HOLLANDS Koloniën verkwanseld.... mm Verduister er DAGBLAD VOOR St. Nicolaas weer in het land SSËi ZWARE GEVECTEN IN NOORD AFRIKA Zoon van Molotof krijgsgevangen Redactie en administratie SCHAGEN Telef. 444 (2 lijnen) Redactie en administratie DEN HELDER Telef. 2345 (2 Rjnen) Uitgave: N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier 86ste JAARGANG No. 11662 VRIJDAG 28 NOVEMBER 1941 Onder het aloude Bntsfhe motto: „Pik in, 't is winter" Radiorede van Ir. Mussert BEZETTING ZONDER EENI- GE NOODZAAK! Voor de Nederlandsche radio beeft Ir. A. A. Mussert, leider der N.S.B., een rede uitgesproken. Daar staat het zoo simpel tjes in onze kranten: Amerika bezet Nederlandsch koloniaal gebied, aldus ving Ir. Mussert aan. Wat gaat er niet om in de harten van ons Nederlanders, die weten, dat West-Indië duizenden kjn.'g verwijderd ligt van welk bestaand of mogelijk .toekomstig oorlogsterrein dan ook, en dat er van bescherming dus geen sprake kan zijn, maar dat het hier louter gaat om roof, roof van het hon derden jaren oude Nederlandsche bezit in Zuid-Amerika, roof onder goedpraten door de hoeren, die in de Meidagen van 1940 naar Londen gevlucht zijn en daar uit verkoop houden van de bezittin gen van het Nederlandsche volk. Het is diep-tragisch te zien, hoe ons volk de dupe is geworden van hen, wier heilige roeping het zou moeten zijn om het te beschermen en het te leiden. Het begon al eeni- ge jaren geleden met den uitver koop van onze boter voor 40 cent per kg. Tegelijkertijd daarmede werden beruchte buitenlandsche zwende laars door de heeren regeerders op ons volk losgelaten om het uit te plunderen: Barmat, Mannheimer, enz. Daarna werd duizend millioen gulden aan goud naar Amerika ver scheept. Met vol bewustzijn werd ons volk aan den verkeerden kant geplaatst, zoodat toen Duitsch land hier moest komen volko men onnoodig duizenden jongens moesten vallen, terwijl de heeren hun koffers pakten en er van door gingen. Tevens hadden zij zooveel mogelijk schepen naar Engeland gestuurd, die sindsdien in Engel- schen 'dienst waren, voor zoover zij niet reeds getorpedeerd zijn. Prompt werd nog tijdens de oorlogsdagen Curagao bezet door Engeland, dat het op zijn beurt weer verkwan seld heeft, aan Amerika of juister gezegd: aan de Vereenigde Staten. En nu is dan het bericht gekomen, dat Nederlandsch Guyana (Surina me) bezet fa. Geen verrassing. Voor mfj was <Mt geen verrassing. In mijn op 26 October J.l. te Utrecht gehouden redevoering heb ik kramers reede gezegd dat het bij de bezetting van Curacao niet zou blijven en dat de onverantwoorde- delijke jxxlitiek van de Nederland sche inugrantenregeering nog tot verdere noodlottige gevolgen aan leiding zou geven. Er zijn nog altijd Nederlanders, die naar den zoogenaamden Oran jezender luisteren, en dde er nog aan gelooven ook. Behalve de al- lerongeneeslijksten, zullen er toch velen zijn, die nu begrepen heb ben, hoe zij bij voortduring door die lieden bedrogen wórd-en. Im mers, nog maar eenige dagen ge leden, om precies te zijn op 17 No vember, heeft deze leugenfabriek verkondigd: In opdracht van de onderdruk kers wordt door de kranten in Hoiland beweerd, dat Curagao nu door de Engelsöhe regeering aan de Vereenigde Staten in handen is gesjoeld. En verder: Diegenen, die de gevoelens leent, welke Amerika ten aan zien van het Ned'erlandsche volk nu heeft, zal met mij inzien, dat datzelfde Amerika zich niet op kosten van