HOLLANDS DAGBLAD VOOR V.S. STREVEN NAAR WERELDHEERSCHAPPIJ ITALIË HERDENKT DE SANCT1ËS SEBASTOPOL ONDER BOMMENHAGEL Verduister 17.43 uur 9.07 uur. Kerstpakken naar het Oostfront Brandstof voor kamerverhuurders Redactie en administratie SCHAGEN Telef. 444 (2 lijnen) Redactie en administratie DEN HELDER Telef. 2345 (2 ljjnen) Uitgave: N.V. Uitg. MU. Hollands Noorderkwartier 86ste JAARGANG No. 11654 WOENSDAG 19 NOVEMBER 1941 De besprekingen in Washington Resolutie in het Japansche par lement TOKIO, 18 Nov. (D.N.B.) Het parlement heeft de door verschillende fracties inge diende resolutie, waarin de regeering wordt uitgenoodigd zonder aarzelen de vastgestel de nationale politiek ten uitvoer te leggen, eenstemmig goedgekeurd. In deze resolutie wordt onder meer ge zegd, dat de grootste belemmering voor een oplossing van het Chineesche conflict be- gtaat in de handelingen van vijandige lan den onder leiding van de V.S. „Het is duidelijk", aldus de resolutie, „dat de stuwende kracht achter het. conflict tus schen de spilmogendheden en de volken van Engeland, Amerika en de Sowjet-Unie het gtreven der V. S. naar de wereldheer schappij is." Na het huis van afgevaardigden heeft ook do senaat vandaag eenstemmig de aanvul lende militaire begrooting ten bedrage van 3,8 milliard yen goedgekeurd. Weinig optimisme. WASHINGTON, 18 Nov. (D.N.B.) De be sprekingen tusschen Roosevelt, den Japan- schen ambassadeur Nomoera. en den spe dalen Japanschen afgezant, Koeroesoe, heb ben gisteren een uur en tien minuten ge duurd. Huil heeft na het onderhoud ben overstaan van de pers verklaard, dat het slechts een voorloopig onderhoud was. Op de vraag, of Koeroesoe een boodschap van den Japanschen premier had medege bracht, verklaarde Huil, dat zoolang het sta dium van de eigenlijke discussie nog niet bereikt was, een dergelijke vraag niet kon worden behandeld. De Washingtonsche correspondent van de New York Sun meldt, dat de onderhandelin gen tusschen de Ver. St. en Japan in een oritieke atmosfeer worden gehouden en dat weinig optimisme aanwezig is ten aanzien van het resultaat. De Ver. St. en de Brit- sche regeering hebben Tsjang Kai Sjek de verzekering gegeven, dat gèenerlei accoord zou worden aangegaan, waarin de belangen van China niet volkomen gewaarborgd zou den zijn. De Engelsche pers toont groote belang stelling voor de aanwezigheid van den spe- cialen Japanschen afgzant in Washington. De Times betreurt, dat uit de jongste rede van den Japanschen minister van buiten- landsche zaken niet blijkt, welke voorstellen Koeroesoe heeft medegebracht om de span ning in den Stillen Oceaan op te heffen. Togo over de opdracht aan Koeroesoe. De Japansche minister van buitenland- sche zaken. Togo, heeft in het Lagerhuis ver klaard, dat Koeroesoe, de pas benoemde bij zondere ambassadeur te Washington, geen nieuwe instructies van zijn regeering heeft meegekregen, daar de Japansch-Amerikaan- sche onderhandelingen op gelijken grondslag zullen worden voortgezet. DE JAPANSCH-AMERIKAANSCHE ONDERHANDELINGEN. WASCHINGTON, 19 Nov. (DNB.) De Japansche ambassadeur, Nomoera, en de speciale Japansche ambassadeur, Koeroesoe, hebben Dinsdag een conferentie gehad met Staatssecretaris Huil. De conferentie duurde 2 uur en drie kwartier. Na deze bespreking verklaarde Nomoera tegenover vertegen woordigers van de pers, aldus Associated Pres6, dat hij nog steeds hoopt, dat een overeenstemming tot