HOLLANDS Antikominternpact verlengd DAGBLAD VOOR "V T Departement ven Volksvoorlichting Verduister Cultuurraad en cultuurkamer Redactie en administratie SCHAGEN Telef. 444 (2 Hjnen) Redactie en administratie DEN HELDER Telef. 2345 (2 Hjnen) Uitgave: N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier 86ste JAARGANG No. 11660 WOENSDAG 26 NOVEMBER 1941 Plechtigheid in Berlijn OOK DENEMARKEN TOEGETREDEN. BERLIJN, 25 Iov. (DNBV Hedenmiddag om 12.30 is in de ambassadeurszaal der nieu we kanselarij de voor de wereldpolitiek be langrijke officieele plechtigheid voltrokken, waarbij uit naam van den Führer en de rijksregeering. de rijksminister van buiten- jandsche zaken von Ribbentrop de vertegen woordigers van het in het antikominternpact yereenigde staten heeft begroet, evenals de jrertegenwoordigers van de regeeringen, die gevolg hebben gegeven aan de uitnoodiging tot toetreding door de mogendheden die reeds lid waren van het pact. Nadat de vertegenwoordigers van de verdragmogendheden het protocol tot verlenging van den geldigheidsduur van het antikominternpact met nog vijf jaar hadden onderteekend, maakten cfe verte genwoordigers van Bulgarije, Denemar ken, Finland, Kroatië, Roemenië en Slo wakije op plechtige wijze bekend, dat hun landen toetraden tot dit pact tegen den bolsjewistischen wereldvijand. Vervolgens las de rijksminister van bui- tenlandsche zaken een telegram voor van den Chineesohen minister van buitenland- gohe zaken, dr. Tsoemin Jee aan de rijksre- geering, waarin werd medegedeeld, dat de Chineesche nationale regeering eveneens U toegetreden tot het antikominternpact. Behalve de in Berlijn vertoevende staats lieden der antikominternpactmogendheden waren bij de plechtigheid aanwezig de leden der delegaties, het corps dipkxmatique der pactmogen dheden en de vertegenwoordigers ,van de binnen- en bui tenlandsche pers. Hoewel wij, aldus de speciale A.N.P.-cor- respondent, ten aanzien van een enkele mo gendheid den indruk kregen, dat de toetre- ling tot het anti-kominternpact uitsluitend negatief 'als anti-bolsjewistische houding be doeld tvas, zonder eenige verdere politieke bedoeling, met name ten aanzien van de le vensruimte-theorie, zoo is bij de andere toch tendenz bespeurbaar naar verdere positie ve medewerking bij de nieuwe ordening, dus naar wellicht spoedige toetreding tot het driemogendhedenpact. De bonding van Denemarken. KOPENHAGEN, 25 Nov. (D.N.B.) In een naar aanleiding van de toetreding van De nemarken tot het anti-kominternpact uitge geven officieele mededeeling wordt er aan herinnerd, dat de Deensche regeering reeds in de afgeloopen zomet het initiatief heeft genomen tot vérbod van communistische ver- eenigingen. en communistische actie en dat reeds eerder de betrekkingen tiisschen Dene marken en de Sowjet-Unie waren verbroken door de terugroeping van den Deenschen ge rant uit Moskou. De Deensche regeering heef het juist geacht gevolg te geven aan de uitnoodiging tot toetreding, daar dit een na tuurlijke consequentie vormt van de politie ke lijn, die reeds gevolgd werd, sedert het uitbreken van den oorlog. Redevoeringen van staatslieden. De bij dit pact aangesloten landen hebben verklaringen afgelegd, waarin zij wezen op de beteekenis van dit pact. De huidige strijd tegen het bolsjewisme bewijst, hoe noodzakelijk 'het sluiten van het antiko minternpact was en de landen, die zich hierin destijds vereenigden. onderscheidden toen reeds duidelijk de groote gevaren, die in de eerste plaats Europa en verder ook de overige wereld in den vorm van het alles vernietigdende bolsjewisme bedreigden. De Duitsche legers, geholpen door hun bond- genooten, hebben aan de dreiging van dit gevaar een einde gemaakt en hierdoor een historischen dienst aan de menschheid be wezen. Daarom hebben de onderteekenaars van het pact gemeend uiting te moeten ge ven aan hun vaste besluit tot voorzetting van den in 1936 