IOLLANDS Gespannen toestand in Verre Oosten n Verduister i tAGBLAD VOOR Situatie toegespitst Rostof centrum ▼an slagveld Sint Nicolaas is in ons midden Onze voedselvoorziening Redactie en administratie SCHAGEN Telef. 444 (2 lynen) Redactie en administratie DEN HELDER Telef. 2345 (2 lijnen) Uitgave: N.V. Uitg. MU. Hollands Noorderkwartier I WAARIN OPGEKOMEN WÊÊÊK^Êi HELDERSCHE COURANT VAN 1873 SCHAGER COURANT VAN 1855 86ste JAARGANG No. 11665 DINSDAG 2 DECEMBER 1941 Mobilisatie in Ned. Indië? PRESSIE OP JAPAN. De berichten, die op het oogen blik binnen komen over den toestand in het Verre Oosten duiden er op, dat de spanning rond den Pacific op een hoogte punt is gekomen. In verschil lende kringen wordt de situatie als uiterst kritiek gekenmerkt De Gouverneur-Generaal van Ne- derlandsch-Indië zou volgens een Reuterberioht uit Stockholm reeds de mobilisatie van de militaire luchtmacht hebben gelast, terwijl uit Sjanghai wordt gemeld, dat de daar wonende Nederlandsche reser ve-officieren bovel hebben om ander de wapenen te komen. Reeds Maan- lagmiddag zijn zij naar Ned. Indië yertrokken. Als teekenend voor den ernst van den toestand in het Verre Oosten beschouwt Ass. Press een bericht uit Washington over de ongebrui kelijke bespreking, die Zondag tus- gchen Huil en Halifax is gehouden en die ten doel had de laatste be richten uit te wisselen en den plot- »elingen terugkeer van Roosevelt naar Washington. Oorlogsvoorbereidingen. Op Malakka is, naar de Britsdhe berichtendienst uit Singapore meldt de uitzonderingstoestand afgekon digd. Alle vrijwilligers van de mari nereserve in Singapore èn de vrij willigers van de luchtmacht op Ma lakka zijn gemobiliseerd. Volgens andere berichten uit Sin gapore zijn voorts opnieuw Britsch- Indische troepen in Rangoon aange komen, die de garnizoenen in Bur- ma moeten versterken. De Australische minister-presi dent. Cuptirt, hoeft, volgens A. P., wegens nieuw ontvangen inlich tingen, een buitengewone .zitting van het oorlogskabinet, bijeenge roepen. De bijeenkomst zou ten doel hebben de vraagstukken van het Verre Oosten te*bes>preken. Men vermoedt, dat in het Verre Oosten een belangrijke gebeurtenis heeft plaatsgevonden of op het punt staat plaats te grijpen. Japansch oordeel. De A.B.CD.-mogendheden nemen thans concrete militaire maatrege len om druk op Japan 'uit te oefe nen, zoo wordt in officieele Japan sch e kringen geconstateerd. Als voorbeelden hiervoor worden van Japansche zijde het concentreeren van Britsche troepen in Burma. het plan om den Burma-weg door de Aimerikaansche luchtmacht te laten bewaken en het zenden van Britsche oorlogsschepen naar het Verre oOsten opgesomd. Dezelfde kringen verzekeren, dat de Ver. Staten bewust dienen te zijn van hun verantwoordelijk heid voor het handhaven van den vrede in den Stillen Oceaan, want de militaire maatregelen van de zijde der A.B.C.D.-mogendheden hebben in Japan twijfel gewekt aan de oprechtheid van Amerikrf bij de onderhandelingen te Was hington. BERLIJN, 1 Dec. (ANP.) Bij de gevechten in het gebied rondom Rostof doen, de bolsjewisten vol gens opvatting van militaire in stanties alhier, klaarblijkelijk het uiterste om de poort naar den Kaü- kasus voor de Duitsehers te sluiten Men ziet van Duitsche zijde geens zins over het hoofd, dat de troepen der bolsjewisten, die in het g-ebiëd van Rostof aanvallen, numeriek aanzienfijk in de meerderheid zijn Men. voegt hieraan toe, dia/t he(, voor Duitsche zijde van het groot ste belang is, deze poort der bolsje wisten naar den Kaukasus te ver nielen. Als gevolg vam het feit, zoo verklaart men hier, dat die Duit- achers uit Rostof zijn weggetrok ken. is dit verkeersknooppunt tus- schen den Kaukasus en het eigen lijke bolsjewistische front in het centrum van het slagveld aldaar komen te liggen, hetgeen vanzelf sprekend zijn totale