OLLANDS Ontmoeting GOERING-PÉTAIN Verduister IAGBLAD VOOR Droeve dag in Maastricht Goede vorderingen bij Moskou GEDMEN SCHEURING r" Redactie en administratie SCHAGEN Telef. 444 (2 lijnen) Redactie en administratie DEN HELDER Telef. 2345 (2 Ujnen) Uitgave: N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier 86ste JAARGANG No. 11666 WOENSDAG 3 DECEMBER 1941 De „Dag van het Kind", het groote Sint Nicolaasieest, dat Winterhulp Zaterdag te Amsterdam voor de jeugd organiseert, nadert sneL Meer dan 2000 kinderen zullen met geschenken verrast worden en het sorteeren en gereedmaken van den enormen voorraad is in voleln gang. (Pax-Holland-De Haan m). Zeventien slachtoffers begraven Tienduizenden belangstel lenden. Gisteren vond, onder buitenge woon groote belangstelling uit Maastricht en verren omtrek, de uitvaart en begrafenis plaats van 17 dier 21 slachtoffers, die bij den luchtaanval op Maastricht, vorige' weck Donderdagavond, om het le- ven kwamen. De naar schatting eenige tien duizenden deelnemende belangstel lenden stonden in dichte rijen ge schaard langs den weg, dien de droeve massabegrafenisstoet nam van het ziekenhuis Galvarieniberg naar de kerk. Voorop in de stoet gingen deputaties van vereenigin- gen, waarvan overledenen lid wa ren en schoolkinderen, die hun ka meraadjes in de lange rij van doods baren, vergezelden. Personeel van den luchtbescher mingsdienst te Maastricht, met hun stalen beschermingshelm op het hoofd, droegen de zeventien kisten en de tientallen bloemstukken en kransen bij elk der baren. Onder doodsche stilte, ten aan- schouwe van tienduizenden, volg de de stoet den weg naar de kerk, welke voerde langs de plaats van de ramp. Aan den ingang van de St. Theresiakerk verrichtte de pas toor der parochie de kerkelijke ze geningen, waarna in de stampvolle kerk, waar ook de geestelijke auto riteiten der stad, namelijk de de kens ^van Maastricht en Wijk aan wezig' waren, de plechtige lijkdienst werd gecelebreerd. Een lange rij doodkisten... De lange rij doodkisten voor het priesterkoor van de kerk, welke zelf ook van den luchtaanval te lijden heeft gehad, vormde een aan grijpend schouwspel. Terwijl het orgel rouwmarschen speelde, werden na afloop van den dienst de kisten uit de kerk gedra gen. Aan den ingang van het kerk hof voegden zich de gevolmachtig de van den rijkscommissaris voor Limburg, W. Schmidt, de ortskom- mandant. van Maastricht en ande re autoriteiten zich bij den stoet. Aan de kerkhofkapel, waarvoor de kisten op een bed van dennegroen werden opgesteld, hebben jhr. Sand berg en de coram. der prov. in*kor Dit costuum laat ik keeren en van jouw vele jurken kan nog best wat voor de kinderen gemaakt worden! (Polygoan-Leemker.) te toespraken het medeleven van de landsregeering en van de provincie betuigd met het lot van de nabe staanden. Ook burgemeester. Pee- te>rs van Maastricht sprak. Tenslotte sprak nog de gevol machtigde, de heer Schmidt, woor den van deernis. Hij gaf uitdruk king aan de verontwaardiging over den luchtaanval op de vredelieven de bevolking, waardoor thans weer eens de bevolking van Maastricht zoo diep getroffen werd. De heer Schmidt en de vertegen woordiger van de -N.S.D.A.P. hecht ten kransen aan ae lijkbaren van de slachtoffers, waarop reeds kran sen van den commissaris der pro vincie en van den burgemeester en van de stad Maastricht waren neer gelegd. Wij Helpen Nederlandets 4 Vergeet bij Uw inkoopen voor J r St