HOLLANDS DAGBLAD VOOR jVMERIKA BEZET NEDERLANDSCH KOLONIAAL GEBIED Washington geeft bezetting toe Winterhulp Pachtverordening brengt vaste pachtperioden Verduister l.V, m Redactie en administratie SCHAGEN Telet 444 (2 lijnen) Redactie en administratie DEN HELDER Telef. 2345 (2 lijnen) Uitgave: N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier SCHAGER COURANT VAN 185» 86ste JAARGANG No. 11659 DINSDAG 25 NOVEMBER 1951 VUSSERT HEEFT GELIJK GEKREGEN Thans ook Suriname ia „bescherming" genomen STOCKHOLM, 24 Nov. (A.N.P.) De naar Londen uitgeweken voormalige Nederlandsche regeering heelt een communiqué ge publiceerd, waraln verklaard wordt, dat de bauxiet-mijnen In Suriname, die rnlm zestig procent van de behoailen der Ameri- kaansche alnminium-lndnstrle dekken, onder bescherming van de Vereenlgde Staten zullen worden gesteld. Amerikaansche troepen zullen naar Suriname worden gezon den. Het Witte Huis heeft oflicieel bekend gemaakt, dat de Ame rikaansche regeering een contingent troepen naar Nederlandsch- Guyana (Suriname) zal sturen. Het optreden wordt gemotiveerd met' de verklaring, dat de bauxietmijnen aldaar „beschermd" moeten worden. Deze bauxietmijnen zijn voor de Amerikaansche almuminium-industrie van groote beteekenis. PROTEST TEGEN OVER- ELD1GING VAN SURINAME La xljn op 26 October jongstleden te Utrecht ahouden redevoering ter gelegenheid Van da scholingsbijeenkomst van functionaris- ten der N.SJ)jV.P. en der N.S.B., heeft Ir. Iuasert geprotesteerd tegen de verkwanse- van de Nederlandsche koloniën door de irlandsche emigrantenregeering te Lon- Ofschoon Mussert in deze rede voorloo- alleen van Curacao sprak, bleek hij met wrudtzienden geest terstond het gevaar te lebben ingezien van deze onverantwoorde lijke politiejc, welke tot noodlottige gevolgen anleiding moet geven. Hoe goed de leider Ires: fa* N.SjB. destijds heeft ingezien dat na -rvn Juragao andere deelen van het Nederland- ache rijk aan het Amerikaansche imperialis- ma ten prooi zouden vallen .blijkt uit een «mmuniqué, dat door Gerbrandy, den lei der van het Nederlandsche emigranten- jomité te Londen, is uitgegeven en dat den [Wlgetiden inhoud heeft Het officieels communiqué. vjDe bauxietmijnen in Suriname leveren goed zestig procent der behoeften van de Amerikaansche aluminiumindustrie. die van vitaal belang is voor de verdediging der Ver. Staten, van het Westelijke half rond en van de volkeren die zich actief tegen de agressie verdedigen. Dientenge volge is het noodzakelijk, 'de veiligheid van deze mijnen volkomen te waarborgen, in veiband met de eischen welke de toe- •tand van dit oogenblik stelt. In normale omstandigheden zou de regeering van het Koninkrijk dor Nederlanden voor de ver dere versterking dei' verdediging van Su riname een beroep gedaan hebben op de ta Nederlandsch-Indië beschikbare strijd krachten. Gezien den toestand van dit oogenblik in het Zuidwestelijk deel van ren Stillen Oceaan was het evenwel niet aanbevelenswaardig dien weg in te slaan. Ook schijnt het nietf aanbevelenswaardig, atrijdkrachten te onttrekken aan het Ne derlandsche Legioen in Engeland, dat ge reed moet blijven voor de taak der bevrij ding van het moederland. Om bovenstaande redenen hébben de re deringen van Nederland en van de Ver. Staten overleg gepleegd en dit heeft er toe geleid, dat de regeering der Ver. St troepen naar Suriname zal sturen om daar met de Nederlandsche troepen samen te weiken. Tevens heeft de Nederl. regeering de re geering van Brazilië verzocht, aan deae defensieve maatregelen deel te nemen en men kwam overeen, dat Brazilië voor dit gemeenschappelijke doel bijzondere mili taire maatregelen zal treffen op Tzijn aan November, jachttijd. De drijfjacht*» zije ook in Noord Brabant in voHen gang. Daarbij bewijzen «je honden voor het epporteeren van het ge schoten wild, goede