HOLLANDS DAGBLAD VOOR NEDERLANDSCHE BOEREN NAAR OOSTLAND EERSTE TRANSPORT BEDRIJFS LEIDERS VERTROKKEN ROSTOF VEROVERD Kolonel Mölders verongelukt Onderhandelingen te Washington onderbroken Landbouwers en petroleum Verduister 17.37 uur 9.18 uur. J. DE VALK f Redactie en administratie SCHAGEN Telef. 444 (2 lijnen) Redactie en administratie DEN HELDER Telef. 2345 (2 lijnen) Uitgave: N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier 86ste JAARGANG No. 11658 MAANDAG 24 NOVEMBER 1941 HUN LEUZE: „EUROPA VOEDT ZICHZELF". Zaerdag is uit Oldenzaal het eerste transport Nederlandsche bóeren naar Oostland, waar zij als bedrijfsleider op de z.g. Kolchozen te werk gesteld zul len worden, vertrokken. De leeftijd der deelnemers varieerde tusschen 19 en 56 jaar. Iedere boer zal het opsicht-krij- gen over bedrijven van ongeveer 1800 H.A. Een intieme feestovond ging de gebeurte- nis vooraf. De Nederlandsche boerenleider Roskam heeft hier van de mannen afscheid [enomen. Verschillende Duitsche en Neder- andsche autoriteiten waren aanwezig. Onder andere heeft de Landesbauern- fuhrer Graf Grote het woord gevoerd. Hij vroeg den mannen aiah bij hun.vertrpk naar het Oostland de kaart van de wereld voor geest te halen en te beseffen hoe klein feitelijk de Europeesche ruimte is tegen over de Aziatische, zich in te denken in welke een kleine ruimte de Germaansche andere volkeren samen leven, welisWhar gescheiden sóms door taal en cultuur, maar in een samenleving intensiever toch dan welk uur der historie, pit besef aldus Graf Grote is het wat ons de handen in een moet doen slaan om alles wat voor en onze kinderen van beteekenis is te beschermen tegen de Aziatische „cultuur" In het bewustzijn hiervan, zult gij begrijpen waarom de Führer met zijn volk en de ver bonden volkeren is aangetreden tegen het bolsjewisme. Wanneer het Duitsche en de verbonden volkeren dan hun bloed inzetten, moet gij begrijpen, dat .gij mede de handen uit de mouwen dient te steken om de ruimten, jewonnen door het Duitsche zwaard, tot iloei en ontwikkeling te brengenr Europa moet wakker worden in dit historisch uur en de teekenen des tijds verstaan. Onze leu ze zij niet aHeen „Nederland voedt zichzelf" heel Europa zal zichzelf moeten voeden. Met zooveel idealisme moet gij bezield zijn, dat gij als eerste pioniers die ruimten wilt gaan cultiveeren. Ik weet,, dat gij Nederland sche boeren, daaruit meer kunt putten dan anderen. Ik heb groot respect gekregen voor uw prestaties. Toont dan wat de Germaan sche mensch uit den bodem te voorschijn kan brengen. Tenslotte -*■ zoo besloot Graf Grote zijn toespraak gij doet dit alles niet voor Duitschland alleen. Volgens toezegging van den Führer zal datgene wat gij aan brood graan boven de behoefte daar uit den bodem haalt, ook ten goede komen aan Nederland. Hiermede krijgt gij dus ook als Nederland sche patriotten een groote opgave. Het, vertrek. De. mannen die Zaterdagmorgen op het station gereed stonden oïn afscheid te nemen voor de lange reis, kwamen uit alle stre ken. Er waren Friezen onder en Groningers, Brabanders en Zeeuwen,' bed lijfsleiders uit de Wieringermeer, zelfstandige boeren en flinke landbouwers. Binnenkort zullen zij worden gevolgd door anderen. Nog in December vertrekken ©enige transporten en in Januari vermoedelijk 400 man. Via Berlijn zullen zi zich voor een ver blijf van vier weken naar een kamp in Litzmannstadt „het oude Lodz" begeven. Daar worden zij ingeënt tegen verschillende «iekten en vertrouwd gemaakt met hun uit rusting, die geheel op de omstandigheden in Oostland is berekend. Vervolgens zullen zij PEUTERS OMGEKOMEN IN SPOORWAGENS Duitsche soldaten vonden op het station van een kleine stad, waarom dagenlang ge vochten was, twee gesloten goederenwagens. Toen ze de wagens met de noodige voorzich tigheid geopend hadden, ontdekten ze tot hun groote ontzetting, dat zich in de wagons kleine kjnderen bevonden, die allg ongeveer van 2 tot 6 jaar oud waren. De