het Koninkrijk der Nederlanden verrijken wil. Het is toch brutaal om zooiets te verkondigen om dan rustieweg een week later met de boodschap te komen, dat Amerika de rijke bauxietmijnen in Suriname heeft bezet. Het is de moeite waard de officieele verdediging van dit schelmenstuk nader te bezien. Doel van de betzetting: dit zijn de bauxietmijnen, die voor 60 procent de grondstof leveren voor de Amerikaansohe allumini- um industrie. De noodzaak der bezetting zou zijn veiligheid der mijnen te waarbor gen. Er kan dus een vijand ver wacht worden. Een ieder weet, dat er duizenden kilometers in den omtrek van die mijnen geen vijand bestaat, dat het voor Duitschland om het kind maar bij den naam te noemen, een volko men onmogelijkheid is om ook maar zelfs in de buurt te komen. Geen Nederlandsche bezetting zeggen de emigranten in Londen, want Ne derlandsche troepen zijn noodig in Oost-Indië, en het Nederlandsche le gioen in Engeland moet het moeder land gaan bevrijden. Och ja, waarom niet? Stalin kon de Duitsche troepen in Rusland niet tegenhouden met. minstens 10 mil lioen man, tienduizenden kanon nen, vliegtuigen en pantserwagens. Daarom is het best te begrijpen, dat de heer Gerbrandy zijn duizend man van het Nederlandsche legioen in Engeland bij elkander wil houden om de Duitsche weermacht uit Ne- la,nd te smijten. Brazilië. Maar het mooiste komt nog: De heeren hebben aan Brazilië verzocht om militaire maatregelen te treffen aan de Brazilaansche Onder het motief, dat de Bauxiet-mijnen „bedreigd" worden, is Sn riname door Amerikaansche troepen bezet. Op de kaart ziet men de ligging van onze bezitting t.o.vi, Noord- en Zuid-Amerika. Wat de bedreiging betreft: Men realiseere zich den afstand van West-Indië tot Europa! De Ver. Staten liggen dichterbij en hebben nu reeds Curagao en Suriname bezet. .(Kaart van Pelt) Fnnsch-Duitscbe betrekkingen GERUCHTEN OVER ONTMOETING DER LEIDENDE STAATS LIEDEN. BERLIJN, 27 Nov. De speciale A.N.P.-correspondent meldt: Hier deden geruchten de ronde over een binnenkort te verwachten ontmoeting tusschen de leidende Duitsche en Fransche staatslieden. Uit het buitenland wist men heden te berichten, over een onderhoud tusschen rijksmaarschalk Göring en admiraal Darlan. Wij konden hier omtrent te bevoegder plaatse even wel geen bevestiging krijgen. Geruchten omtrent maatregelen of over besprekingen van de per manente Duitsch-Fransche wapen stilstandscommissie over de verde diging der Fransche koloniën, naar aanleiding van de bezetting van Suriname door de Ver. Staten, wer den hier niet bevestigd. grens. Dit is een speculatie op de onwetendheid van de menschen. Im mers, de grensgebieden Suriname en Brazilië zijn volkomen ontoegan kelijk oerwoud. Zelfs de boschne gers komen er niet doorheen. (Vervolg op pag. 3 van het Eerste blad). Als de jeugd op verjaarvisite bij den heiligen man gaat, mot moeder mee, want zulk een gewichtig man ontmoet je niei lederen dag. (Pax-Holland-De Haan m). Duitschland strijdt voor Europa Britsche torpedojager verloren UITBRAAKPOGINGEN DER BOL SJEWISTEN MISLUKT. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 27 Nov. (DNB.) Het opperbevel der weermacht maakt bekend: In den centralen en den noordelijken sector van het Oostelijk front zijn nieuwe vorderingen gemaakt. Sowjetaanvallen bij en ten Noordein van Rostof zijn met zware verliezen voor den te genstander afgeslagen. Ook aan het omsingelingsfront bij Le ningrad zijn verscheidene uitbraakpogingen van den vijand mis lukt. Tijdens een nachtelijk geveoht met Britsche motortorpedo ooten in het Kanaal hebben patrouillebooten verscheidene 'ijandelijke booten met voltreffers beschadigd. Het verlies van wee Britsche motor torpedobooten kan worden aangenomen Het lucht wapen heeft in den afgeloopen nacht havenin tallaties aan de Zuid- en Westkust van Engeland gebombar leerd. In Noord-Afrika duren de gevechten met onverminderde kracht voort. Voor de kust van Cyrenaica heeft een Duitsche duikboot een Britschen torpedojager van de Jervisk'lasse to' zinken gebracht. Aanvalspogingen van het Britsche luchtwapen met zwakki strijdkrachten op het Noordwest Duitsche kustgebied bleven zon der effect. In den tijd van 19 tot 25 November heeft het Britsche luchtwapen 91 vliegtuigen verloren, hiervan 68 in het gebied van de Middellandsc'he zee en Noordafrika. In denzelfden tijd gingen in den strijd tegen Groot-Brittanje 29 eigen vliegtuigen verlo ren. Amerikaansche voorstellen aan fapan De onderhandelingen Ie Washington WASHINGTON. 27 Nov. (D.N.B.) Roosevelt, minister .Hul'1. alsmede de speciale Japansche ambassa deurs Koeroesoe en Nomoera zul len om 21.30 Middën-Eur. zomer tijd voor een speciale conferentie bijeenkomen. Het Witte Huis weigerde de re den voor de besprekinsr of bijzon derheden hierover mede te deelen. Aan deze bespreking wordt met het oog op de verklaring van het min. van Buitenlandsche Zaken, dat den Japanschen ambassadeurs voorstellen van Amerika zijn over handigd om de geschilpunten in den Stillen Oceaan bij te leggen groote beteekenis gehecht. Het blad Asahi noemt de overhan diging der Amerikaansche voor waarden aan de Japansche verte genwoordigers te Washington den laatsten stap in de JapanschAme- kaansche onderhandelingen. Het succes of de mislukking van de on derhandelingen, zoo vervolgt het blad, hangt er uitsluitend van af, of in die Amerikaansche voorwaarden de nationale overtuigingen van Ja pan worden erkend of afgewezen. De drie beginselen welke de min.- pres. Tojo in zijn rede voor den Rijksdag, tw. geen inmenging van derde mogendheden in de Chinee- sche kwestie, annuleering der vij andige economische maatregelen te gen Japan, en verhinderen, dat de Europeesche oorlog op Oost-Azië overslaat, heeft uiteengezet, waren de rechtstreeksche uiting van Ja pans ijzeren overtuiging. Het blad fa van meening, dat de voorwaarden het laatste woord van de V. St. behelzen, althane wat de onderhandelingen betreft. Indien de V. St het Japansche standpunt er kennen, zullen de Jap.Am. betrek kingen hersteld worden en zal de Stille Oceaan zijn naam weer waar dig worden. Doch indien het tegen deel gebeurt, indien het antwoord ongelukkigerwijze een bedreiging beteekent voor het bestaan van Ja pan en zijn rechten en belangen in gevaar brengt, dan zal Japan vast beraden optreden om den toestand te herzien. Gisteravond was de speciale A.N. P.