Weinig optimisme in Amerika Gortpap Onderhandelingen met Japan in kritiek stadium De strijd in N. Afrika Stellingen aan Oostfront doorbroken In Noord Afrika verwoede gevechten Ziekteverzekering Zestien dooden in Maastricht door Britsche bommen Meer dan honderd gewonden Hu!p voor Maastricht Virduistar op den bon Looze bedreiging uit Londen TREDE nr VERRE OOSTEN IN GEVAAR. In welingelichte kringen te .Washington heerscht volgens Ass. Press weinig optimisme ten aanzien van de mogelijk heid eener hervatting der be sprekingen met Japan. Men wijst er echter op, dat van den kant der Ver. Staten de deur niet is gesloten voor verdere conferenties. Ofschoon ook over de conferentie van gisteren in het Witte Huis nog niets be kend is. geworden, zou geen wij ziging zijn gekomen in de situ atie. Volgens een U. P.-bericht, heeft een plotselinge verstrakking der W ERELDSCHOU W 'T' WIEE belangrijke gebeurtenis- A sen beiheerschen het politieke beeld van deze week: de herden king en uitbreiding van het Anti- Komintern pact te Berlijn en de bezetting door de Ver. Staten van ons overzeesch bezit Suriname. De ze daad van Roosevelt, waarmede hij opnieuw bevestigt, dat hij de wereldheerschappij in handen wil krijgen, zélfs ten koste van zijn bondgenooten, werpt een schaduw over Nederland, dat thans lijdelijk moet toezien, hoe de naar Londen gevluchte regeering de bezittingen van het volk verkwanseld zon der gewetenswroeging blijkbaar, getuigen de pogingen dezen uit- verkoop goed te praten. Veront waardiging heerscht tihans in alle lagen van ons volk. De meest ver stokte aanhanger van alles wat maar Engelsch is, zit nü met den mond vol tanden. Ook h ij begint te voelen*, dat hij door de Britsche propaganda wordt beetgenomen, dat hij misleid wo rdt door de in Schaapsvachten gehulde Angel saksische wolven. Dat is dan nog één lichtpunt in deze schandelijke affaire, welke weer eens duidelijk het ware karakter van den z.g. „bondgenoot" aan de kaak stelt. Intusschen heeft Roosevelt met het zooveelste steunpunt, dat hij na Groenland. IJsland en en kele Britsche vlootbases thans in Suriname heeft verkregen,, de mogelijkheid nog meer pressie uit te oefenen op de Z.-Aimerikaansche staten. Dat èn het bezit der bauxiet-mijnen waren zijn drijf veer, niet het gezochte motief, dat er „gevaar dreigde". 'TIJDENS de herdenking en uit- A breiding van het Anti-Komin- ternpact, is duidelijk gebleken, dat Duitschland en zijn bondgenooten, de vertegenwoordigers van het hui dige Europa dus, heel wat eerlijker en vredelievender bedoelingen koes teren. Zeker, er is een strijd gaan de, een noodgedwongen strijd te gen twee factoren, die den opbloei van de wereld tegenhouden: bolsje wisme en kapitalisme, maar daar boven uit rijkt reeds de taak een vredig en gelukkig Europa op te bouwen, een taak die al krachtig ter hand genomen is. Zoo is voor Neder land de plechtigheid, waarmede te Berlijn het bolwerk tegen bolsjewis me en Angelsaksisch-kapitalisti- schen invloed werd versterkt, van groot belang, dan de roof onzer ko loniën. De uitvoering immers van de doelstellingen van het Berlijn- 6che pact geeft ons de eenige waar- borg na den oorlog onze rechten op de overzeesche gewesten 'te kunnen doen gelden mits wij natuurlijk een werkzaam aandeel hebben in den opbouw van het nieuwe Europa. Gelukkig dragen reeds vele moedige Nederlanders hun steentje bij. Van het militair gebeuren vraagt de strijd in N.