AUTOBUS VAN DIJK GEREDEN DE ONDERHANDELINGEN IN WASHINGTON Reorganisatie Fraosch Bestuur iu Afrika Verduister Door de duisternis te water geraakt Een ernstig ongeluk heeft zich gister- ochtend in de vroegte even voorbij Ca- pelle aan den IJssel voorgedaan. Een autobus van den dienst van Gebr. Stam te Krimpen aan den IJssel, welke een dienst op Gouda onderhoudt, en te kwart over zeven uit Krimpen was vertrokken, is even voorbij Capelle a. d. IJsel van den dijk gereden en in het water gestort. Van de dertig passagiers Zijn vijltien personen onder wie ver scheidene kinderen verdronken. On der de slachtoffers bevindt zich de be stuurder van de auto, de heer Cor Stam. lederen morgen rijden twee autobussen op dit traject. De eerste is bestemd voor het .vervoer van passagiers, de tweede speciaal ,voor leerlingen van verschillende scholen: H.B.S., Gymnasia en ambachtsscholen. Donderdagochtend reed de eerste bus zonder ongeval haar dienst uit, doch de tweede bus, waarin behalve de scholieren Vijftien personen, waaronder dertien scholieren, verdronken ook nog twee marechaussees hadden plaats genomen, verongelukte. Hierbij kwamen de bestuurder, een zoon van den ondernemer Stam uit Krimpen a. d. IJssel, een der ma rechaussees en dertien scholieren om het leven. De chauffeur van de eerste bus verklaar de, dat het dien morgen zeer donker was. Gebleken is, dat de bus niet is geslipt, doch van den dijk in de rivier is gereden. De bus is direct omgeslagen en door het hooge water onmiddellijk volgeloopen. Het voertuig lag geheel onder water. Toen te gen half tien het water zakte, kwam lang zamerhand de bus weer boven. Van de slachtofefrs wonen er drie in Krimpen a. d. IJssel, nl. de chauffeur Stam, een zoon van het hoofd der school Bouw man, en een zoon van den bode Steynen. KOMEDIE DE laatste weken hebben wij al een en andermaal het licht geworpen op de min of meer huichelachtige houding van de Ver- eenigde Staten. De oogenschijnlijk zoo krach tig uitgesproken redevoeringen, de met kunst en vliegwerk doorgevoerde of nog door te voeren maatregelen, welke tegen over de wereld voorgesteld worden als een ernstig dreigement aan het adres van de verjongde Europeesche naties, die zich in trouwe lotsverbondenheid ontworstelen aan den greep van kapitalisme en bolsjewisme, zijn in werkelijkheid niets dan duidelijke echt-Amerikaansche humlbug. Het bedreigde Engeland en de verslagen Sovjet-Unie smeeken zoo luid om hulp, dat de V. S. iets moeten doen om hun woord gestand te doen. De publieke opinie in Ame rika is echter nog niet rijp om een oorlog te beginnen, het land is niet gereed en daar om komt Roosevelt met fraaie beloften en doet alsof hij zóó in den oorlog wil stap pen. Hij houdt zich er echter verre van en tracht mpt intrigeeren en bluf zijn bondge- nooten tevreden te stellen en het wezen lijke doel van Amerika toch te zonder de handen te branden. De V. S. spelen hun rol tegenover het eigen volk zoo goed, dat de Amerikanen niet an ders denken dan te eeniger tijd in den oor gesleurd te worden. Zij zijn derhalve te- alle maatregelen, die het land op weg dien oorlog brengen en om de bluf- maatregelen toch doorgevoerd te krijgen, Roosevelt c.s. verder komedie spelen een oorlogsstemming te kweeken. Anders zijn plannen in de war raken. De klucht voor, de andere na: bondgenoo en zand in de oogen strooien, evenals het volk, de Europeesche landen ontzag aboezemen en tenslotte verwezenlijken dat de wereldheerschappij verkrijgt. visie op Roosevelt's poliiek wordt thans bevestigd door niemand minder een Amerikaan. Harriman, de buiten- gevolmachtigde der V. S. ter uitvoe- ing van de Leen - Pachtwet in Engeland, erklaarde