Nlcolaas de armen niet 1 Leg wat geld op zij voor de DERDE LIJSTENCOLLECTIE OP 5 EN 6 DECEMBER A.S. Corridor van Tobroek doorbroken BRITTEN GEVEN OVER WINNING VAN GENE RAAL ROMMEL TOE. BERLIJN, 2 Deo. (AJf J>.) Ook hedenavond heeft men er alhier oP gewezen, dat de dag in Noord- Afrika voor de troepen der spil- mogendheden nog steeds succesvol verloopt Men haalt In dit verband een der laatste Reuterberichten van bot Lybische oorlogstooneel aan, waarin o.a. wordt gezegd, dat de corridor naar Tobroek thans gedeeltelijk is doorbroken. Men verzwijgt hier geenszins, dat de Engelschen op verschillende plaat sen hebben aangevallen, doch men wijst erop. dat het generaal Rom mel door vorming van overeen komstige zwaartepunten in Libye toch gelukt is de Britten te ver slaan. TWEE AUSTRALISCHE SCHEPEN VERLOREN. Kruiser en torpedojager. BERLIJN, 2 Dec. (D.N.B.) Naar de Britsche berichtendienst uit Can berra meldt, heeft de Australische minister-president Curtin medege deeld, dat de Australische kruiser „Sydney" verloren is gegaan. De bemanning, bestaande uit 42 officie ren en 603 man, wórdt vermist. Naar de Britsche berichtendienst verder meldt, heeft de publicatie van dit verlies in geheel Australië de gemoederen sterk geschokt. De Australische torpedojager „Pa- ramatta" is, naar de Engelsche be richtendienst uit Canberra meldt, getorpedeerd en tot zinken gebracht. Fransch-Duitsche problemen besproken Markant punt in de reeks onderhandelingen NIET ALLEEN MILITAIRE KWESTIES AAN DE ORDE GESTELD. PARIJS, 2 Dec. (D.N.B.) Maar schalk Pétain en admiraal Darlan hebben een ontmoeting gehad met rijksmaarschalk Göring. Maarschalk Pétain werd door den alg. gevol machtigde der Fransche regeering in het bezette gebied, ambassadeur De Brinon, en den vertegenwoordi ger van den rijksmaarschalk, gene raal der vliegers Hanesse, aan de demarcatielijn verwelkomd, waarna de Fransche staatsleider zijn reis per auto voortzette naar de plaats der bijeenkomst, Saint Florentin Vergighy. Ambassadeur de Brinon wees er op, dat maarschalk Pétain reeds lang den wensch had uitgesproken den rijksmaarschalk te ontmoeten. De bespreking tusschen den rijks maarschalk en maarschalk Pétain werd, naar de Brinon verder uiteen zette, gevoerd in den specialen treinj' van den rijksmaarschalk. Göring en Pétain waren slechts van hun tol ken vergezeld. Drie uur en tien mi nuten onderhield de rijksmaar schalk zich met maarschalk Pétain en admiraal Darlan over alle pro blemen, die Duitschland en Frank rijk interesseeren. In aansluiting hierop bood de rijksmaarschalk in zijn specialen trein een déjeuner aan. Hieraan na men van Duitsche zijde nog deel de generaal der vliegers Bodenschatz, de generaal der vliegers Hanesse, en de bekende Duitsche jachtvlieger lt. kol. Galland, van Fransche zijde ambassadeur de Brinon eil com mandant Fontaine. Om 17 uur 30 begeleidde rijks maarschalk Göring maarschalk Pé tain naar ziin specialen trein, waar de rijksmaarschalk op uiterst har telijke wijze afscheid nam van het hoofd van den Frahschen staat. NIET SLECHTS VAN MILITAIREN AARD. BERLIJN, 2 Dec. (AL.) Het on derhoud tusschen rijksmaarschalk Göring en maarschalk Pétain, werd. in zekere buitenlandsche commenta ren als voornamelijk van militairen aard aangeduid. Het werd in ver band gebracht met het heengaan van Weygand en den beweerden te rugslag daarvan op deelen der Fransche luchtmacht, met de mi litaire voorbereidingen der Ver. St. enz. Bij