ingeslagen koers en tal van staten zijn inmiddels tot het inzicht gekomen, dat deze koers de eenig juiste is eoodat zij eveneens zijn- overgegaan tot on- derteekening van het pact. Tegen het einde van de plechtigheid in de rijkskanselarij heeft minister von Rib bentrop een korte toespraak gehouden, Waarin hij de zeven nieuwe staten, die zich EENIGE PANNEN OP ELJO^AQ t^OO^T UlTEt^T ZülNIO! DOET U HET OOK/ Deelnemende landen eensgezind hebben aangesloten bij het antikomintern pact, in het hijzonder begroette. De minister wees op den ondermijnenden arbeid van de Kominter^. die na de zware en definitieve nederlagen van het bolsjewisme in Duitsch- land en Italië in versterkte mate in andere landen begon en legde den nadruk op de destijds duidelijk blijkende noodzakelijk heid om een gemeenschappelijk front te vormen tegenover dit gevaar. Door den huidigen oorlog is het de we reld pas dhidelijik geworden, dat het bolsje wisme inderdaad vastbesloten was al zijn machtsmiddelen te gebruiken voor zijn we reldrevolutie'. De Duitsche weermacht en haar bondgenooten hébben in zegevierende slagen het communisme een s'lag toege bracht, waarvan het zich niet meer herstel len zai. fPelyeeee-Seymt Dnitschlaod strijdt voor Europa VIER KOOPVAARDIJ SCHEPEN VERNIETIGD Britsche landingspoging aan Fransche kust verijdeld HOOFDKWARTIER VAN DEN FüH- RER, 25 November (D.N.B.)Het op perbevel der weermacht deelt mede: De aanvallen in den centralen sector van het Oostelijk front blijven een suc cesvol verloop hebben. Voor de Britsche kust hebben motor- torpedobooten onder bevel van een flot tieljecommandant, kapiteinrluitenant Baethoe, een krachtig-beschermd vij andelijk convooi aangevallen en in he vige gevechten met Britsche torpedo- bootjagers vier zwaargeladen koopvaar dijschepen met een gezamenlijken in houd van 16.500 ton, waaronder een tankschip van 6.500 ton, tot zinken ge bracht. Alle motortorpedobooten keer den onbeschadigd op haar bases terug. Gevechtsvliegtuigen hebben in den af geloopen nacht in de wateren om En geland twee-groote, in convooi varende, vijandelijke koopvaardijschepen met bommen beschadigd. Aan de Zuidoost kust van Engeland zijn havenwerken gebombardeerd. In het Kanaal heeft de luchtmacht een Britsche motortorpedo boot tot zinken gebracht. In den nacht van 23 op 24 November trachtten de Engelschen met eenige booten aan de Fransche kanaalkust te landen. Zij werden door de Duitsclje kustverdediging met verliézen afgesla gen. In Noord-Afrika duurt de verbitterde strijd in alle frontsectoren voort. Ten Noorden van Sidi Barani werd een groot Britsch oorlogsschip door een luchttorpedo getroffen. De Britsche luchtmacht trachtte met zwakke strijdkrachten de Duitsche Bocht en het bezette gebied in het Westen binnen te vliegen. Drie vijan delijke vliegtuigen zijn neergeschoten. De bezetting van Suriname HET STANDPUNT VAN BER LIJN. BERLIJN, 25 Nov. (A.N.P.). De maatre gelen der Vereenigde Staten tegen Neder- landsch Guyana worden in Duitsche poli tieke kringen als een imperialistische daad van geweld beschouwd en een eersten mili tairen aanval der Ver. Staten op Zuid-Ame- rikaansch gebied genoemd Het masker van idealisme, dat Roosevelt en zijn raadgevers opzetten om hun bedoelingen tot expansie te verbergen, laat men ditmaal, naar in de zelfde kringen verder verklaard wordt, val len, daar van Amerikaansche zijde ook toe gegeven wordt, dat de „beveiliging" van het. in Nederlandsch Guyana voorkomende bauxiet aanleiding gaf tot dezen stap. De bewering, waarmede men in de Ver. Staten de daad van geweld verder tracht te recht vaardigen. nl. dat van uit Fransch Guyana een bedreiging van de bauxietmijnen in Ne derlandsch Guyana te vreezen is, wordt in Berlijn zoo belachelijk gevonden, dat men er niet nader op in wenscht te gaan. Verder wordt in Berlijn het vermoeden uitgesproken, dat de regeering der Ver. Sta ten, behalve imperialistische