HOLLANDS dDAGBLAD VOOR HELDERSCHE COURANT VAN 1873 SCHAGER COURANT VAN 1855 rENTOONSTELLING „HET DUITSCHE BOEK" GEOPEND Ned. Ambulance naar Oostfront Verduister ïlng I, Redactie en administratie SCHAGEN Telef. 444 (2 lijnen) "Redactie en administratie DEN HELDER Telef. 2345 (2 lijnen) Uitgave: m N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier 86ste JAARGANG No. 11652 DE RIJKSCOMMISSARIS EN PROF. GOEDEWAAGEN SPRE-' KEN. Ben geschenk van 1090 werken aan ons volk Groote belangstelling werd Zaterdag be- xmd bij de officieele opening van de ten- Rjonstelling „Het Duitsohe boek" in de za- m*van het Mauritshuis te Den Haag. Met dén Rijkscommissaris, Rijksminister ieyss-lnquart, waren aanwezig o.a. de se- retarissen-generaal van de departementen an'volksvoorlichting en kunsten, prof. Dr. Goedewaagen en van opvoeding, weten- c'iaP en cultuurbescherming, prof. Dr. J. pn Dam, en vele andere h'ooge Nederland» :he en Duitsche autoriteiten. Commissaris-generaal Schmidt sprak een ort woord van welkom en verzocht dr. Gut- ir den dank der kameraden in Nederland willen overbrengen aan dr. Goebbels voor itgeen deze voor hen, Duitschers en Neder- 811 nders, die hier schouder aan schouder 9liaan ter bevordering van de goede samen- II orking tusschen beide volken heeft gedaan hun cultureele taak te verlichten. Tl> Prof. Dr. Goedewaagen. secr.-gen. van het llepartement van volksvoorlichting en kun- lllten, zeide in 'n rede o.a. dat tot voor kort kans klein was om een opgehitst pu- iek van lezers in de richting van eerlijk- eid en fatsoen voor te lichten. Sinds twee ar is de toestand anders. Nog vertoont zich het meerendeel der Ne- irlandsche intellectueelen in zijn allengs ereotyp geworden houding van afsluiting ifjen nieuwe vormen van maatschappij en iltuur, die groeiende zijn. Nog heeft de Ne- irlandsche intellectueel zich slechts voor sa deel kunnen ontworstelen aan die le eshouding van ziendeblindzijn. Maar an- wzijds begint toch iets van de nevel op te ekken, die te velen van ons Nederlanders ER" Inds bijna tien jaar bevangen houdt en dan jie hun levensblijheid en scheppingskracht positieven zin heeft ontnomen. Langzaam ian groeit dat deel van ons volk, dat eerlijk as'e jpet zich te rade aaat, om tot de slotsom te omen: aan de Oostzijde van ons land ge urt iets belangrijks, iets groots, ja iets ont- rwekkends. Een volksgeest is één in zijn dichters, zijn iders en zijn dehikers. En zooals straks leer en meer Nederlanders zullen beseffen, at de politieke strijd van Duitechland oor geheel Europa tegen het reeds door (letsche geduchte nihilisme is gericht, zoo uilen zij ook allengs verstaan, dat in het lerde Rijk voor geheel Europa om een ieuw-cultureel ehtos en een nieuwe cültui eele mythe wordt gestreden. Wat ons in het Derde Rijk een voorbeeld oag zijn. ia dit: dat men midden in een lorlog om het bestaan nog de kunst ver laat het boek te verbeteren en den lezer eert lezen. En als wij dan nog bedenken, at ook Nederlnad nog in den oorlog is, n.1. cte legen de macht van het nihilisme en tegen en ondergang, ook van onze Nederlandsche ultuur, dan wordt het ons duidelijk, dat iet Duitsche boek dezer dagen ook van na verwacht, dat wij zijn lezers worden, at wij ons in zijn diepte zijn oneindigheid, erdiepen. dat wij uit het Duitsche boek iet grootscbe epos der hedendaagsche ge- chiedenis lèeren aflezen. De Staatssecretaris