stand zal komen. De gedenkwaardige 18de Novem ber. BERLIJN, 18 Nov. (ANP.) De terugkeer van den 18den November is voor het fascis tische Italië een zeer ged wik waardige n dag, loo &chrijft de Italiaansche ambassadeur te Berlijn, Dina Alfieri, in een hoofdartikel in de „Völkisc'he Beobachter", ter gelegenheid van den zesden verjaardag der sancties. Daarin wordt onder het opschrift „Italie's weg" de ontwikkeling op buitenlandsch-po- ütiek gebied van Italië sedert den 18den No vember 1935, den dag der sancties, als volgt geschilderd: Zes jaren zijn verloopen sedert den dag, waarop in Geneve een laffe meerderheid be sloot Italië economisch te belegeren. Ons volk, dat naast het bevriende, verbonden Duitschland van Adolf Hitier aangetreden staat voor een geweldigen beslissenden strijd, herdenkt vandaag den verjaardag der sanc- Den achttienden Novenrvlier 1935 werd Ita lië in Geneve veroordeeld door denzelfden Volkenbond, die zoogenaamd behoeder van internationale orde en rechtvaardigheid was doch die integendeel, zich buigend voor de gewelddadigheid der plutokratieën, niet aarzelde onwettige maatregelen te nemen, om te beproeven een jong en arm, een praoh- tdg jong en trotsch op zijn armoed zijnd yolk, te worgen. Offers en strijd zijn het Italiaansche volk waarlijk niet bespaard gebleven. Men kan wel zeggen, dat het zich sedert den 18den November 1935 bijna onafgebroken in oorlog bevindt, eerst op Ethiopisch grondgebied, vervolgens op Spaansch gebied en tenslotte aan alle fronten, met de Duitsche kamera den tegen den gemeenschappelijken vijand. In dien Novembermaand van 1935 begre pen slechts Adolf Hitier en het nationaal- socialistisc'he Duitschland onze positie. Zij voelden niet alleen de gemeenschapje lijk- heid van het lot op grond der belevenissen, waardoor het Duitsche volk zijn nationale eenheid had verworven en op grond der noodzakelijkheden, die voor het Duitsche- evenals voor het Italiaansche volk beston den, om zich de toekomst te verzekeren. Zij waren er ook van overtuigd, dat de beide revoluties, de nationaal-socialistische en de fascistische, de voorwaarden hadden gescha- Êen voor een diepgaande en duurzame uitsch-Italiaansche solidariteit. De sancties waren ook voor Duitschland een alarmsignaal. „De 18de November", zoo teide Mussolini vandaag een jaar geleden, „ie een beslissende datum in de geschiede nis van Europa." Het was de eerste en de finitieve poging tot een stormloop op breede basis ondernomen vanuit de oude wereld, vertegenwoordigd door den Volkenbond^ met zijn egoistiscbe motieven en verouderde ideo logieën, die door de nieuwe en jonge krach ten van Italië en Duitschland werd over wonnen. Het conflict is zeker niet veroorzaakt door het een of ander tijdperk of den een of an deren plaatselijk begrensden eisch. Het had diepere, verder reikende wortels. Reeds den 18den November 1935, moest men er op voor bereid zijn, want reeds toen had men gezien, wat een volk, (lat niets bezat, dat echter toch deel moest hebben aan de rijkdommen der wereld, verwachten kon van een huichel achtige internationale vergadering, die bui- Dnitschland strijdt voor Europa Operaties in Donetsbekken voortgezet Wederom vijandelijke scheeps ruim te vernietigd. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜH- RER, 18 Nov. Het opperbevel dei- weermacht deelt mede: Op De Kriim brengen gevechtsvlieg tuigen en duikbommenwerjjers vernie tigende slagen toe aan de vestingwer ken en haveninstallaties van Sebasto- pol. Daarbij is een groot vrachtschip tot zinken gebracht, een torpedobootja ger en een koopvaarder werden bescha digd. De operaties in het Donetsbekken zijn na een verbetering in de weersomstan digheden en den toestand der wegen voortgezet. De vijand werd uit zijn op .sommige plaatsen taai verdedigde veld- stellingen geworpen. Verdere deelen van het industriegebied werden bezet. Verscheidene voor vertrek gereed staan de goederentreinen vielen daarbij door verrassend* toegrijpen in onze handen. In het hooge Noorden hebben ge veohtsvliegtuigen bolsjewistische barak kenkampen ten Westen van de Kanda- laksja-bocht aangevallen. Nachtelijke aanvallen van het lucht wapen waren gericht op Moskou en Leningrad, benevens op vliegvelden in het Wologda-gebied. Duikbooten hebben in het Noorden van den Atlantisühen Oceaan en op do Noordelijke IJszee vier gewapende vij andelijke koopvaarders, tezamen 21.000 brt. en een convooieerend schip in don grond geboord. In de wateren rondom Engeland heli ben gevechtsvliegtuigen den laatster nacht vijandelijke convooien aangeval len ten Oosten van Lowestoft. Drie vrij groote koopvaarders zijn door het neer werj>en van bommen zwaar beschadigd Andere gevechtsvliegtuigen hebben ha veninstallaties aan de Zuidkust en dr Zuidwestkust van Engeland aangeva' len. General-oberst Udet omgekomen Jachtvlieger uit den wereldoorlog. BERLIJN, 18 Nov. (D.N.B.) De .general' luftzeugmeister" general-oberst Udet, heeft gisteren bij proefnemingen met een nieuw wapen een zóó ernstig ongeluk gehad, dat hij tijdens zijn vervoer aan zijn verwondin gen is overleden. De Führer heeft bepaald, dat het stoffelijk overschot, van dezen officier, die op zoo tra gische wijze bij de vervulling van zijn plicht is gevallen, een staatsbegrafenis zal krijgen. Als blijk van erkentelijkheid voor de uitstekende verrichtingen van den jacht vlieger, die tijdens den wereldoorlog in 62 luchtgevechten de overwinning heeft be haald en voor de groote verdiensten, die hij heeft verworven bij den opbouw van de luchtmacht, heeft, de Führer general-oberst Udet onderscheiden door zijn naam te ge ven aan het derde jachte&kader. IRAK VERBREEKT BETREKKINGEN JAPAN. TOKIO, 18 Nov. (D.N.B.) Het ministerie \an buitenlandsche zaken deelt mede, dat Irak volgens een hier ontvangen officieel bericht besloten heeft de diplomatieke be trekkingen met Japan te verbreken. De Ja pansche zaakgelastigde heeft onverwijld opdracht gekregen het gezantschap in Irak te sluiten. AMERIKAANSCHE BASIS IN NOORD IER LAND. BERN, 18 Nov. (D.N.B.) Naar Exchan ge Telegraph uit Belfast meldt, wordt in Noord-Ierland op grond van het Leen- en pachtprogramma een groote basis aange legd. Voortdurend wordt met transport vliegtuigen van IJsland materiaal aange voerd en het luchtverkeer is nog nooit zoo druk geweest. Een groot aantal vliegtuig ingenieurs en ander personeel is reeds aan gekomen, terwijl steeds meer personeel ar riveert. Australië cd de oorlog NEW YORK, 18 NOV. (D.N.B.) De over zichtschrijver van Hearst, Alfred Tyrnauer, schrijft in de New York Journal American, dat Australië zich koortsachtig voorbereidt op een oorlog tegen Japan. Reeds een half millioen van in totaal 1,2 millioen man op dienstplichtigen leeftijd draagt uniform. LUCHTLIJN BERLIJN—HELSINKI. BERLIJN, 18 Nov. (ANP.) Tusschen Berlijn en Helsinki ise en