De vernieuwing van het Anti'Kominternpact i— Verduister IMEH TECEN KEI ÖOLSIEWISME, MUI M TEGEN [KEEISSKEK EK IMEIIIUKSCKEK IKIIKED IK EKIIPI Brifsche kruiser getorpedeerd Slagschip ernstig getroffen OVERLOOP VAN BOLSJEWISTEff BIJ MOSKOU Heden opnieuw belangrijke besprekingen BERLIJN, 26 Nov. (D.N.B.). Bij de receptie, welke de minister van Buitenl. Zaken, Von Ribbentrop, heeft gegeven in hotel Kaiserhof ter eere van de Europeesche staatslie- - den, die te Berlijn vertoeven, heeft hij een toespraak gehouden, waar in hij een overzicht gaf over ont staan en verlooD van den oorlog, henevens over de opvatting der Duitsche regeering over de huidi ge situatie op het gebied der bui ten landsche politiek. Twee groote mannen, aldus Von Ribbentrop, de Ftihrer van Duitsch- land e.fï de Duce van Italië, hebben het eerst meer dan twintig jaar ge leden het bolsjewistische gevaar on derkend, en den strijd er tegen aan gebonden. Uitvoerig schetste de minister de Duitsche aanbiedingen aap Enge land, en de Engelsche weigerachtig heid om deze voorstellen te aan vaarden. De toekomst zal moeten uitmaken, aldus spr., of de\ Engel sche staatslieden een verstandige politiek hebben gevoerd of niet. Ilc geloof, dat de beslissing daarom trent reeds gevallen is. Na een uiteenzetting te hebben gegeven van het begin van den oorlog, den veldtocht in Polen, den strijd in het wésten en de verdrij ving van Engeland uit den Bal kan, vervolgde Von Ribbentrop: Hiermede kom ik tot den geifteen- schappelijken vrijheidsstrijd, den veldtocht tegen Sovjet-Rusland, die eens aangemerkt zal worden als be-^ slissend, zoowel voor het verloop* van dezen oorlog als voor het lot van Europa en daarmede voor de toekomst van de heele cultuurwe reld. Londen en Moskou. Stalin hoopte op een langen af mattingsoorlog tusschen Duitsch land en de westelijke democratieën, die het hem zonder bijzondere krachtsinspanning mpgelijk zou maken het bolsjewisme in Europa ingang te doen vinden. In dezen hoop zag hij zich bedrogen door de BOLWERK TEGEN BOLSJEWIS- - ME EN ENGELSCH—AMERI- KAANSCHE INVLOED. BERLIJN, 26 Nov. (ANP). Reeds he't feit, dat de vernieu wing van het Anti-Komintern pact, en de toetreding van ze ven nieuwe staten plaats vond oogenblikkelijk na de aankomst der buitenlandsohe staatslieden, die hier voor minstens drie da gen zouden vertoeven, duidt er op, 'dat er heel wat meer verhan deld zal worden. Vandaag wor den nieuwe besprekingen ge voerd. De verlenging en uitbreiding van het Anti-Kominternpact was na tuurlijk tevoren geregeld, doch zoo geheim gehouden dat men iri het buitenland er volkomen door ver rast was. Thans blijkt, dat deze staatkundige gebeurtenis van den eersten rang als het begin jnoet worden beschouwd van verdere plannen, en dat men daarmede reeds bepaalde vorderingen heeft gemaakt. Natuurlijk ligt het voor de hand, dat de ontwikkeling verder gaat in de richting van de bescherming van Europa tegen het bolsjewisme en tegen alle andere van binnen en buiten dreigende krachten, iri de richting van verderen opbouw en nieuwe ordening volgens de richt lijnen der asmogendheden. Maar de modaliteit en het tempo, welke landen er bij betrokken zijn, dat alles blijft voorshands geheim. Wel is het volkomen misplaatst om. het Anti-Kominternpact of het driemo- gendheden-pact, als overbodig voor te stellen of deze tegen elkaar uit te spelen. Beide verdragen hebben hun eigen karakter, hun eigen middelen i hun eigen dynamiek, doch het doel la hetzelfde. Dat doel omvat ook de verdringing van den Engelschen en Amerikaanschen invloed