diensten (Het Zuiden-Spierings) Suriname grenzend gebied en een dele gatie naar Paramaribo zal sturen. Deze delegatie heeft tot taak van gedachten te wisselen en tot een accoord te geraken over alle andere maatregelen die geschikt zijn am aan de gemeenschappelijke vei ligheidsmaatregelen der Nederlandsche, Amerikaansche en Braziliaansche troepen een zoo groot mogelijk effect te geven." Bezitting van Ned. volk ver- Tot zoover Gerbrandy. Het spreekt van zelf, dat het Nederlandsche volk de poging om recht te praten wat krom is, terstond zal doorzien. Het Nederlandsche volk zal zich geen zand in de oogen laten strooien. Immers, uit niets in deze verklaring van Gerbrandy blijkt, waaruit de zoogenaamde bedreiging van de bauxietmijnen bestaat, tenzij gedacht is aan het Amerikaansche im perialisme of aan een nieuwen aanval van de Britten, die er destijds niet voor terug geschrokken zijn Curagao te bezetten. Blijk baar heeft Gerbrandy zich niet kunnen ver zetten tegen den maehthonger van den dol lar-moloch, en heeft hij nu deze uitvlucht verzonnen ten opzichte van de onvervreemd bare bezittingen van het Nederlandsche volk Het spreekt-vanzelf dat het Nederlandsche volk zijn recht op zijn overzeesche bezittin gen niet prijs zal geven. Mussert heeft dit reeds in zijn te Utrecht gehouden rede na drukkelijk en duidelijk verklaard. Een krachtig protest tegen deze willekeurige handelwijze van het „Nederlandsche" emi- gTamtencomité zal in geheel Nederland een parig opklinken. VERLENGING VAN HET ANTIKOMINTERN PACT Europeesche staatslieden te Berlijn FINLAND TREEDT TOT HET PACT TOE. Ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan van het anti-kominternpact komen dezer dagen in Berlijn de staatslieden van de on derscheidene bij dit pact aangesloten lan den bijeen. In de plechtige bijeenkomst zal het Antikomintern pact verlengd worden. Reeds arriveerden in de Duitsohe hoofd stad de Italiaansche minister van Buitenl. Zaken, graaf Ciano met gevolg, de Hongaar- sche min. van Buitenl. Zaken, Von Bardos- sy; de Bulgaarsche min. van Buitenl. Zaken Popof, de Deensche min. van Buitenl. Zaken Scavenius, de gevolmachtigde van Duitsch- land in Denemarken, gezant dr. von Renthe- Fink, de Slowaaksche min. van Buitenl. Za ken, prof. dr. Tuka, de Kroatische min. van Buitenl. Zaken. Lorkawitsj en de Finsche min. van Buitenl. Zaken, Witting. Vandaag publiceerde het oft Finsche nieuwsbureau het bericht dat Finland, overeenkomstig het consequente stand punt tegen het bolsjewisme besloten heelt zich bij het Antikomin temp act aan te sluiten. 0 De groote plechtigheid waardoor heden- het Antikominternpact verlengd zal worden, wordt in politieke kringen van de rijkshoofdstad met groote voldoening begroet, daar dit een bezegeling vormt van het defensieve bondgenootschap tegen de vernielende machten in de wereld, die zich in het bolsjewisme openbaren, Hierdoor wordt de voorwaarde gewaarborgd voor de nieuwe ordening van Europa en de begin selen van de nieuwe orde. Dnitschland strijdt voor Europa Vijftig K.M. van Moskou SUCCESVOLLE STRIJD IN N.-AFRIKA HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜH- RER, 24 Nov. Het opperbevel der weer macht deelt mede: In den centralen sector van het Ooste lijke front heeft onze aanval opnieuw terrein gewonnen. Na verbitterde gevech ten is de stad Solnetsjnogorski, 50 kilometer ten N.W. van Moskou, door pantsertroepen genomen. Geslaagde lucht aanvallen zijn gedaan op spoorweginstal laties in het gebied om Moskou. Verschei dene spoorlijnen werden door bomtreffers onderbroken. Voor Leningrad zijn uitvalspogingen van den vijand wederom onder zware verlie zen mislukt. Daarbij werden 8 vijandelij ke pantserwagens, waaronder 7 van het zwaarste kaliber, vernietigde. De bestrij ding van voor den oorlog belangrijke doelen te Leningrad door zware