luchtlijn geopend Hete erste vliegtuig is Zondagavond te Hel sinki geland. De dienst zal driemaal per week in beide richtingen worden onderhou den. gingen maakte voor de bezittende staten. Italië werd in Genève gelijkgesteld met Abes- sinië, dat in 1923 slechts in den Volkenbond was opgenomen op voorwaarde, dat het. de slavernij afschafte; een voorwaarde, waar voor het zich wel wachtte deze te vervul len. Voor dit Ethiopië traden 52 staten in het strijdperk tegen een volk van (lichters en helden, dat evenals het Duitsche de we reld onmetelijke cultuurschatten heeft ge schonken. Indien dit'alles toentertijd Italië niet af schrikte, dan kunnen thans nog veel min der Duitschland en Italië door de vijandig heid van diegenen geintimideerd worden, die openlijk tegen hen te velde zijn getrokken, of door de intriges van diegenen, die gelooven hen op gevaarloozer wijze en met grooter kans op winst ten onder te kunnen bren gen. Zij allen vergissen zich enorm. In de eerste plaats kunnen zij den weerstandskracht van ons volk niet meten. Het is een volk. dat door offers gehard is en eensgezind en geslo ten als één man onder het bevel van den Düce staat. Terugziend op den 18en November 1935 herdenken wij de vijanden met en zonder ROEMEENSCHE ONDERSCHEIDING VOOR MANNERHEEM. BOEKAREST. 18 Nov. (D.N.B.) De op perbevelhebber van de Finsche strijdkrach ten, maarschalk Mannerheim, is door ko ning Michael I ónderscheiden met de orde „Michael de Dappere". VOOR-INDIë WEIGERT STEUN AAN ENGELAND. SJANGHAI. 18 Nov. (D.N.B.) De mi nisters van zeven Voor-Indische provincies hebben Indischen steun aan de oorlogshulp voor Engeland afgewezen, naar uit Delhi wordt gemeld. BLOKKADE PRIJSVRAAG. Inzending tot 1 December. In het blad „Blokkade", een uitgave van het dep. van Volksvoorlichting en Kunsten" gewijd aan den strijd voor onze voedsel voorziening, komt een prijsvraag voor, waar aan prijzen in geld. Win terhui ploten en boeken verbonden zijn. In een deel van de oplage van dit blad is ten onrechte 1 No vember als laatste termijn van inzenden vermeld. Oplossingen worden tot 1 Decenv her ingewacht hij de afd. Act.ie-propaganda van het dep. van Volksvoorlichting en Kun sten, Prinsessegracht 21, 's-Gravenhage. JEUGDHERBERG CASTRICUM BLIJFT GEOPEND. De jeugdherberg te Castricum, die aan ruim 80 jongeren gastvrijheid kan bieden, blijft geopend voor het trekkersverkeer. masker, doch ook den grooten vriend van toen en bondgenoot van thans, met wien wij zonder onderbreking den strijd zullen voort zetten, vast gesloten, ook verder de zwaarste offers op ons te nemen, in de overtuiging, dat wij niet alleen voor ons, doch ook voor onze kinderen en kleinkinderen strijden, om door de overwinning van onze vlaggen niet alleen onzen volken vrede en welvaart te verzekeren, doch ook sociale rechtvaardig heid en geestelijke en politieke vernieu wing in een Europa, dat zich opnieuw be wust is van zijn eeuwenoude waardigheid en cultureele missie in de wereld. MAAR_ NIEUWE. BANDEN KRIJGT H'J NIET! (Polygoon-Seym) MEER RADIOSTATIONS TE BELUISTEREN De Rijkscommissaris voor de bezette Ne derlandsche gebieden heeft de verordening no. 35 van 4 Juli 1940 ter bescherming van de Nederlandsche bevolking tegen onware berichten, zoodanig gewijzigd, dat in de toe komst niet alleen geluisterd mag worden naar de zenders, gelegen in het bezette Ne- derlandsche gebied en de zenders van het Groot Duitsche