-Afrika de aandacht. De met veel tam-tam door Engeland aangekondigde successen zijn uit gebleven. De Britsche propaganda moest integendeel toegeven, dat de wostijnoorlog aanzienlijke verliezen heeft opgeleverd. Voor vele situ aties geldt overigens het parool: afwachten. Niet het minst voor de onderhandelingen tusschen Ameri ka en Japan, die thans zoo ver ge vorderd zijn, dat Ver. Staten con crete voorstellen hebben gedaan. Wat deze behelzen is nog niet be kend. Het schijnt evenwel dat de toestand zeeir kritiek is. Amerikaansche houding de Ameri- kaanschJapan sche vredesbespre kingen in gevaar gebracht. Staats secretaris Huil, die na een reeks besprekingen van een verzoenings gezinde houding overgegaan is tot een intransigente, heeft den Japan- schen onderhandelaars medege deeld, dat geenerlei regeling moge lijk is, wanneer Japan zich niet be reid verklaard, om uit het bondge nootschap met de spil te treden, zijn troepen uit China terug te trek ken, en zijn steun te onttrekken aan de regeering van Wang-Sjing-Wei. Besprekingen in Japansche regeering. De Japansche min. van Buiten 1. Zaken, Togo, heeft tijdens de ge wone kabinetszitting de regeering op de hoogte gesteld van de bijzon derheden van Hull's memorandum Vervolgens behandelde het kabinet alle stadia van de Japansch—Ame rikaansche onderhandelingen en verdaagde zijn bijeenkomst na bijna twee uur. Tevoren had de premier Tojo, den directeur van het Oost-Azia tisch bureau van het dap. van Bui- tenl. Zaken, Koemaitsji Jamaoto, den directeur van het bur. voor Mi litaire Zaken van het min. van Oor log, gen.-majoor Akira Moeto en den directeur van het bur. voor Marinezaken van het dep. van Ma rine, schout bij naoht Keiyoen Oka, ontvangen en wel vermoedelijk om eveneens Hull's memorandum, be nevens andere aspecten van de in ternationale situatie te bespreken. De woordvoerder voor het bureau van de inlichtingen weigerde iets naders te zeggen over den inhoud van het Amerikaansche document en wilde evenmin verklaren wan neer de Japansche regeering een antwoord zal geven. De meeste Japansche bladen zijn van meening, dat de besprekingen in Washington thans op het beslis sende punt zijn aangekomen. Van doorslaggevende beteekenis voor de De Duitsche artillerie is op laar post en bestookt doel treffend de vijandelijke stel- lingen. toekomstige ontwikkeling der con ferenties wordt in de Japansche pers het feit geacht, dat minister Huil de Amerikaansche nota aan Japan in overleg met de staten van het ABCD front heeft opgesteld. Toespitsing van den toe stand. De middagedities der Amerikaan sche bladen beweren, dat Japan nog meer, groote hoeveelheden troepen in Indo-China concentreert en klaarblijkelijk plan heeft voor een aanval op Thailand. De regeering der V. St. zoo schrijft de Washing ton Evening Star, ziet daarin de afwijzing van de Amerikaansche formule voor het behoud van den vrede in het gebied van den Stil len Oceaan. Weliswaar heeft Roo sevelt nogmaals zeer nadrukkelijk met Nomoera en Koeroesoe gespro ken, maar er heerscht hier weinig optimisme over de mogelijkheid eener hervatting van de onderhan delingen, want Japan zal noch uit de spil treden noch Ghina opgeven. Duitschland strijdt voor Europa BRITTEN BOVEN KEULEN EN AKEN. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 28 Nov. Het op- perhevel van de weermacht maakt bekend: Bij Rostof en in de bocht van de Donets zijn sterke Sowjet- tegenaan vallen, gesteund door vliegtuigen en tanks, met zware, bloedige verliezen van den vijand afgeslagen. Op enkele plaat sen aan het front duren de gevechten nog voort. In den middensector van het Oostelijk front zijn sterke vij andelijke verdedigingsstellingen doorbroken. Legerartillerie be streed met succes schepen voor Leningrad. De vernieling van vijandelijke spoorlijnen werd over het geheele front voortgezet, waarbij de tegenstander veel rollend materieel inboette. Dag- en nachtaanvallen van gevechtsformaties waren gericht op militaire installaties te Moskou en Leningrad. In den strijd tegen Groot Brittannie heeft het luohtwapen in den afgeloopen nacht haveninstallaties aan de Zuidoostkust aangevalten. Bij aanhoudende zware gevechten in N.