van het Europeesche continent. Ook tegen de landen, die thans, als Rusland in 1917, potentieel bolsjewistisch zijn, gaat de strijd. Europa moet zoo sterk gemaakt worden, dat het ongestoord kan toezien als de roo- de vlag met hamer en sikkel op het Washingtonsche witte huis tnocht worden geheschen. Duitsche successen, en daarom wij zigde hij zijn taktiek, krioopte weer onderhandelingen aan met Enge land en Amerika en spande samen met de oorlogsophitsers Churchill en Roosevelt. Uit gegevens, die de Duitsche regeering bezit over geheime zit tingen van het Engelsche Lager huis in het jaar 1940, blijkt, dat dit Huis na de ineenstorting van Frankrijk ernstig bezorgd was over de oorlogskansen. De heer Chur- dhill poogde toen het Engelsche volk opnieuw voor zijn oorlogspoli' tiek te winnen door voor het La gerhuis te verklaren, dat hij op grond van de onderhandelingen te Moskou thans de toezegging had, dat Sowjet-Rusland aan den oorlog zou deelnemen aan de zijde van ^Engeland. De overeenkomst tusschen/ Lon den en Moskou, korten tijd na het uitbreken van de DuitschRussi sche vijandelijkheden gepubliceerd, was slechts de officieele bevestiging van den toestand, die in werkelijk heid reeds sedert lang in het ge heim had bestaan. In vijf maanden i£ nu ook deze laatste militaire hoop der Angel- saksen in Europa vernietigd. Ik geloof niet te veel te zeiggen, als ik beweer, dat deze vijf maanden van den vledtoéht in het Oosten gekwalificeerd zullen worden, als de grootste militaire d'aad uit de wereldgeschiedenis. Politieke situatie gewijzigd. Maar ook voor de politieke situ atie naast het economische be lang is de nederlaag van het bolsjewisme van beslissende betee- kèriiik Het overwicht der landen van het driemogendlhedenpact, Duitschland, Italië en Japan, be nevens d'e daarbij aangesloten sta ten, is door de verdwijning van Rusland als groote mogendheid zoo sterk geworden, dat ik geen apdere combinatie van mogendhe den ken, die zich daartegen op den duur zou kunnen verzetten. Ook N.-Afrika en het Nabije Oos ten zullen zich, voor zoover de vij and hier nog machtsposities in neemt, naar verloop van tijd niet kunnen onttrekken aan de uitwer king van deze politieke en militai re machtsontplooiing. Voorts ligt in Oost-Azië de groo te mogendheid Japan, die daar meester is van de verdere ontwik keling. De minister zette hierop uiteen, hoe president Roosevelt met aller lei listige kunstgrepen, met leugen en bedrog, gepoogd heeft zijn land. in oorlog met Duitschland te ver wikkelen. Na onderzocht te hebben/ welke drijfveeren Roosevelt kunnen bewe gen bij zijn oorlogsophitsing, ver klaarde von Ribbentrob met klem, dat steeds meer is gebleken, dat Roosevelt moet beschouwd worden als de laatste aanstichter van eiv daarmee als dé hoofdschuldige aan dezen oorlog. Engeland zal bij voortzetting van den oorlóg de eene stelliftg na de andere verliezen en zijn wereld rijk zal onvermijdelijk in steeds grootere afhankelijkheid van der den geraken. Door den geconcen- treerden strijd der voornaamste machtsmiddelen? van Duitschland land en zijn bondgenooten zal het Engelsche eiland worden verwoest en vroeg of laat in ieder geval on dergaan. Of Churchil nu al telkens gewag maakt van z.g. Duitsche vredes- voelhorens. verandert hieraan niets. Sinds de ineenstorting van Frank rijk heeft Duitschland geen vredes- voelhorens meer uitgestoken. De verklaring kan dus slechts zijn, dat dit vredesverlangen in Engeland bestaat, Engelands laatste hoop schijnt te zijn een revolutie in de bezette gebieden en zelfs in Duitsch land. Eén ding staat vast: nooit zal het nat.