artillerie van het leger wordt voortgezet. In den afgeloopen nacht zijn verschil lende havens aan de Z.W. kust van Enge land gebombardeerd. Bij aanvalspogin- gen van formaties Britsche jachtvliegers aan de Kanaalkust zijn 7 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. In Noor d-A f r i k a had de tegenaan val, die in beproefde wapenbroederschap door de Duitsoh-Italiaarische leger- en luchtmachtafdeelingen ondernomen word* ook gisteren een succesvol verloop. Op nieuw zijn talrijke pantserwagens vernie tigd. Het aantal gevangenen, en de om vang van den buit nemen toe. De slag ten Z. van Tobroek en de aanvallen van ster ke Britsche strijdkrachten op het front Solloem-Bardia, duren nog voort. J DE BESPREKINGEN TUSSCHEN JAPAN EN VER. STATEN NEW YORK.24 Nov. (D.NJB.) Minister Huil heeft de Japansche ambassadeurs Ivoeroesoe en Nomoera gisteren ontvangen, nadat hij besprekingen had gevoerd met de diplomatieke vertegenwoordigers der mo gendheden, die belangen hebben in den Stil len Oceaan. Uit het feit, dat de Japanners Huil in zijn woning hebben bezopht, meenen de New- Yorksche bladen te kunnen afleiden, dat er eenige hoop op overeenstemmine bestaat. De New-Yorksche Herald Tribune meldt uit Washington, dat de Japansche onder handelaars een uitvoerig rapport naar To kio geseind hebban. Daarna trad een pau ze in. Ass. Press meldt, omtrent de besprekin gen, die gedurende het weekeinde te Was hington hebben plaatsgevonden tusschen mogendheden, die belang hebben bij de kwestie inzake den Stillen Oceaan, dat aan de besprekingen van het ministerie van Buitenl. Zaken, die vermoedelijk hebben plaatsgevonden op uitnooddging van Huil, hebben deelgenomen de Britsche ambassa deur, Lord Halifax, de Australische gezant, Casey. de gezant van Nederlandsch Indië, Loudon. en de ambassadeur van Tsjoeng- king-China, Hoe Sjih. Omtrent de bespre kingen werd geen mededeeling uitgegeven, doch ambtenaren van het ministerie van Buitenl. Zaken deelden mede. dat de be sprekingen gediend hadden voor de uitwis seling van inlichtingen en dat bijzondere beslissingen onwaarschijnlijk waren. een eerephcht Giro 5553 D« pottenbakker aan het werk op de tentoonstelling Kunst in Industrie, welke in het Stedelijk Museum te Amsterdam wordt gehouden (Pax-Holland-De Haan m) De distributie van tabaksproducten GEWIJZIGDE RICHTLIJNEN. Het Rijskbureau voor tabak en tabakspro ducten heeft aan ingeschreven fabrikanten van en grossiers in tabaksproducten nieuwe richtlijnen voor de distributie van tabaks producten toegezonden, zooals in een offi- cieele publicatie werd bekend gemaakt. Deze richtlijnen bevatten de volgende al gemeens regelen: Fabrikanten en grossiers zijn verplicht er voor te zorgen, dat de bepalingen der ta bak- en tabaksproductenbeschikking worden nageleefd en dat dus de tabaksproducten op basis van de in 1939 geleverde hoeveel heden worden gedistribueerd, .zoodat zij via de gebruikelijke kanalen ten goede komen aan wïen rooker. Als algemeene regel geldt, dat de tabaksproducten moeten .worden al- geleverd aan die afnemers, die in 1939 heb ben betrokken en op 28 Mei 1940 nog tot de regelmatige klanten konden worden gere kend. Was een afnemer op 28 Mei geen vas te klant meer, dan mag aan hem normali ter niet meer geleverd worden. Misbruik combinatie grossier winkelier. In dien van de combinatie grossier-win kelier misbruik zoii worden gemaakt, zal ongeacht eventueele andere maatregelen, van de zijde van het rijksbureau de le vering aan de grossiersklanten van een der- gelijken grossier-winkelier rechtstreeks door fabrikanten of door andere in overleg met het rijksbureau aan te wijzen grossiers ge schieden en wordt de toewijzing terugge bracht tot de afname 1939 ten behoeve van dit winkelbedrijf alleen. De kooper van een zaak h'eeft de verplich ting, de afnemers van den vorigen eigenaar te blijven bedienen. Hieruit volgt, dat hij dus ook aanspraak EXPLOITATIE OP LANGEREN TIJDSDUUR GERICHT WAAR BORGT HOOGSTE RENDE MENT VAN DEN BODEM. 