dit oordeel steunde men oök op de samenstelling van het gevolg van Göring, dat uitsluitend uit hooge vliegerofficieren bestond. Hiertegenover werd van bevoegde zijde- te kennen gegeven, dat men ziilk een gevolgtrekking niet voor zijn rekening wilde nemen. Het ar beidsveld van rijksmaarschalk Gö ring is immers uitgebreid. Van bevoegde zijde was men niet in staat eenige mededeeling te doen over het vraagstuk der Fransche krijgsgevangenen dat ook de St. Florentoin Vergigny besproken moet zijn. Alle ge ruchten over een spoedige repa- triatie van een half millioen Fransche krijgsgevangenen missen voorloopdg iederen grond. Geruchten over een wijziging in het Fransche kabinet, waarbij voor namelijk de naam van Laval wordt genoemd, werden niet bevestigd. Men moet overigens deze onder handelingen niet als op zichzelf staande gebeurtenissen beschou wen, doch meer als markante pun ten in het voortdurende contact tusschen Duitschland en Frankrijk. In ditverband is on te merken, dat de Fransche pers van een eerste fase spreekt. Vanzelf is de Fran sche pers ten déze niet geautori seerd. Ook niet, waar 1'Oeuvre bv. schrijft: „Dat men niet alleen de koloniën verdedigden moet, doch dat men zich ook vuistpanden moet verschaffen." Niettemin is het wel van beteekenis.dat zich zulke stem men in Frankrijk hoorbaar maken. Hoofdzaak blijft, aldus het Duitsche commentaar, het oogenlblük. de at mosfeer n de uiterlijke omstandig heden, waaronder zij plaats vond: kort na de grooté staatsliedenbijeen komst te Berlijn. Geen overhaasting. Wanneer men te Berlijn ten aan zien van de in de buitenlandsche pers opduikende vermoedens, groote terughoudendheid in acht neemt, mag men hieruit niet een conclusie trekken aangaande de waarde, die men te Berlijn aan deze besprekin gen hecht, doch dient men hierin veeleer den wensch te zien om mo gelijkheden, welke zich voordoen, niet door overhaast innemen van een standpunt of door uit hun ver band gerukte woorden over het een of ander onderwerp in den kiem te smoren. Hetgeen men te Berlijn in de eer ste plaats ziet, is inderdaad de groo te lijn. De gedachte aan een samen werking, zooals deze ontstond bij de ontmoeting te Montoire tusschen den Führer en maarschalk Pétain, schijnt in weerwil van vele inter- mezzo.s en vertragende momenten bij de Franschen met een werkelijk inzicht "n vooruitziende blik niet geheel op onvruchtbaren bodem te zijn gevallen! Oorloj in 't Verre Oosten onvermijdelijk Duff Gooper ziet geen uit komst meer. SJANGHAI, 2' Dec. (D.N.B.) - Duff Cooper heeft op zijn doorreis van Australië naar Singapore in Batavia tijdens een onderhoud met de pers verklaard, dat hij eeen weg zag om den vrede aam den Stillen Oceaan onder tegenwoordi ge omstandigheden te behouden, De regeering van Nederlandse!) ïndië heeft, volgers den omroer) van Hongkong, de onmiddellijke mobilisatie gelast van het geheele luchtwapen en den staat van be leg in het geheele eilandenrijk afgekondigd. Engelschen verlaten Sjanghai Van betrouwbare zijde wordt vernomen, dat 5 tot 600 Britsclhe geëvacueerden met het s.s. Anhui morgen via Hongkong naar Br.