-socialistische Duitschland ca pi tuleeren. Eindoverwinning staat vast Al moet men zich in de bezette gebieden veelal nog met de nieuwe situatie vertrouwd maken, in één opzicht zijn de meeste menschen in^ Europa het reeds volkomen eensf" Engeland heeft op het vasteland nooit meer iets te zoeken. Militair onaantastbaar en economisch bevei ligd, kunnen wij ons werelddeel po litiek organiseeren, alsof er vrede heerschte. Europa zou thans een dertigjarigen oorlog kunnen voeren, zonder dat ons werelddeel ooit ern stig in gevaar kon geraken: In den strijd der jonge volken Aan onze lezers. Zooals met één oogopslag te zien is, heeft onze krant vandaag een splinternieuw jasje aangekregen, dat haar ongetwijfeld goed staat. Toch zijn het niet enkel ijdelheids- overwegingen, welke ons tot deze verandering bewogen hebben. De nieuwe aankleeding biedt groote voordeelen In de eerste plaats voor de le zers, die voor het lezen van hun krant minder inspanning van hun oogen zullen behoe ven te vergen. Het moge vreemd klinken, maar het is een wetenschappelijk uitge maakte zaak, dat tekst in een smalle kolom, zooals wij thans ingevoerd hebben, de oogen aanmerkelijk minder ver moeit, dan het lezen van de lange regels van voorheen.' Dat wil niet zeggen, dat nu in de gehcele krant geen „lange regels" zullen voorkomen. Er moetjook afwisseling zijn. Die zullen wij nu meer kunnen brengen, omdat ons ruimere technische mogelijkheden ter beschikking komen. Het uiterlijk van de krant èn de inhoud zullen er wèl bij varen. Mèt de „oogenkwestie" belangrijk genoeg om de krant een apder aanzien te geven. DEV REDACTIE. In het Rijksmuseum ie ^nisteidam t onu Uiiisuay ue oificieeie opening plaats van de tentoonstelling „Barnsteen, het goud der zee". Er be stond onmiddellijk zeer veel belan gstelling voor de expositie. Poly goon-Zey lemaker) MAX BLOKZIJL „EEN ZEVENTIGJARIGE ARBEI DER SPREEKT." '5-GRAVENH AGE, 27 Nov. Max Blokzijl spreekt Donderdagavond over Hilversum II van 19.45 tot 20. uur, over het onderwerp: „Een ze ventigjarige arbeider spreekt". Duitschland strijdt voor Europa HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 26 Nov. Het op perbevel der weermacht deelt mede: De Britsche vloot heeft de laatste dagen weer zware ver liezen geleden. Behalve dat, zooe»s in het weermachtsbe- richt van gisteren gemeld, een vrij groot Britsch oorlog schip door een lnchttoirpedo getroffen was, heeft voor Solloem een Duitsche duikboot onder bevel van den eer sten luitenant ter zee Freiherr von Tiesenhausen een Britsch slagschap aangevallen en jBen zwaren torpedo treffer toegebracht. Voorts heeft een duikboot onder be vel van den eersten Initenant ter zee Mohr op den Atlan- tischen Oceaan een Britschen kruiser der Dragonklasse tot ^zinken gebracht. In den centralen sector van het Oostelijk front hebben onzt aanvallen van gisteren een aanzienlijke terreinwinst opgeleverd Twee Sovjet oorlogschepen zijn op een Duitsch—Finsche mijn versperring geloopen en na hevige ontploffingen ondergegaan. In den strijd tegen Engeland heeft de luchtmacht overdag en des nachts havenwerken ep vliegvelden in het Zuidwesten en Zuidoosten van het Britsche eiland bestookt met bommen van zwaar kaliber Bij de succesvolle verdediging van een convooi tegen een aanval van Britsche motortorpedobooten is een Duitsch patrouillevaartuig door torpedotreffers gezonken, de bemanning is gered. In Noord-Afrika heeft de tegenaanval der Dultach-Italiaan -f troepen nieuwe successen gebracht. De stellingen aan hef