dezer dagen in New York, dat herziening van de Neutraliteitswet de be- olking in de door Duitschland bezette Eu- opeesche gebieden in haar tegenstand ver- lerkcn en aanmoedigen zou. Voor het oog de wijziging doorgevoerd om den goeden nl t.o.v. Engeland te toonen, in wezen om en deel der bevolking van Europa tot ver- aan te sporen. Daar sabotagepogingen begrijpelijkerwijs e kop wordt ingedrukt, zou dit slechts ieuw bloedverlies i Europa beteekenen, Amerika zou weer zonder zelf risico loopen „steun" verleend hebben aan de tak van het kapitalisme en bolsjewisme, at opruien toont weer de zucht van de S. zich te bemoeien met Europeesche aan- zooals ook het ultimatum aan inland een inmenging in Europeesche za- ïn was. Amerika zelf zou zeer verontwaar- iedere inmenging van Europa op zijn erelddeel van de hand wijzen. Waarom om- een andere maatstaf? Roosevelt bewijst, dat hij de Monroe-leer gezworen heeft. Met ontzegging van de chten van andere landen zich met Ameri- t te bemoeien, wil hij zélf echter overal de wet voorschrijven. Een open- k imperialisme, dat hij hoopt te verwezen- ken door anderen de kastanjes uit het iur te laten halen. Het Amerikaansche ka- taal stuurt Engelsche, Canadeesche, Au- Indische en Zuid-Amerikaansche ldaten in den oorlog vóór Amerika. Met el bluf poogt Roosevelt ook bondgenooten vinden in warhoofden in de bezette ge- aden, die tot sabotage worden opgezet. Men in Europa echter wijzer geworden en door de Amerikaansche de Angelsaksische uitgezonderd misschien een en- Ie verdwaasde, die echter na verloop van d evenals de anderen, ook wel de ware teekenis van Roosevelt's doorzichtige ■medie zal doorgronden. Zooals Amerika in n zaken een Europeesche inmenging afwijst, wijst Europa echter met slistheid de Amerikaansche bemoeizucht at ons werelddeel af. OMWONENDEN KONDEN WEI NIG HULP MEER BIEDEN. Omstreeks acht uur had de bus te Oude- kerk a. d. IJssel passagiers ingenomen voor de richting Gouda. In de buurtschap de Nesse maakt de rivierdijk een flauwe bocht die, doordat het erg donker was, vermoe delijk aan de aandacht van den chauffeur is ontsnapt. In dezen flauwen bocht is de bus, waarin zich vijfentwintig passagiers be vonden (er waren dertig zitplaatsen) in de rivier gereden. Hoewel het water ter plaatse niet diep is, waren, tengevolge van het getij, de gevolgen ontzettend. De onmiddellijk te hulp gesnelde omwonenden hebben weinig hulp kunnen bieden. Het onge luk had in zoo korten tijd zijn beslag gekregen, dat het reddingswerk, dat ten zeerste werd belemmerd door de duister nis, weinig vrucht opleverde. Tien pas sagiers gelukte het aan de ramp te ontkomen. Zij hebben zich zonder hulp uit de bus weten te bevrijden en zijn door de omwonenden verder geholpen. Niet alleen door zijn omvang is dit onge luk zeer ernstig, er doet zich hierbij de tra gische omstandigheid voor, dat van de vier kinderen van den predikant der Ned. Her vormde Kerk, Ds. Woeiderink. drie jon gens zijn verdronken. Het dochtertje werd gered. De verdronken kinderen waren van 10 tot 16 jaar oud. De verslagenheid in den geheelen omtrek is groot. De bus is nog niet geborgen. DEENSCHE ZAAKGELASTIGDE IN NA- BIJE OOSTEN UIT AMBT ONTHEVEN. KOPENHAGEN, 20 Nov. (DNB.) Het Deensohe dep. van buitenl. zaken heeft mee gedeeld, dat de Deensche zaakgelastigde in Teheran en Bagdad, legatieraad A. C. Eens mark, in een telegram aan het Deensche min. van buit. zaken heeft meegedeeld, dat hij zich niet langer als vertegenwoordiger van de'Deensdhe regeering beschouwt. Te vens heeft hij tegenover de regeeringen van Iran en Irak stappen ondernamen, die er op zijn gericht, een officieele positie voor zich zelf te behouden en