F HOLLANDS Nederlandsche boeren naar Oostland Suriname i— ïirdüisttr i DAGBLAD VOOR „Wij zullen het rooien N »n Verloren gebied heroverd Tegenaanval in N. Afrika voortgezet Een Amerikaanse!) oordeel Hoofdgroep Industrie Redactie en administratie SCHAGEN Télef. 444 (2 lijnen) Redactie en administratie f DEN HELDER Telef. 2345 (2 lijnen) Uitgave: N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier 86ste JAARGANG No. 11664 MAANDAG 1 DECEMBER 1941 De drukte bi] het inladen der bagage van de eerste Ned. boe ren, die naar Oostland zijn ver trokken. (Foto I. P. en R. S. - Koper.) IR 1 en rti. Reisindrukken van de eerste ploeg pioniers r 's-GRAVENHAGE, 29 Nov. Naar aanleiding van het vertrek "der eerste Nederlandsche boeren vanaf station Oldenzaal naar Oost land, ontvingen wij een beschrij ving van de reis naar Litzmanm Btadt, waaraan '^vij het volgende ontleenen: „In Bentheim geen enkele moei lijkheid met passencontrole of douane. „Niederlaendische bauern, arbeitseinsatz Ost" zijn machtwoor den. „Das sind bauern, das sind Germanen" zeggep SS.-Fuehrers tot elkaar. De eerste Duitschë boterham met worst wordt uitgereikt. De eerste van vele. De stemming is uitstekend. Een enkele heeft het nog een beetje te kwaad, doch wordt door anderen over zijn be sware ft heen geholpen. Gesprek ken in iedere coupé. Zwijgzaam *ijn de Nederlanders zeker niet. Het, Westfaalsche landschap wordt critisch bekeken. Groole verwondering wekt het dat veel- koeien nog buiten loopen! De kameraadschap leeft op en groeit met het uur tusschen deze boeren uit alle gewesten. De stemming wordt van zuiver zakelijk vroolijker. Hier en daar komen de kaarten te voorschijn. Liederen schallen door de wagons. De Nederlandef zou niet kunnen zingen. Wie hoprde ooit boeren? vEenige kenden, 'en nu reeds zin gen allen: „Naar Oostland willen wij rijden." Meerdere liederen vol- gen. Eén gevoelen, de ware pioniers geest Is algemeen. We zullen het in het begin niet gemakkelijk heb ben. Maar wij zullen hei rooien. We zullen we laten zien wat .Nederlandsche boeren zijn. Zij zullen zich vastbijten, zonder ophef, nuchter en practisdh zooaJs ze zijn. Eén zegt namens veleni: we heb ben het ons zoo voorgesteld, dat niets ons meer kan tegenvallen. Van H anno ver naar Berlijn. Na Hannover weet de reisleider, Herr Giebel, met den gérant van de Speisewagen- een accóord te tref fen, waardoor in twee ploegen ie der direct zijn dorst kan verslaan. Snel rijden wij door het Duitedhe land. Alles getuigt van welvaart, verworven door stagen, intensie- ven arbeid. Van den oorlog is niets te- bespeuren. Wé naderen Berlijn. In schemer duister kamen we aan op het sta tion Zoölogischen Garten, Op het station zijn eenige hoogere beamb ten van de „Oostland" ter begroe ting aanwezig. Nadat de kisten, en koffers verla den zijn, krijgen de boeren- ploegs gewijze zooveel ze maar lufeten, krachtige, uitstekend klaargemaak te boonen- of macaronisoep als mede ieder een brood voor de nachtreis. Om 8 uur 's avonds gaat de eer ste helft met brood, verzorgd' op weg naar Litzmannstadt. Onder weg ontvangen wij koffie van een Wehrnracihtsonderdeel. De tweede helft drinkt koffie in het N.S.V.- Rote Kreuizheim. Van statiön naar station gaan we Berlijn door en uit. Eenigen tijd duurt het voor alles goed voor den nacht is ingericht, dooh reeds voor middernacht slapen allen. Het wordt koud. Het verwan tningssysteem der- Poolsche wa- AAAAAAAAAAAA 1 Laat men U niet moeten vra r 4 gen, geeft spontaan, dat is de m 2 wensch. Uw gift krijgt dan v meerdere waarde voor uw ar- 4 men medemensch. P 4 LIJSTENCOLLECTE W.H.N. A 5 EN 6 DECEMBER. "WWW www WWW WWW gons is hoogst ondoelmatig. Lang zaam wordt het licht. De grond is bevroren. Witte strepen van het korerlige ijs op de greppels trek ken onder de ramen vooihij. Ver strekt het land zich uit, veld na veld