HOLLANDS -DAGBLAD VOOR "V T HELDERSCHE COURANT VAN 1873 SCHAGER COURANT VAN 1855 AMERIKAANSCHE VOLK WENSCHT GEEN OORLOG Ifat zijn Roosevelt's tdoelingen 1 Rede van Quisling Verduister KERTSJ IN DUITSCH BEZIT TEGEN HET KAPITALISME PROVINCIECOMMISSARIS VAN UTRECHT BRAND IN „'t KALFJE" afg afg( af? afg afg; afg afg. Redactie en administratie SCHAGEN Telef. 444 (2 lijnen) Redactie en administratie DEN HELDER Telef. 2345 (2 Hjnen) Uitgave: N.V. Uitg, Mij. Hollands Noorderkwartier -r-TnWAARIN OPGENOMEN HH 86ste JAARGANG No. 11653 DINSDAG 18 NOVEMBER 1941 Amerikaansche militairen in Noord-letland. a(' BMJJN, tT Nor. (ANP.) Door de (odecteekeoing mn Rooeevelt treedt ha af? éen de wijziging van de Amerikaansche afg aeutraliteitswet in werking. De psycho- a'' «fcot» uitwerking van dit gebeuren a, 'echt men hier gering, vooral wegens de a ai kleine meerderheid nog niet de helft i het aantal afgevaardigden waar- stede de wijziging haar beslag kroeg. Men kon geen duidelijker bewijs verlan- i van het feit, dat de meerderheid van i Ameri-kaansche volk buiten den oor- log weneeht te blijven. «t de materieele zijde van de kwestie be- gi, gelooft men hier wel, dat Washington iteu; v jjjn gewoonte nog, een of andere arg- ögheki achter de hand heeft: men denkt "igi arbij b.v. aan Noord-Ier land, waar sinds luimen tijd als burgers vecmomde Ame- eejx laansche militairen zijn ontscheept. Ver- rij de; wdelijk wil men ook daar een 'marineba- -jgll vestigen, evenals op IJsland. Interessant 'hij bet in dit verband te vernemen, dat vaq- i Amerika 10.000 recruten naar Reykjavik gezonden, recruten, die daar voor drie ir gestationneerd zullen worden. Aan sche- ral men evenwel geen grooter aantal in *vaart kunnen brengen dan tot dusver Ier Pamameesche vlag voer. Het eenige, It gebeuren zal, is het veranderen van de H-n"3Snameescihe in de Amerikaansche vlag en Ibet 'bewapenen dier koopvaarders, waar gen de onlangs verwijderde president van i naroa zich verzette. De drie néeuwe sche- n, welke wekelijks de Amerikaansche wer- ,er b heeten te verlaten, maken hier al evên- veel indruk. „Men moest eens weten, 1 duikibooten wij hier iedere week uren." Alleen zal men aan den overkant den Oceaan van nu af over meer matro- kunnen beschikken, nl. over de mili- i der V. S., die nu tegen den wil hun- ouder»,zustertj en verloofden den dood moeten trotseeren, en waarschijnlijk Am vo oet 5 VÖj leid rij dn ook tegen hun eigen wilIn het algemeen kan men aldus zeggen, dat men hier ook van materieele zijde de gevolgen der Amerikaan sche wetswijziging niet al te hoog aanslaat Een rapport. De Londensche vertegenwoordiger van het Zweedsche blad Social Demokraten, die be kend staat als uitgesproken pro-Engelsch en die van een reas door Amerika is terugge keerd, schrijft letterlijk het volgende: Roosevelt heeft zich eerst verzekerd Van de productie, voordat hij zich tot de open bare meening richtte. Met het grootkapitaal en de groote industrieën achter zich diende Roosevelt bij de regeering de wet tot hulp verlening aan Engeland'in. Niemand kon gelodven, dat alle fabrieken, die voor den bouw van vliegtuigen, tanks en wapens voor Engeland waren gebouwd of verbouwd, plot seling weer ingeschakeld zouden worden in een vreedzame pro'ductie van auto's enz en wel daarom niet, omdat Churchill plotseling Stal in als wapenbroeder kreeg. Thans treedt de Amerikaansche minister van Buitenl. Za ken, Huil, op als agent van Stalin tegenover Finlanid.Het motief hiervoor wordt ook in alle gewenschte duidelijkheid geleverd. „On ze leveranties van oorlogsmateriaal via den Moerm^nsk-spoorweg mogen niet gestaakt worden. in Jengelende .pessimisten tont akh iets vooratetien, dat erger ks ni ao een jengelende pessimist? Zoo