daardoor een zelfstan dige politiek te voeren. Daar Fensmark zich met zijn onverantwoordelijke wijze van han delen aan een grof ambtsmisbruik heeft sdhuldig gemaakt, is hij bij Kon. Besl. on verwijld uit den staatsdienst ontslagen Te vens is aan het ministerie van Justitie ver zocht, een onderzoek tegen Fensmark te openen met het oog op de strafrechterlijke gevolgen uit zijn handelwijze voortvloeiende. JODENMEDAILLE VOOR HULL. De New York Herald Tribune meldt, dat aan minister Huil de „Amerikaansche Jo- denmedaille" voor 1941 is togekend. Huil verklaarde in een schrijven uiterst dank baar te zijn voor de hooge eer, die hem daarmede werd bewezen. Een schaakspel en een fraai bewerkt kistje van barnsteen vormen een tweetal interessante details van de tentoonstelling .Barnsteen, het goud der zee', welke Dinsdag a.s. in het Rijksmuseum te Amsterdam wordt geopend (Pax-Holland-De Haan m) De bekende Thornsehe molen onder de gemeente Beek bij Ubbergen, de laatste koker-korenmolen in Nederland, b thans geheel gerestaureerd (Pax-Holland-De Haan m) f Duitschland strijdt voor Europa Britsche aanval bij Tobroek afgeslagen HOOFDKWARTIER VAN DEN FüH- RER, 20 Nov. Het opperbevel der weermacht deelt mede: De aanvallen aan het Oostelijk front blijven zich met succes ontwikkelen. De luchtmacht heeft bolsjewistische lucht bases aan de Noordoostkust van de Zwarte Zee en in het gebied van den midden-Don gebombardeerd. For maties gevechtsvliegers hebben aan vallen gedaan op treintransporten en spoorwegen in den centralen sector en ten Oosten van de Woltsjof. Moskou is overdag door sterke afdeelingen ge vechtsvliegtuigen bestookt met brand en brisantbommen. Bij Leningrad hebben twee groepen jachtvliégers bij een moedigen aanval op een groote formatie transportvlieg tuigen, acht vijandelijke toestellen neergeschoten. In den strijd tegen Engeland is bij de Faroer een koopvaardijschip van middelbare grootte door bommen be schadigd. Andere luchtaanvallen wa ren gericht op militaire installaties aan de Zuidwestkust van Engeland. Vliegtuigen hebben opnieuw mijnen gelegd voor Britsche havens. Aan de Vlaanische kust hebben in convooi- dienst varende patrouillevaartuigen oen aanval van Britsche motortorpedo- booten met succes afgeweerd, zonder verliezen te lijden. Een vijandelijke motortorpedoboot werd in brand ge schoten: zij kan verloren geacht wor den. In Noord-Afrika zijn de Britsche strijdkrachten, waarvan sedert dagen gemeld was, dat zij ten Zuiden en Zuidwesten van Sidi Omar gereed werden gehouden, op 18 November overgegaan toWeen aanval in de rich ting van Tobroek. Door onmiddellijke tegenaanvallen van Duitsch-Italiaan- sche afdeelingen, werden de sterke Britsche strijdkrachten, die ten Wes ten van Sidi Omar in den strijd.wer den geworpen, met zware verliezen te ruggeworpen. Talrijke vijandelijke pantserwagen werden vernield. Amerika's eischen WASHINGTON. 20 Nov. (D.N.B.) De minister van Buitenlandsche Zaken, Huil, heeft heden de besprekingen met de Japanschen buitengewonen ambas sadeur, Koeroesoe, die Woensdag onder broken werden, hervat. De gezant der Nederlandsche emigran- lenregeering, Loudon." heeft een bespreking gehad met staatssecretaris Huil en onder staatssecretaris Welles, zoo meldt Ass Press. Er verluidt, dat Loudon inlichtingen heeft gekregen over het karakter van de bespre kingen tusschen den Japanschen ambassa deur, Nomoera, den specialen Japanschen ambassadeur, Koeroesoe, en Huil. De Au stralische gezant, Casey, heeft eveneens een bezoek gebracht aan het staatsdepartement, evenals de ambassadeur van Tsjoengking, Hoe Sjih, en de Britsche ambassaderaad Campbell. De democratische senator Pepper, die vaak gehouden wordt voor woordvoerder van de regeering in kwesties van buiten landsche politiek, heeft volgens de Int. News Service in een interview verklaard, dat de Ver. Staten alle pacificatiepogingen van Ja pan zullen afwijzen, zelfs wanneer dit oor log beteekent. Pepper stelde de volgende Amerikaansche eischen als grondslag van onderhandelingen: 1. Japans terugtocht uit China. 