-Afrika, vooral bij den afweer van vijandelijke uitvalspogingen uit Tobroek, zijn weer tal van vijandelijke tanks vernietigd. Troepenconcentraties en kolonnes auto's van den vijand aan het front in Marmarica werden door formaties Duitsche stuka's en jagers uiteengedreven Bij aanvalspogingen van de Britsche luchtmacht op de Ka naal kust zijn vier vijandelijke toestellen neergeschoten. Britsche bommenwerpers deden in den afgeloopen nacht een aanval op woonwijken in West Duitschland, vooral te Aken en Keulen, ver nielden of beschadigden een aantal woonhuizen en berokkenden de bevolking verliezen. Van 16 tot 21 Nov. hebben de Sowjet-luchtstrijdkrachten 168 vliegtuigen verloren, waarvan 73 in luchtgevechten, 24 door luchtdoelartillerie en de rest op den grond. In dezelfde periode gingen aan het Oostelijk front 12 eigen toestellen verloren. voor Nederlanders in D uitschland 'S-GRAVENHAGE, 28 Nov. Offi cieel wordt medegedeeld: De verzorging door de Zieken fondsen van de Nederlanders die in het Duitsche Rijk arbeiden en hun familie, was tot nu toe reeds zeer goed, doch onlangs is dit nog verder uitgebreid en wel op het gebied der bevalling. De Duitsche ziekteverzekering heeft steeds alle kosten van genees heer, geneesmiddelen en vroed vrouw bij een bevalling voor haar rekening genomen. Thans heeft de rijksminister van Arbeid bepaald, dat met ingang van 1 Nov. 1941, be halve deze hulp een som van f55.— in baar moet worden uitbetaald bij bevalling. De Ned. ailbeiders, die in het Duit sche rijk werken, genieten hierdoor met hun gezin een vergaande hulp van de verzekering. Op het gebied van de ziekteverzekering lijdt hij geen enkele schade door het werk- nemen in Duitschland, wanneer men rekening houdt met de ver gaande verbetering van 1 Nov. 1941. Voor zoover zij tot nu toe niet reeds beter behandeld werden, zijn hij en zijn gezin thans, wat betreft de ziek teverzekering, minstens in gelijken toestand, als wanneer hij in Neder land. zou zijn gebleven. Arbeiderswijk door taffen luchtaanval geteisterd Nadat de Britsche luchtmacht eenigen tijd heeft geschitterd door afwezigheid en de Engelsche vlie gers slechts een enkele keer boven Nederlandsch gebied zijn versche nen, hebben de Britsche vliegtuigen gisteren wederom een grooter acti viteit ontwikkeld. De methode, wel ke de Engelsche vliegers hierbij hebben gevolgd, lijkt zeer sterk op de reeds vroeger bij dergelijke aan vallen toegepaste. Meestal bleven de toestellen in groote hoogte om dan plotseling zonder bepaald systeem hun bommenlast op zinnelootze wij ze op steden en dorpen of andere plaatsen, waar men menschelijke nederzettingen vermoedde, omlaag te werpen. Op talrijke plaatsen in het land, in het bijzonder in het O. en Z. wer den blijkbaar door jonge en onerva ren piloten, die wederom het nabij gelegen Nederlandsche gebied schij nen te hebben uitgezocht als oef e- ningsterrein, brisante en brandbommen uitgestrooid. De meeste bommen vielen op het vrije veld en richtten bijna geen schade aan. In een aantal gevallen even wel kon het niet uitblijven, dat deze lukraak rondgestrooide bommen ernstige gevolgen hadden voor de burgerbevolking. Maastricht in rouw. Zoo werd in het bijzonder een arbeiderswijk in Maastricht door de Britsche brand- en brisant bommen geteisterd. In een wijk, in het Z.W. der stad werden vier stra ten zwaar getroffen en meer dan honderd woonhuizen werden ofwel •/■mield of zwaar beschadigd. Het door de bommen getroffen gebied biedt eén droeven aanblik. Talrijke bewoners van de getroffen huizen werden onder het puin van hun in gestorte woningen begraven en kon den slechts met moeite worden be vrijd. Voor zoover tot nu toe kon worden vastgesteld, heeft de arbei dende bevolking van dit stadsdeel 12 dooden. 50 zwaar gewonden en 70 lichtgekwetsten te betreuren, terwijl nog vier menschen vermist worden. Er dient echter rekening gehou den te worden met de mogelijk heid, dat het aantal, naair mate het opruiimingswerit vordert, nog zal stijgen. Ook elders in de stad, soms tot ver van de plaats, waar de aan val zijn dbodelijke werk heeft ver richt, werd groote schade aange richt Ontelbare ruiten zijn door den luchtdruk gesprongen. Pan nen werden van de daken geruikt en tot ver in den omtrek vindt men vernietigende sporen. Meer dan tweehonderd huizen blijken getroffen te zijn, waarvan ruim honderd zoo goed