- tndië zullen vertrekken. De Brit sche consulaire ambtenaren schat ten het totale aantal Engelschen te Sjanghai op 10.000, waarvan 1000 zich voor evacuatie hébben aangemeld. Het Amerika ansche consulaat heeft inmiddels alle Amerikanen in de provincies Ki- angsoe. Anhwei en Tjsekiang aangespoord te vertrekken. I Maan Maan op vanavond om onder 17.51 m /-* 8.36 3 Dec 17.29 uur 18 Dec. V.M. tot morgenochtend N.M. 11 Dec n 25 Dec. l.k. 9.31 uur. e.k. Zijn geld kwijt en., een pak slaag toe Slechte ervaring van een buitenman. Een buitenman, die gisteren het hoofdstedelijke leven aan den zelf kant ging bekijken, bezocht des avonds een café aan de Reguliers dwarsstraat, waar hij zich al spoe- dig vele „vrienden" verwierf, dank zij de gulheid, waarmede hij ieder een tracteerde. Nog had hij niet ge noeg en begaf zich naar een naast gelegen établissement om er een „afzakkertje" te nemen, waarna hij in de eerstbedoelde gelegenheid te rugkeerde. Hij had daar n.1. nog een koffertje laten staan en wilde daar mee verdwijnen. De caféhouder liet hem echter zoo niet gaan: U moet nog f 12.afrekenen, beweerde hij en toen de klant dit weigerde, werd hij letterlijk de deur uitgetrapt. Daarbij bleef het echter niet.. Even later trok men hem' weer het café binnen, sjorde hem over de toon bank en terwijl de caféhouder hem een fiksch pak slaag toediende, be nutte zijn echtgenoote de situatie om den weigerachtigen klant zijn portemonnaie en eenig los geld uit zijn zakken te ontnemen. Ook hier was het echter de gerech tigheid, die tenslotte zegevierde. De buitenman kreeg zijn eigendom tev. rug en de caféhouder met zijn vrouw werden opgeborgen op het politiebureau. Duitschlaad strijdt voor Europa DIEP IN HET VERDEDIGINGSSTELSEL DOOR GEDRONGEN. BALANS DER BRITSCHE VER LIEZEN. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 2 Dec. (DNB.) Het opperbevel der weermacht deelt mede: Aan het Oostelijk front duren de gevechten in het gebied van Ros tof voort. In het gevechtsgebied van Moskou zijn de Duitsche troepen in nieuwe sectoren diep in het vijandelijke ver dedigingsstelsel doorgedrongen. Voor Leningrad werden ver scheidene bolsjewistische uitvalspogingen, die door krachtig ar tillerievuur waren voorbereid, verijdeld. De luchtmacht plaatste bomtreffers op een vliegtuigenfabriek bij Rybinsk aan de Wolga, bestookte vijandelijke transporten, op het ijs van het Ladogameer en zette de'vernieling van spoorlijnen ten Oosten van Tichwin voort. Gevechtsvliegtuigen hebben in den afgeloopen nacht Le ningrad en bolsjewistische vliegvelden in den Noordelijken sec ,or gebombardeerd. In de Engelsche wateren heeft de luchtmacht een vrachtschii van 2000 ton tot zinken gebracht. Twee andere koopvaarderi werden door hommen beschadigd. Andere luchtaanvallen van den afgeloopen nacht waren gericht op havenwerken en ravi- - tailleeringsbedrij ven. In Noord-Afrika hebben de gevechten ten Zuidoosten van Tobroek, die vol afwisseling waren, de laatste dagen een voor de Duitsch-Italiaansche troepen gunstig verloop gehad. Bij een poging tot bevrijding van ingesloten strijdkrachten, werd de vij and met zware verliezen teruggeworpen. Duitsche gevechtsvlieg tuigen hebben de Britsche ravitailleeringsspoorlijn naar het front van Solloem met hommen bestookt en groote schade toegebracht aan verkcersinstallaties bij Sidi Barani en Mersa-Matroeh. Volgens de tot dusverre ontvangen berichten zijn sedert het begin der gevechten meer dan 90Ö0 gevangenen gemaakt, onder wie 3 generaals. Behalve talrijke stukken geschut zijn 814 Brit sche gepantserde voertuigen buitgemaakt of vernietigd en 127 Britsche vliegtuigen neergeschoten. De Britsche marine heeft in de maand November gevoelige verliezen geleden. In totaal zijn door Duitsche strijdkrachten ter zee