met winterkoren bezaaid. We ^aderen Oostland. Kntno. We komen bij Kutino. Hier heeft de groote slag gewoed. Het vlakke land moet een prachtig opmarsch- gebied geweest zijn voor pantser wagens, artillerie en cavalerie. Niets herinnert meer aan den veld slag. Het land ie zorgvuldig geëgd en ingezaaid als overal in het rijk. In de stationswachtkamer van Kutno zien we de eerste groote vierkante betegelde kachel. We zien de eerste Polen. Een achterlijk volkje. Lange, lange treinen met krijgsbuit komen ons van Oostland komend tegen. Auto's, vrachtwa gens, pantsers en wat "niet al. Op het station staan lange goe derentreinen volgeladen met sui kerbieten, graan, aardappelen. Sui kerbieten en vlas schijnen de ge wassen te zijn, die onze boeren te verbouwen zullen krijgen. Xusschén Kutno en Litzmannstadt reizen we door het land, dat vroe ger nog nooit tot Europa behoord heeft. De Poolsche boerderijen moet. men als schilderijen alleen van eenigen afstand bezien. Ze zijn zeer smerig en Herr Giebel zegt,, dat het er binnen nog erger. is. Er loopen kippen dus de spiegel eieren 'zullen wel niet ontbreken. Verder veel bijenstallen. De enkele molen, die men ziet, is van een eigenaardig model. Alle mannen die we ziep loopen, dragen de zwar te Schafsfellmuetz. De meeste onzer boeren z,uilen over enkele weken ook wl zoo'n muts gekocht hebben. We rijden door een moeras; waar men hier en daar bezig is geweest met turfsteken. Zoo waren onze Drentsche venen vroeger ook. Hier ligt nog een groote taak voor onze boeren en jongens uit de veenkolo niën. Dan volgen weer gedurende eeni gen tijd dennen- en berkenbosschen. Bij Litzmannstadt is alles aange slagen van de rijp. De koude adem van Oostland! Aan het station worden we afge haald door de Lagerfuehrer, een be ambte van de maatschappij en - de drie mannen, welke ons reeds voor- uitgereisd waren» de heeren Schar- ringa, Stook en Hage. De heer Scharringa heeft in. zijn enthou siaste brief over het Lager niets te veel gezegd. Alles is prachtig in orde, helder -en gezellig. De opt- vangst is allerhartelijkst. Spoedig hebben we ons gewas- schen en verfrischt en zitten we aan dampende borden aardappelen, roode kool en gehakt Naar den Landstand Aansluiting van de centra- le landbouworganisaties. Bij besluit vhn dèn commissaris voor niet commercieele vereeni- gingen en stichtingen van 25 Nov. 1941 zijn het Ned. Landbouwcomité en de Chr. Boeren- en Tuinders- bond met hun gewestelijke organi saties bij den Néderlandschen landstand aangesloten. Met de uitvoering van deze be schikking is belast het hoofd van den Ned. -Landstand. Voorts zijn door den commissa ris voor de Ned. Boeren- en Tuin dersberoepsorganisatie (N.B.T.B.) inmiddels stappen ondernomen om ook deze organisatie, waarin, zooals bekend, alle vroegere R.K. boerenbonden zijn opgenomen, zoo spoedig mogelijk 1 bij den Land stand aan te sluiten. Waar indertijd het Ned. Agra risch Front bij de oprichting van den Landstand hierin onmiddel lijk is opgegaan, zullen dus reeds binnenkort alle centrale land bouworganisaties (C. L. .'ss) in den Bandstand zijn opgenomen. F1NSCHE PREMIER, Principieele verklaring in den Rijksdag Verdrag nopens Hangö op gezegd. HELSINKI, 30 NoV. (DNB.) De Finscbe Rijksdag is Zaterdagmid dag in plenaire zitting bijeengeko men. De premier*- Rangell, heeft een regeerings verklaring afgelegd, waarin hij begon met een weerleg- ling aan de bewaring dat zich Duit schë troepen in Finland zouden be vinden. Hij betoogde, dat aan de Duitsche troepen doortocht over en verblijf op Finschen boderA tus schen de Finsche en Noord-Noor- sche havens waren toegestaan krach tens overeenkomsten, zooals Duitsch land ook met andere landen heeft gesloten. Daai-tegenover verleende de Finsoh-bolsjewistische overeen komst, over het transport van Sow- jet-troepen naar Hangö, de