2. Schadeloosstelling van Japan aan China. 8. Terugtooht van Japan uit Indo- C.hina. 4. Opgeven van het denkbeeld der Weygand neemt rust. VICHY, 20 Nov. (DNB.) Naar van be voegde Franeehe* zijde wordt medegedeeld, heeft generaal Weygand Vichy verlaten om zich naar een stad in Zuid Frankrijk te be geven, alwaar hij rust zal nemen. De generaal heeft naar aanleiding van zijn aftreden een boodschap gericht tot de Fransche Hooge Commissarissen, residenten en gouverneurs-generaal in Fransch-Afrika. De boodschap eindigt met de woorden: „Dank zij u wordt de vereeniging aohter den maarschalk, het staatshoofd, met den dag hechter. Zij is de garantie voor onze toekomst." Weygand heeft eveneens een dagorder ge richt tot het Fransche leger in Afrika. De Fransche regeering heeft een door het staatshoofd maarschalk Pétain onderteeken den dagorder aan de natie gericht, waarin Weygands verdiensten worden geroemd en de voornaamste daden uit zijn militairen loon baan in herinnering worden terugge roepen. Het officieele communiqué over de pensi- onneering van generaal Weygand en over de afschaffing van de functie van algemeen ge delegeerde in Afrika vermeld o.m., dat een wet, waarbij de functie van algemeen gede legeerde der regeering in Fransch-Afrika wordt afgeschaft, in de staatscourant zal worden gepubliceerd. Het gouvernement- generaal van Alrrerije komt te ressorteeren onder den medewerker van generaal Wey gand, gouverneur-generaal Chatel. De func tie van alg. gedelegeerde wordt vervangen door een permanent secretariaat-generaal, dat onmiddellijk ressorteert onder het bu reau van den vicepresident en gevestigd zal zijn te Algiers Maan op 11.38 vanavond om 17.40 uur Maan onder 20.30 25Nov. i/ou uui U Dec E.K. tot morgenochtend L.K. 3 D?c 9.12 uur. 18 Dec V.M. N.M. Provincie heft 18 opcenten De Commissaris der provincie Noordhol land heeft besloten ter bestrijding van de uitgaven der provincie in het jaar 1942, acht tien opcenten te heffen op de hoofdsom der belasting op de gebouwde eigendommen en achttien opcenten op de hoofdsom der be1 lasting op de ongebouwde eigedommen. IRAK VERBREEKT DIPLOMATIEKE BETREKKINGEN MET FRANKRIJK. VICHY, 20 Nov. (D.N.B.)Volgens een officieele mededeeling heeft de regeering van Irak de diplomatieke betrekkingen met Frankrijk verbroken. De Fransche zaakge lastigde in Bagdad en de Fransche consul in Mossoel zijn eveneens teruggetrokken. nieuwe orde. Wanneer Koeroesoe is geko men om een erkenning van de successen te halen, kan hij niet op begrip rekenen. Wan neer de oorlog een prijs vormt voor den tegenstand tegen „internationale rooverij, waarmede Japan zich heeft ingelaten", dan moet de oorlog maar komen,. Japan heeft mijl na mijl de Amerikaansche belangen in Azië teruggedrongen. Togo bij den keizer. Naar volgens DNB. in Tokio verluidt, heeft de minister van Buitenl. Zaken, Togo, den keizer verslag uitgebracht over het ver loop der besprekingen te Washington. Op vragen in de hegrootingscommissie van het Lagerhuis, of Koeroesoe het pro gram van drie punten van Tojo meegeno men heeft naar Washington, heeft de mi nister van Buitenl. Zaken, Togo, geant woord: „Het haastige uitzenden van Koeroe soe naar de V S. is geschied ter ondersteu ning van ambassadeur Nomoera, teneinde de onderhandelingen te bespoedigen. Alge