HOLLANDS DAGBLAD VOOR HELDERSCHE COURANT VAN 1873 SCHAGER COURANT VAN 185S VIJF MAANDEN STRIJD AAN OOSTELIJK FRONT Het Verre Oosten rVerduister Nederlandsche Arbeidsdienst Nieuwe bonnen fiedactie en administratie SCHAGEN Telef. 444 (2 lijnen) Redactie en administratie DEN HELDER .Telef. 2345 (2lijnen) Uitgave: N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier 86ste JAARGANG No. 11657 ZATERDAG 22 NOVEMBER 1941 1 Daitschlands frofsche balans 1.7 millioen K.M.2 van de Sovjct-llnic thans bezet BERLIJN, 21 Nover. Dc Duitsche weer- macht sluit, naar het D.N.B. van mi litaire zijde verneemt, 'vijf maanden veldtocht op den 22en November af met een balans, waarop zij trotsch kan zijn. In het Oosten werden 1.700.000 vierkan te kilometer terrein Ijezet. In deze bezette gebieden wonen 75 millioen van de in to taal 190 millioen bewoners van geheel Rusland. Volgens berichten, die tot 20 Nov. beschik baar waren, verloof de Sowjet-Russische weermacht 3.792.600 gevangenen, 389 bolsje- buitgemaakt. De bolsjewistische oorlogs- en wistische divisies werden verslagen en gin- W ERELDSCHOUW HE onderhandelingen tusschen Amerika en Japan, welke deze week in Was hington een aanvang namen, staan, of schoon zij na verloop van1 dagen nog niets concreets hebben opgeleverd, in ,het brandpunt der belangstelling. Dit is be- pijipelijk,want het resultaat der besprekin gen kan beslissen over de Yraa£ of er vrede dan wel oorlog in den Pacific zal zijn. Voorshands lijkt het echter meer waar schijnlijk, dat de spanning in het Verre Oosten geen noemenswaardige wijziging zal ondergaan, d.w.z. dat geen,resu 11a a t bereikt zal worden, maar een toestand ont staat, die vee! weg lieéf' van een „wapen stilstand". Het minste o' creringste evenwel kan dan de lont doen ontbranden. De be langrijke besprekingen, die van Japansche zijde door twee ambassadeurs worden ge voerd. werden ingeleid door redevoeringen van Tojo. den minister-president en Togo, den minister van Buitenlandsche Zaken van Japan. Reiden gaven te kennen, dat Ja" pan g e n e g c n is tot oplossing van de ge rezen tegenstellingen, doch nimmer ten k»ie jfan" zijn prestige. Drie eischen warden geformuleerd, waaraan uiteraard de ambassadeurs zich in Washington heb- ben te houden.. Zij houden in dat Japan pjn inmenging duldt van een derde mo gendheid bij zijn handelingen in China, opheffing wenscht vèn' de vijandelijke afltie, die de economische blokkade van dit land. door andere mogéndheden in wezen is en verhindering van de uitbreiding van het Euroneesche conflict naar het Vérre (V Waar blijkens uitlatingen van Aiïneri kaansche diplomaten ook de V. S. hun eischen stellen, welke tenslotte niet anders dan tegengesteld künnen zijn aan de Ja pansche voorwaarden, ligt de conclusie, d'at men niet tot overeenstemming - komt, voor de hand. 6' Voor Japan, dat' dezelfde doelstellingen heeft als de spllmogendheden hetgeen in het Driemogendhedenpact tot uitdrukking komt beteekent een dergelijk resultaat reeds een gedeeltelijke overwinning, omdat het dan een dusdanige dreiging in deh Pa cific blijft vormen, dat Engeland èn Ame rika gedwongen zijn een aanzienlijke macht in- het Verre Oosten gestationneerd te houden. Een positie voor Japan, die veel overeenstemming vertoont met de houding van Italië gedurende den oorlog in het Westen van Europa, dat ondanks ziin af zijdigheid de Britsche vloot