en in de lucht tot zinken gebracht: 1 vliegkampschip, 1 krui ser, 3 torpedoboot jagers, 4 motortorpedobooten, 1 bewakingsvaar tuig en 1 patrouiilévaartuig. Bovendien werden 2 slagschepen, 2 torpedobootjagers, 7 motortorpedobooten en 3 andere oorlogsvaar tuigen zwaar beschadigd. In'den strijd tegen de Britsche ravitailleeringsscheepvaart heb ben marine en luchtmacht in de maand November 48 vijande lijke koopvaardijschepen met een gezamenlijken inhoud van 231.870 ton tot zinken gebracht. Verder werden 39 schepen be schadigd, voor een deel ernstig. Voorts leed de vijand scheeps verliezen door ondernemingen in verschillende zeeën. «SStó Aan het front in de woestijn van Marmarica. Een vijandelijke stel ling wordt genomen. Beschermd door een rookgordijn verbreken de Duitsche en Italiaansche soldaten de prikkeldraadversperring. (Luce-Holland). Nog vergoeding onder be paalde voorwaarden. 's-Gravenhage, 2 December. De regeeringscommissaris voor de bo demproductie maakt het volgende bekend: De aangifte voor het vrijwillig scheuren van grasland is op 29 No vember 1.1. gesloten. Ofschoon de opgegeven oppervlakte de 100.000 ha. heeft bereikt, zal toch tot ge dwongen scheuring moeten worden overgegaan, eenerzijds aangezien deze oppervlakte door verschillende omstandigheden, o.a. wegens afkeu ring enz. niet geheel zal worden gescheurd, ahderzijds teneinde den genen, die, ofschoon duidelijk daar voor in aanmerking komende, tot dusverre niet hun medewerking verleenden.- Het is voor velen echter moeilijk geweest de vrijwillig op te geven oppervlakte in overeenstemming te brengen met de oppervlakte, welke van hen werd verwacht. Derhalve is besloten bij gedwon gen scheuring onder bepaalde voor waarden en omstandigheden alsnog een vergoeding in uitzicht te stel len. Zij, die hun goeden wil in meerdere of mindere mate toon den en reeds een bepaalde op pervlakte vrijwillig opgaven, doch minder dan hun na 29 No vember door den productiecom- missaris officieel werd opge legd, worden in de gelegenheid gesteld nog scheurpremie te ontvangen van de meer opge legde oppervlakte. Voorwaarde is, dat dit meerdere alsnog vrijwillig wordt opgegeven bij den rijkslandbouwconsulent bin- Den een tijdsbestek van zeven dagen na de dagteekening der officieele kennisgeving en met dien verstande dat de alsnog toete kennen promie in geen geval voor een grootere op pervlakte zal worden toegekend dan van 50 pet van de aanvankelijk vrij willig opgegeven oppervlakte. Zij. die niets opgaven, komen on der geen omstandigheid voor pre mie in aanmerking. Voorbeelden. Ter verduidelijking mogen de vol gende voorbeelden dienen: Iemand heeft 2 h.a. vrijwillig opgegeven. Na 29 November 1941 wordt zijn opper vlakte verplicht te scheuren gesteld op 3 h.a. Indien hij de laatste h.a. alsnog vrijwillig opgeeft, krijgt hij aangezien dit niet meer is dan p0 pet. van de eerst opgegeven 2 h.a., ook nog van deze laatste h.a; de scheurpremie. Iemand heeft vrijwillig 1 h.a. op gegeven. Hij wordt na 29 November 1941 officieel verplicht 2 h.a. te scheuren. Aangezien hij slechts van 50 pet. van de eerst opgegeven op pervlakte. na alsnog verklaard te hebben deze laatste h.a. vrijwillig te willen scheuren, nog scheurpremie kant ontvangen, moet 050 h.a. zon der scheurpremie worden gescheurd en zal van 1.50 h.a. de volle premie worden toegekend.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Hollands Noorderkwartier | 1941 | | pagina 1