rront van Solloem werden in weerwil van vijandelijke aanvallen gehandhaafd. Nieuwe uitvalspogingen der bezetting van Tobroek zijn mislukt. Van het froni bij Moskou wordt in toenemende mate he! overloopen van bolsjewisten gemeld. Om tegen deze crisis op te treden, heeft de regeering-Stalin aanleiding gevonden, in een nota te berichten over wreedheden van Duitsche soldaten, tegen over gevangen genomen bolsjewisten gepleegd. De Duitsche weer macht en de naast haar strijdende verbonden troepen zien met de diepste verachting neer op dergelijke valsche berichten, waar door het beestachtige optreden van bolsjewistische horden ver bloemd en haar gevechtsmoraal vergroot moet worden voor een nieuwe ordening tegen de zaakwaarnemers van een internati onale clique van ioodsche profiteurs en politieke onderdrukkers van hun eigen volken, kan de eindoverwin ning niet twijfelachtig zijn. Daarom heeft de Voorzienigheid onzen strijd tot dusver ook zoo rijk geze gend en zij zal ons ook bijstaan tot de defintieve vernietiging van de aanvallers op deze nieuwe organisa tie van een ontwakende wereld? Doodelijk ongeluk te Hoorn Beruchte onbewaakte over weg eischt slachtoffer. Op den onbewaakten overweg aan den Hulk, onder Hoom, is gister middag omstreeks half twee ^en vrachtauto van den wegenbouwer Ooms uit Avenhorn gegrepen door den personentrein, die om 12.50 uur van Amsterdam naar Enkhuizen vertrekt De bestuurder merkte den Muziekgilde in wording Herordening van alle Ne- derlandsche toonknnste- 4 naars vereenigingen. Een federatie van zes vakgroep organisaties als overgang naar het muziekgilde. 's-GRAVENHAGE, 27 Nov. De gemachtigde voor de federatie van Nederlandsohe Toonkunstenaars- vereenigingen, Frans Vink, deelt ons mede: In afwachting van de oprichting van het muziekgilde, dat de Ned. musici in den neiuwen geest van beroepsvervulling zal inwijden zal als overgang een herordening van het vereenigingsweizen der Nederl. toonkunstenaars plaats vinden. In de chaos van meer tegenstrijdige dan gemeenschappelijke belangen zal thans orde worden gebracht. Het gemeenschapsbesef moet ont waken, want cultureel en sociaal moet het Nederl, muziekleven nog van vele ziekten genezen. En het zal gezond worden en vruchtdra gend ten behoeve van het Nederl. volk, waqneer het beroep dér mu sici dermate beschermd wordt, dat zij, zonder belemmering door so ciale nooden, met liefde en volle toewijding hun roeping volgen, d.w.z. met het voldaan gevoel over eens niet door zware lasten en zor gen gedrukte bestaanszekerheid hun mooie kunstenaars taak in de Nederl. gemeenschap kunnen vol brengen. Naar eenheid. Er komt thans eenheid. Het ge volg van samenkoppeling en reor ganisatie zal zijn, dA 26 organisa ties worden teruggebracht tot i zestal vakgroep-organisaties Er komt een hoogere, centrale eenheid, een overkoepeling dezer zes organi saties, die tegelijk een voorberei dend stadium in de organisatie van het muziekgilde zal beteekenen. Dit centrum zal gorden gevormd doo« de federatie van Nederl. toonkunste naarsveijpenigingen, die reeds be stond, maar tot dit doel wordt uit trein te laat op. Hij trachtte nog door vol gas te geven tijdig den overweg te pakseeren, doch dit ge lukte niet. De auto werd achter aan den laadbak gegrepen. Drie der inzittenden werden niet zwaar ge wond, doch eep vierde, de 28-jarige J. Westerveld uit Avenhorn, die op het laatste oogenblik uit de auto was gesprongen, geraakte onder den trein en werd zoodanig gewond, dat hij na enkele minuten over leed. Het slachtoffer was gehuwd en vader van een kind. 