HOLLANDS DAGBLAD VOOR VERSOBERING VAN MAALTIJDEN in hotel- en restaurantbedrijf Nieuwe aanvallen aan het Oostelijk front De verhouding Amerika-Japan Het bekende getal MUSSERT SPREEKT TE AMSTERDAM TEGEN HET KAPITALISME Verduister ERNSTIG ONGEVAL BIJ LUTJEWINKEL Redactie en administratie SCHAGEN Telef. 444 (2 lijnen) Redactie en administratie DEN HELDER Telef. 2345 (2 lijnen) Uitgave: N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier WAARIN OPGENOMEN HELDERSCHE COURANT VAN 1873 SCHAGER COURANT VAN 185S 86ste JAARGANG No. 11655 DONDERDAG 20 NOVEMBER 1941 Ook de prijzen vastgesteld ONDERSCHEID TUSSCHEN HO TELS, LOGEMENTEN EN PEN SIONS. ♦b ORAVENHAGE. 19 Nov. Het kon Biet uitblijven, dat ten aanzien van de hotels- en restaurantbedrijven maatre gelen ter versobering en nadere prijs regelingen moesten worden getroffen. De huidige toestand maakt het nood- aakelij k in te grijpen. In de eerste plaats moet de versobering verder wor den doorgevoerd, in de tweede plaats dienen de nu geldende prijsvoorschrif- tep nader te worden aangevuld. In de Nederlandsche staatscourant zijn dan ook beschikkingen afgekondigd waarin die versobering»- en prijsvoor- sohriften zijn vastgelegd. Voorts is in de eerste beschikking bovendien vastge legd een noodzakelijk geachte scherpe onderscheiding tusschen hotel, logement en pension. fERSOBERINGSBESCHIKKING. De versoberingsbeschikking regelt aller- lerst de hoeveelheden consumentenbonnen welke in eetgelegenheden (restaurants, ca- Jétaria's, instellingen voor uitzendingen van diners) ten hoogste mogen worden ge vraagd. zulks zoowel in het algemeen per foor een joersoon bestemden maaltijd, nl. consumentenbonnen voor een rantsoen .vleesch en voor 4/50 rantsoen boter) als ,voor bepaalde met name genoemde gerech ten. Tevens is voorgeschreven, dat de bon- nenwaarde steeds gelijk met de prijzen der gerechten bekend moet worden gemaakt. Voorts zijn in deze beschikking opge nomen de bepalingen, dat voortaan steed» op de daarvoor bestemde uren twee vaste beperkte menu's moeten worden aangehouden, waarvan het eene verkrijgbaar moet zijn zonder afgifte van consumentenbonnen, terwijl deze voor het andere wel gegeven moeten worden. Bovendien is het verplicht ge steld, op een eventueele dagkaart ook een aantal eenvoudige c.q. bonvrije schotels aan te houden. Op Dinsdag en Vrijdag mogen in eetge legenheden geen vleesch- of vleeschwaren worden verstrekt. Ook wild en gevogelte iVallen onder dit verbod. Om den omvang der maaltijden te beper ken, is niet alleen het aantal consumenten- jboonen voor vleesch en boter vastgelegd, dat maximaal mag worden gevraagd, maar is bovendien bepaald, dat de maaltijd ten hoogste mag omvatten: Een voorgerecht (of 6 kleine voorgerech ten), soep, een gang (vleesch. visch of wild net toebehooren), toespijs of kaas en fruit. Het onderscheid tusschen ho tel, logement en pension. In de versoberingsbeschikking is tevens opgenomen een bepaling, welke betrekking heeftop de aanduiding van de onderne mingen, Slechts zoodanige inrichtingen mo gen zich voortaan hotel noemen, die aan bepaalde eischen van omvang en welstand voldoen en waar vakkundige leiding en per- loneel aanwezig is. Wordt in een inrich ting bestemd voor het verstrekken van lo gies aan die eischen niet voldaan, dan moet deze inrichting, evenals zulks in het bui tenland geschiedt, waar b.v. de naam „Gast hof" naast dien van hotel zeer gunstig be kend staat, een anderen naam dragen, nl. dien van logement. Deze naam moet in kor ten tijd ten onzent het oude burgerrecht herkrijgen. Voorts is het voeren van de aanduiding hotel-pension verboden, zoowel voor het ho tel als voor het pension Beide begrippen dekken elkaar niet. Het hotel, alsook het logement, is in hoofdzaak bestemd om on derdak te verleenen voor korten