Sow- jét-Unie rechten van veel verdere strekking. Vervolgens constateerde de pre mieraat de bij den vrede van Mos kou afgestane gebieden in hoofd zaak heroverd zijn en dat de ooi^ logshandelingen uitsluitend waar borging van de veiligheid des lands ten doel hebben. De premier betoogde verder, dat de bevolking van Oost Kareiië een deel van het Finsche volk is en dat de veiligheidswaarborg voor Fin land ook ten volle van toepassing is op de Oost Kareliers. De klare, ondubbelzinnige ver houding tot Duitschland is gegrond vest. op gemeenschappelijke militai re belangen en wapenibroederschap benevens op de economische ver bondenheid van beide landen. Wat de toetreding van Finland tót het anti-kominternpact betreft, deze vloeit voort uit het ondubbelzinni ge standpunt, dat Finland princi pieel reeds lang inneemt. De storing in de betrekkingen tusschen Finland en Groot-Brittan- nië door de afsnijding van het ver keer naar Petsamo door Engeland en na het sluiten van een militair bondgenootschap met den tegen stander van Finland heeft geleid tot het afbfleken van de diploma tieke betrekkingen. Thans spoort de Sowjet-regeering de Britsche begee ring aan Finland den oorlog te verklaren. De Finsche regeering zou het -betreuren, als Groot-Brittannië Finland zou betrekken in den strijd tusschen de groote mogend heden. - De premier weer daarop op het streven van Finland naar vriend schappelijke betrekkingen met de V. St., waarbij destijds ook uit de notawisseling wa§ gebleken, dat Finland geen afstand wil doen van zijn beginselen. Tenslotte diende de premier vier voorstellen bij den Rijksdag iij, waarvan één de hereeniging van de in 1940 -aan Moskou afgestane gebieden met Finland beoogt en vervallenverklaring van de ver plichtingen, die Finland bij dit ver drag nopens Hangö en omliggend gebied op zich heeft genomen. Oproep van veldmaarschalk Mannerhéiin. Veldmaarschalk Mannerheim heeft een oproep gericht tot de Finsche mannen en vrouwen, die o.a. luidt: Ons volk kan op goede gronden trotsch zijn op zijn legér. Het scheelt niet veel meer, of wij heb ben onze strategische doeleinden bereikt, d.w.z. den vijand de mid delen om ons te vernietigen ont rukt en een grens bereikt, die ge makkelijker te verdedigen valt dan één der vroegere grenzen van Finland. Wij voeren geen imperialisti- sohen oorlog, doch wij strijden voor de toekomst en de. véüigfheid van ons volk. Duitschland strijdt voor Europa Duitsche luchtmacht overal In actie BERLIJN, 30 Nov. Het opperbevel der weermacht maaki gekend: Bij Rostof en in de bocht van de Donets hebbep de Duitsche troepen in samenwerking met de luchtmacht den vijand bij den afweer van zijn ook gisteren herhaalde massale aanvallen we derom de' zwaarste verliezen toegebracht. Gevechtsvliegtuigen bombardeerden in het O. .deel der baai van Taganrog een petro- leumopslagplaats in brand. In de omgeving van Moskou heeft de aanval der infanterie- en tankformaties opnieuw terrein gewonnen. Voor Leningrad is een vrij sterke uitvalspoging van den vijand met steun van tanks afgeslagen. In het hooge Noorden hebben formaties gevechtsvliegtuigen de vernieling van belangrijke trajecten der spoorlijn van Moer- mansk voortgezet. Andere doeltreffende luchtaanvallen waren gericht op vliegvelden en spoorweginstallaties in den Z. en mid den-sector van het front Leningrad ep. Moskou werden overdafc gebombardeerd. Aan de Britsche kust hebben snelbooten in. den nacht van Vrijdag op Zaterdag een aanval gedaan op een krachtig bevei ligd vijandelijk konvooi en een tankboot van 700 brt tot zinken gebracht. Een ander groot schip werd getorpedeerd en waar schijnlijk tot zinken gebracht. In N.-Afrika hebben de Duitsch-Ital. troepen hun tegenaan val voortgezet Daarbij werden nieuwe vijandelijke tanks ver- hietigd.