'KAART PEWT DE STRIJD IN NOORD- AFREKA. In den driehoek Sidi Omar, Bardil, Solloem ligt de woes tijn van Marmarica, waar op 20 November het Britscihe offensief begonnen is. De pantserveld&lagen ten Z. van Tobroek en aan het front SolloemBardia zijn nog niet ten einde en zullen nog ,wle enkele dagen duren. Maan Maan op vanavond om onder 15.13 2.16 3Dec 17.35 uur 18Dec. V.M. tot morgenochtend N.M. 11 Dec q oy 25 Dec. l.k, y.^l uur. e.k. gebouwd en door nieuwe statuten een nieuwe taak wordt opgelegd. Aan het hoofd van elk der zes organisaties zoowel als van de fe deratie moet een verantwoordelijk leider aangesteld worden, terwijl te vens aan eiken leider een raad van advies wordt toegevoegd. Het muziekgilde zal, wanneer de oprichting ervan eenmaal een vol- dbngen feit is, overeenkomstig de vastgestelde richtlijnen de toestan den op muzikaal gebied vakkun* dig, sociaal en economisch zoo her" vormen, dat ieder eerlijk rneenend musicus de nieuwe regelingen als redelijk en gewenscht zal toejui chen. Geen musicus zal zijn beroep meer kunnen uitoefenen, wanneer hij niet lid is van zijn vakgroep, die als zoodanig in het muziekgilde van de Nederl. cultuurkamer wordt opgenomen. INKRIMPING VAN DE BLOEMKWEEKERIJ TEN BEHOEVE VAN DE VOEDSELVOORZIENING. Open grond 30 Glas- cultares 45 's-GRAVENHAGE, 26 Nov. In aansluiting op de reeds eer der bekend geworden plannen tot inkrimping van de bloem- kweekerii. teneinde grond vrij te maken voor den verbouw van tuinbouwproducten, kan thans worden medegedeeld, dat de inkrimping zal worden toe gepast op basis van het teelt- recht, zooals dit op het einde van dit jaar zal luiden. Voorkopen grond wordt de in krimping gesteld op 30 voor alle bedrijven. Voor glasculturec op 45 van elke categorie glag voor bedrijven, die op ?1 December as. van kassen en bakken teza men meer dan 250 M2. teeltrecht bezitten. Bedrijven, die op het ein de van het jaar minder teeltrecht aan glas hebben dan 250 M2., be hoeven hun- glascultures dus niet in te krimpen. Men zal verplicht zijn op de door de inkrimping vrijgekomen opper vlakten' warmoezêrijgewassen en/ of vroege aardappelen met naoul- tuur te telen. Voo^- open grond gaat de in krimping in op 1 Januari 1942, voor glascultures eveneens op ge noemden'datum. dodh slechts voor 20 daarna geleidelijk tot 1 April nog eens 25 Verdere, vrij willige inkrimping, waarvoor ver goeding door de Nederlandsche Sierteeltcentrale kan worden ge geven mits de kweekers op deze gronden groenten zullen telen, is mogelijk. Waarom? De overheid heeft de hiedboven uiteengezette regeling getroffen, daar ten behoeve van de voedsel- vooraiening meer groenten ge kweekt moeten worden. Dit is al leen mogelijk, indien buiten de reeds beteelde oppervlakten daar voor grond vrijkomt. Het spreekt vanzelf. dat al brengen bloe men wat vroolijkheid in het leven voor de instandhouding van de volkskracht groente, als onontbeer lijke voedingstof, belangrijker zijn. Het aangename moet nu eenmaal voor het nuttige wijken, waar het gaat om dé voeding van ons volk. Aangezien uit de genoemde per centages van gedwongen vermin dering der bloemkweekeriipn '25, 30 en 45 blijkt, dat. nog afge zien van verdere vrijwillige in krimping. een belangrijk deel van den grond, welke nu voor de teelt van bloemen wordt gebezigd, vrij komt voor groen ten teelt, ral deze maatregel ongetwijfeld bijdragen tot. de verbetering van onze voed sel positie. "MET DUITSCHLAND" TEGEN HET KAPITALISME

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Hollands Noorderkwartier | 1941 | | pagina 1