staken,.gegeven hééft, zal Angelsaksers wel de overtüiging bij ge- ht hebben, dat zij de situatie in Europa meer aanvoelen. Finland zet den strijd t, tot zijn veiligheid en arbeidsvrede veir- rd zijn. het moet dit doen, om.iich onbedreigde toekomst te verzekeren, oifoals Europa dit moet doen om het idland van chaos te redden* bestuur is gelegen in het feit, dat het laatste een uitvoerend orgaan vormt' van de weermacht, terwijl vde rijkscommissaris reahtstreeks las'thebber is Van den Führer en de belangen vah het rijk moet beharti gen en bekleed is rnf'et de hoogste regeerings- macht ten aanzien Van de civiele zaken. De bijzonderheid van deze regeling heeft een diepere politieke reden. Normale toestand dient hersteld. Nederland en Noorwegen behooren tot de Germaansche volkereniamilie en daarom Is het ook de wénsch en de wil van dèn Führer, in deze beide landen in zoo snel mogelijk tempo normale toe standen te herstellen en ze er toe te bren gen dat zij krachtdadig, uit eigen gewon nen inzicht medewerken aan den nieu wen opbouw van Europa- Zoo heeft de rijkscommissaris zorg te dra gen voor de beveiliging van het openbare leven in zijn geheel, maai' vooral heeft hij de geestelijke verschijnselen, voor zoovar zij uitwerking hebben op het politieke leven, te bevruchten. Wat het openbare leven in Nederland in den huidigen tijd betreft, kan worden ge zegd. dat rust en orde verzekerd zijn. De handhaving' daarvan is eckj/tr slechts een onderdeel van de taak van den rijkscom missaris. Een even groote beteekenis lA»mt toe aan de economische aanpassing van Nederland aan Midden-Europa. In het bestek van de ze economische aanpassing zijn speciaal de douanegrens en de devizengrens tusschen Duitschland en Nederland opgeheven. Spr. behandelde vervolgens de geopolitie ke problemen van bjederland en verduide lijkte in welke mate Engeland er in den loop van vele ecuwen naar heeft gestreefd de belangrijke Oceaan-poort van de Rijn Schelde-monding te beheerschen eri on'der zijn invloed te brengen. Indien het gelukt, aldus de rijkscómmisbarls. de Nederlan ders voor de gedachte van het nieuwe Eu ropa te i winnen, zouden Nwij niet alleen negen millioen buitengewoon waardevolle medewerkers aan onze zijde heben. fnaar ook een der beslissende geo-politieke stel lingen van het vasteland betrekken in het groote Europeesche gebied. (Vervolg op pag. 2.) Do strijd om Leningrad. De sneeuwval kan de activiteit der Duitscbe legers niet verminderen. Een verkennings troep ia de nabijheid der stad (Atlantie-Holiand) DE WIJZIGING VAN Dfi NEUTRALI- TEITSWET. NEW YORK, 14 Nov. (D.N.B.) De stem ming in het Huis van Afgevaardigden over de Neutraliteitswet staat uiteraard in het middelpunt der persbeschouwing. De New ïork Times verklaart in haar hoofdartik'el( dat de dag van gisteren practisch het einde van de neutraliteit der Ver. Staten betee- keht en tevens 't einde van alle leugenach tigheid, die vroeger daarmee verbonden was.. Thans heeft deze wet voorgoed afge daan. Bijdrage tot verscherping van den toestand. Volgens een Domei-bericht uit Tokio, ver klaart men in politieke kringen te Tokio, dat de wijziging der 'Amerikaansche Neu traliteitswet zal Aijdragen tot verscherping van den toestand, niet alleen op den Atlan- tischen, maar ook op den Stillen Oceana. Voor Roosevelt is een hindernis