meen gesproken heeft het doel der onder handelingen betrekking op de drie punten, die de eerste minister, Tojo, in zijn laatste verklaring heeft vermeld." Japanners uit Ned. Indië. De in Ned Indië woonachtige Japanners zijn door den Japanschen consul-generaal in Batavia uitgenoodigd met het eind Novem ber vertrekkende schip Foezi Maroe naar Japan terug te keeren, aangezien dit de laat ste groote gelegenheid voor vertrek is. De meeste kleine Japansche zaken in Batavia beginnen te sluiten Slechts een kleine groep Japansche zakenlieden wil vooreerst blijven om de ontwikkeling van den toestand af te wachten. Spoorwegongeluk bij Zaltbommel Geen persoonlijke ongelukken. Gisternacht omstreeks een uur heeft te Zaltbommel een ongeval plaats gehad met een goederentrein, die kwam uit de richting Utrecht. Toen de trein de spoorbrug bij Bommel gepasseerd was. begonnen de wa gons te slingeren. Drie daarvan geraakten naast de rails, doch bicven overeind staan. Een vierde wagon, geladen met bussen, sloeg om en de inhoud stortte over den spoordijk. Inmiddels had de bestuurder den trein tot stilstand gebracht, zoodat verdere onge lukken voorkomen werden. Persoonlijke on gelukken kwamen niet voor. ITet treinver keer moest alleen eenigen tijd worden stil gelegd. Twee kinderen verbrand Zij speelden in een schuur Gisterochtend omstreeks half .tien werd de vrijwillige brandweer te Mill gealar meerd voor een brand, die was uitgebroken in de schuur van den landbouwer L. Her- manussen, aan den Achterdijk, waarbij twee kinderen, het vijfjarige jongste zoon tje, en het driejarige dochtertje van den huurman van Summcren, die vermoedelijk in de schuur sneelden, omkwamen. De schuur brandde tot den grond toe af. De brandweer wist echter door snel ingrijpen het woonhuis te behouden. Zonderlinge gift Met een zeer goede bedoeling! Ds. Bouthoorn en Ds. Ozinga, resp. N. H. en Ger. predikant, te Bennekom, werden verrast met een eigenaardige gift in hun brievenbus. Daarin vond elk n.1. de helft van een doormidden geknipt bankbiljet van honderd gulden, met bijschrift, waar de an dere helft zich bevond en met de aandui ding dat het de bedoeling was dat de betrok ken kerk op deze wijze f 50 voor haar dia kon ie ontving. De predikanten en diakonien stelden zich met elkaar in verbinding, de twee helften van het bankbiljet werden aan elkaar ge plakt, waarna het biljet werd ingewisseld en elk der diakonien f 50 verkreeg. Vermoe delijk is de wensch van den gever geweest, dat er meer samenwerking zou komen tus schen Hervormd en Gereformeerd. Hij heeft die in eersten aanleg tot stand gebracht! SIGAREN VAN ACHT VOOR DERTIG CENT Politie verstoort zoet winstje. vreugde van De Hilversumsche politie heeft een ket- tinghandel in sigaren ontdekt. Het betrof een partij van ruim 12.000 stuks, welke nog van de oude, blauwe banderolle was voor zien en waarvan de normale handelsprijs acht en negen cent was, Toen de politie de zaak ontdekte, was de partij al eenige schakels van de ketting gepasseerd. De prijs was toen reeds opgeloopen tot dertig cent en meer per stuk. Bij dezen handel waren eenige particulieren uit Hilversum en Am sterdam betrokken, tegen wie proces-verbaal is opgemaakt. De partij sigaren is in beslag genomen. KIOSK VAN VREUGDE EN ARBEID IN DEN HAAG. Gisteren is op het Pleintje aan den Hof weg in Den Haag, een kiosk van Vreugde en Arbeid geopend, waar alle inlichtingen te verkrijgen zijn over deze organisatie. Houdt beurzen los en monden dioht Winterhulp is eereplicht Boven kletspraat Staat de daad: Giro 5553 Winterhulp Nederland

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Hollands Noorderkwartier | 1941 | | pagina 1