meeste kin deren bleken bevroren en verhongerd te zijn. De weinige kinderen die nog in leven waren en door de Duitsche soldaten onmiddellijk verpleegd werdén, vertelden, dat zij van hun ouders gescheiden waren en ^oor vervoer in de goederenwagens waren opgesloten. DE VOLKSSTEMMING IN ROEMENIë. Eindresultaat 68 „neen"-stemmen. BOEKAREST, 23 Nov. (DNB.) Het de finitieve ^resultaat, der volksstemming is thans officieel bekend gemaakt. Er zijn 3.446.889 „ja"-stemmen en 68 „neen"-stem- men. Maarschalk Antonescu heeft in een oproep aan hét land uiting gegeven aan zijn dank baarheid voor dezen uitslag, die, aldus de maarschalk, bewijst, dat het Roemeensche volk niet zal ondergaan. Een jaar van strijd heeft Bessarabië en de Boelcowina bevrijd en het land zijn rechten en zijn eer herge ven. In dezen tjjd kunnen slechts de vol ken leven en overwinnen, die bereid zijn het heden te geven om de toekomst op te bou wen. doorreizen naar de plaatsen van bestem ming in Wit Rusland en vermoedelijk ook in de Oekraine. Voorloopig gaan zij allèeo en blijft hun gezin achter. Nadat de trein was gearriveerd, de kisten met uitrusting ingeladen en de manschap pen voor de ramen hadden plaats genomen, nam de leider van het transport, de heer Giebel, afscheid van Graf Grote en zijn ge zelschap. Eenige hartelijke woorden werden over en weer gewisseld en nadat de natio- naal-socialistische groet was gebracht, zette de trein zich onder het gejuich der ver trekkende boeren in beweging. Het eerste transport van Nederlandsche boeren, die hun streven voor een betere toe komst van Eüropa met een daad bezegelen en onder wie er verscheidene waren, die hier in Nederland een behoorlijken werk kring hadden, is vertrokken. Hun daad mo ge vele anderen ten voorbeeld strekken. f Daitschland strijdt voor Europa Succesvolle gevechten in N.-Afrika HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 22 Nov. Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: Naar in een extra bericht is bekend gemaakt, hebben snelle troepen van het leger en formaties der Wa|fen- SS onder opperbevel van den koL- generaal Von Kleist na felle gevech ten de stad Rostof aan den beneden loop van de Don Ingenomen. Daarmede is een handels- en ver- keerscentrum in onze handen geval len, dat voor hqt voortzetten van den oorlog van bijzondere beteekenis is. Aan de tot dit succes leidende opera ties hebben de formaties van hel luchtwapen o.l.v. generaal Rid.de) Von Greim een schitterend aandeel gehad. Het Duitsche weermachtsbericht van Zondag luidt: Aan het Oostelijke front hebben onze aanvallen tot nieuwe successen geleid. In de wateren om Engeland^ zijn in den afgeloopen nacht twee koopvaar dijschepen van middelbare grootte door bomtreffers zwaar beschadigd. Een dezer schepen kan verloren geacht worden. Overdag zijn luchtaanvallen gedaan op fabrieken in Schotland. In den afgeloopen nacht zijn havens aan de Zuidoostkust van Engeland met succes gebombardeerd. In Noord-Afrika hebben de Duitsch Italiaansche afdeelingen in succes volle gevechten met de Britsche strijd krachten, die uit het Zuidoosten wa ren genaderd, meer dan 260 pantsenge vechtswagens en ongeveer 200 gepant serde voertuigen vernietigd. Krach, tige, door pantserwagens gesteunde, uitvalspogingen der bezetting van Tobroek zijn verijdeld door de omsiri gelende Italiaansche troepen. In he vige luchtgevechten heeft de vijand 25 vliegtuigen verloren. Bij een lucht aanval'op een Britsch vliegveld zijn vèrscheidene bommenwerpers op den grond vernield. De slag in Noord Afrika duurt onder zware gevechten voort. Zaterdag werd nog bekend gemaaki dat op 20 Nov. in de gevechten aai het oostelijk front is gesneuveld de bevelvoerende generaal van pen le gercorps, generaal der infanterie Von Briesen. Kostbar* smiisteri)*a en sieraden maken deel utt van barnsteententoonstelling, welke Dinsdag In hei Rijksmuseum ie Amsterdam wordt geopend en waarop prachtige stukken, vervaardigd uit bet .goud der zee", te bewonderen zijn (Pa^-Holland-De Haan m) ONOVERWONNEN JACHTVLIEGER. BERLIJN. 