Rijk, hierbij ingesloten die van het protectoraat Bohemen en Moravië, alsmede in het Gouvernement-Generaal van het bezette Poolsche gebied, doch ook naai de zenders, gelegen in alle, door de Duit sche troepen bezette gebieden. De desbetreffende zenders worden op pag. 3 met opgave van golflengten genoemd. Voor alle, niet in deze lijst opgenomen zen ders blijft het verbod tot luisteren onvermin derd van kracht. (Verordening 35 van 4 Juli 1940.) Zij, die dit verbod overtreden, zijn straf baar volgens par. 2 van deze verordening. NEDERLANDERS IN HET VERRE OOSTEN MOETEN IN DIENST. SJANGHAI. 18 Nov. (D.N.B.) Neder landers, die verblijf houden op Malakka en in het Verre Oosten, hebben, naar uit Sin gapore gemeld wordt, de uitnoodiging ont vangen om zich aan te melden voor den militairen dienst bij het Nederlandsche le gioen in Engeland, Men vermoedt, dat een aantal der dienstplichtigen naar Canada wordt verscheept. op 9.16 19 Nov. N.M. 25 Nov. E.K. vanavond om tot morgenochtend Maan onder 18.38 3 Dec. V.M. 11 Dec L.K. Vanwege het Hoofdkwartier van het Vrij- willigers-Legioen Nederland worden thans aan de daar bekende adressen van familie leden de binnendoozen verzonden voor de standaard-Kerstpakketten, die aan elk der bij het. Legioen, de Waffen SS, de N.S K.K. en de Nachrichtentroepen dienstdoende Ne derlanders op naam zullen worden toege zonden. Deze binnendoozen kunnen door de fami lie naar wensch worden gevuld, doch bij voorkeur met een wollen kleedingstuk. Ont raden wordt aan bederf onderhevige eetwa ren bij te pakken. Een brief kan worden bijgevoegd, enve loppe niet sluiten. Door enkele families werden reeds ge schenken in eigen verpakking aan het hoofdkwartier toegezonden. Indien daarbij de naam van een vrijwil- leger werd genoemd, werd het gezondene voor zooveel mogelijk overgepakt in een mo deldoos Wat hiervan overbleef werd be stemd om te verdoelen in pakken aan vrij willigers die niets van familie of bekenden toegezonden kriigen. Aangenomen is dat allen hiermede ac coord gaan. Aan familie of bekenden in Nederland van Ned. Vrijwili^ers, wier laatste woon plaats in het buitenland was, wordt mede verzocht een binnen loos aan te vragen en voor de vulling zorg te dragen, daar de le dige doozen niet eerst naar het buitenland gezonden kunnen worden. Tenslotte wordt er de aandacht op ge vestigd, dat voor alles wat betreft deze Kerstpakketten het adres uitsluitend is: Hoofdkwartier Vrijwilligers-Legïoen Neder land, Koninginnegracht 22 Den Haag. 8-7-6.0-0 Acht, zeven. zes. dubbel nul. Kent u dit getal nog? Het is het gironummer van de Nederlandsche Ambulance, de hulpexpedi tie. die straks naar het Oostfront vertrekt, om hulp te bieden aan de gewonde strij ders. Neem uw girobock of een giro'biljet ter hand en maak een bedrag over op rekening U steunt daarmede het mooie werk van de Nederlandsche Ambulance, Koninginno gracht 22, 's-Gravenhage. Verklaring Holt. Mij. van Landbouw Geen taak bij Ned. Landstand Naar aanleiding van een bespreking, wel ke het hoofdbestuur van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw heeft gehad met vertegenwoordigers van den Nederland- schen Landstand, de heeren Roskam en De Wlijes, heeft eerstgenoemd bestuur zijn standpunt tegenover deze nieuwe organisa tie bepaald. Het doet daaromtrent in het Hollandsch Landbouwweekblad de volgende mededeeling: „De Maatschappij is, wat haar karakter en opbouw betreft, in