in de Middel- 'landsche Zee gebonden hield. KI EER nog dan dit --- vooralsnog theore- ttsche succes voor Europa, spreken de concrete resultaten, die 'de Duitsche le gere met dè troepen der verbonden landen in het,'Oosten van ons continent weten te.be halen. Ook Finland strijdt daar zegevierend mee en geeft daarmede het beste bewijs zich niet t.e hebben laten intimideeren door het Amerlkaansche ultimatum. De vernietiging van het bolsjewisme is reeds zoover gevorderd, dat niets Stalin meer zal kunnen helpen. De Engelschen trachten wel aan Moskou's dringende beden gehoor te geven en het Russische front door een offensief in Afrika te ontlasten, doch ook dat zal niet hatern De Britsche legers aan de Lybisch-Egyptische grens zijn reeds in het defensief gedrongen. Met dit „pro pagandistische offensief' gaf Engeland ove rigens zeer duidelijk te kennen, dat het niet, aan Stalins eisch, een tweede front in Euro'pa te vormen, kan voldoen. Het zal zelfs zeer de vraag £jnv hoe Engeland zal reageeren nu het in het Nabije Oosten vrij wel in direèt contact kan komen, met de Duitsche weermacht, die van de Krim uit den Kaukasus kan „bestrijken". Engelands glorie taant. Dit blijkt niet slechts uit de nederlagen, dien het overè.1 boekt, waar het in aanraking komt met het, Duitsche leger, het valt ook af te "leiden uit de overwinningen dien het een anderen vij and van het Britsche rijk moeten laten, na melijk zijn „bondgenoot" Amerika, dat zijn best doet, zooveel mogelijk steunpunten van hei Engclsche Imperium „over te- nemen" en daarmede tegelijk de wereldheerschappij Thans is er weer sprake van een Amerikaan- sohe basis in Noord Ierland. Het is duidelijk dat ondanks zijn grootspraak het kan trouwens tegenover het eigen volk moeilijk anders doen hot. „machtige Albion", zoo als de geliefde uitdrukking van velen was, noz van sommigen is, volkocnen heelt afgedaan. gen voor de Sowjet-Unie verloren. DeSowjet- Unie kan rekenen, dat zij 8 millioen soldaten heeft verloren. De uitnisting van deze 8 mil lioen man werd of vernietigd of viel den Dtiitschers- als buit in handen. Meer dan 22.000 pantserwagens, 27.452 stukken ge schut.,, 15.877 vliegtuigen werden vernield of koopvaardijvloot in de Oostzee en in de Zwarte Zee werden gedecimeerd. 47 oorlogs schepen werden tot zinken gebracht, 54 zwaar beschadigd. 119 koopvaardijschepen met een tonnenmaat van 385:650 brt. êh 89 andere koopvaardij.vaartuigen, waarvan de tonnage niet bekend is, zijn in den grond ge boord. 122 koopvaardijschepen zijn-zwaar be schadigd. Daarbij komt pog 'het enorme ver lies aan locomotieven, treinen,' munitietrei- nen, tankwagons en andere middelen van vervoer, zooals b.y. minstens 17.000 vracht auto's. Herstel onmogelijk. Van dergelijke verliezen kan geen leger ter wereld zich meer herstellen, ook het bols jewistische niet, te meer daar de Sowjet-Unie met de 1,7 millioeh vierkante kilometer grondgebied 3/4 van haar industrie beeft ver loren. De getveldige prestatie der Duitsche weermacht gedurende de vijf maanden veld tocht in het Oosten zal eerst in de toekomst in vollen omvang kunnen blijken. De toestand te Moskou. Naar het D.N.B. voorts van bevoegde zij de verneemt, krijgt men door de mededee- lingen van personen, die voor de luchtaait- vallen uit Moskou gevlucht zijn, een volle dig beeld van den catastrofalen toestand in de hoofdstad der Spwjet-Uhie. Reeds