vernietiging beteeken t. De strijd om Moskou. Dezelfde Berlijnsche militaire kringen leggen opnieuW den na druk erop, dat Moskou, historisch, politiek ën militaïr als het centrum van de Sowjet-Unie moet worden beschouwd. De bolsjewisten kunnen zich naar of achter den Oeral be geven en hun ministeries splitsen.' Moskou blijft met het oog op de gecentraliseerde structuur 'van het' bolsjewistische regime de beslissen de centrale van de geheele Sowjet- Unie. De slag rondom Moskou heeft zich, naar men verklaart, de laat ste dagen zéér in het voordeel der Duitschers ontwikkeld. Genoemde Duitsche kringen achtten het suc ces van den Duitschen aanval op de Metropole van de bolsjewisten reeds ver gevorderd. Het centrum van Moskou is met een goeden ver rekijker reeds waar te nemen. Duitschlan.d strijdt voor Europa Bolsjewieken lijden bloèdige verliezen Alle tegenaanvallen afgeslagen VIJFTIEN BRITSCHE VLIEGTUIGEN BOVElv DUITSCH GEBIED NEERGESCHOTEN. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜIIRER, 1 Dec. Het op perbevel der weermacht deelt mede: In het gebied .van Rostof heeft de vijand ook gisteren zijn tegenaanvallen voortgezet met een niets ontziend opofferen van mensohen en materiaal. Hij leed daarbij weder zeer zware, bloe dige 'verliezen. Infantorie- en pantserafdeelingen, die in het ge bied van Moskou aanvallen, dringen verder naar de Sowjefchoofd- stad op. Voor Leningrad heeft de vijand ook gisteren zijn vergeefsche uitvalspogingen voortgezet. Een aanval over het ijs der Newa, ondernomen door vrij stepke vijandelijke strijdkrach ten, werd afgeslagen en bracht den vijand zware, bloedige ver liezen. Talrijke gevangenen en 30 pantserwagens, waaronder 6 van het zwaarste kaliber, vielen in Duitsche handen In den cenfcralen en den Noordelijken sector heeft de luchtmacht met goed gevolg vijandelijke ravitailleeringswegen bestookt. Ten Oosten van de Wolchof zijn troepenonderkomens en opslagplaat sen van materiaal gebombardeerd. In de wateren bij Kroonstad -hebben gevechtsvliegtuigen een ijsbreker tot zinken gebracht. Een vrij groot vrachtschip werd door bomtreffers zwaar beschadigd Voorts zijn luchtaanvallen gedaan op Moskou en Leningrad.. De luchtmacht heeft overdag een vliegveld aan de Schotsche Oostkust met bommen en schietwapens bestookt. Op loodsen en onderkomens werden bomtreffers geplaatst, verscheidene op hel veld -staande vliegtuigen werden beschadigd. Gedurende den nacht hebben gevechtsvliegtuigen havenwerken in het Zuidwes ten van Engeland aangevallen. In Noord-Afrika durert de gevechten ten Zuid-Oosten van Tobroek nog voort. Britsche tegenaanvallen, van het Zuiden qit ondernomen^ weiden afgeslagen. Duitsche en Italiaansche forma ties jacht- en gevechtsvliegcrs steunden de operaties. In den afgeloopen nacht hebben Britsche bommenwerpers het kustgebied van Noord-Duitschland aangevallen. Te Hamburg en Emden leed de burgerbevolking verliezen aan dooden en ge wonden. De Britsche luchtmacht leed hij deze aanvallen wederom zware verliezen. Zij verloor 15 vliegtuigen, waarvan er 10 door vlooteeriheden werden neergeschoten. ONDANKS ALLES: Traditie blijft gehandhaafd. De grijze kindervriend ia tóch gekomen, met héél zijn goedheid en gulle hart. Wij hebben hem hier en elders al gezien en de goedheilige man zal niet zoo karig behoeven te zijn als pes simisten met een verwijzing op de fijdsomstandigheden meen den te moeten voorspellen. Duisternis en andere factoren hebben het huiselijk leven, de gezelligheid binnenskamers doen toenemen en daarmede ook den drapg een goede traditie te handhaven. Heel het land zél het Sinterklaas feest vieren, evengoed en echt al6 steeds onder het motto: „Wie het kleine niet eert Tot deze con clusies zijn wij gekomen, nu wij midden in de drukke dagen voor Sint Nicolaas eens in verschillende plaatsen rondgekeken