-correspondent te Berlijn met een aantal Duitsche en buitenlandsche journalisten in de gelegenheid den eenigen zoon van Molotof te spre ken, die zich thans in Duitsche ge vangenschap bevindt. Uit antwoor den op hem gestelde vragen bleek, dat Molotof Jr., die slechts één zus ter heeft, in 1919 is geboren, een middelbare schoolopleiding genoot en twee jaar aan een techn. hooge- school voor ingenieur studeerde, tot hij onder dienst moest. Als gewoon soldaat werd hij op 16 Oct. jl. bij Rostof gevangen genomen. Zijn ei genlijke naam is Skriawin. Molotof is de naam, welke de vader naar Russisch gebruik voor zijn open baar optreden aannam. De gevangene zeide, volkomen met zijn verpleging tevreden te zijn en zelfs sigaretten te ontvangen. De gebeurtenis, welke ook foto grafisch werd vastgelegd, was daar om zoo actueel en belangwekkend omdat zij het levend dementi vorm de van de gruwelberichten van va der Molotof. als zouden de Russi sche gevangenen door de Duit- schers worden mishandeld en ge marteld. Van zijn gevangenneming af tot nu toe had Molotof Jr. geen enkele mishandeling gezien of ondervon den. Niemand was er ook maar ge slagen. Bij het wegleiden van den gevangene konden wij constatee- ren, hoe hij heel eenvoudig en wel haast kameraadschappelijk door zijn escorte werd behandeld. Van grasland tot bouwland Eelangwekkend radiopraatje. Heden, 28 November, zal in de ru briek „Voor den boer", Nederland voedt zich zelf, productieslag 1941, van 19.20—19.30 uur over Hilver sum ii worden gesproken over het onderwerp: Van grasland tot bouw land. Wat de boer er van denkt. MaanMaan op vanavond om onder 15.36 ry ry 3.22 3 Dec 17-33 uur 18Det V.M. tot morgenochtend N. M. 25 Dec. E.K. 11 Dec /in l.k. 9.23 uur. Klein duimpje herleett Dieven in den val geloopen. Hier een korrel, daar een korrel, nog een korrel, weer een korrel: het was als in het sprookje van „Klein Duimpje", al waren het geen broodkruimels of kiezelsteenen, maar rijstkorrels, welke de dieven van acht balen rijst onbewust op straat hadden gedeponeerd, toen zij den buit, behaald op een dekschuit aan den Binnenkant te Amsterdam, in veiligheid wilden brengen, niet wetende, dat een der zakken lekte en zoodoende een aaneengesloten spoor langs den weg achterliet. Blijkbaar waren ook de musschen minder oplettend geweest dan de rechercheurs en zoo geviel het, dat deze laatsten, toen zij eenmaal het spoor ontdekt hadden, dit slechts behoefden te volgen om de berg plaats van het gestolene, een huis aan de Kromme Waal, te vinden, waar niet alleen de rijst, maar bo vendien drie balen paarde.boonen, eveneens van diefstal afkomstig, werden aangetroffen. De bewoner en nog twee mede verdachten werden gearresteerd en de goederen werden in beslag ge nomen. DE VRIJHEIDSSTRIJD VAN HET CONTINENT. BERLIJN, 27 Nov. (A.N.P.) He den bereikte de Staatsliedenbijeen komst alhier haar hoogtepunt. De Führer zelf was aangekomen en ont ving in den loop van den dag de verschillende buitenlandsche gasten, in afzonderlijke audiëntie. Nauwelijks acht jaar is het gele den, dat Hitier de macht overnam in een geruïneerd rijk, in een gerui- neerd Europa. Thans ontvangt hij de Europeesche staatslieden, die in een grandiose manifestatie van hun wil blijk geven om ons werelddeel nieuw te vormen. Wanneer men be denkt, dat dit alles geschiedt onder het woeden van een gigantischen oorlog, dan bespeurt men den adem der historie, die over Europa gaat. Een welvarend Europa. De rede, welke minister von Rib- bentrop gisteren heeft uitgesproken, heeft de geheele wereld duidelijk gemaakt, dat de strijd van Duitsch land tevens een vrijheidsstrijd voor Europa is en heeft tevens met on weerlegbare logica aangetoond waar om deze oorlog ontstaan is en ko men moest, aldus de Deutsche Dipl. Pol. Korr. De staatslieden van Europa, die thans in Berlijn met de vooraan staande mannen van het Duitsche rijk en vooral met zijn Führer Adolf