's-GRAVENHAGE. 25 Nov. Omstreeks de helft van het landbouwareaal in Neder land wordt door pachters bewerkt. De wet telijke regeling van de pachtverhoudingen op landbouwgebied heeft derhalve buitenge woon groote beteekenis. Ook indien de grondregel „boerenland in boerenhand" in den loop der komende jaren door de nieu we agrarische- en grondpolitiek wordt ver wezenlijkt en het aandeel der pachthoeven daardoor verminderd, zal desondanks de pacht als exploitatievorm van het bouwland niet geheel verdwijnen, doch naast den boe- reneigendom steeds een rol van beteekenis spelen. In een tijd. waarin door de oprich ting van den Nederlandschen landstand de plattelandsbevolking zijn nieuwe, definitie ve beroepsorganisatie heeft gevonden, be hoort ook een definitieve regeling van de, pacht tot de dringendste werkzaamheden. De pachtwet van 1937 heeft reeds den eer sten stap gedaan naar 'n rechtvaardige re geling tusschen pachter en verpachter. De pachtwet van 1937 had evenwel aanzienlijke gebreken, die allerzijds werden ingezien en niet in de laatste plaats ook door de krin gen. die thans de dragers van de nieuwe beroepsorganisatie zijn geworden. Door een reeks uitvoeringsverordeningen en aanvul lende bepalingen zijn enkele der hinder lijkste gebreken reeds verzacht. Desondanks is daardoor de noodzaak voor een grondige hervorming niet opgeheven, integendeel, slechts te dringender geworden. Deze her vorming is nu tot. stand gekomen door de gepubliceerde pachtverordening en wel door middel van uitvoerige, zorgvuldige voorbe reiding, waaraan behalve de beide betrok ken ministeries, landbouw en visscherij en justitie, een reeks erkende deskundigen heeft deelgenomen. Alle uitgevaardigde uit- voeringsverordeningen en de bruikbare grondgedachten van de huidige pachtwet TOELICHTING VOOR DE RADIO. De persdienst van den Nederlandschen Omroep meldt: Heden 25 November te 18.4519.02 spreekt over den zender Hilversum de directeur-generaal van den Landbouw, Jan Gerrit Ruiter, over het belangrijke nieuwe pachtbcsluit en de instelling van de grondkamer. Op deze uitzen ding wordt in bet bijzonder de aan dacht gevestigd van grondgebruikers en grondeigenaren. Maan op 14.24 25 Nov. E.K. 3 Dec. V.M. vanavond om 17.36 uur tot morgenochtend 9.19 uur. Maan onder 1.07 11 Dec L.K. 18 Dec. N.M. zijji thans samengevat in een werkelijke eenheid. Feitelijke inhoud. In tegenstelling tot de oude pachtwet, die een pachtovereenkomst principieel voor onbepaalden tijd geldig verklaarde, overigens met de beperking, dat zij tot het twaalfde pachtjaar kan worden op gezegd, zonder dat den pachter rechts middelen openstaan, brengt de nieuwe pachtregeling vaste pachtperioden en wel voor boerderijen als geheel voor den duur van twaalf jaar en voor,, losse lan derijen voor den duur van zes jaar. Daardoor heeft iedere pachter een vasten pachttijd, waarbinnen hij over het algemeen geen opzegging hoeft te verwachten. De pachter kan derhalve zijn exploitatie op ge- ruimen tijdsduur inrichten en ten bate van het algemeen het hoogste rendement uit den hem toevertrouwden grond halen. Een variable pachtcanon is principieel on toelaatbaar, omdat daardoor prijs verschuif vingen van de agrarische producten, die slechts worden uitgevaardigd tot in stand houding of versterking van de rentabiliteit van het bedrijf op deze wijze niet den ex ploiteerenden paohter, doch den verpachter Gemeenteveldwachter stroopte mee Sensatie op sensatie te Langerak. Zooals dezer dagen reeds werd gemeld, is het onder de gemeente Langerak de vorige week gekomen tot een treffen tusschen po litie en stroopers en heeft daarbij een der laatstgenoemden een marechaussee, den heer S. Spruijt, met