hebben. Overal in dorpen en steden, in Hol lands Noorderkwartier zoo goed als in de rest van het land, valt het zelfde beeld te ontwaren: drukte op de straten, belangstelling voor de étalages, een kooplustig publiek in de winkels èn middenstanders, die wAt ze hebben slijten in hoeveel heden, die vèr boven de verwach ting liggen. Uiteraard is voor sommige arti kelen de belangstelling wel groot, maar de voorraden ervan zijn klein, zoodat meer dan anders tot „bon- looze" geschenken moet worden be sloten. Dientengevolge hebben o.a. de boekwinkels «mede nering. Opmerkelijk is dat de gezellige aanblik van het drukke winkelen zelfs in Den Helder opvalt, waar het stadsbeeld deze dagen aanmerkelijk levendiger ie, dan in lang het geval is geweest. Datvzal den Nieuwedie- pers goed doen. En zooals dó&r, is het overal el ders minstens ook. Al zal dan de keuze voor jong en oud niet onbeperkt zijn en de omVang noodgedwongen kleiner, de vreugde van het geven en ontvan gen zal ook dit jaar één oogenblik al het andere doen vergeten. Een verheugend - teeken al was het slechts omdat het toont, dat wij onze goede tra dities weten hoog te houden óók in moeilijke omstandigheden, in het bijzonder wanneer het geldt de jeugd niet dóérvan slacht offer te laten worden. Wij Helpen Nederlanders 4 Vergeet bij Uw inkoopen voor r St Nicolaas de armen niet. 4 Leg wat geld op zü voor de DERDE LIJSTENCOLLECT1E 4 OP 5 EN 6 DECEMBER A.S. Man en paard voorwaarts door het ijskoude water. Geen enkele hinder nis is voor den Duitschen koerier en zijn trouwen viervoeter te zwaar Atlan tic-Holland) BRITSCHE KOOPVAARDER VERNIETIGD. BERLIJN, 2 Dec. In den nacht van 1 op 2 Dec. heeft naar het D. N.B. -verneemt, een Duitsph ge vechtsvliegtuig voor de Oostkust van Engeland een vijandelijiken koopvaarder van 3000 brt.. aange vallen. Na een voltreffer brak 't schip en verdween in de diepte. Van heide tot vruchtbaren grond. Onder den rook van Hilver sum zijn op de heide uitgebreide werkzaamheden begonnen. Over een groote. oppervlakte wordt het vnilnis der stad omgespit, om als kostbare compost te gaan dienen, waarvan de tuinbouw eer lang profijt zal kunnen gaan trekken. (Pax-Holland-de Haan m) Distributieambtenaren knoeiden 1 Het bijkantoor van den di stributiedienst erbij betrok ken. Voor den economischen rechter te Groningen hadden zich te verant woorden vijftien verdachten, allen werkzaam geweest bij den gemeen telijken distributiedienst te Gronin gen wegens frauduleuzen handel met distributiebonnen. Zij namen ingeleverde rantsoenbonnen voor vleesch, boter en brood, welke niet aan 'n bepaalden geldigheidsduur warén gebonden, mede naar huis om ze opnieuw te gebruiken. De Officier van Justitie wees op het ontstellende karakter van deze fraude op groote schaal, waarbij vrijwel een geheel bijkantoor van den distributiedienst is betrokken. De officier achtte de feiten van zeer ernstigen aard, hoewel hij de geringe bezoldiging van de beamb ton en de onvoldoende controle, als verzachtende omstandigheden wil de laten gelden. De opgelegde straf fen varieerden van twee maanden gevangenisstraf tot f25 boete. jeugdige boeven In eenige nachten van de vorige week zijn in de domstad eenige bru tale inbraken gepleegd, Een drietal hiervan waren volgens eenzelfde systeem geschied, zoodat de politie al spoedig concludeerde dat dezelf de dieven aan het werk waren ge weest. Zoowel in een perceel in de Corneillelaan als in een huis aan het Geerte Bolwerk en in de buurt Oudwijk had (ïe dader zic£ toegang tot het huis verschaft door middel van het- bekende trucje van het in drukken van eenige glas-in-lood ra men aan de achterzijde van de wo ningen. De inbraak in Oudwijk, was wel de brutaalste van alle. Daar waren de dieven zelfs doorgedrongen tot de slaapkamers en hadden daar al les overhoop gehaald. De buit was zeer aanzienlijk. Voor