voor het begin .van den oorlog kon men op grond van overhaaste voorbereidingen concludeeren tót een komende aanvalsactie. Alle arbeiders werden gedwongen in te teekenen op oor- logsleeningen, die het toch reeds karige lbon met een kwart verminderden. Alle vrouwen en meisjes werden gekeurd en militair op geleid. Toen de eerste bommen vielen, verlieten de hoogere partijfunctionarissen en de leiders der groote fabrieken de stad, om zich op het platteland in het O. in veiligheid te stellen. Dit had een ware paniek onder de bevolking tot gevolg, die op haar hoogtepunt kwam, toen steeds grootere troepenmassa's uit Mos kou vertrokken*bm de talrijké bressen in het wijkende Sowjetfront op te vullen. In de plaats dezer troepen werden steeds meer bur gers ouden van dagen, vrouwen en kinde ren, gewapend en opgeleid voor straat- en baricadegevechten. Om deze menschen tot een kansloozen tegenstand aan te sporen, had men over alle straten transparanten ge spannen met de fatalistische woorden: „Er is maar één dood en daaraan ontkomt nie mand." De Sowjetomroep meldt, dat de arbeiders in de Sowjet-Unie in de kleeding, waarin zij in de fabrieken werken, naar het front wor den gezonden. NEDERL. EMIGRANTEN REGERING TE LONDEN GEWljZ GD Ministers Weiter en Steenberghe afgetreden Naar men uit Londen meldt zijn om niet nader genoemde redenen Uvee léden van het kabinet der geëmigreerde Nederlandsche re geering op 14 Öctober op eigen verzoek afge treden, namelijk,de minister van Koloniën, de heer Ch. J. I. M. Weiter en de minister van Handel/Bedrijven en Scheepvaart, Mr. M. P. L. Steenberghe.De heer Steenberghe was ook minister van Landbouw en Vissche- rij ad interim en minister van Financiën ad interim. Tot4 minister van Koloniën is benoemd Dr. H. J. van Móok, directeur van het depar tement van Economiscbe Zaken te Batavia. Tot minister van Handel, Bedrijven en Scheepvaart is benoemd de heer R. A. Kerstens, lid van den Volksraad in Neder- landsch-Indië. Dr.NH. J. van Mook bekleedt sinds medio 1937 de functie van directeur van het dep. van Econ. Zaken te Batavia. De heer P. A. Kerstens is reeds jarenlang leider der Indi sche Katholieke Partij. Hij vermocht in die functie niet altijd de eenheid in die partij ■te bewaren. Reeds eenmaal kwam het tot een breuk in deze partij, voornamelijk als ge volg van zijn gebrek aan tact en soepelheid. De heer Piet Kerstens kan niet anders be schouwd worden dan als een politieke fi guur. NEW YORK, 21 Nov. (DNB De New York Times meldt omtrent de besprekingen, die de minister van Buitenlandsche Zaken, Cordell Huil, gisteren heeft gevoerd met de Japansche ambassadeurs Koeroesoe en No- moera, dat- deze onderhandelingen nog steeds van „inleidenden aard" zijn geweest. Huil heeft den Japanners evenwel duidelijk ge maakt, dat op den grondslag der verklaring vap Tojo van Maandag geen regeling mo gelijk is. Verklaring van Tojo. Na de slotzitting der buitengewone bijeen komst van den rijksdag te Tokio heeft de premier, Tojo, een verklaring afgelegd, waar in hij uiting gaf aan zijn bevrediging over de houding van den rijksdag. De regeering zal vastberaderi voortgaan op den weg der nationale politiek. Maan Duitsche frontarbeiders bij hun werk in - het sovjet-gebied. - Met vereende krachten, terwijl soldaten en Roemeensche arbeiders de behulpzame hand bieden, wordt een materiaalwagen, welke was vastgeloopen, weer in het goede spoor gebracht (Orbis-Hofland) Duitschland strijdt voor Europa Nieuwe vorderingen san het Oostelijk front TEGENOFFENSIEF IN N.AFRIKA NACHTELIJKE AANVAL IN KANAAL. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüH- RER, 21 Nov. Het opperbevel^ der weermacht deelt mede: Bij de gevechten in de bocht van de Donets en in den centralen sector van het Oostelijk front zijn nieuwe vorde ringen gemaakt. Voor Leningrad zijn uitvalspogingen van de^ vijand door bet Duitsche afweervuur verijdeld. Voor de Britsche kust hebben motor- torpedobooten in den nacht van 19 op 20 Nov. een krachtig beschermd con- vooi aangevallen en twee vijandelijke koopvaarijschepen, waaronder een tank schip, mét een gezamenlijken inhoud van 9.000 ton, tot zinken gebracht. Twee andere schepen werden eveneens ge lorpedeerd en waarschijnlijk tot zin ken gebracht. Bij een nieuwen nachte- lijken aanval ontspon zich een gevecht op korten afstand met Britsche bewa kingsvaartuigen en motor-torpedoboo ten. Daarbij werd een Duitsche motor torpedoboot door een botsing ernstig be schadigd. Midden in liét gevecht werd bet vaartuig door andere matortorpedo- booten op sleeptouw genomen, doch op de thuisvaart moest het tot zinken wor den gebracht. Na een vijandelijken luchtaanval in den ochtend met suc ces te hebben afgeweerd, keerden alle andere motortoroedobooten op haar ba sis terug. Gevechtsvliegtuigen, die een gewapende verkenningsvlucht onderga men, hebben overdag in de EngSIschc wateren een Britsch patrouillevaartuig door bomtrèffers beschadigd. In Noord-Afrika vordert de tegenaan val der Duitsch-I. .liaansche troepen. Duitsche torpedovliegtuigen en stuka's hebben aan de LibyschEgyptische grens concentraties van Britsche pant serwagens en auto's verstrooid. Bij Mer-, sa Matroeh- zijp militaire installaties met goed gevolg gebombardeerd. Bij luchtgevechten verloor de vijand vier vliegtuigen. Van 12'tot 18 Nov. heeft de Britsche luchtmacht 43 vliegtuigen verloren. In •dezelfde periode gingen in den strijd te gen Engeland zes Duitsche vliegtuigen verloren. DE PANTSERSLAG IN N. AFRIKA ROME, 21 Nov. (A.N.P.) Het verloop van de militaire operaties in dè eerste pha- se van den slag in de woestijn van Marma- rica wordt in militaire kringen alhier tot- dusver gunstig beoordeeld. De vanuit den \sector Sidi Omar aanvallende Engelsohe formaties zijn op krachtigen tegenstand van Duitsche en Italiaansche pamtserforma^ ties gestooten, die thans tot sterke gecom bineerde tegenaanvallen zijn overgegaan. De Halfaya-pas is stevig in banden van de Duitsche en Italiaansche troepen. In den Z.-sector van de oase Dzjaraboeb Mjn de Engelsche aanvallen eveneens ge stooten o<p den krafchtigen afweer van Ita liaansche divisies. Aan het front van Tobroek heerscht le vendige activiteit van de artillerie zonder dat het totdusver tot eigenlijke operaties is gekomen. In bevoegde kringen te Berl.ijn heeft men het gisteravond zeer opmerkelijk gevonden dat van Duitsche zijde reeds na 36 uur ge meld kon worden, dat de aanval van den, tegenstander met. zware verliezen is afge slagen. Op het verzoek omr een standpunt te be palen inzake de door Washington afgelegde verklaring, dat Australië en Ned. Indië toe gezegd zouden hebben,'dat zij in geval van oorlog onmiddellijk aan de zijde van de V S. aan dezen oorlog zouden deelnemen, ver klaarde de woordvoerder