22 Nov. (D.N.B.) De inspec teur der jachtvlieger, kolonel Werner Möl ders, is op 22 November op een dienstvlucht met een koeriersvliegtuig, dat hij niet zelf bestuurde, bij Breslau doodelijk verongelukt. Door den vijand niet overwonnen, heeft deze-overwinnaar in 15 luchtgevechten op zoo tragische wijze tien vliegerdood gevon den. De prestaties van successen van dezen 28-jarige officier zijn weergaloos. In Juli 1941 verleende de Führer en op perste bevelhebber der weermacht aan den cofhmodore kolonel Mölders na zijn 101ste overwining in de lucht in den vrijheidsstrijd van het Duitsche volk als eersten soldaat van de, weermacht de hoogste onderschei ding voor betoonde dapperheid, nl. het eikenloof met de zwaarden en brillanten, behoorende bij het ridderkruis van het IJze ren Kruis. Als waardeering voor de \unieke verdien sten van kolonel Mölders heeft de Führer en opperste bevelhebber van de weermacht be paald, dat het jachteskader, dat, tot dusver door Mölders naar dë zóo geweldige over winningen is gevoerd, voortaan zijn naam zal dragen. Tevens heeft de Führer bepaald dat kolonel Mölders een staatsbegrafenis zal krijgen. MINISTERRAAD TE VICHY. Weygand gehuldigd. VICHY, 22 Nov. (D.IJl.B.) op den van daag gehouden ministerraad heeft de plaats vervangende minister-president admiraal Darlan, rapport uitgebracht over de afschaf fing van de*functie van algemeen gedelegeer- der regeering in Afrika en huldigde in dit verband de verdiensten van generaal Weygand. Het hoofd van den staat, maarschalk Pétain, onder wiens voorzitterschap de mi nisterraad bijeen was. roemde de discipline van generaal Weygand en noemde deze een uniek voorbeeld voor alle Fi^nschen. pe minister van Justitie Barthletaay dien- dé een wetsontwerp in inzake de hervorming van de rechtbanken der schepenen en ge zworenen* TURKSCH STOOMSCHIP GETORPE DEERD. ANKARA, 22 Nov (D.N.B.) Officieel wordt medegedeeld, dat het Turksche s.s. Yenidsje onderweg van Burgas naar Istan- boel ter hoogte van Wassiliko getorpedeerd is. Van de bemanning konden alleen de ka pitein eft de eerste officier worden gered. Dit is in korten tijd Het tweede geval van torpedeering van Turksche schepen door Sowjet-duikbooten. TREKT JAPAN ZICH UIT INDO-CHINA TERUG? NEY YORK, 22 Nov. (DNB.) Omtrent .de missie van den specialen Japahschen am bassadeur Koeroesoe meldt de New York Herald Tribune uit Washington, dat de on derhandelimgen tusschen Japan en de Ver Staten weliswaar tot stilstand zijn gekomen aangezien Japan "niet bereid is de,spil te verlaten, maar dat uit de gevoerde-onder handelingen de mo^lijkheid gebleken is van een beperkte overeenkomst met Japan. Daarbij zou Japan, haar de correspondent wil weten, zich bereid hebben verklaard, zijn troepen uit Indo China terug te1 trek ken als tegenprestatie tegenover een ge deeltelijke opheffing van de economische beperkingen der V. St. Het plan der V St. is Indo-China over te dragen aan een An- namietische locale regeering, die tezamen met een soort internationale controleover heid zou werken Dé Tokvo Nitsji Nitsji meldt ómtrei4 den toestand in Washington, dat beide onder handelende partijen niet wenschen, dal de ze onderhandeling van langen duur zullen zijn. Er bestaat, weinig kans op succes, in dien het driepuntenprogramma van" Tojo als grondslag moet dienen voor de Jtepan- sche buitenlandsche politiek. De speciale ambassadeur voor Indochi- na Josjizawa, heeft er op gewezen, dat Ja pqn de Fransche souvereiniteit in Indochma strikt in acht. neemt. Hij betreurde, dat de propaganda van derden Japan beschuldigt •van aggressieve bedoelingen jegens Thai land. Hij zeide verder, dat de tusschen hem en den gouverneur-generaal van N«d. In- dië gesloten overeenkomsten', niet bevredi gend ten uitvoer zijn gelegd. Spanning In Japan. Na het uittreden van verscheidene afge vaardigden der sterkste lagerhuisfractie Yokoesin Giin, hebben thans alle directeu ren der partij besloten af te treden. De hier door ontstaande problemen zullen morgen in een speciale partijconferentie worden be sproken.