bij het Duitsche mi- ilsterle van Volksvoorlichting, Dr. CJutterer, leed namens dr. Goebbels de verheugende nededeeling. dat de 2000 hier tentoonge stelde boeken worden aangeboden aan den ijkscommissaris om ten behoeve van het Nederlandsche volk beschikbaar te blijven. fl Red® van den rijkscommissaris. De rijkscommissaris sprak zijn oprechte irkentelijkheid uit voor minister dr. Goeb bels. omdat hij met zeer bijzondere aan dacht die geestelijke verschijnselen ook in dit land volgt. „Ik kan slechts den wensch uiten, dat hijzelf eens bij ons komt, want het zou ons ten zeerste verheugen, indien hij ook eens kennis maakte met onze Ne derlandsche vrienden", zoo zeide de rijks commissaris. Sedert de gebeurtenissen in 1840 is het aantal vrienden van het Duit sche boek toegenomen. Ik wil niet zeggen, dat er niet nog iemand kan zijn, die nog niet bevrijd is van enkele uitsluitend hu manistische roerselen en banden, die in middels dezen weg nog niet heeft gevon den. Hij is stellig niet gemakkelijk begaan baar. Voorzoover het in ons vermogen ligt dezen weg begaanbaar te maken, willen wij dat doen, en daartoe is deze tentoon stelling middel. Als men zegt dat 'de Duit- scher en vooral de nationaal-socialist pre cies de man is. die met geconcentreerde, ge organiseerde kracht de dingen' probeert te leiden, dan kan ik slechts zeggen: Dat is de nationaal-socialist ook! Ik zou allen, die meenen hier te kun-> nen spréken van hoogere geestelijke waarde in overweging willen geven, hun geluk te beproeven en het met de hoogste scheppingen der literatuur in de hand de bolsjewisten tegemoet te treden. Met trots kunnen wij ons gelukkig prijzen dat wij midden in Europa een volk hebben, dat besloten is door daar met vereende krachten op te tredep, waar het erom gaat de hoogste geestelijke waarden der mensche- lij'kfheid en der menscbheid in stand te hou den. DocJh hier willen wij ons opmaken tot een geestelijke worsteling, niet tot een gees telijke worsteling tusschen tegenstanders, maar tusschen kameraden, opdat wij hij de (uitwisseling van onze cultuur, die wij hoog achten en die wij in het bijzonder hoogach ten. als zij uit de wortels van het volk is ontsproten, opdat wij bij deze geestelijke uitwisseling de klaarheid en waarheid van menschelijkheid en menschheid bereiken, waarvoor thans de Duitsche natie zich in de waagschaal stelt, terwijl zij daarbij hun geheele bestaan op het spel zet. Hierop werd een rondgang door de ver- sohillende zalen ondernomen, tijdens wel ken de rijkscommissaris van zijn bijzondere belangstelling voor tal van tentoongestelde werken deed blijken. Deelnemers worden spoedig opgeroepen Het ligt ln de bedoeling zeer binnen kort degenen, die zich als deelnemers aan de Nederlandsche Ambulance naar bet Oostfront hebben verbonden, <9 te roepen. De voorbereidende werkzaamheden, die in verband met den grooten opzet veel tijd hebben gevergd, zijn thans zoo goed als ge ëindigd. j Daar de ambulance als versterkt veldla zaret aan het Oostfront zal worden ingezet, was het noodzakelijk rekening té houden met de jongste ervaringen, door den Duit- schen geneeskundigen dienst aan dat front opgedaan. In verband hiermede bleek een uitbrei ding van verschillende afdeelingen alsnog gewenscht, hetgeen weder op het laatste oogenblik een uitbreiding van het personeel der ambulance met zich bracht. Waar zich echter na den oproep'in de dagbladen veel meejr vrijwilligers voor de ambulance hebben gémeld dan er plaatsen beschikbaar zijn, is' het noodzakelijk uit het groote aantal der goedgekeurden een keuze te doen, zoodat werkelijk de beste krachten kunnen worden uitgezonden. JAPANSCHE PREMIER OVER DEN HUIDIGEN TOESTAND Druk van Engeland en V.S. is te weerstaan De onderhandelingen met Was hington. TOKIO. 