wezen geheel anders dan de Landstand. Op grond van de volkomen vrijwillige ba sis, waarop de leden van de Maatschappij aan onze organisatie verbonden zijn, zal een ieder voor zich hebben uit te maken, welke houding hij ten aanzien van functies in den Nederlandschen Landstand denkt in te ne men. Vooropgesteld zij, dat zijn eerste plicht als boer, t.w. het productief maken van zijn grond, uiteraard onveranderd en met groote intensiviteit nageleefd wordt. Wat het standpunt van het Hoofdbestuur zelve betreft, wetd geconstateerd, dat het zijn thans bezittende functie verkregen heeft op grond van het vertrouwen, hetwelk in den ouden organisatievorm is verworven. Met het oog hierop meende men met groote meerderheid van stemmen, dat voor het Hoofdbestuur als zoodanig geen taak aanwezig kan zijn bij den opbouw van den Nederlandschen Landstand". Valsche brandstoffeobonneo Uitgebreide handel ontdekt Zeven arrestaties. De politie heeft een omvangrijken handel in valsche en gestolen brandstoffenhonnen te Ederveen aan het licht gebracht. Dezer dagen bleek, dat S. B. uit Ederveen bij een steenkolenhandelaar aldaar vier val sche bonnen had ingeleverd. B., die gear resteerd werd, bekende deze bonnen te heb ben gekocht van J. van der W. te Ederveen en K. van D. uit Renswoude en wel tegen drie gulden per stuk. Uit het onderzoek bleek voorts, dat ook een partij bonnen in omloop was, afkomstig van diefstal te Renswoude. De dader, C. W. van P. uit Renswoude, werd gearresteerd. Hij bekende tachtig bonnen te hebben ontvreemd Deze verkocht hij a 75 cent j>er stuk, waarna de volgende eigenaren ze tegen veel hooge- re prijzen, tot zelfs f 2.25 en f 2.40 per stuk, van de hand deden. K. van D. had te Utrecht driehonderd valsche bonnen gekocht van A. J. S. aldaar. Hoewel deze bonnen in tal van plaatsen in den lande waren te rechtgekomen, slaagde de politie er toch in ze te achterhalen. In totaal zijn 28 personen verbaliseerd, van wie zeven in verzekerde bewaring zijn ge steld. Aanvragen in te dienen vóór 1 December. De secretaris-generaal van het departe ment. van handel, nijverheid en scheepvaart maakt bekend, dat kamerverhuurders en pensionhouders, die hun huis met haarden en kachels verwarmen, dezer dagen op na der door den plaatselijiken distributiedienst te bepalen tijdstippen bij dezen dienst een aanvrage kunnen indienen ter verkrijging van vaste brandstoffen voor het venvar- men van de door hen verhuurde vertrekken, gedurende de maanden Deeember 1941 en Januari 1942. In den loop van Januari 1942 zal voorts de gelegenheid worden openge steld vaste brandstoffen voor verwarming van verhuurde kamers gedurende de maan den Fetouari en Maart aan te vragen. Voor het stookseizoen 19411942 zullen daarna geen brandstoffen voor dit doel meer worden beschikbaar gesteld. (Zie verder pag. 8.) De N.S.B. in den aether De persdienst van de N.S.B. deelt mede. dat. in den loop van deze week eenige radio-uitzendingen over den zender Hilversum II de zeer bijzonde re aandacht van alle Nederlandsche luisteraars vorderen. Hedenavond van 19.45 tot 20 uur raagt de bekende declamator Adriaan an Hees de belangstelling voor: Tien jaar nat. socialistisch en strijd". Zaterdag 22 dezer wordt van 18 tot 18.15 uur de rede uitgezonden van den heer L. Lindeman over: „Een woord van Mussert".

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Hollands Noorderkwartier | 1941 | | pagina 1