- De Japansche marine-attache te Londen is, naar officieel wordt medegedeeld, van zijn post teruggeroepen. TECHNISCH GILDE BESTAAT EEN JAAR Vraagstukken van later, reeds nu besproken. Het technisch gilde heeft te Utrecht haar eenjarig bestaan herdacht. Het gilde is in een jaar tijds gegroeid» van driehonderd tot elfhonderd leden. Desondanks, aldus de se cretaris, de heer j. M. flffee, blijven vele ingenieurs en Andere technici buiten onze rijen staan. Het is zaak deze technici in het T.G. te'halen, opdat zij gaan inzien, dat de nieuwe orde door niets en niemand meer verdrongen kan worden. Versohiliende redevoeringen werden ge houden, o.a. door den leider-van het N.V.V., den heer Woudenberg, die betoogde dat el- lereerst de arbeid erkend moet worden. De heer Ir. v. d. Vegte, raadsadviseur ten de partemente van Volksvoorlichting en Kunsten, ging de technische voorzieningen van ons land na, die na den oorlog aan de orde zullen komen. Het eerste probleem is vergrootén van het bodemóppervlak. en daarmede, verband houdende het wegen- vraagstuk. Wilen wij in de toekomst kunnen blijven voldoen aan de groeiende energiebehoeften en willen wij vermij den roofbouw te plegen op onzen ko- lenvooraad. dan is het dwingend noo- dig. dat wij electrische energie be trekken uit die landstreken, die de waterkracht in overvloed aanwezig hebben. Het vervoeren van electrische energie over zeer groote afstanden is mogelijk en de groote verbinding van het Ruhrgebied met Beieren is daar een -voorbeeld van. Men werkt reeds met spanningen tot 220.000 volt. terwijl 380.000 volt geprojecteerd is. Spreker eindigde zijn rede met te ver klaren, dat hij in het gilde ziet een samen gaan van allen, die zich in ons land mêt de techniek bezighouden en doordrongen zijn van datgene, wat de nieuwe tijd ons zal brengen. Verhooging van productie mag geen verontschuldiging zijn voor v het overtreden van •overheids voorschriften. Hét heeft zich eenige malen voorgedaan, dat landbouwers, o.a. uit de Wieringermeer, die verdacht werden van het overtreden van distributievoorschriften en van bepalingen, die in het belang ,van de voedselvoorziening zijn gesteld, zich erop beriepen, dat zij, als zij de overtreding niet hadden begaan, geen gevolg hadden kunnen geven aan de op wekking van overheidswege om de produc tie van hun land zop hoog mogelijk op te voeren. Het is begrijpelijk, dat een landbouwer, die eenerzijds een befioorlijken voorraad onder zich heeft en deze niet mag ge bruiken voort de voortbeweging van zijn landbouwwerktuigen en anderszijds wordt opgewekt om zooveel mogelijk iiit zijn grond te halen, hierin een tegenstrij digheid ziet en met een beroep op de ab solute noodzakelijkheid daarvan zijn ge blokkeerde voorraad aanspreekt. Onge twijfeld heeft hij hiermee de beste be doelingen, doch hij begaat een overtre ding en wel zonder directe noodzaak, daar den landbouw, na de blokkeering van de voorraden petroleum een vol- doende hoeveelheid andere motorbrand stoffen ter beschikking is gesteld. De beperkende bepalingen kunnen voor den buitenstaander onbillijk schijnen, doch in het algemeen belang zijn ze noodzakelijk, zoodat ze niet ongestraft overtreden kunnen kunnen worden. In dit verband kan worden opgemerkt, dat in eenige gevallen, waar de overtreders terecht stonden, vrijspraak is gevolgd, doch deze vrijspraak, geschiedde wegens gebrek aan bewijs en niet omdat de rechter boven genoemde verontschuldiging van den land bouwers aanvaardde. Maan op 13.54 ^5Nov. E.K. 3 Dec. V.M. vanavond om tot morgenochtend Maan onder 23.58 11 Dec L.K. 18 Dcc. n.m. DE BEGROOTING VAN NOORDHOLLAND Evenals in 1941 geen storting in het Wegenfonds. Het batig saldo van den gewonen dienst 1939 bedraagt, voor zoover daarover niet reeds is beschikt, f 1.275.638; .daarvan dient f261.342 