17 Nov. (D.N.B.) In zijn rede voor het Hoogerhuis heeft de eerste mi nister, generaal Tojo, Zondag omtrent de Japansch-Amerikaansche betrekkin gen. verklaard, dat het moeilijk is, het resultaat van de Japansch-Amerikaan- scihe onderhandelingen' te voorspellen. Japan heeft bij. de voortzetting van de di plomatieke onderhandelingen met Washing ton het volgende op het oog; 1. De uitscha keling van de pogingen eener derde mo gendheid. om het program der- Chineesche regeering te verstorèn. 2. De liquidatie van vijandige acties, zooals de economische blokkade van Japan door huitenlandsche mo gendheden en het herstel van normale inter nationale economische betrekkingen. 3. De uitbreiding yaff den Europeeschen oorlog naar het Verre Oosten met alle middelen te verhinderen. Tojo verklaarde, dat het vreedzame ka rakter van het Japansche program ,in het buitenlbnd volkomen onjuist is voorgesteld. Verwijzeöde naar de ontwikkeling in Noord-Mandsjoekwo. zeide Tojo, dat'Japan zich'niet kon veroorloven de internationale ontwikkelingen, die ontstaan zijn door het uitbreken van de Duitsch-Bolsjewistischei vijandelijkheden licht op te vasten. Japan' heeft daarom alle noodige maatregelen in dit gebied genomen, welke de positie van Japan kunnen beveiligen. De oorlog in China. Generaal Tojo verklaarde voorts, dat door de. vernietigende slagen tegen het Tsjoen- kingleger en door de versterkte blokkade van de kust de tegenstand van Tsjang- kaisjek en van de communistische troepen verminderd is en clat het offensief van den vijand is verlamd, terwijl aan den anderen kant het nieuwe Nankingregime een steeds hechter basis verkrijgt. Taja deelde mede, dat Tsjoengking thans nog, ondersteund door derde mogendheden, beschikt over ongeveer twee millioen man. Overgaande tot de instelling van „re deszones" in Midden-Ciiina, verklaarde Tojo, dat vereenigde Japansch-Chinee- sche strijdkrachten onder Japansch be vel de voorwaarde voor veilige toestan den onder de regeering van Nanking vormden. Economisch gezien zijn vol doende grondstoffen, steenkool, ijzer, hout en katoen verworven om den druk van Engeland en de Ver. Staten te ega- liseeren. Uitvaart van Generaal Huntziger VICHY, 15 Nov. Tin aanwezigheid van het Fransehe staatshoofd, maarschalk Pé- tain, de Fransche regeering, een Duitsche en een Italiaansche delegatie, het geheele corps diplomatique en de hoogste vertegen wóordi- gers van de Fransche weermacht, heeft he den in Vrchy de staatsbegrafenis plaats ge vonden van den verongelukten minister van oorlog, generaal Huntziger en diens zes, te gelijk met hem om het leven gekomen mede werkers. Na afloop van den dienst in de St. Louis- kerk, droegen soldaten van leger en marine de lijkkisten onder klokgelui naar buiten, waar zij tusschen t'wee eeretribunes werden opgesteld. De plv. minister-president, admi raal Darlan, hield een korte rede. Vervolgens vond een parade plaats en wer den de lijkkisten op affuiten geplaatst. Te vens werd een boodschap van maarschalk Pétain aan