iemand, niet ophoudt met zaniken en.zeuren, een of een vrouw, die met een soort wel- ut overal de schaduwzijde van zoekt en u idereen verveelt met de meest trieste voor- aüingen en veronderstellingen. Stekelige Mnerkingen, laatdunkende grijnslachjes, "1f»romgelijk'te eohouderfbe wegingen, allee e,»et meehelpen den somberen toestand en enhoptge toekomst te demonstjeeren. Landgenoot, kunt u rlch voorstellen, be rijpt u nu, dat een groot gedeelte van oc£ cft een diepe minachting koestert voor dit t-Nederlanders', temeer daar er du&zen- fltnke kerels zijn, die met de wapenen de vuist, .een betere toekomst voor ons d en volk, ginds in het oosten, veroveren? Deze jengelende pessimisten, ze z#n een ide voor een volk, dat duizenden dap- vertegeiiwoordigers heeft aan het Oost- it. En gij landgenoot, die nog twfjfedt aan 3 zijde uw plaats is, vindt gij het aoo lijk uw keuze te doen? Neen, uw plaats is niet bij die troep jen- reeÜjWende pessimisten, uw plaats is in de gele- area van ons legioen, waar u schouder aan chouder met de strijders voor het nieuwe Jwopa u<w plicht zult doen voor volk en aderland. Meldt u aan bij het vrijwilligerslegioen. Ne erland. Koninginnegracht 22 te 'a-Graven de. TEN t. GEN ïpor- ER i gaat tarwi «I at. R el ge- inder. Ierse: 18 Z'I larorc Djf we loor 'ji e niet i P* ?d). DE VERHOUDING AMERIKA-JAPAN koeroesoe bij hull en ROOEEVELT. WASHINGTON, 17 Not. (D.N.B.) De speciale Japansche ambassadeur Koeroesoe heeft vandaag met den minister van Buiten- landsche Zaken, Huil, een onderhoud ge had, dat ongeveer 25 minuten heeft geduurd. Na dit onderhoud heeft hij vergezeld van Huil een bezoek gebracht aan president Roosevelt. Naar verluidt, heeft Koeroesoe een uitvoe rige uiteenzetting van den minister van buitenlandsche zaken, Togo, fneegebrac/ht, betreffende de voorwaarden voor een Ame- rikaansch-Japansche overeenstemming. De Japansche politiek. In antwoord op een interpellatie van den woordvoerder van het Lagerhuis verklaarde minister-president Tojo, dat de fundamen- teele politiek der regeering duidelijk uiteen gezet is en overigens overeenstemt met de wenschen van den. woordvoerder en van het Lagerhuis. Ook ik, zoo verklaarde Tojo, ben gekant tegen iedere geheime politiek en ik zal alles doen om de natie te allen tijde 'in te lichten over de ontwikkeling van den toestand, voor zoover hierdoor niet de uit voering van diplomatieke of militaire maat regelen benadeeld wordt. Het Lagerhuis heeft eenstemmig het voor stel der regeering inzake het aanvullende begrootingsontwerp voor buitengewone mili taire uitgayen ten bedrage van 3.8 milliard goedgekeurd. 0 OSLO, 17 Nov. (DNB.) ki Trondhjem heeft een groote bijeenkomst plaats gevon den van de Nasional Samling tijdens welke verscheidene Noorsohe 4ninisterS het woord hebben gevoerd. Vidkun Quisling gaf een schildering van de samenhang tusschen de Engelsóhe „ver deel- en heersoh"politiek, het bolsjewisme en het naar oorlog drijvende internationale Jodendom. De Nasjonal Samlung heeft de waarde van de wetten van den tegenwoor- digen tijd ingezien. Zij brengt den levenswil van het Noorsche volk tot uitdrukking en werkt met eerlijken wil aan de vorming van rijn toekomst. RffkteommlMarU dr. Wi MajirHthuk te Dee Haag de ten- toonzetting .Het DeWiche Boek officieel geopend. - V.Ln^.t dr. ScyM U%Qu»r*S prof. dr. T. Óoedewagon. tocretert^goneraal van kot Departement van Volks voorlichting en Kunsten; Oberregierungsrat dr. Hftvel en commissaris-generaal Schmidt tijdens de rondgang (Polygoon-ZeijlemakerJ Maan op 7.55 19 Nov. N.M. 25 Nov. E.K. vaiiavond om 17.45 uur tot morgenochtend 9.05 uur. Maan onder 17.54 3 Dec. V.M. 11 Dec L.K. .Barnsteen, het goud van de zee". Pr.der dezen titel wordt