plannen je gens Zuid-Amerika ongetwijfeld ook het doel nastreeft zich te verzekeren van de beheersching der verbinding tusschen Na- tal en Dakar. Dat de Nederlandsche emigrantenregee ring haar toestemming tot den stap der Ver Staten heeft gegeven, verwondert in Duit sche politieke kringen niemand, daar men weet, dat deze zeilt in het vaarwater van het Angelsaksische streven en niet ver smaadt 't loon daarvoor in klinkende munt in ontvangst te nemen. VERDRONKEN. WILDERVANK, 25 Nov. Sinds 18 No vember werd alhier vermist de 41-jarige, ge huwde scheepsjager H.. B. wonende te Kiel Winderveer, die des morgens per rijwiel was vertrokken naar Stadskanaal. Een on geluk werd gevreesd. Gisteravond is het lijk uit het Asserdiep onder Wildervank op gehaald. Hoewel de sneeuw ie verschillende gebieden aan het Oostelijk front reeds vrij hoog ligt, kan dit den opmarsch der Duitsche troepen toch niet verhinderen. Dat hierbij ook de veldkeuken niet achterblijft, spreekt vanzelf (Atlantic-Holland) bestaat een jaar Steunend, stimuleerend, orde nend, zuiverend en controleerend RADIOREDE VAN PROF. DR. GOEDEWAAGEN. In een radiorede heeft de secr.-geji. van het dep. van Volksvoorlichting en Kunsten, Pr. r. -T. Goedewaagen het eenjarig bestaan van zijn departement herdacht. Het departement is geboren uit de be hoeften des tijds. In de eerste plaats zijn wij in de twintigste eeuw steeds meer tot de overtuiging gekomen, dat een zoo belangrijk ding als de volksvoorlichting niet een zaak van particulier initiatief of belang, maar een aangelegenheid der geheele volksge meenschap dient te zijn. De zoo verantwoordelijke post van volks voorlichter was allengs in handen geraakt van menschen, die er geen aanstoot'aan ne men, dat ons vaderland een tegen zich zelf verdeeld huis was geworden, ja de misda dige versnippering van onze volkskracht nog dagelijks in de hand werkten door het in den geest der democratische partijvorming in plaats van in een geest van nationale eenheid voor te lichten. Thans echter zien wij duidelijk in: volks voorlichting is geen zaak van individu, on derneming of vereenigingen, maar van den staat als dienaar des vólks. Dit heeft geleid tot oprichting van een apart departement voor de volksvoorlichting. Spr. lichtte vervolgens toe, dat het met'de kunst evenzoo was gesteld. Het departement nu heeft een cultuurpolitieke taak vervuld, die bestond in het steunen, stimuleeren, or denen, zuiveren en controleeren van alle uitingen van Nederlandsche cultuur voor zoo ver onder volksvoorlichting en kunsten re- sorteerende. In de tweede plaats is het dit eerste jaar bezig geweest met de organisatorische en propagandistische voorbereiding der Neder landsche Cultuurkamer. Bij de samenvatting van de voorlichtings- afdeelingen wil ik nog eens met nadruk vaststellen, dat voorlichting nooit neutraal, maa/r altoos gericht is. Dit wil niet zegeen, dat zij niet waarheid sgetrouw of niet objec tief is. Goede voorlichting heeft steeds tweeërlei leidend beginsel: 1. Zich te hou den aan de feitelijke objectieve werkelijk heid en 2. het welzijn van heel het volk te dienen en dus niet „neutraal" te zijn. Kwajongen met autobus op stap En daarmee een gevel in puin gereden. Te omstreeks 6 uur Maandagavond stond de bus. waarmee o.a. de diensten op de Texelsche boot en Huisduinen gereden wor den, op het Stationsplein. De chauffeur had het voertuig even verlaten. Nauwelijks was hij weg, of een 14-jarig jongmensch, afkomstig van den Achter-Dijk, kroop in de bus, draaide het contact-sleu teltje om en ging met het groote vehikel aan de haal. Het plein werd afgereden, vervolgens ging het door het Julianapark en daarna de Gra venstraat in. Ware de jongen de rijkunst machtig geweest, deze escapade met de bust was wellicht zonder ongelukken afgeloopen. Dit was evenwel niet geval en op den hoek GravenstraatKroonstraat ge beurde het ongeluk. De berijder wilde naar rechts afslaan, wierp het stuur om, kwam inderdaad in de Kroonstraat (het gedeelte wat op den Parallelweg uit loopt) doch zag toen geen' kans meer het stuur in volle vaart om te gooien. Maan op 14.50 3 Dec. V.M. 11 Dec L.K. Maan - onder vanavond om 17.35 uur tot morgenochtend 25 Dec. 9.21 uur. EK Belangrijke besluiten van den W andelsportbond UTRECHT. 