der regeering^ To makazoe Hori, dat hij een dergelijke hou ding van deze beide landen in geval van een oorlog zeer waarschijnlijk achtte. Aanmelding en keuring AANVANG VAN DIENSTTIJD <5 DEC. 1941 Bemiddeling voor arbeid in Ne derland. Keuringen op 24, 25, 26, 27 en 28 Nov. en op 1, 2, 3, i en 5 Dec. 194L Voor vrijwillige dienstneming bij den Ned. Arbeidsdienst zal op ondervermelde plaatsen en data, telkens tusschen 9.30 en 15.00 gelegenheid zijn voor keuring voor vrij wi 11 ige dien stn emi ng. Iedere jonge man, die aan de volgende voorwaarden voldoet, kan zich naar de dichtstbij gelegen keuringsplaats begeven en zich aanmelden bij* den voorzitter van den keuringsraad. Reiskosten voor de-heen- en-terugreis wor den vergoed. Het is aan te bevelen een broodmaaltijd mede te brengen. Gegadigden moeten aan de volgende voöfwaardén vol doen: a. Nederlander zijn, b. niet jónger dan 17 en niet ouder dan 23 jaar zijn; c. onge huwd zijn. Meldt u ter keuring aanc Zwolle, Blijmarkt 25, Maandag 24' Nov.; Leiden, Oude Vest 25,^Maandag 24 Nov.; Rotterdam, Molen waterweg 28 (achterzijde station D. P. en kleuterschool). Maandag en Dinsdag 24 en 25 Nov.; Groningen, Violen straat 2, Dinsdag 25 Nov.; Haarlem, Gast huisstraat 32. Dinsdag 25 Nov.; Assen, Ja- vastraat 7, Woensdag 26 Nov.; Alkmaar, Doelenstraat 15, V/oensdag 26 Nov. Ieder die wordt goedgekeurd en overigens aan' de té stellen, eisehen voldoet, wordt op 15 Dec. 1941 opgeroepen om gedurende ö1/^ maand in den Ned. Arbeidsdienst te dienen. Na beëindiging van deil diensttijd van 5Vè maand kan de vrijwilliger bij gebleken ge schiktheid in aanmerking komen voor een van de 3 volgende groepen: a. opleiding tot kader; b. vrijwillig nadienen gedurende na der te bepalen tijd; c. ta eervol ontslag voor keur bij arbeidsbemiddeling in Nederland. Het Finsche legerbericht HELSINKI, 21 Nov. (D.N.B.) Het weer- macl^tsbericht van,21 Nov. luidt als volgt: II ai n g front: De bedrijvigheid der vijandelijke artillerie was zwakker dan voor heen. Eigen artillerie heeft vijandelijke stel lingen, wegen en versterkingswerken van Haestobusoe onder vuur genomen. Karelische landengte: Aan beide zijden storingsvuur van granaatwerpers en artillerie. S w i r-f r o n t: Aan het geheele front licht storingsvuur van artillerie en granaatwer pers. Op een plaats heeft onze artillerie een vijandelijke batterij tot zwijgen gebracht en op een andere plaats een vijandelijke afdee- ling tijdens de opstelling uiteengejaagd. Op een tweetal punten trachtte de vijand ons aan te vallen, doch'werd afgeslagen. Oostel ij k.front: Over het algemeen genomen onveranderde toestand. Behalve storingsvuuraan beide zijden, levendige verkenningsacties, in een sector deed de vijand met geringe strijdkrachten een mis lukte aanvalspoging. Z e e s t r ij d k r a e h t e n: Niets van be- teekenis. Aan het bericht van gistereft moet nog worden toegevoegd, dat twea, dagen geleden tegen -den avond- ongeveer twintig sterke explosies gehoord zijn, van 'het eiland Suur- saari in de Finsche golf. Een daarvan ^Vas bijzonder sterk. Ook uit het gebied van het eiland Seiskari, in het O. deel van de Fin sche Golf is een sterké ontploffing gehoord. Luchtstrijdkrachte nDe ongunsti ge weersomstandigheden hebben luchtactie bijna volkomen verhinderd. MOORDBEVEL VAN STALIN. Stalin heeft het bolsjewistische leger be vel gegeven om alle Duitsche