als geheel verwoest werden. Ned. Volksdienst en Roode Kruis grijpen in Steun aan de getroffen burgerij. In samenwerking met het Roode Kruis, heeft de Ned. Volksdienst onmiddellijk op grootscheepsche wijze maatregelen getroffen om de getroffenen te helpen en hun nood te lenigen. In openbare gebouwen is voor huisvesting gezorgd. Men heeft alles zoo goed mogelijk in gericht en voor een behaaglijke warmte zorg gedragen. Voor de in richting heeft het Roode Kruis te vens bedden beschikbaar gesteld en de N.VJ). heeft de zorg voor klee ding en maaltijden op zich geno men. Alle getroffenen hebben voor al ook allen mogelijken steun ge kregen bij het aanschaffen van on dergoed, schoenen en andere klee ding. De N.V.D. reikte distributie bescheiden en waardebonnen uit, zoodat alle gezinnen nog in den loop van Vrijdag in de eerste be hoeften kunnen voorzien. Waar dit noodig was, is ook geld beschik baar gesteld. Warm eten werd door de centrale keukens verschaft. De pl. leider, en de prov. leider van den N.V.D. wa ren zelfs in den nacht onvermoeid bezig om den getroffenen alle hulp te brengen. Ook vandaag hebben zij herhaaldelijk met alle slachtoffers persoonlijk gesproken om hun maatregelen te kunnen treffen. In den loop van den avond is ook de vertegenwoordiger van den land. leider van N.V.D. uit Den Haag aangekomen. Hij bracht aan alle gezinnen een bezoek en zegde verdere hulp toe. Te dien einde heeft hij bij de prov. leiding een bedrag van f20.000 achtergelaten voor de eerste hulpmaatregelen. In de volgende dagen zal de N.V.D. zijn belangrijkste taak zien in een nauw keurige zorg van elk gezin apart. Hij zal in de eerste plaats bewer ken, dat de getroffenen een voor- loopig onderdak vinden in particu liere woningen of hotels. Ook den achtergeblevenen en vooral den gewonden is onmiddel lijk hulp verleend. Als eerste teeken van de verbondenheid zijn bloemen, fruit en andere attenties beschik baar gesteld. (Nadere bijzonderheden op pag. 2 Tweede Blad.) KROATISCHE KRIJGSGEVANGE NEN NAAR HUIS. AGRAM, 28 Nov. (D.N.B.) Alle Kroatische krengsegvangenen, die zich nog in Duitschland bevinden, koeren voor Kerstmis naar huis terug, naar de bladen melden. De ze terugkeer der gevangenen vol trekt zich reeds sedert geruimen tijd. Een Apikauw van 300 kilo Enorme visch te IJmui- den. Aan den rijksvisch afslag te IJmuiden is Donderdag door den logger KW 176 'n enorme visch aangevoerd, nl. een Api kauw van bijna 300 kilo. Tijdens het uitoefenen van de haringvisscherij heeft men dezen reus onder de zoutwater bewoners in de netten gekre gen. Deze kolos is het slachtof fer geworden van zijn eigen vraatzuohtigheid, daarbij zich te goed deed aan de visch, wel ke reeds in de vischnetten ver ward geraakt was. Daar het vleesoh tranig is van de Api kauw, een soort haai is de handelswaarde zeer gering. Het beestje bracht f64.op. Maan Maan op vanavond om onder ^5-36 oo 322 3 Dec. UUr i8Dec. V.M. tof morgenochtend N. M. 11 Dec Q /jc |1|lf, 25 Dec. L.K. uur. f.K. Zondagavond om Maan 17.31 UUI* Maan op t iw A u* A onder 1652 tot Maandagochtend 53Q 9.27 uur 'S-GRAVENHAGE, 28 Nov. De secr.-gen. van het Dep. van Land bouw en Visscherij maakt bekend, dat met ingang van 30 Nov. a.s. g 0 r t p a p uitsluitend tegen afgifte van de voor gort aangewezen distri butiebon verkrijgbaar zal zijn. Gedurende het tijdvak van 30 Nov. tot en met 27 Dec. a.s. geeft de met „162" genummerde bon van de „Bon kaart algemeen", welke recht geeft op het hoopen van 250 gram gort enz., tevens recht op het koopen van vier liter gortpap. Deze pap is verkrijgbaar in flesschen van één liter of een halve liter. Per bon zijn dus vier groote flesschen van één liter of acht kleine flesschen van een halve liter verkrijgbaar. De belanghebbenden dienen in het begin van de vierweeksche distributieperiode hun bonnen aan den pap- of melkleverancier te ge ven, die hierop naar keuze ineens of over de periode verdeeld, de hoe veelheid gortpan, waarop de bon recht geeft, kan afleveren. (Zie