op den weg naar deelneming aan den oorlog weggeno men. Hedenavond te 18 uur spreekt me vrouw O. de Ruiter van Lankeren' Vlatthes over den zender Hilver sum II over het onderwerp: „Wat oetéekent de N.S.V.O. en wat wil dj?" Breng-de warmte van uw milddadigheid in de hulzen van uw behoeftige mede- menschen. Zoo dachten de collectrices van Winterhulp er ook over, die bij de tweede groote straatcollecte van dit seizoen den stoker niet vergaten, om hem een offertje voor zijn evennaaste te vragen (Pax-Holland-De Haan m) K Duitschland strijdt voor Europa Vluchtende Sovjettroepen bestookt HOOFDKWARTIER VAN DEN FüH- RBR,.14 NOV. Het opperbevel der weermacht deelt mede: Op de Krim staan onze troepen vlak bij Kertsj. Stad en haven liggen onder het.» gecontroleerde vuur van Duitscbe artillerie. De luchtmacht heeft kustbat- lerijen bij Senastopol door bomtreffers buiten gevecht gesteld, belangrijke mi litaire installaties in de haven vernield en twee g^óote-vrachtschepen bescba- -ddgd. Andere luchtaanvallen waren ge richt op de uit Kertsj vluchtende troe pen'. Daarbij hebben gevéohtsvliegtui gen twee transportschepen met een ge- zamenlijken inhoud vaÉr55D0 ton tot zinken gebracht. Ook ih de andere sec toren van bet. Oostelijke front werden plaatselijke successen behaald. In de wateren om Engeland hebben gevechtsvliegtuigen, die.gewapende ver kenningstochten ondernamen, ten Zui den van Lowestoft een groot koopvaar dijschip beschadigd en mét, goed gevolg werven en ravitailleeringsbedrijven van de haven Falmouth gebombardeerd.' In Noord Afrika hebl'en stuka's Brit- sche kazematstellingen bij Tobroek. ver nield. Enjtele vijandelijke vliegtuigen heb ben in het Oosten van Duitschland een gering aantal brisantbommefi laten val len. De, burgerbevolking leed verliezen aan dooden en gewonden. KAIÏKASUS BINNEN BEREIK VAN DUITSCHE LUCHTMACHT BERLIJN, 14 Nov. (D.N.Èt.) Het ge- vechtsgebied van de Duitsche luchtmacht strekt zich thans reeds uit tot het voorter rein van den Kaukasus. Zij bomhardeerde daar Tamanskaja, een kleine doch door haar ligging belangrijke plaats, die het eerste station vormt op den weg van Kertsj naar het Oosten. Tamanskaja ligt tegenover Kertsj. Bovendien w'erden Anapa en Tuaps- se gebombardeerd. Anapa is een herstel lingsoord en jiavenstad. Naast de haven ligt een vliegveld met een opleidingsschool voor bestuurders en een school voor val schermjagers. In de buurt bevindt zich "een kamp voor pantsertroepen. Tuansse is even eens havenstad en badplaats. De industrie baseert zich op de petroleumbronnen in het achterland, waarmede Tuapsse door een pe- troleumle'iding van 85 kilometer lengte is verbonden. BLAUWE ZEERIDDERS BELOOND Waardeering van Duitsche zijde. Niet alleen de directie der Zuidholland- sche Mij. tot redding van schipbreukelin gen heeft door het toekennen van onder scheidingen getoond, het moeilijke werk door de manschappen der. beide redding booten te Hoek van Holland, op Zondag 30 Oct. te waardeeren, toen bij de scheeps ramp ovor den Waterweg 23 mannen van het gebroken vi(rak tverden gered; ook de Duitsche Kriegsmarine^ blijkt het heldhaf tige gedrag van de redders niet zonder meer te laten passeeren. Naar wij vernemen is thans aan alle man schappen der beide reddingbooten „Presi dent Jan Leis" en de „President. J. v. Wierdsma" een belangrijke