Vrijdag in het Rijksmuseum te Amsterdam een tentoonstelling van barnsteen geopend. Hierboven het model van aen oud Danziger Hanse- schip, dateerend uit 1600. De lengte van dit barnsteenen kunstwerk is 120 cM. Het werd te Konigsberg In den tijd van drie jaar Vervaardigd en zijn waarde bedraagt ongeyeer 30.000 R.M, (Pax-Holland-Rijkscommissariaat) f Dmtschland strijde voor Europa Meer dan 100.000 krijgsgevangenen gemaakt HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜH- RER, 17 Nov. Het opperbevel der weermacht deelt mede: Zooals reeds in een extra bericht is medegedeeld, hebben Duitsche en Roe- meensche troepen gisteren na hevigen strijd de belangrijke havenstad Kertsj genomen. Het Oostelijke deel van het schiereiland De Krini bevindt zich thans geheel in onze handen. Het aan tal gevangenen, gemaakt bijde door- braaks- en achtervolgingsgevechten op De Krim is intusschen gestegen tot 101.600. Buiten de zware verliezen in den strijd te land heeft de vijand door luchtaanvallen groote verliezen gele den bij een poging, zijn troepen over de zeeëngte van Kertsj in veiligheid te brengen. Sterke afdeelingen gevechts- en jacht- vliegers hebben geslaagde aanvallen gedaan op bolsjewistische troepencon centraties en transportcolonnes, alsme de op vliegvelden en spoorwegen in het gebied om Moskou en Wologda. Moskou en Leningrad zijn in den afge- loopen nacht gebombardeerd. In de wateren om Engeland hebben gevechtsvliegtuigen overdag een klein koopvaardijschip tot zinken gebracht. Een vrachtschip van middelbare groot- 'te werd door bomtreffers beschadigd. Bij den aanval van Duitsche gevechts vliegtuigen op een Britsche luchtbasis in de oase Djaraboeb. waarvan het weermachtbericfat van gisteren melding maakte, is een groot aantal vijandelij ke vliegtuigen, waaronder ook meermo- torige bommenwerpers, op den grond vernield. Bij luchtgevechten in Noord- Afrika zijn twee Britsche bommenwer pers en twee jagers neergeschoten, zon der eigen verliezen." ADMIRAAL HORTHT HERSTELD. Soldaten van O.-front toegespro- BOEDAPEST. 17 Nov. (D.N.B.) Ter ge legenheid van den terugkeer van een Hon- gaarsche cavaleriebrigade van het Oostelijk front in haar garnizoensstad heeft rijksbe stuurder Horthy een rede gehouden voor de soldaten van het oostelijk, front. Aanwezig waren daarbij, mihister-president, von Bar- dossy, de minister van oorlog, de chef van den Hongdarschen generalen staf en talrij ke militaire en politieke persoonlijkheden De zoo juist van zijn ziekte herstellende rijksbestuurdei' herinnerde aan den dag. waarop hij den Hongaarschen troepen het bevel gaf voor den opijiarsch over de Kar- pathen. De Hongaarsche soldaat, zoo zeide hij, heeft in het door hem bezette gebied de orde bewaard. Met eigen oogen heeft iedere Hongaarsche soldaat gezien hoe ernstig de materieele en moreele schade is,, die de bolsjewistische overheersching heeft aange richt. Indien alle cultuurvolken al' datgene zouden zien, wat u vergund is te zien, zoo riep de rijksbestuurder uit, dan zou men lee- ren begrijpen, dat de wereld grooten dank en bewondering is verschuldigd aan de Duit sche weermacht, daar deze het grootste deel heeft overgenomen van de bloedige en zware taak de menschheid te bevrijden van het bolsjewistische gevaar en de schand vlek van. Europa." MET DUITSCHLAND geïnstalleerd Drukbezochte plechtigheid in het Gouvernementshuis UTRECHT, 17 Nov. In de Statenzaal van het gouvernementsgebouw hier ter ste de heeft onder zeer groote belangstelling de installatie plaats gehad van den nieuwen commissaris in de provincie Utrecht, den heer W. B. En g e 1 b r e ch t, als opvolger van den vorigen commissaris ir. F. E. Mül- ler. Direct nadat de nieuwe commissaris zijn plaats had