het volk voorgelezen, waarih de verriohtingen van generaal Huntziger en de met hem om het leven gekomenen naar vo ren werden gebracht. f Daitscbland strijdt voor Europa Fort bij Sebastopol genomen Nachtelijk zeegevecht in het Kanaal Zware verliezen van de Sov jet-luchtmacht. BERLIJN, 16 Nov. Het op perbevel der weermacht deelt mede: Bij den aanval op Sebastopol hebben Duitsche troepen een zeer versterkt en taai verde digd fort genomen. De lncht- macht steunde de operaties bij Sebastopol en Kertsj door aan vallen op versterkingen, sche pen en havenwerken. Een bolsjewistische kanonneerboot en twee troepentransportsche pen werden door bommen ge troffen. Bij Tichwin werden alleen door twee compagnieën pioniers 113 stellingen geno men. In de wateren om Engeland heeft de luchtmacht bij de Faroer en ten Oosten van Peterhead twee vijan- delijkè koopvaardijschepen met een gezamenlijken inhoud van 7000 ton tot zinken gebracht en twee andere groote schepen zwaar beschadigd. Gevechtsvliegtuigen hebben overdag bomtreffers van 'zwaar kaliber geplaatst op een hoogoven bij Middlesborough. In den afgeloopen nacht zijn luchtaan vallen gedaan op havenwerken aan de oost- en zuidwestkust van En geland. Bij een nachtelijk gevecht tusschen Duitsche patrouillestrijd krachten en Britsche motortorpe- dobooten in het Kanaal is een vijandelijke motortorpedoboot tot zinken gebracht. Waarschijnlijk Ns nog een tweede ondergegaan. De Duitsche strijdkrachten leden geen verliezen.' In Noord-Afrika hebben Duit sche gevechtsvliegtuigen met suc ces kazematstellingen bij Tobroek en een Britsch vliegveld in de oase Dzjaraboeb gebombardeerd. Zwakke afdeelingen vijandelijke 'vliegtuigen hebben in den afgeloo pen nacht zonder succes aanvallen gedaan op het kustgebied van Noordwest-Duitschland. Een Brit sche bommenwerper werd neerge schoten. In de laatste weken heeft de Duitsche luchtmacht opnieuw groote successen behaald in den strijd tegen de Sowjet-luchtmacht. Van 1 October tot 8 November ver loren de bolsjewisten in totaal 2174 vliegtuigen, waarvan 1293 bij luchtgevechten en 412 door afweer geschut. De rest werd op den grond vernietigd. In dezelfde pe riode gingen aan het Oostelijk front 183 Duitsche vliegtuigen ver loren." LEVENSLANG VOOR BONNENVERVALSCHINGJ Anderen kregen langdurigen dwang arbeid. VICHY, 15 NOV. (D.N.B.) Voor de eer ste maal sin de de uitvaardiging van de ver scherpte strafbepalingen tegen vervalschers van distributiekaarten, heeft de Fransche rechter zich bezig gehouden met de berech ting van een bendfe, die in de omgeving van Marseille groote hoeveelheden distributiebons in omloop had gebracht. Het efhd van dit proces was dat twee beklaagden veroordeeld werden tot levenslangen dwang arbeid, twee andere tot tien jaar ge vangenis. MAANDAG 17 NÖVEMBER 1941 Maan Maan 6°33 vanavond om 19nov. 17.46 uur 3Dec N.M. tot morgenochtend v.M. 25Nov. o AC 11 Dec EK. 9.05 uur. L.K. Hoog 'm de boomen staat de waar nemer van de Duitsche batterij, om de uitwerking van het artillerievuur te observeerén (Or bis-Holland) EXTRA BERICHT VAN HET DUITSCHE OPPERBEVEL Formatie Britsche oorlogsschepen aangevallen VLIEGTUIGMOEDERSÓHIP „ARK-ROYAL" BEZONKEN. Slagschip en andere eenheden zwaar beschadigd. Naar in een extra-bericht bekend is ge maakt heeft de Duitsche marine eén nieuw groot succes verworven. Duikbooten hebben in het Westen van de Middellandsche