25 Nov Dezer dagen kwam de bestuursraad van den Ned. Wandelsport bond onder voorzitterschap van den heer N. M. J. Munzert in vergadering bijeen ora enkele belangrijke besluiten te nemen. Er is een technische commissie in het leven geroepen om het nationale wandel sport-programma samen te stellen, waardoor o.m. samenvallen van groote tochten van A.N.W.B., N.R.V. en N.W.B. voorkomen zal worden. Enkele bestuursfuncties werden thans of ficieel bekrachtigd, waarbij de heer G. J. Pos Jr. te Amsterdam tot le vice-voorzitter en de heer Ir. G. J. Milo te Tilburg tot 2e vice-voorzitter werd benoemd. Op voorstel van het dagelijksch bestuur werd, behoudens goedkeuring der jaar vergadering, een categorie B-leden inge steld. B-leden, die slechts 30 cent per jaar contributie betalen en waarvoor de vereenigingscontributie f 1.25 per jaar bedraagt zijn de wandelaars, die tevens lid zijn van een andere Nederlandsche sportorganisatie. De N.W.B. wil hierme de de algemeene sportbeoefening in den lande vergemakkelijken en hoopt daar naast, tevens te bereiken, dat d,e toe treding van voetballers, athleten en wat dies meer zij in ruime mate zal worden vergroot. De datum van de avond-vierdaagsche werd inmiddels vastgesteld. Deze reeds zoo po pulair geworden tochten zullen worden ge hóuden in de week van 17 tot en met 20 Ju ni a.s. De jaarvergadering van den N.W.B. vindt Zaterdag 28 Februari a.s. te Utrecht plaats. Tenslotte kan worden medegedeeld, dat het met medewerking van de autoriteiten mogelijk is geworden 't wandelsportorgaan „De Paden Op", het officieele orgaan van den N.W.B., twintig maal per jaar te laten verschijnen. Dat was wel de oorzaak, dat de auto schuin op de huizen inreed en het geluk kig onbewoonde, perceel dat eigendom van den heer Bremer is, ramde. De gevolgen waren niet gering: diep drong het voorstel van de bu9 het huis binnen en kwam gedeeltelijk in de voor kamer te staan. De gevel stortte gedeel telijk in. terwijl weer andere deelen diepe scheuren opliepen. Een groote ravage was het gevolg, terwijl alle, in de Kroon- en Gravenstraat aanwezige personen he vig schrokken van den zwaren klap. Hoe wel de dader zich uit de voeten maakte, gelukte het de politie hem dienzelfden avond nog te achterhalen en kon hem een verhoor worden afgenomen. Twee nieuwe zeer belangrijke verordeningen CULTUURRAAD VERTEGENWOORDIGER VAN HET CULTUREELE GEVOELEN VAN ONS VOLK, CULTUURKA MER BEMIDDELING TUS SCHEN OVERHEID EN CULTUREEL LEVEN. Bij besluit van den rijkscommissaris is ingesteld een Nederlandsche Cultuur- raad en een Nederlandsche Cultuurka mer. De Cultnnrraad bevordert de ont wikkeling van het Nederlandsche cul tuurleven en de verzorging van de Ne derlandsche cnltnor. Zij die werkzaam zijn op 't qebied der beeldende kansten, daaronder begrepen de bouwkunst^ en het kunstambacht, of op 't qebied van de muziek, de literatuur, het theaterwe zen, het filmwezen of hel perswezen voor zoover hun werkzaamheden niet van administratieven of commercieelen aard zijn, worden in gilden vereenigd. Deze gelden vormen samen de Neder landsche Cultuurkamer. DE PRESIDENTEN. 