vervolg Pag. 2). ARBEIDSDIENST STELT ZICH VOOR. Met het doel het Nederlandsche volk te laten zien, wat de Arbeids dienst werkelijk beoogt, hebben de Reichsarbeitsdienst en de Neder landsche arbeidsdienst een reizende tentoonstelling ingericht, waarmee een rondreis door het land is be gonnen. In Rotterdam, Den Haag en Lei den was het bezoek zeer groot. In totaal hebben 27.000 menschen van hun belangstelling blijk gegeven en thans is deze tentoonstelling te Leeuwarden geopend, in tegenwoor digheid van tal van Duitsche en Nederlandsche autoriteiten. Dr. Engelbrecht, de nieuwe commissaris der provincie Utrecht over zijn benoeming UTRECHT, 28 Nov. In een openbare bijeenkomst, hedenavond door de N.S.B. gehouden in de groo te zaal van Tivoli, die tot in de uiterste hoeken bezet was, hebben de nieuwbenoemde commissaris der provincie Utrecht, dr. W. B. Engel brecht en de plaatsverv. leider der N.S.B., de heer C. van Geelkerken, het woord gevoerd. Na een overzicht van zijn loop baan gegeven te hebben, waarbij in het bijzonder gewezen werd op de schandelijke behandeling der Duit- schers in Polen, welke spr. door zijn ambt van gezant had aan schouwd, zeide spr. dat het in het bijzonder van Kleffens is geweest, die hem uit Polen heeft „wegge werkt". Nu moest aan de op wacht geldstelling ontslag uit den diplo- matieken dienst voorafgaan, het geen allen betreffenden diplomaten met ingang van 1 Jan. 1933 werd verleend. Tot mijn niet geringe verbazing heb ik dan ook van officieele Duit sche zijde vernomen, dat van Klef fens door den Engelschcn radio dienst heeft laten berichten, dat mij met ingang van 15 Nov. j.1. nog maals ontslag uit den diplomatie- ken dienst is verleend. Voorwaar een novum, dat aan het gezonde verstand van den naar Londen ge- vluchten ex-minister doet twijfelen. Tragi-komisch. Maar indien het niet zoo tra gisch was zou men er tevens om kunnen lachen, dat de aanleiding tot dat malle besluit blijkens het zelfde "radiobericht het feit is, dat ik van den rijkscommissaris voor het bezette Ned. gebied de benoe ming tot commissaris der provincie LTtrecht heb aangenomen. Nu was ik inderdaad verrast toen mij het ambt van commissaris in dit gewest werd aangeboden en slechts mijn overtuiging, dat ik krachtens mijn langdurige ervaring als ambtenaar ons land en ons volk nog kan dienen, heeft mij er toe doen besluiten om mijn diensten andermaal ter beschikking te stel len. Indien ik niet vast overtuigd was dat Mussert met zijn jarenlangen strijd gelijk heeft gehad en dat Hitier de leider van de nieuwe Europeesche orde zal worden, dan had ik dit ambt niet aanvaard. Ons volk zal niet geholpen wor den door mannen als van Kleffens, die naar Engeland zijn gevlucht en ons in den steek gelaten hebben. Uit eigen ervaring weten wij, dat op Engelsche hulp nimmer te rekenen valt en dat hadden ook Van Kleffens cs. kunnen weten, toen zij naar Londen de wijk na men, van waar zij nog trachten door den aether het Nederlandsche volk op te hitsen, tegen de bezetten de overheid. Bedreigingen van de zijde dier ex-ministers tegen Nederlanders, die hier in het vaderland hun plicht jegens het volk doen, verliezen dan ook aan waarde en zijn van geener lei beteekenis voor de betrokkenen. Invloed op het wereldgebeuren kun nen de handelingen onzer gevluch te regeering niet meer hebben, al thans niet in voor ons gunstigen zin. De radiokreten uit Londen zijn voor mij slechts het bewijs, dat de door mij ingeslagen weg de juiste is, zoodat ik mij door laffe beleedi- gingen van een Van Kleffens niet uit het veld zal laten slaan. Het is mijn stellige overtuiging, dat ons volk het oude zal afzweren en het nieuwe aanvaarden. De heer Van Geelkerken hesprak vervolgens de kwestie-Suriname. De N.S.B. in den Aether Hedenavond spreekt de op- perheerhanleider van 't Hof over den zender Hilversum II te 18 uur over: „Is de W.A. volksvijandig?"

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Hollands Noorderkwartier | 1941 | | pagina 1