naar den dienst 1941 te worden overgebracht. Het restant, f 1.014.296, dat aan den dienst 1942 ten goede komt, is be langrijk lager dan het. batig saldo, dat aan den dienst 1941 ten goede kwam. Het ver schil bedraagt f 637.056. Hieruit volgt, dat de gebruikelijke storting in het wegenfonds, die reeds in 1941 achter wege moest blijven, wederom moet achter wege blijven, en dat ten laste van de gewone middelen van 1942 ndet de ruime uitkeerin- gen ten behoeve van de werkloosheidsbestrij ding kunnen geschieden, die op de begroo ting voor 1941 nog konden plaats vinden. Kan voor bijdrage kosten werkverruiming nog het Ogebruikelijke -bedrag van f200.000 wórden uitgetrokken, voor storting in het Fonds voor ontginningswerken kan thans in plaats van f 500.000 slechts f 100.000 worden geraamd. Dit is overigens slechts mogelijk doordat als navordering rente van voorschot, aan het P.E.N. een nieuwe on'tvangstpost kan wórden opgenomen ten bedrage van f 150.000. Voor onvoorziene uitgaven blijft f 472.239 beschikbaar. De begrooting wijst een totaalbedrag voor den gewonen dienst aan van f55.770.900 (v. j. f54.937.900). DE DOOD STOND NOG VROEGER Of.. Zaterdagmorgen om half tien i6 uit het water vkn de Oranjegracht te Leiden het lijk opgehaald van den 86-jarigen heer 4J. G., die reeds om half zes zijn woning had ver laten om tabak te gaan koopen. GEVOLMACHTIGDE VOOR DE SPORT IN NEDERLAND. BERLIJN, 23 Nov. De 'heer J. A de Valk, is, volgens de Crt., bij een noodlot tig auto-ongeluk in de nabijheid van Stutt-, gart om het leven gekomen. Zijn echtge noot© werd tamelijk ernstig gewond. De heer J. de Valk was lid van het Col lege van Gevolmachtigden voor de Sport* dat aanvankelijk bestond uit de heeren K. J. J. Lotsy, H. Stuling en J. de.Valk. Door het zich terugtrekken naar het Oos telijk front van den heer k Stuling wal de heer De Volk op dit oogenibldk de eenige gevolmachtigde voor de sport in Neder land. AANMELDING VAN LEERKRACHTEN VOOR WCH. OPVOEDING EN SPORT. 's GRAVENHAGE, 22 Nov. Het depar- tement van volksvoorlichting en kunsten deelt mede: Naar aanleiding van de vele binnengeko men vragen om inlichtingen betreffende den oproep in de bladen, waarbij weril me degedeeld, dat leerkrachten op gebied van lichamelijke opvoeding en de sport (■heil gymnastiek en massage inbegrepen) zich schriftelijk dienen op te geven bij de afdee- ling L. en S. van het departement van op voeding, wetenschap en cultuurbescher ming, wordt van de zijde van het departe- cent medegedeeld, dat deze oproep beoogt het verkrijgen van een juist overzicht van de leerkrachten, die zich op dit gebied be wegen. DURE UIEN 95 cent per kilo. Kar met groen te ln beslag genomen. De politie te Delft oefent de laatste dagen strenge controle uit op naleving van de economische wetten. Zij maakte dan ook tegen zeventien personen proces verbaal op wegens handel in distributiebescheiden. De kaarten werden in beslag genomen. De 27-jarige koopman J. K. uit Den Haag werd aangehouden omdat hij uien, waarvan de maximumprijs acht cent per kilo bedraagt voor 95 cent, per kilo verkocht. Zijn wagen met groente en fruit werd in beslag geno men. Tenslotte werden vijf personen gear resteerd wegens het frauduleus slachten van een varken* STREEKPLAN VOOR KENNEMERLAND- ZUID. De president van den rijksdienst voor het nationale plan heeft bezwaar gemaakt te gen het uitvoeren van werden, vereischt yoor het oprichten van een gebouw aan den Zuid-Schalkwijkerweg onder de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, in welk gebouw een smederij zou worden geves tigd. Genoemde president heeft daarbij over wogen, dat het oprichten van eén dusdanig gebouw in strijd, is met in voorbereiding zijnde ontwerp van eij streekplan voor Ken- nemerland-Zuid, waarin de desbetreffende strook is bestemd voor agrarische en re creatieve doeleinden en niet voor industrie.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Hollands Noorderkwartier | 1941 | | pagina 1