-Duitsche gevechtsvliegtuigen, benevens formaties jagers en torpedovliegtuigen dreven Britsche colonnes en opgestelde tanks uiteen. Ravitailleeringswegen van den vijand werden met succes gebombardeerd bij Mersa Matroe. In luchtgevechten schoten Duitsche jagers zonder eigen verliezen vijf Britsche vliegtuigen neer. In de, periode van 22 tot 28 Nov. heeft de Sovjetluchtmacht 207 vliegtuigen verloren, waarvan 78 in luchtgevechten, 53 door luchtdoelartillerie en de rest op den grond. In hetzelfde tijds bestek gingen aan het Oostelijk front 24 eigen vliegtuigen ver^ ioren. In het weermachtbericht van Zaterdag werd o.m. be kend gemaakt, dat de bezettingstroepen van Rostof op bevel het nauwere stedelijke 'gebied ontruimen om de noodzakelijke vergeldingsmaatregelen tegen de bevolking thans meedoogen- loos te ondernemen, welke bevolking in strijd met het volken recht in den rug van de' Duitsche troepen aan den strijd heeft deelgenomen. De bezetting van Onderdeel van de imperia listische machtspolitiek der V.S. NEW YORK, 29 Ijlov. (ANP) Ook de isolationistische New York Daily News juicht de bezetting van Suriname door de Ver. Sta ten toe. Het blad stelt den eisch, dat de kolonie na den oorlog niet zal worden teruggegeven. De be zetting vormt een imperialistische, opportunistische manoeuvre der machtspolitiek der Ver. St en dus een bouwsteen in den opbouw van het empire. Het is ook onverstan dig en huichelachtig Suriname en anderen bezetten landen den sta tus te geven van een Amerikaan- schen staat. Zij moeten veeleer behandeld worden als Britsche ko loniën, want wanneer eenmaal de koers is ingeslagen van het impe rialisme, moet men ook ^imperia listisch handelen. Daaroni is het ook moeilijk in te, zien, waarom de Amerikaansche regeering wacht met de bezetting van Franscfr- Guyana, Martinique en Guade- louipes. Wie nog mocht twijfelen, dat wij ri i e t verkocht en vérraden zijn, niet slechts aan Engeland, maar door de zwakte van dit land over Albion heen aan de Amerikaan sche zucht naar de wereldheer schappij zal thans toch wel over tuigd zijn door de openhartigheid, waarmede nu ook dit Amerikaan sche blad de ware bedoelingen'der Ver. Staten toegeeft. Het spel der V.S. is Vnet Surina me zoo goed gespeeld, dat de Ame rikanen nu wel open kaart durven te spelen en al aandringen op de bezetting van koloniën van Frank rijk en wie weet welk territo rium de Yankees nog meer door het hoofd speelt. Of een en ander ten koste gaat van landen! waarmede het angel- saksische „bolwerk der democra tie" zegt zoo intens mede te levenl, laat den kapitalistischen macht hebbers koud. Het gaat hen in we zen immers slechts om het „heb ben',' hoe dan ook. TEGEN HET BOLSJEWISME. Kardinaal Baudrillart, lid van de Academie Francaise en directeur van de Kath. Univerisiteit in Pa rijs. heeft besloten zich aan het hooifd te stellen van het comité voor den strijd tegen het bolsje wisme. Met kardinaal Baudrillart zullen Abell Bonnard, van de Academie Frangaise, Georges Claude van het Institut de France en GaJbrie^ Cognaque, leider van de Fransche Winterhulp, toetreden tot het front voor den strijd' tegen het 'bolsjewisme. De luchtaanval op Maastricht Het aantal slachtoffers ga- stegen tot 21. Na de laatste opgave van 17 slachtoffers zijn nog drie zwaarge wonden in het ziekenhuis overle den en werd Zaterdag nog een 16- jarig meisje uit de puinhopen te voorschijn gebracht. De begrafenis, van ae slachtof fers zal geschieden" morgen om" 11 uur in de kerk van de parochie, waarin de ramp plaats vond. Uit een officieale opgave blijkt, dat 287 huizen ge4eeltelijk volko men vernield en gedeeltelijk zwaar beschadigd en niet meer bewoon- haar zijn. LOONBELASTING VOOR LOSSE ARBEIDERS. 