geldelijke be looning verstrekt. „ARK ROYAL" IN MIDDELLAND SC HE ZEE GEZONKEN. STOCKHOLM, 14 NOV., (D.N.B.): Vaa bevoegde zijde meldt de Engelsche nieuws dienst uit Londen,' dat het vliegtuigmoeder- schip Ark Royal, in de Middellandsohe Zee ten Oosten van Gibraltar is aangevallen. De Ark Royal werd getorpedeerd, maakte slag zij en is gezonken: Het werd gebruikt als escorte voor sterke konvooien in de Middel- landsche Zee. In normale gevallen kon het schip 60 tot 70 machines bergen. De beman ning bestond uit ongeveer 1600 koppen. De waterverplaatsing bedroeg ruim '22.000 ton en de snelheid> ongqveer 31 knoopen. In het Britsche bericht wordt verder gezegd, dat behalve dp Ark Royal reeds de vliegtuig moederschepen Courageous en Glotious door optreden van den vijand verloren zijn ge gaan. VLIEGTUIG VAN LITWINOF TERECHT B.ERLIJN, 14 Nov. (DNB.) Naar de Brit sche berichtendienst meldt, is te Londen het bericht ontvangen, dat het vliegtuig, waarin zich Litwinof, Steinhardt, Monckton en Reynolds bevonden, in goeden welstand is. Het vliegtuig heeft bij Pahlevi, aan de Kaspische Zee ten Noordwesten van Tehe ran, een noodlanding moeten maken. GEBRUIK VAN GROND KAN WORDEN ONTZEGD Wijziging bodemproductiewet. In de Staatscourant van 14 Nov. 1041 is verschenen een wijziging van de bo demproductiewet 1939, waardoor, het thans mogelijk is doeltreffender maat regelen te treffen tegen degenen, dié een hun krachtens deze wet gegeven voor schrift overtreden. Dé secr.-gen. van het dep. van Landbouw en Visscherij kan in dat geval n.1. den over treder het gebruik- van gronden en bedrijfs gebouwen ontzeggen en dit aan andere per sonen of instellingen toekennen, doch voor niet langer dan drie jaren, telkenmale te gen een door of vanwege voornoemden secr.- gen. met die personen of instellingen over een te komen vergoeding. ,Deze vergoeding komt. ten bate van hem, aan wien het ge bruik is" ontzegd; Laatstbedoelde blijft dan echter aansprakelijk voor alle verbintenis sen, die hij heeft aangegaan. In de staatscourant van 14 dezer is een beschikking opgenomen,-waarin de pro ductiecommissaris voor den akkerbouw en weidebouw bevoegd wordt verklaard den gebruiksgerechtigde van binnen zijn ambtsgebied gelegen grasland voor te schrijven een land of een gedeelte daar van, te scheuren en als bouwland te ge bruiken. Alléén de totuiterlijk 22 Nov. a.s. bij de rijkslandibouwconsulenten voor vrijwillige scheuring opgegeven perceelen komen voor een premie in aanmerking. Wordt onvoldoende opgegeven, dan zal verplichte scheuring worden voorbeschreven Daarvoor wordt géén premie uitge keerd. Ook zal scheuring zonder premie wor den gelast, wanneer iemand niet aan de •beloofde scheuring voldoet. Overtreders van deze voorschrifteh worden gestraft met gevangenisstraf of geldboete,* terwijl hun bovendien het gebruik van gras land, dat had moeten worden gescheurd, kah worden ontzegd. VREUGDE EN ARBEID BESTAAT EEN JAAR Feestelijke bijeenkomst in „Carree" AMSTERDAM, 14 Noy..