ingenomen, sprak hij o.m. als volgt: Het zal U allen vermoedelijk reeds bekend zijn, dat ik een loopbaan heb gevolgd, waar door ik ons land in den vreemde neb kun nen dienen. Aan mijn laatste buitenlandsche zending naar Polen is in 1933- een einde ge komen toen in verband met de crisis en de noodzakelijke bezuiniging op de begrooting van buitenlandsche zaken o.m. mijn post als gezant te Warschau werd opgeheven. Ik acht Aet een groot voorrecht thans tot opvolger te zijn benoemd van ir. Muller, wiens nationaal-socialistische levensbeschou wing ook de mijne is. De uitvoering van mijn taak moet er op gericht zijn leiding te geven om alle bron nen van energie, die in het, volk en den lbodem van dit gewest aanwezig zijn, aan te boren en .tot krachtige ontplooiing te bren gen. Ik hoop daarbij te mogen rekenen op uw aller medewerking en verklaar gaarne, dat het van mijn kant aan niets zal ontbreken om die samenwerking in het belang van deze provincie en van haar ingezetenen zoo aan genaam als mogelijk te maken. Van alle burgemeesters en provinciale ambtenèren verwacht ik daarbij een uiterst correcte houding tegenover de bezettende overheid. Ik koester de vaste overtuiging, dat na afloop van dezen oorlog de tijd zal komen, waarin alle volkeren van goeden wille zul len kunnen samenwerken ter bereiking van een nieuwe Europecsche ordening. Dat ook wij Nederlanders tot die samenwerking ons deel zullen mogen bijdragen, is onze pacht. Dat wij daarbij onze eigen taal, onze eigen cultuur en onze eigen zeden zullen mogen behouden, aóht ik niet aan twijfel onderhe vig. Te bevorderen, dat ons volk vrij en zelf bewust zijn intrede doet in het nieuwe Eu ropa is de roeping der N.S.B. en dat moet ook* de roeping worden van het geheele Ne- derlandsche volk. In het bijzonder wil ik in dit verband nog een woord richten tot mijn kameraden, van wier idealistische gezindheid ik overtuigd ben en op wier medewerking ik va^k een beroep zal- doen. Tenslotte dank ik allen voor hun komst aldus spr. en spreek den wenseh uit, dat onze eerste kennismaking moge leiden tot wederzijdsch Vertrouwen en begrijpen en tot gezamenlijken inzet van al onze krachten in dienst der gemeenschap. Onder de vele aanwezigen merkten wij ö.m. op de Beauftragte van den Rijkscom missaris in de provincie Utrecht, dr. Som- mer, den ortscommandant majoor Creutzin- ger, den social-referent Brandes, den presse- referent Eilers, en kreisinspecteur der N.S. DA.P. prof. Noeschulz, den burgemeester van Rotterdam ir. Muller, den plv. leider der N.S.B. Van Geelkerken, den burgemeester van Utrecht mr. dr. G. A. W. ter Pelkwijk, den hoofdcommissaris van politie Schuitema ker, den secr-gen. van het hoofdkwartier van de N.S.B. ir. Huyj?en, den waarn. comman dant der W.A. van 't Hof, 'en vele anderen: Na het uitspreken van de rede, stelde de waarn. griffier mr. Kroon de burgemeesters uit de provincie Utrecht aan den nieuwen commissaris voor, waarna in de receptiezaal van Paushuize een drukbezochte receptie plaats vond. 9 WINKELSLUITING OP MAANDAGOCHTEND In. de vergadering van. den „Centrale Be- stuurdersraad van den Neutralen Amster- daimschen Middenstand" welke o. 1. v. den heer J. J. Korff werd gehouden, kwam o.m. aan de orde de mogelijkheid om tot een sluiting der winkels op Maandagmorgen te komen. De vertegenwoordigers der verschillende ■branches gevoelden voor deze sluiting, eens deels uit een oogpunt van brandstofbespa ring. anderdeels om het personeel in aan- sluitir op den Zondag een vrijen ochtend te geven. Aangevoerd werd bovendien, dat de win keliers, die veel distributie-administratie hebben, een vrijen' ochtend best kunnen g£ bruiken. Slechts voor abkkers en, voor melk slijters werden er in een