tijd, ter- »ER IS BIJ ONS IETS IN BEWEGING GEKOMEN". Hedenavond van 19.45 tot 20.uur, zal Max Blokzijl via den zender Hilversum II in de serie „Brandende kwesties", spreken over het onderwerp: „Er is bij ons iets in be weging gekomen". Vijf minuten babbelen tien bonnen weg!! (Polygoon-Seym) wijl ln een pension voor langeren tijd wordt gelogeerd. In verband daarmede is het verhuren van kamers in een pension voor een korteren tijd dan vijf dagen ver boden, behalve V*gor den duur van week einde en tijdens feestdagen en na verkre gen ontheffing wegens gebrek aan plaats ruimte in hotels en logementen ter plaatse. Hotel- en restauxantprijzenbe- schikking no. L Met ingang van 20 Novëmber zijn maxi mumprijzen vastgesteld voor logies in ho tels, enz., alsmede maximumprijzen voor maaltijden in restaurants. Deze laatstbe doelde prijzen zullen ingaan veertien dagen nadien. Ten aanzien van de prijzen in restau rants is in de hotel- en restaurantprijzenbe- schikking no. 1 de z.g. mantelbeschikking bepaald, dat de restaurants, naar gelang van de op 9 Mei 1940 berekende prijzen, in vier prijsklassen (A, B, C en D) worden ingedeeld. Wanneer een onderneming na den ge noemden datum is gevestigd, dan wel nog gevestigd zal worden, mogen de prijzen niet hooger zijn dan die, welke op 9 Mei 1940 in overeenkomstige ondernemingen golden, vermeerderd wederom met 5 pet. Omtrent kleine eetwaren is bepaald, dat de ondernemers voor broodjes, croquetten, salades, nagerechten 'en dergelijke kleine eetwaren, gebonden zijn aan een prijs, die eveneens den datum van 9 Mei 1940 tot uit gangspunt heeft, het peil van dien dag mag voor deze consumptie ook met 5 pet. worden verhoogd. Doitschland strijdt voor Europa TIENDUIZEND GEVANGENEN IN DRIE DAGEN. HÖOFKWARTIER VAN DEN FüHRER, 19 Nov. (D.N.B.). Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: „Aan het Oostelijk front zijn nieuwe, succesvolle aanvallen aan den gang. Bij de gevechten in de afgeloopen drie da gen werden meer dan 10.000 gevangenen gemaakt en 171 pantserwagens vernie tigd. Door luchtaanvallen op de vesting Sebastopol ontstonden op de werven en in opslagplaatsen van dynamiet, hevi ge ontploffingen. In de haven werd een groot vrachtschip door bommen bescha digd. Gevechtsvliegtuigen hebben in den af geloopen nacht militaire installaties in Moskou en Leningrad, alsmede de ach- terwaartsche verbindingslinies van den vijand in den oentralen sector van het front gebombardeerd. In den nacht van 18 op 19 November heeft de Duitsche luchtmacht op het Britsche eiland havens en ravitaillee- ringsbedrijven vooral aan de oostkust met bommen van zwaar kaliber be stookt In de periode van 9 tot 15 November verloren de bolsjewistische luchtstrijd krachten 232 vliegtuigen. Hiervan wer den er 122 in luchtgevechten en 44 door de luchtdoelartillerie neergeschoten. De rest werd op den grond vernield. In dezelfde periode gingen aan het ooste lijk front 24 eigen vliegtuigen verloren. Pe Inrichting van de barnsteen-tentoonstelling In het Rijksmuseum te Amsterdam k in vollen gang. In de vftrine op den achtergrond onderscheidt men het kostbare koggeschlp, dat geheel uit dezen merkwaardigen steen is vervaardigd (Pax-Holland-De Haan m) NEW YORK, 19 Nov. (DNB). De bladen publiceeren behalve berichten omtrent de conferentie van Dinsdag tusschen Huil en Koeroesoe uitvoerige berichten uit Tokio over de bijeenkomst van de Japansche rijks dag en de redevoeringen van de Japansche staatslieden. De New York Herald Tribune legt de rede van Togo uit als een „Japansche oorlogsbe dreiging" voor het geval Washington wei gerachtig zou blijven, toe te geven. De New Daily News noodigt de regeering der V. S. uit Japan tevreden te stellen en noemt het onverstandig tegelijk aan twee fronten te strijden. Het blad wijst er