Zee een formatie Britsche oorlogsschepen aange vallen. Daarbij brachten twee duikbooten o.L v. de luitenants-kapitein Reschke en Guggenberger het vliegtuigmoederschip „Ark Royal" tot zinken en werd het slagschip „Malaya*' zoo zwaar beschadigd, dat het de haven van Gibraltar moest worden binnen gesleept. Andere Britsche eenheden kregen torpedotreffens. Het vliegtuigmoederschap „Ark Royal" was reeds op 26 Sept." 1939 bij een luchtaanval zwaar besohadigd. Na her steld .te zijn was hij echter weer in dienst gesteld. De Britsche admiraliteit heeft? dit verlies toegegeven. De ondergang van de „Ark Royal". Volgens berichten uit Gibraltar zijn de meeste watervliegtuigen, die zich aan boord fan de „Ark Royal" bevonden, met het schip gezonken. Slechts eenige toestellen konden gered worden. Het slagschap „Malaya" werd door een torpedo getroffen, toen de „Ark Royal" reeds zinkende was. Het. slagschip werd evenals de „Ark Royal" beschermd door een reeks torpedojagers en bewakingsvaartuigen, die voortdurend^ dieptebommen uitwierpen, het-, geen de Duitsche duikbooten niet kon be- lettën haar aanval te doen. Studentenfront bestaat een jaar Rede van Prof* van Genechten. Te Utrecht is op glorievolle wijze het een jarig bestaan van het studentenfront her dacht. Pi;of. van Genechten heeft een rede gehouden over het onderwerp „Een jong Ne derland in een jong Europa". In deze rede stelde spr. in het licht dat de studentende jeugd vroeger geen richtsnoer had en de hoogescholen fabrieken waren voor het be halen van diploma's. Leiden, het nest dat thans wordt uitgebrand, was de academie van de verpolitiekte wetenschap.' Thans wordt volksch opgetreden, de nieuwe stu dent zal zijn die solijaat van de toekomst. Vervolgens kwam prof. van Genechten te spreken over de rechtszaak in Rotterdam, waar de officier van justitie in de bekende zaak tegen de Woerdensohe vroedvrouw voor den vrederechter zeide in strijd met zijn geweten te komen, indien hij tegen de-~ ze verdachte alhoewel zij schandelijke woorden gebezigd had gevangenisstraf zou eischen, en dat op het motief, dat een besloten gezelschap van 4 personen niet openbaar genoemd mag worden. Er kan, aldus spr., in deze zaak slechts sprake zijn van een juridisch meeningsver- sdhil. Doch ook hier is evenals dit aan de hoogesdhoöl te Leiden het geval was. de po litiek misbruikt. In werkelijkheid maakte deze officier van justitie politieke tftopa- ganda. Het is hem, aldus spr., slecht beko men. Aan het slot yan den lanadag sprak Ir. A. A. Mussert. In het kort schetste spr., welke plaats Nederland in het nieuwe Europa zat gaan innemen. Een plaats, aldus spr., zoo hecht verankerd, dat het bestaan van ons land voor honderden jaren yerzekerd is. Spr. besloot zijn slotwoord met een beroep op de leden van het studentenfront om hem te helpen in den strijd om ons volk te winnen voor de nieuwe gedachte. chaatsensport Startkaarten tegen lagen prgs EEN GULDEN IN PLAATS VAN DRIE GULDEN. In Hrasnapolsky te Amsterdam vergader de Zaterdag de Nederlandsche Schaatsen- rijdersbond onder presidium van Mr. C. P. Eecen te. Oudkarspel. Het voornaamste agen dapunt was de behandeling van het te wij zigen wedstrijdreglement, waarin het be stuur voorstelt de verscherpte bepalingen van het zuiver amateurisme door den in ternationalen bond ingevoerd in vólle om vang over te nemen. Speciaal de afgevaar digden uit Hollands