duizenden guldens sieraden werden hier weg genomen. Na uitgebreid onderzoek kwam vast te staan, dat twee jongens, d^j dertienjarige J. P. en de veertien^ jarige L. S., beidén uit Utrecht, dé daders van al deze inbraken warag. Zij waren juist enkele dagen gele- Billijke verdeeling der lasten - RIJKSBUREAU VOOR DE VOED SELVOORZIENING BEANT WOORDT KLACHTEN. De genomen besluiten, in €e eerste plaats tot verlaging van de rantsoenen van bepaStde le vensmiddelen, schijnen dikwijls hard, doch men bedenke, dat waren deze besluiten niet na rijp beraad gekomen, de om standigheden de bevolking.voor een nog -hardere werkelijkheid zouden hebben geplaatst. En ,dan had men het rijksbureau voor de voedselvoorziening te recht het verwijt mogen maken, dat het de voedselvoorziening van ons volk niet voldoende be hartigt. H$t standpunt: „Na ons de zond vloed", moge veel aantrekkelijks hebben} een behoorlijke voedselvoor ziening eischt nu eenmaal een an der standpunt en wel het oplossen van de vraag: „Hoe kunnen de aan wezige en nor te verwachten voor raden zoo eerlijk en gelijkmatig mogelijk worden verdeeld?" In de brieven, die het rijksbureau voor de voedselvoorziening berei ken, wordt wel de vraag gesteld: „Zijn wij ooit van invoer van boter, afhankelijk geweest?" Dit is een van de vele vragen, die getuigen van twijfel aan de nood zakelijkheid van een genomen maatregel en van wantrouwen in de motiyeering van dien maatregel. Zooals de vraag hier is gesteld, moet het antwoord luiden: neen doch men bedenke, dat het boter- verbruik hier te lande voor den oorlog geringer was dan thans en dat wij voor de bereiding van mar garine wel van invoer afhankelijk waren en wel van vetten en oliën. Gean krachtvoer, minder bo- Bovendien waren wij voor de bo- terproductie afhankelijk van den invoer van krachtvoeder. Nu de invoer van krachtvoéder is komen te vervallen, zijn onze koeien aangewezen op minder, doch ook minder krachtig voeder. Het is dus duidelijk, dat dit de melkproductie sterk beinvloedt en wel ten kwade. Door de kaasproductie sterk in te krimpen en het vet bijna geheel aan de melk te onttrekken en aan de boterproductie ten goede te doen komen, heeft men deze tot het hoogsL mogelijke peil weten op te voere|? Nu echter het evrbruik van margarine, vetten en oliën is uitge vallen'(en dit verbruik bedroeg in normale jaren meer dan het dub bele van het boterverbruik) moest de boter worden gerantsoeneerd daar zij nu de plaats inneemt vna andere vettèn, die wel moesten wor den geimporteerd. Een andere klacht, die in de brieven aan het rijksbureau voQr de voedselvoorziening wei wordt geuit, komt hierop neer, dat men aardappelrantsoen te hoog vindt en wel op dezen grand, dat de hoe veelheid ter beschikking gestelde boter en vet niet voldoende is oca de aardappelen smakelijk klaar te maken. Laat men toch redelijk nadenken en dankbaar iedere rantsoenverhooging van de eerste levensbehoeften aanvaarden!- Dat er, zooals boven is uiteengezet, niet meer vet beschikbaar kan worden gesteld mag voor hen, die voor ouze voedselvoorziening hebben te zorgen, geen reden zijn om ook de rantsoenen van alle andere le vensmiddelen, die met vet plegen te werden toebereid, of genuttigd, lager te houden dan de vdorraden en vooruitzichten op dat oogen blik zouden toestaan. De smake lijkheid moet dan maar worden opgeofferd aan de voedzaamheid. De Inkomengrens. Veel klachten worden den laat- sten tijd, ook in brieven aan het genoemde rijksbureau, geuit be- treff>nde de inkomenigrens, die ge trokken is voor de toekenning van boter- of vetkaarten. Zoo klinkt het egoïstische geluid van houders van boterkaarten: „De vetkaartenhouders hebben al zoo veel extra, waarom nu ook nog rund-vet?' Hierbij moet al dadelijk worden opgemekt. dat dit vet geen toeslag is, doch in plaats van boter kan worden aangeschaft