's-GRAVENHAGE, 25 Nov. Het rijks commissariaat maakt bekend: De rijkscommissaris voor het bezette Ne derlandsche gebied heeft op grond van art. 1. sub 16 en 17, van zijn verordening nr. 108/40 (vierde verordening betreffende bij zondere bestuursrechtelijke maatregelen) binnen het kader van de verordening nr. 212/41 prof. dr. G. A. S. Snijder tot president van den Nederlandschen Cultuurraad en den secretaris-generaal van het dep. van Volksvoorlichting en Kunsten, prof. dr. T. Goedewaagen, tot president van de Nederl. Cultuurkamer benoemd. In een persconferentie heeft Prof. Snijders o.m. verklaard: De functie van den cultuurraad is in de eerste plaats consultatief. Te dien einde is de cultuurraad bevoegd bij alle Nederland sche autoriteiten en inrichtingen, zoovyel openbare als particuliere, inlichtingen te vragen omtrent aangelegenheden, die .tot het arbeidsgebied van den cultuurraad be- hooren en deze instellingen zijn verplicht alle gewenschte inlichtingen te verstrekken. Uit deze consultatieve taak spruit voort, dat dus de cultuurraad alle uitingen van het cultureele leven gadeslaat en alle bo venbedoelde diensten en instellingen door adviezen ondersteunt. Daarmede is voorts verbonden de be- veogdheid van don cultuurraad zetif 't ini tiatief te nemen Met nadruk zij er echter nog eens op gew -n. dat de raad geen uit voerende bevoegdhrd heeft. Deze blijft be esten bij dé openbare lichamen, die daar toe ahngewezen zijn Bijzonder nauw is de cultuurraad verbon den met het departement van volksvoor lichtingen kunsten en met het departement van opvoeding, wetenschappen en cultuur bescherming. De samenwerking met deze departementen zal uiteraard het innigste zijn. De uiteindelijke beslissing over te nemen maatregelen blijft vanzelfsprekend hij den rijkscommissaris berusten, met name inge val van meeningsverschil. In het algemeen is het de bedoeling van den rijkscommissaris in den cul tuurraad een orgaan te scheppen, dat bedoelt het cultureele geweten van het Nederlandsche volk te vertegenwoordi gen, en door den cultuurraad de moge lijkheid te scheppen, wenschen, die in het Nederlandsche volk leven, naar vo ren te brengen en een gezond streven naar ontwikkeling te bevorderen. De Nederlandsohe cultuurkamer, aldus Prof. Goedenwagen, is bedoeld als de orga nisatie van de Nederlandsche cultuurwe reld, een organisatie, die pleit voor de be langen, zowel voor de vakkundige belan gen als voor de economische en sociale be langen van de cultuurwerkers. De cultuur kamer is zoo gedacht, dat zij zal worden verdeeld in zes gilden, het persgilde, het filmgilde, het muziekgilde, het gilde voor theater en dans. het gilde voor bouwkunst, beeldende kunsten en kunstambacht en het letterengilde. Men wordt niet lid van een gilde, maar lid van de Nederlandsche cul tuurkamer. Men wordt dan echter bij een der gilden ingedeeld. De cultuurkamer is ge dacht als een lichaam met publiekrechte lijke bevoegdheden. Ook vereenigingen. Lid kunnen worden niet alleen natuurlijke personen, maar ook vereenigingen, m.a.w, een kunstkring, een zangvereeniging, een fanfarecorps enz., enz., zal evenzeer lid moe ten worden, (maar dan corporatief als ver- eeniging) van de Nederlandsche Kultuurka mer als bepaalde natuurlijke personen. Niet lid van de Kultuurkamer kunnen zijn Joden en Joodsch vermaagschapte perso nen. In ons volgend nummer komen wij op deze voor ons volk zoo zeer belangrijke aan gelegenheid nader terug. Men kan de Kultuurkamer zien als een soort van bemiddeling tusschen de overheid en het kultuurleven, als een plaats waar bei den elkander ontmoeten. Ten slotte sprak prof. Goedewaagen nog over den overgangstoestand waarin wij ons bevinden. Door de verordening wordt de ei genlijke Kultuurkamer niet opgericht, maar de mogelijkheid voor de oprichting is door deze verordening wel geschapen Zoodra de secretaris-generaal van het departement van Volksvoorlichting en Kunsten het noodig zal vinden, twee gilden van de zes in te stellen, zal de Kultuurkamer bestaan. Tot het tijd stip van de instelling van die gilden kan da secretaris-generaal ook nog tijdelijke instel lingen in het leven roepen of bepaalde per sonen met de tijdelijke werkzaamheden en uitoefening der bevoegdheden van de gilde- leiders belasten.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Hollands Noorderkwartier | 1941 | | pagina 1