Noorderkwartier kant ten zich scherp tegen de irivoering van start kaarten f3.per persoon. Zij smaakten de voldoening dat het bestuur een voorstel overnam de kosten van een startkaart voor het betreffende seizoen op eep gulden te stellen en de kaart gratis beschikbaar te stellen voor donateurs-rijders. Het volledige verslag van de vergadering vindt men op de sportpagina. Winterhulp gesaboteerd BURGEMEESTER VAN DELFT GRIJPT IN. Öp een gisteren te eDlft gehouden stamp potmaaltijd ten bate van Winterhulp Neder land, heeft de burgemeester de heer F. W. van Vloten gewesten op de sabotage van het winterhulp werk zelfs door hooge gemeen te-ambtenaren en de volgende verklaring afgelegd: „Ik verklaar op dit oogenblik, dat ieder die in dienst is der gemeente Delft of leve» ringen verrioht aan deze gemeente, uitge sloten zal zijn, indien zijn naam niet voor komt op de lijsten van Winterhulp Neder land. Deze' regeling gaat heden in, doch de betrokkenen hebben veertien dagen de gele genheid hun fout te herstellen'.' Eenigen tijd geleden heeft ook de burge meester van Sneek een soortgelijke verkla ring afgelegd. Tante Pos had geen haast Prentbriefkaart bleef elf jaar onderweg. Dezer dagen ontving de heer Ra venhorst te IJsselmuiden een prentbriefkaart uit Leiden, welke volgens het stempel, 31 December 1930 gepost, was. De kaart was dus bijna elf jaren onderweg. Dat ze toch haar bestemming bereikt heeft is een dier ondoorgrondelijke beschikkingen van Tante Pos. Wieringer rijwieldief gegrepen Driewieldekar vol onderdeelen in beslag genomen. Nog meer op zijn kerfstok? De marechaussée deed Vrijdagmorgen eert inval in de woning van zekeren v. B. aan den Slingerweg te Wieringen, daar er zekere aanwijzingen waren, dat deze persoon be trokken zou zijn bij de in den laatsten tijd aldaar herhaaldelijk gepleegde diefstallen, voornamelijk van rijwielen en. In een schuur nabij de woning van v. B. ..vond men een groot aantal voorwerpen, van diefstal afkomstig. Een driewielige kar, vol geladen met rijwielen, rijwielonderdeej^n, frame's, rijwielbanden, een autoband, etc., werd door de politie als buit meegevoerd, terwijl v. B. werd ingesloten. Inmiddels heeft 'deze reeds ten deele be kend. Het gestolcne werd door hem verhang deld en hij maakte voor rijwielbanden een goeden prijs. Ongetwijfeld zullen vele dor diefstallen, waarvan de politie den laatsten tijd herhaaldelijk moest kennis nemen, thans'i tot klaarheid kunnen worden gebracht. Bij den inval werd terloopt ook eens ge ïnformeerd of v. B. gerechtigd was het var ken van pl.m. 200 pond. dat. zich in een hok achter de woning bevond, te hóuden Dit bleek niet het geval te zijn. Ook dit dier was gestolen en ongetwijfeld voorbestemd den frau-duleuzen slachtdood te vinden. Met de arrestatie van v. B. is^een goede vangst gedaan. De volle omvang van zijn praktijken is nog niet bekend, doch onge twijfeld zal er wel het een en ander aan het licht komen, terwijl ook zij, die zich op een of andere wijze met hem hebben ingela ten, verantwoordelijk zullen kunnen worden gesteld voor hun onrechtmatige handelwijze. „MEVROUW IS NIET THUIS". 'S-GRAVENHAGE, 17 Nov. Het politiek weekpraatje van Max Blokzijl, dat hij van 19.4520.uur over den zender Hilversum II houdt, heeft tot titel: „Mevrouw is niet thuis",

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Hollands Noorderkwartier | 1941 | | pagina 1