waneer daartoe de gelegenheid wordt gegeven. Dit vet kan hoven dien niet als boter op het brood worden gesmeerd. Men verlieze niet uit het oog. dat de houders van vetkaarten slechts op grond van hun draagkracht voor vet (of margarine) in aanmerking kwa men. doch daar onze vetpositie MET DUITSCHLAND" VOOR EEN NIEUW EUROPA Maan Maan op vanavond om onder 317d" 17-30 uur ia7D%. V.M. tot morgeooctteod N. M. 11 Deo 0 on 25 Dec' l.k. 9.30 uur. e.k. Premietrekking Winterhulp De hoofdprijs op lot C 148364. Gistermiddag had in het gebouw van „Lotisico" te Den Haag, de pre mietrekking plaats van den hoofd prijs van 5000' gulden, twee prijzen van 500 gulden en 100 prijzen van 100 gulden van de prent ietrekking der Winterhulp loterij 1941. De hoofdprijs van 5000 gulden viel op het premielot C nr. 148364, de eerste prijs van 500 gld. op pre mielot B nr. 154010, en de tweede prijs van 500 gld. op premielot F nr. 695576. Premies van f 100. De premies van 100 gulden zijn op de volgende nummers gevallen: E 520468 E 043701 C 531710 A 468356 B 575610 E 616169 C 788016 B 133835 B 885561 D 290141 C 218643 A 435254 F 563273 A 433243 A 231705 F 274591 C 480S28 F 968960 A 914834 D 216036 A 448388 E 909082 A 257286 E 091224 B 403745 E 776765 E 480998 E 314733 E 899304 E 396842 A 825261 C 855512 C 098030 A 208946 C 964852 B 667413 A 788011 B 372051 E 442501 A 883440 C 006572 F 708364 C 561039 B 085552 B 519009 B 151864 F 019010 A 34S200 A 241725 C 057072 B 513000 F 146703 A 287779 A 518221 E 578794 B 764633 D 126798 D 559784 A 854028 B 530302 B 216376 A 659166 A 886260 E 739378 F 827632 E 721752 E 008S82 A 723913 C 578421 A 698508 C 4605.93 B 197640 D 131747 B 505556 A 950551 F 989747 F 979701 B 108856 E 985552 D 241361 A 440952 B 795863 A 0225.83 A 732021. F 570032 A 656077 B 751394 A 418938 F 5380-21 F 598001 A 378774 D 010545 E 04-7963 A 453731 E 190274 F 392770 E 794437 D 997421 B 988580 F 246773 den uit een opvoedingsgesticht ontr snapteen weer aangekomen in dé stad van hun geboorte, maar dade lijk weer het verkeerde pad waren opgegaan. De jeugdige misdadigers zijn voorloopig naar het opvoedings gesticht teruggestuurd, in afwach ting van het verdere onderzoek. De heler, die de sieraden en an dere voorwerpen van de jongens be trok, is na verhoor in verzekerde bewaring gesteld. Het is de recherche gelukt, voor een zeer groot deel het gestolene weer op te sporen. Al houdt U ook veel van mu ziek, laat Uw ketel niet langer Guiten dan noodig is! Waes zuinig met gas! (Poiygoon-Seym) niet toestond hun voldoende vet of margarine te verstrekken, heeft men hen ih staat gesteLd boter te betrekken en wel met reductie. Het is dus niet meer dan biMijk, dat, telkens wanneer de vetpositie dit mogelijk maakt, voor de vet kaartenhouders in plaats van bo ter wederom vet ter beschikking wordt gesteld. Men dient hierbij bovendien te bedenken, dat de vet kaa/rtenhouders geen 250 gram, doch 200 gram vet ontvangen. Zij wier inkomen iuist bovei> de grens ligt. zullen zich steeds bena deeld voelen. Doch zelfs als er op dit oogenblik aanleiding is om de beslissing ten aanzien van de grens te herzien, dan zal men zich toch moeten afvragen, alvorens een be slissing te nemen, hoevele ingrij pende consequenties dit met zich zal brengen. Wanneer men het bovenstaande overweegt en bedenkt, dat enkele groepen der bevolking op grond van leeftijd of arbeid van eenige artike len extran-antsoenen genieten, dan zal men toch wel tot de slotsom moeten komen, dat de genomen maatregelen, al zijn zij op zichzelf hard, verklaarbaar zijn. Wij leven nu eenmaal in oorlogstijd en men mag niet vervrachten, dat wij dit niet voelei* op het gebied van de voeding, doch er wordt voor ge zorgd, dat wij dit allen gelijkelijk voelen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Hollands Noorderkwartier | 1941 | | pagina 1