een schot hagel uit zijn jacht geweer ernstig in een dijbeen getroffen. Hoewel met deze gebeurtenis de nachte lijke strooppartij reeds een emotioneel slot had, is het daarbij niet gebleven. Naar thans bekend-is geworden heeft het onderzoek ge leid tot een verrassende ontdekking. Wij vermelden reeds de arrestatie van drie stroopers. Met deze drie verdachten bleek echter het stroopersgezelschap niet compleet te zijn. Er was nog een vierde in het spel, en wel de gemeenteveld wachter van Langerak, D. van der L. geheeten. Het. was hekend, dat van der L. zich bij de ontdekking der stroopers eveneens in de Uiterwaard bevond. De voor de hand liggen de conclusie, dat deze op jacht was naar de stroopers, is echter onjuist gebleken. Van der L: heeft bekend, dat hij dien nacht met de overige stroopers beeft samengewerkt om door middel van lichtkokers eenige hazen en eenden te verschalken. Het schijnt in- tusschen wel vast' te staan, dat de veldwach ter alleen aan het'stroopen en niet aan het schieten op den marechaussee mede schuldig kan zijn, want hij is weliswaar met verlof naar huis gestuurd, doch niet gearresteerd. kan maken op de hoeveelheden tabakspro ducten, die de vorige eigenaar in de basis periode heeft betrokken. Opheffing detailzaken. Er mag alleen geleverd worden aan win keliers, die in hst bezit zijn van een tabaks- vergunning en die voldoen aan de eischen, welke de tabakswet 1921 aan hen stelt. Aan winkeliers, die dus hun winkel op heffen en hun tabaksproducten in een gesloten huis verkoopen, mag niet meer geleverd worden, tenzij zij toestemming hebben van het departement van finan ciën am in een gesloten huis te verkoo pen. Bij opheffing van een detailzaak wegens liquidatie dient de op de zaak rustende toe wijzing door den fabrikant of grossier on der zijn resteerende klanten fee worden ver deeld in verhouding tot hun afname in het basisjaar. De N.S.B. in den aether Heden om 18.45 uur spreekt over Hilversum II de heer H. C. Nije over het onderwerp: „Met Duitschland te gen het kapitalisme". Woensdag 26 November 1941 om 19.45 uur spreekt over Hilversum II de heer Adr. van Hees over het on derwent: „10 jaar nat. soc. strijd in Nederland". (Declamatie). VLIEGERGENERAAL WELBERG VERONGELUKT. BERLIJN, 26 Nov. (D.N.B.) De gene raal der vliegers Helmuth Wilberg is op 20 November tijdens een dienstvlucht doode- lijk verongelukt tengevolge van het neer storten van zijn vliegtuig. Met hem heeft een der oudste vliejzerofficieren der Duit- sche weermacht den vliegerdood gevonden. Generaal Wilberg had in Juli 1937 een groot aandeel in de vorming van het legi oen Condor. In aMart 1938 nam hij als ge neraal der vliegers ontslag uit den actieven dienst. Bij het uitbreken van den oorlog werd hij echter opnieuw aangesteld als com mandant voor de opleiding van piloten. Een tragisch lot maakte een plotseling einde aan zijn soldatenleven. Tezamen met den generaal kwam lt. kol. Kucrbs als pi loot om het leven. ten goede zouden komen. Uitzonderingen zijn mogelijk, vooral voor overeenkomsten waar bij de pacht bestaat uit een deel van de op brengst van het land. De bepaling is gehandhaafd, dat pacht overeenkomsten schriftelijk moeten worden vastgelegd, doch in aansluiting op een reeds verschenen uitvoeringsverordening is in zooverre ook plaats ingeruimd aan monde linge pachtovergeenkomsten, dat elk der partijen de schriftelijke vastlegging door de autoriteiten kan eischen. Een verbod omtrent wijziging in de be stemming van het gepachte land, opgenomen in het contract, kan worden opgeheven door dé pachtcontrole, vooral indien dit. verbod strijdig is met vermeerdering van de pro ductie of met een exploitatie in overeen stemming met de behoeften van den tijd. (Zie verder pag. 2).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Hollands Noorderkwartier | 1941 | | pagina 1