— Op feestelijke wijze heeft „Vreugde en Arbeid" vanavond het éénjarig bestaan herdacht in „Carree" te Amsterdam, dat tot in den nok gevuld was mét een geestdriftig publiek. Bij deze gelegenheid voerde de Italiaansche opera Puccini's „Butterfly" op. Aanwezig waren o.m. general-kommissar S.chmidt, de commissaris in de provincie Noordholland, mr. A. J. Backer, de gevol machtigde van den rijkscommissaris voor de stad Amsterdam, senator dr. Böhmcker, burgemeester E. J. Voute, de wethouder voor kunstzaken, dr. J. Smit, de hoofdcommissa ris van politie, S. Tulp, de commandant van de Ordnungspolizei majoor Leissner en de commissaris voor het N.V.V. H. J. Wouden berg. MasÈn op 3.54 19 Nov. N.M. 25 Nov. E.K. variavond om 17.48 uur tot morgenochtend 9.02 uur. Maan onder 16.19 3 Dec. V.M. 11 Dec. L.K. Zondagavond om Maan 17-4*7 rtJUT Maan 5°11 tot Maandagochtend °i6d48 9.03 uur 's-GRAVENHAGE. 14 Nov. Voor het tijdvak van Zondag 16 N vember tot en met Zaterdag 22 November zijn van de daarvoor bestemde kaarten de bonnen 44 aangewezen voor het koopen van de ge bruikelijke rantsoenen brood en gebak, vleesch of vleeschwaren./melk en aardappe len. Ter verkrijging van het extra-rantsoen ^an y<i Kg. aardappelen is voor de houder» van vetkaarten bon 44-B aangewezen. Na Zaterdag 15 November zullen niet meèr geldig zijn de bonnen 43 van brood, vleesch, vleeschwaren. melk I en aardap pelen en na Donderdag 20 November de bonnen 5152 voor boter en vet. Handel in bonnen is misdadig. De straf is zwaar en ongenadig! Vergissing uitgefloten. -- Schril licht op de Britsche methode van oorlogvoeren. Het was slechts een sober bericht, dat. gis teren in ons blad heeft gestaan 'betreffende een Britschen aanval op een visschersboot uit lJmuiden. Het is niet de eerste keer dat de Britten zich meesters toonen in den aan val op weerloozen. De methode werpt een uiterst schril licht op de Britsche oorlogs voering, waal-mee Engeland zijn blokkade tegen' de burgerbevolking der bezette gebie den effectief wil maken. Hoe hét gebeurde. Dinsdagmiddag voer de 'lJmuiden 96 ter trawlervaartuit. De trawler, genaamd „Viosier", was bemand wiet elf koppén en voer geheel alleen. Omstreeks half drie het bevond zich op ongeveer 7 a 8 mijl uit de kust werd het plotseling aangevallen door drie Britsche toestellen, die zich als gie ren op een weerlooze prooi wierpen en het vaartuig met bommen en mitrail leurkogels bestookten. Enkele bommen troffen het schip, dat volkomen uiteen werd geslagen en snel zonk. Terwijl de overlevenden der bemanning in het water om hun leven worstelden, had den de Britsche piloten nog den euve len moed deze mannen met hun mi trailleurs te beschieten. Inmiddels had men den aanval vanuit de kust gesignaleerd en was ëen patrouille- vaartuig uitgevaren. Acht leden der be manning konden wórden opgepikt.. Het lijk van den jongsten boordkolt werd uit het water opgehaald, de ongèveer 50-jarige ge huwde schipper van de „Viósier" H. Wij- ker, en een matroos worden vermist. De verontwaardiging over dezen laaghar- tigen aanval is onder de IJmuidensche vis- schershevolking algemeen. Na de talrijke aanvallen, die reeds aan dezen voorafgin gen, is het haar duidelijk, dat hier geen sprake is van toeval of ongelukken, maar va,n een inferieure oorlogvoering. Deson danks blijft zij steeds opnieuw weer dé ge varen trotseeren, om het N'ederlandsche volk van voedsel te voorzien. Hot eind* van Mn sovjet-colonne, dte tevergeefs probeerde uit de omsingeling door de Duitsche troepen heen te breken. De voertuigen gingen in (Orbis-Holland)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Hollands Noorderkwartier | 1941 | | pagina 1