's-GRAVENHAGE, 29 Nov. In de staatscourant van 27 Nov. 1941 is een uitvoeringsbeschikking opge nomen betreffende de toepassing van het besluit op de loonbelasting 1940 t. a. v. losse arbeiders. Krach tens de daarbij getroffen regeling zijn losse arbeiders verplicht jaar lijks bij den inspecteur of bij den pl. dienstgeleider der dir. belastin gen een loonbelastingboek je\aan te vragen. De inspecteurs zullen plaats en tijd voor het aanvragen van de ze boekjes bekend maken. De werkgevers worden er op ge wezen, dat zij voor een lossen ar beider voor het jaar 1942 geen werknemersverklaring behoeven in te zenden en geen loonbelasting- kaart behooren aan te leggen. In een „aanvulling op'de* handleiding voor de werkgevers", welke dezer dagen zal worden toegezonden, zul len aan de werkgevers verdere me dedeel ingen worden gedaan om trent de voor hen uit de-nieuwe re geling voortvloeiende verplichtin gen. - Maan Maan op vanavond orti onder 16.48 yj q» 635 3 Dec. UUr 18Dec. V.M. fof morgenochtend N. M. 11 Dec q 25 Dec L.K. v.^o uur. EK. Voor de feestdagent Thee en kaas 1 Kaas met St. Nicolaas, thee met Kerstmis. De secr.-gen. van het dep. van Landbouw en Visscherij maakt be kend, dat in de wéék van -St. Nico laas een extra rantsoen kaas van 100 gram beschikbaar wordt gesteld. In verband daarmede geeft gedu rende het tijdvak 30 Nov. tot en met 6 Dec. a.s. de met „167" ge nummerde bon van de bonkaart „Algemeen", recht op het koopen van 100 gram kaas. Deze bon blijft na 6 Dec. a.s. nog geldig tot en met 27 Dec. a.s. Tegen 'Kerstmis zal een rantsoen thee beschikbaar worden gesteld. De grootte is nog niet be kend. BRANDSTOF VOOR KOKEN. De secr.-gen. van het dep. van Handel, Nijverheid en Scheepvaart deelt mede. dat gedurende het tijd vak van Maandag 1 Dec. 1941 tot en met 31 Jan. 1942 de met KF 07 ge merkte bonnen van de kaarten M en N., Welke zijn uitgereikt aan verbruikers, die voor kookdoelein- den op het uitsluitend gebruik, van vaste brandstoffen, al dan niet in combinatie met petroleum, zijn aan gewezen, elk recht geven op het koopen van een eenheid vaste brand stoffen, met uitzondering van an- thraciet en fabrieksturf. Gedurende het tijdvak van Maan dag 1 Dec. 1941 tot en met Woens dag 31 Dec. 1941 geven de, met de woorden „generator-anthraciet 12e periode" gemerkte bonnen recht op het koopen van le hl. (max. 75 kg.) anthracielnootjes 4 of 50 kg. turf- cokës, terwijl gedurende genoemd tijdvak de met „generatorturf 12e periode" gemerkte bonnen necht ge ven op het koopen van 50 stuks baggerturf. HOJIDEN- EN KATTENBROOD. Het rijksbureau voor de Voedsel voorziening in Oorlogstijd maakt bekend, dat voor het tijdvak van 1 tot en met 31 Dec. 1941 op bon no. 17 van de voederkaart voor honden wordt verkrijgbaar gesteld voor honden van: groep 1 10 kg., groep 2 10 kg., groep 3 8 kg., groep 4 5 kg., groep 5 4 kg., groep 6 3 kg. hondenbrood. Op bon no. 1,7 van de voederkaart voor katten .wordt voor dezelfde pe riode U/2 kg. kattenbrood verkrijg baar gesteld. Na 31 Dec. 1941 zijn de bonnen no. 17 van bovenbedoelde kaarten on geldig. Zij mogen nadien niet meer worden aangenomen. In de Ned. Staatscourant is de in stelling van de hoofdgroep Indu strie gepubliceerd, waaronder de In den loop van dit jaar opgerichte 28 bedrijfsgroepen der industrie met hare vak- en ondervakgroepen zul len ressorteeren. Q De leiding der hoofdgroep bestaat uit de heeren T. J. Twijnstra, voor zitter, Dr. L. P. Krantz, eerste plv. voorzitter, mr. B. J. M. van Spaen- donck, 2e plv. voorzitter, J. M. Ho nig, F. B. J. Gips, terwijl tot secre taris is benoemd Mr. P. A. Blaisse, tevens secretaris van het bureau der organisatie-commissie en van de sub-commissie industrie uit de organisatie commissie. In „Tivoli" te Utrecht werd Vrijdagavond een groote openbare vergade ring van de N.S.B, gehouden. Een overzicht tijdens de rede van den commissaris du provincie Utrecht (Polygoon-Zeylemakw).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Hollands Noorderkwartier | 1941 | | pagina 1