soldaten om te brengen, zoq is volgens 'Helsingborgs Stadsbladet in den bolsjewistisehen omroep medegedeeld. Er mogen geen gevangenen méér gemaakt worden. De bevolking in het bij-zonder in de door de Duitsche troepen bezette gebieden,, is per radio ogeroepen te trachten. Duitsche soldaten te dooden. op 12.33 25 Nov. E.K. 3 Dec. V.M. Maan op 13.19 vanavond om 17.39 uur tot morgenochtend 9.14 uur. Zondagavond om 17.38 uur tot Maandagochtend 9.16 uur Maan onder 21.36 11 Dec L.K. 18 Dec. N.M. Maan onder 22.46 's-GRAVENHAGE, 21 Nov. Voor de week van 23 tot 29 Nov. zijn de gebruikelijke rantsoenen brood of 'gebak, v 1 e e s c h of vleeschware ft, melk, en aard appelen verkrijgbaar op de bonnen num mer 45 van de daarvoor bestemde kaarten. DE AARDAPPELKAARTEN. Niet afgeven vóór de levering. Van bevoegde zijde wordt er op .gewzen, dat het publiek, dat aardappelen op bon 05 14 van de V-kaart, als wintervoorraad op wil doen, de afgestempelde bonnen niet aan den leverancier moet afgeven, alvorens de aardappelen geleverd worden. In geen geval moet men zijn bonnen te voren inleveren. GENERATOR- ANTHRACIET Niet naar keuze nootjes 4 of 5. Nu kortgeleden dé bonnen generator- anithraciet ook zijn aangewèzen voor het betrekken van anthracietnootjes 4. is bij de verbruikers van generator-anthraciet de indruk gewekt, dat naar keuze nootjes 4 dan wel nootjes 5 kunnen worden gevraagd. Dit is echter niet het geval. Alleen wanneer de voorraad nootjes 5 bij de wederverkoo- pers niet voldoende is, zullen deze er toe overgaan in de plaats daarvan nootjes 4 af te leveren. JEUGDIGE DIEF AAN DEN ZWIER. Een bewoonster van de P. C. Hooftstraat te Amsterdam, deed bij de politie aangifte_ dat uit een tasch welke in de keuken van haar woning stOnd, een bedrag van f 1850 was gestolen. Wijl er voor het plegen van dat feit een 16-jarige regenjasplakkcr, in aanmerking kon komen, wonende aan de Rapenburger straat, vervoegde de politie zich aap dat adres, doch het jongmensch was niet thuis. Eerst laat in den avond kwam hij boven wa- ter, met een flink stuk in den kraag. Spoe dig bleek, dat hij den diefstal had gepleegd. Het overgroote deel van het gestolen geld was nog in zijn bezit, doch hij had reeds kans gezien, een paar honderd gulden te verbrassen. UITKIJKPOSTEN OVERROMPELD Agenten' waren hen te slim af. In den afgeloopen nacht bemerkten twee rechercheurs van de centrale recherche in de Utrechtschestraat te Amsterdam een twee tal bekende inbrekers, die daar op den uit kijk stonden. Dit was reden genoeg, de-bei de mannen aan te houden, doch een der in brekers wist los te komen en zette het op een loopen. Hij trof het echter slecht, want de politieman was een goed sportman en had den vluchteling spoedig achterhaald. Deze bleek een sleutel in zijn bezit te heb* ben, welke precies paste op de buitendeur van een portaaltje in de Utrechtschedwars- straat, dat toegang geeft tot een bandenfa briek. Het bleek, dat daar een tusschendeur was uitgezaagd en daarachter stonden 25 auto banden klaar om meegenomen te worden. De beide arrestanten hebben reeds een gedeeltelijke bekentenis afgelegd. Wielrijders, Is dit iets voor U? Een tuins'ang, om het Wiel gemonteerd, blijkt een welkome oplossing te xijn voor memg rijwielbapden probleem (Pax-Holland-De Haan m)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Hollands Noorderkwartier | 1941 | | pagina 1