vooral op, dat de machtige vloot van Japan nog in tact is. De Washingtonsche correspondent van de New York Herald Tribune schrijft dat regee- rmgsambtenaren verontrust zijn over de po gingen van Tokio de Ver. Staten te intimi- deeren. De New York Times merkt in een beoor deeling van den politieken toestand op, dat deze noch tot optimisme noch tot pessimisme aanleiding geeft. De omsingeling van Japan. TOKIO, 19 Nov. (DNB). Majoor Kame- taro Tominaga van de j>ersafdeeling van 't leger heeft de kwestie van de omsingeling van Japan in het Zuiden besproken. Hij constateerde daarbij dat deze anti-Japansche omsingeling geschiedt onder leiding van de V. S., die de landen in het Westen van den Stillen Oceaan tegen Japan ophitsen. Ned. Indië, Malakka, Britsch-Indië, Birma en Tsjoengking zijn niets dan trekpoppen van de V. S. Zij hadden hun lot gelegd in de han den van Engeland en de Ver. St. en hun zelfbewustzijn als aziaten vergeten, hoewel eenerzijds het wezen van het anti-Japansche omsingelingsfront duidelijk is, aldus Tomi naga, zou het anderzijds verkeerd zijn zich door de propaganda der vijandig gezinde landen te laten intimideeren. Velen zijn misdadig, zonder te beseffen, hoe zij met bongeknoei zichzelf en anderen treffen. DE STRIJD AAN HET OOSTELIJK FRONT BERLIJN, 19 Nov. Het weermachtbe- richt van heden maakt alleen melding van het feit, dat de gevechtshandelingen aan het Oostelijk front ook verder met succes verloopen. zonder daarbij nauwkeuriger plaatsaanduiding te geven. Uit de tot nu toe beschikbare berichten blijkt, dat de ge vechtshandelingen betrekking hebben op 't gebied van Moskou, dat van Leningrad, op de Kriim en het Zuidoosten van het Ladoga- meer. De vernietiging van 171 pantserwa gens, waarvan melding wordt gemaakt, komt neer op de vernietiging van bijna zes bolsjewistische pantserdivisies binnen drie dagen. Ongeveer even groot is het verlies aan bolsjewistische luchtstrijdkrachten. In zes dagen gingen daarvan 232 vliegtuigen verloren, terwijl in denzelfden tijd slechts 24 Duitsche toestellen aan het Oostelijk front verloren gingen. Het geringe Duitsche verlies toont aan, dat de Duitsche lucht macht in den strijd niet op die afweer stuit, die overeenkomt met de getallen der bolsjewistische luchtmacht, waarvoor zoo sterk propaganda Is gemaakt. Het verlies van meer dan 15000 bolsjewistische vlieg tuigen, waarvan de Führer mededeeling deed op den achtsten November, doet zich hier gevoelen. Het Hongaarsche telegraafagentschap meldt van het Oostelijk front, dat de ver bonden troepen in den geheelen Zuidelij ken sector van het Oekrainsche front krachtig oprukken en de Sowjetstrijdkrach- ten, die zich in het gebied om Rostof ver dedigen, op een klein terrein samen hebben gedrongen. Men ie nog bezig met de telling der gevangenen en yan de buit, Aan het front der Hongaarsche troepen vonden geen gevechtshandelingen plaats. De Duitsche duikbootoorlog. Op de conferentie van vooraanstaande Britsche economen te Cairo heeft Lyttleton, de rechterhand van Churchill in het Nabije Oosten, zijn mond voorbij gepraat en de Britsche bewering ten aanzien van het gun stige verloop van den slag op den Oceaan weerlegd, aldus een A.N.P.-bericht uit An kara. Hij verklaarde namelijk, dat de pro ductie in het Nabije Oosten met inspan ning van alle krachten zoo hoog als maar eenigszins mogelijk is, moet worden opge voerd en dat ieder zich beperkingen moet opleggen met betrekking tot het gebruik van levensmiddelen, omdat de aanvoer ten gevolge van de seheepsverliezen niet meer zoo regelmatig kan geschieden als voor heen. Het, bekendste getal, het getal, dat in kor ten tijd beroemd werd is het gironummer van de Nederlandsche ambulance: Duizenden hebben hun bijdrage voor de Nederlandsche hulpexpeditie reeds op dit gironummer gestort Duizenden moeten nog volgen, want er is veel geld noodig. Immers de Nederlandsche ambulance moet de beste zijn die ooit werd uitgezonden. Stort daarom uw bijdrage op girorekening 8—7-6-0—0. Nederlandsche ambulance, Koninginnegracht 22, 's-Gxavenhage. GROOTE VERGADERING DER N. S. B. „Er zal socialisme van de daad en gerechtigheid zijn". AMSTERDAM. 