Maandagochtend- sluiting moeilijkheden gezien. De Amstqrdamsche Middenstands Centrale en de Amsterdamsche Kamer van Koop handel en Fabrieken hebben bereids aan dacht aan deze zaak geschonken. Ook ten departemente, alsmede bij de landelijke bonden wordt een en ander nader onder de 'oogen gezien. Meegedeeld Werd, dat winkeliers, <fie ver plicht zijn. hun winkels gedurende de dute* ternis open te houden, hiervan dispensatie kunnen vragen. Handel* in bonnen is misdadig. De straf is zwaar en ongenadig! Gisternacht omstreeks drie uur is brand uitgebroken in de bekende uitspanning ,,'t Kalfje" aan den Amsteldijk bh* de Kalf jeslaan te Amsterdam. De brand ontstond in de gelijkvloers ge legen buffetkamer tengevolge van hitte-uit- straling van een kachelpijp in de houten schouw. Het vuur greep snel om zich heen en plantte zich voort door het trappenhuis naar de tweede verdieping, waar de zolder ruimte is. De zaal op de eerste verdieping bleef voor de vlammen gespaard. Onmiddellijk rukte de brandweer uit met een motorspuit en een 'ladderwagen van de hoofdkazerne aan de Achtergracht, terwijl ook een motorspuit van de post Amstelyeen- scheweg werd gerequireerd. Onder .leiding van brandmeester^ Schumacher werd met #vijf stralen de strijd tegen het vuur onder nomen en oin circa vier uur was men reeds de brand meester. Het nablusschen vorder de echter nog geruimen tijd. De zolderverdieping, en de buffetkamer brandden grootendéels uit, de zaal en de eerste verdieping kreeg schade door water en rook. GEWICHTEN YAN ZINKLEGEERING. In de staatscourant is opgenomen een be sluit van den secr.-gen. van het dep. §a.u Handel, Nijverheid en Scheepvaart, waarbij wordt 'bepaald, dat met ingang van heden.' tot nader vast te stellen tijdstip de gewich ten van 25, 20, 10, 5, 2 en 1 kilogram, 500, 200 en 100 gram in plaats van geelkoper vervaardigd mogen zijn van zinklegeeringen' van voldoende vastheid en hardheid. VERGIFTIGDE ROGGE GESTOLEN. De burgemeester van Nieuwer Amstel maakt bekend, dat tuasohen Zaterdagnamid dag vijf uur j.1. en 'gistermorgen uit een schuur aan de Bleekerkade te Nieuwer-Am- stel, een H.L. zaairogge is ontvreemd. Deze rogge is vergiftigd. Dengenen, die de rogge ontvreemdden, of daarvan gekregen of gekocht hebben, wor den dringend* aangeraden daarvan niet te eten. CLANDESTIENE AARDAPPELHANDEL. Bedrijf een jaar gesloten. 'S-GRAVENHAGE, 17 November. Een handelaar in aardappelen te Tilburg, die 6100 kg. aardappelen had gekocht tegen 11 cent per kilo zonder distributiebescheiden te" hebben afgegeven en deze weder aan consu menten had verkócht tegen 14 en 15 cent per kilo zonder, bonnen te hebben ingenomen, heeft moeten ondervinden, dat het econo misch sanctiebesluit zwaardere straffen mo" gelijk maakt dan voorheen konden worden opgelegd. Was de boete van f2.000.waar toe hij zich zag veroordeeld, al niet gering te noemen, de bijkomende straffen die de economische rechter krachtens genoemd be sluit over hem uitsprak, mogen- zeker af schrikkend werken op allen, die den. lust tot frauduleuze handelingen in zich voelen op komen. De rechter legdë n.1. bij het vonnis het bedrijf van den man stil voor den duur' van één jaar en verbood heni voor gelijken duur zijn beroep uit, te oefenen. WAPENRUSTING VAN GUSTAAF ADOLF GEVONDEN. STOCKHOLM, 17 Nov. (ANP.) Een cul tuurhistorische vondst van den eersten rang is gedaan in de Domkerk van Straenignaes, waar een Zweedsche geleerde na eindelooze nasporinsen de vergulde wapenrusting van koning Güstaaf Adolf heeft gevonden. Deze wapenrusting die de groote Zweedsche ko ning bij tournooien droeg, is in 1630 te Ar- boga gesmeed. r t -

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Hollands Noorderkwartier | 1941 | | pagina 1