Hitier bijeenkomen, zijn geen verte genwoordiger van imagi naire krachten, zooals zij door Lon den en Washington worden voorge steld. Het zijn de representanten van naties, die allen den strijd om het leven kennen en die daarom ook vastbesloten zijn op grond van het lijden, de ontberingen en erva ringen van hun volken en hun va derland een beveiligde ontwikke ling en een veelbelovende bloei te waarborgen. Het doel van alle naties van Eu ropa. hetzij groot of klein, is: Het Europeesche vasteland te beveiligen en zich daar gemeenschappelijk zoo in te richten, dat hierin een leven van welvaart voor allen en voor iedereen afzonderlijk gewaarborgd KLEINE STATEN EN HET NIEUWE EUROPA. BERLIJN, 27 Nov. (ANP.) Van bevoegde zijde werd heden te ken nen gegeven, dat hoewel de Duitsche verhouding tot Noorwe gen, Nederland en België niet, ge lijk met Frankrijk door een wa penstilstandsovereenkomst wordt Wij Helpen Nederlanders Vergeet bij Uw inkoopen voor St. Nicolaas de armen niet, leg wat geld op zij voor de 3e LIJSTENCOLLECTE op 3 en 6 DECEMBER a.s. bepaald de reden der niet-uitnoo- diging deze landen tot de huidige samenkomst dezelfde is als waar om Frankrijk niet werd uitgenoo- digd. Op een vraag in de Wilhelmstras- se of op de huidige staatsliedenbij eenkomst ook over het lot met na me van Noorwegen, Nederland, Bel gië en de Oostzee-Staten wordt be slist, antwoordde men van bevoegde zijde, dat men alleen over eigen lot besliste en niet over dat van andere volkeren. HERDENKING VAN DEN SOW- JETAANVAL OP FINLAND. HELSINKI, 27 Nov. (DNB.) Naar van bevoegde zijde verluidt, zal op 30 Nov. de Sowjetaanval op Finland, die twee jaar geleden on dernomen werd, plechtig herdacht worden. De Finsche regeering zal in buitengewone zitting bijeenkomen, waarbij president Ryti zich tot volk en weermacht zal richten. Ver wacht wordt, dat hij een belang rijke verklaring over de toekomsti ge positie van het heroverde Kare- lische gebied zal afleggen. CHINA'S TOETREDING TOT AN TI-KOMINTERNPACT. NANKING, 27 Nov. (DNB.) Ter gelegenheid van China's toetreding tot het Anti-Kominternpact heeft de president, Wang Tsjing Wei, Donderdagavond een feestmaaltijd doen aanrichten. Onder de gasten bevonden zich de Duitsche gezant en de Duitsche consul-generaal de Italiaansohe ambassadeur, de Spaansche zaakgelastigde, de am bassadeur van Mandsjoekwo, voorts de Chineesche minister van Buiten landsche Zaken met de beide vice- ministers, de propagandaminister, alsmede de Chineesche ambassa deurs voor Berlijn en Rome. MAATREGELEN VAN THAILAND. De toestand in het Verre Oosten! TOKIO, 27 Nov. (D.N.B.): In verband met de versterkte mobilisa tie in Trailand, zijn in Tokio de volgende berichten ontvangen. Ster ke troepenconcentraties van Enge land in de Thailandsche grensgebie den met concentratie van lucht macht, pantser- en veikeerstroepen op de zeer belangrijke spoorlijnen en wegen. De haven Singapore is met mijnen afgesloten. Stakingen van het verki er tusschen Fransch- Indo-China en Frankrijk en met de Fransche koloniën in Amerika. De Thailandsche regeering heeft last gegeven tot verscherpte bewaking. Bewaking van spionnage- en propa- ganda-actie door vreemdelingen op de bijzonder belangrijke strategische punten. Tevens treft de regeering economische maatregelen voor het geval er oorlog mocht uitbreken.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Hollands Noorderkwartier | 1941 | | pagina 1