19 Nov. In het Concert gebouw te Amsterdam heeft de N.S.B. van avond een groote openbare vergadering ge houden. De zaal was tot in de uiterste hoeken ge veld en nog velen moesten geweigerd wor den. De leider der N.S.B., Ir. Mussert wees er in zijn rede op, dat wij een zwaren winter zullen tegemoet gaan. Er is de haat tus- scJhen menschen, wij leven in een bezet ge bied, zijn geen baas in eigen huis en voelen ons gedeprimeerd. De oorlog is oorzaak van al deze moeilijkheden, hoewel men er goed aan meent te doen het nationaal-socialisme de schuld te geven. De oorlog is echter niet door het nat. soc. of door Duitschland uitge roepen, doch alleen door de tegenstanders van Duitschland en het nat.-socialisme. Uitvoerig ging Mussert vervolgens in op de oorzaken van den oorlog. Achter de oor logstokerijen en vernietigingspogingen ston den het Jodendom, het kapitalistendom en het communisme. De duivelsohe drie-een heid: Churchill-Roosevelt-Stalin had slechts één doel: de wereld te verdeelen. Wat kan Engeland het schelen wat er met ons, wat er met Frankrijk of Duitschland gebeurt. Heel Europa kan in puin vallen, als Enge land maar leven kan. Vrijmetselarij en Jodendom. Achter Qhurchill en Roosevelt staan de vrijmetselarij en het Jodendom, dat twee we reldoorlogen en vijf revoluties' in de laatste tientallen jaren op zijn geweten heeft. Het Jodendom is altijd een gevaar ge weest. Met voorbeelden gaf Mussert aan hoe reeds tal van 'Pausen in decreten waar schuwden tegen de Joden. Desondanks schij nen de katholieken en hun geestelijken de zen tijd volkomen vergeten te zijn. Luther uitte zich scherp tegen de joden en ook de anti-revolutionnaire Abraham Kuyper bestreed hen vaak zeer fel. Het waren de joden, die op weg waren de wereldheerschappij te veroveren en de Christelijke volkeren te verdrukken. Zat men in Nederland ook niet onder jodenr druk? Hitier zal Europa vrij en onafhankelijk maken, vrij van Jood&chen en Engelschen invloed, onafhankelijk van andere wereld- deelen. Hitier heeft ons ook gered van het bol sjewisme. Wanneer pastoors en dominees dit zouden willen begrijpen en erkennen, MET DUITSCHLAND zouden zij God op hun knieën danken voor de redding die Hitier ons heeft gebracht en dan zouden zij hun houding tegenover Duitschland herzien. De communisten in ons land. Met enkele voorbeelden wees Mussert er op, dat de vroegere regeerders het gods dienst-vernietigend gedoe der communisten rustig hebben geaccepteerd. Met trots wees Mussert verder op het of fer dat tal van Nederlandsche jongens bengen aan het Oostfont. Nog hebben wij geen honger, maar wanneer wij die zouden krijgen, dan zou dat het loon zijn voor het beleid van on ze vroegere regeerders. Want wij vernie tigden ons voedsel, omdat Engeland ons practisch verbood aan Duitschland te leveren. Maar zoover zal het niet komen, want in drie phases zal de strijd beëindigd worden. Maan Maan onder 1031 vanavond om ,930 25nov. 17.41 uur jj Dec E.K. tot morgenochtend L.K. 3 Dec. Q 18 Dec. v.m. y.uy uur. n.m. NIEUW RANSOEN VET Alleen indien men den bon reeds bij den slager heeft ingeleverd. S-GRA VENHAGE, 20 Nov. De secretaris generaal van det Dep. van Landbouw en Vis- scherij maakt bekend, dat gedurende het tijd vak 21 November tot en met 9 December a.s. elke der met „53" en „54" genummerde bon nen van de boter kaart recht geeft op het koopen van 125 gram boter. In bovengenoemd tijdvak geven de met „53" en „54" genummerde bonnen van de vet kaart elk recht op het koopen van 125 gram boter met reductie. Degenen, die destijds de met „53" genummerde bonnen van de vetkaart bij hun slager hebben in geleverd, ter verkrijging van gesmolten rund vet, kunnen thans dit rundvet betrek ken. NIEUWE BURGEMEESTERS 'S-GRAVENHAGE, 16 Nov. Het Rijks commissariaat deelt mede: De commissaris-generaal voor Bestuur en Justitie heeft op grond van paragraaf 3 van verordening no. 108/40 (vierde verordening- over bijzondere bestuursrechterlijke maatre gelen) tezamen met paragraaf 4, artikel 1 van verordening no. 3/40 over het uitoefenen van de regeeringsbevoegdheid in Nederland tot burgemeester benoemd: de adjunct-com mies van de provinciale kanselarij van Gro ningen, R. W. Keiser, tot burgemeester van Winsum; de secretaris van de Zijpe- en Haze- polder, J. D. Rigbers, tot burgemeester in Zuid- en Noord-Schermer. Het scheuren van grasland Aangiftedatum verlengd. Naar de regeeringscommissaris voor de bodemproductie mededeelt, kan de aan gifte bij de betrokken rijkslandbouwconsu- lenten voor te scheuren grasland nog plaats vinden tot 29 November 1941. Uitdrukkelijk wordt erop gewezen, dat dit de uiterste datum is tot welke vrijwillig en dus met recht op «cheurpremie kan worden opge geven. Belanghebbenden worden nog op merkzaam gemaakt op de in de bladen op genomen desbetreffende officieele publicatie. Verkeersbrigade met motor over den kop geslagen. Op de brug over het nieuwe kanaal bij Lutjewinkel is gisteren een ongeval gebeurd dat aan twee agenten van de verkeersbri gade te Alkmaar bijna het leven heeft ge kost. Door een verhooging van den weg sloeg de motor, die een behoorlijke snelheid had. over den kop en de beide berijders werden weggeslingerd. Ernstig gewond bleef de be stuurder liggen en dokter Boerma, die de eerste hulp verleende, achtte, overbrenging naar het ziekenhuis te Alkmaar noodzake lijk. De mederijder uit het zijspan kwam er met een paar schrammen af. KOE IN EEN MISSIEHUIS Ergerlijk geval van clandestiene slachting. In het Missiehuis te Hoorn had L. Keet, slager van beroep aldaar, een koe geslacht. Keet stond gisteren te Alkmaar terecht voor den economischen rechter. De Officier noem de dit een zéér ergerlijk geval. In het Mis siehuis werd nota bene de koe geslacht en het vleesch daarna vervoerd naar de slagerij van verdachte en aldaar verkocht. Mr. De Brueys Tack vroeg één jaar gevangenisstraf met bevel tot onmiddellijke gevangennne- ming. Ook de Econ. Rechter noemde dit geval zéér erg en veroordeelde verd. conform den eisch van de Officier. Europa wordt veilig gesteld, dat is reeds geschied. Europa wordt gevoed, dat gaat thans geschieden. En dan wordt Europa ge vormd, met Rusland als onze groote koi lonie. Wij zullen den bond der germaansche sta ten zien vormen, gebaseerd op ons ras, op onze gezamenlijke overtuiging en op onze zelfde economische ordening. Er zal een germaansche weermacht komen, die ons zal behoeden en onze vrijheid zal waarborgen. De nieuwe ordening zal tolgrenzen doen vervallen. Goederenruil zal een echten vrij handel brengen en een waarlijken bloei mogelijk maken. Onze vrijheid is door den wil van den Fuehrer en door het werken van de N.S.B. gewaarborgd in het nieuwe Europa. De N.S.B.-ers zijn dankbaar, dat zij die verantwoordelijkheid mogen dragen. Als Nederlander, zoo zeide Mussert, verwerp ik ook het staatsabsolutisme, Maar in een cor poratieve ordening en met gewestelijke in vloedssferen zal de N.S.B. voor en ten be hoeve van het volk regeeren. Er zal socia lisme van de daad en gerechtigheid zijn, Het Nederlandsche volk zal herleven, het zal door een crisis heen. naar een nieuwe toekomst worden gevoerd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Hollands Noorderkwartier | 1941 | | pagina 1