OLLANDS Spanning in het Verre Oosten r Britschc strijdkrachten bij Tobroek verslagen IAGBLAD VOOR Toenemende anti-Japansche propaganda Hangö VREDEGERECHTSHOF Redactie en administratie SCHAGEN Telef. 444 (2 lijnen) Redactie en administratie DEN HELDER Telef. 2345 (2 lijnen) Uitgave: N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier 86ste JAARGANG No. 11667 DONDERDAG 4 DECEMBER 1941 v .WELK OOGMERK HEEFT JAPAN MET HET ZENDEN VAN MEER TROEPEN NAAR INDO-CH3NA?" TOKIO, 3 Dec. (D.N.B.) Sedert de aankomst van Duff Cooper in het Verre Oosten, kan een toene mend anti-Japansche propaganda in Singapore worden waargenomen. Zoo heeft volgens de Yomioeri Sjim- boen ken Toeroe^ii, tot dusver Ja- pansch consul-generaal in Singa pore, die op weg naar Japan in Hanoi is aangekomen, verklaard: Duff Cooper maakt van iedere gele genheid gebruik om een sterk anti- Japansche rede uit te spreken. In Singapore bevinden zich, aldus Toe- roemi verder, op het oogenblik nog ongeveer 3000 Japanners, die te lij den hebben ondei* druk en mishan deling. De rijksdagrede van Tojo heeft hun echter nieuwen moed ge- gegeven. Engeland treft in Singapo re en op Malakka ontzaglijke oor logsvoorbereidingen. Daarbij komt een uitgebreide propaganda. President Roosevelt heeft op de persconferentie van gisteren beves tigd, dat hij de Japansche regeering gevraagd heeft, „welk oogmerk zij heeft met het zenden van meer troe pen naar Indo-China". Op» de vraag, of hij voor de beantwoording dier vraag een ultimatum of een termijn gesteld had, antwoordde Roosevelt ontkennend. De Japansche min. van Buiten 1. Zaken, Togo, heeft verklaard: „De Ver. Staten schijnen den toestand in het Verre Oosten niet te willen begrijpen en*trachten waarlijk fan tastische beginselen toe te passen, die niet in overeenstemming zijn met den wereldtoestand." Japan, China en Mandsjoekwo, aldus Togo, moeten op den grondslag van gelij ke levensvoorwaarden de nieuwe orde in Oost-Azië tot stand bren gen. In de onderhandelingen met de Ver. Staten blijft Japan aan zijn standpunt vasthouden. AMERIKAANSCHE PILOTEN NAAR SOERABAJA. Uit Buenos Aires verneemt de „Deutsche Ztg. i.d. Nied.": Het Exohage-persbureau meldt, dat piloten en grondpersoneel van de luchtmacht der Ver. Staten on derweg zijn naar Soerabaja, waar zij zich ter beschikking zullen stel len van de luchtmacht van Ned.- Oost-Indië. Hetgeen na de bezetting van Su riname te vreezen viel, wordt blij kens bovenstaande bericht, aldus de „Deutsche Ztg. i. d. Nied.", reeds thans werkelijkheid. Vooralsnog geeft men voor, dat de Amerikaan- ache piloten als instructeurs zullen optreden. Maar grond-personeel pleegt men slechts daarheen te zen den, waar men eigen militaire ba ses hoopt aan te leggen of te ver werven. Uit het Exchangebericht blijkt ook, dat men hier waarschijn lijk te doen heeft met een gesloten formatie. Wellicht zal de Nederl. emigrantenregeering te Londen binnen enkele dagen aan haar ver klaring inzake Suriname toevoe gen, dat de Ver. Staten ook Ned.- Oost-Indië „in bescherming" heb ben genomen. Blijkens berichten uit Fransch Guayana, aldus meldt de „Deutsche Ztg. id. Nied.", voorts nog bereidt men zich daar voor oj? een poging der V. St. na de bezetting Van Suriname, ook dit Fransche gebied te „beschermen." Het Fiasche Iegerbericht Bolsjewiki ontruimen 'NKI, 3 Dec, Het Ie- richt van heden luidt: üa igö-front: Onze troepen hebben enkele kleine scheren, die tot de eilanden rondom Hangö behooren, bezet. In een nader bericht wordt bekend gemaakt^ dat de vijand een begin heelt gemaakt met de ontruiming van Hangö. Hij heeft zijn arbeid van verwoes ting in den vorm van ontplof fingen voortgezet, zooals reeds eerder werd meegedeeld. De tot dusver bezette gebieden dragen den stempel eener grondige ver woesting en zijn met mijnen en vallen bezaaid. KAART VAN PELT Duitschland strijdt voor Europa DUITSCHE SUCCESSEN TER ZEE. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 3 Dec. Het opper bevel van de weermacht deelt mede: „Aan het front voor Moskou is bij de aanvallen onzer infanterie- en pantserafdee 1 ingendie gesteund werden door sterke formaties gevechtsvliegtuigen en stuka's, in weerwil van den hardnekkigen tegenstanden plaatselijke tegenacties van den vijand opnieuw terrein gewonnen. Bij die gevechten zijn gisteren in totaal twintig vijandelijke pantserwagens vernield. In de Finsche Golf is een groot Sovjet-transportschip op een Duitsoh-Finsche mijnversper- ring geloopen en gezonken. In de Engelsche wateren is een vrij groot koopvaardijschip door bommen ernstig beschadigd. In den afgeloopen nacht heeft de luchtmacht een haven aan de Zuidwest-kust van Engeland gebombardeerd In een gevecht met Britsche motortorpedobooten in het Kanaal hebben mijnvegers verscheidene granaattreffers op vijandelijke vaartuigen geplaatst, waarna ide vijand het gevecht staakte. Voor de Australische kust is het tot een gevecht gekomen tusschen den Duitschen hulpkruiser Kormoran en den Australi- - schen kruisen Sydney. Onder bevel van „Fregattenfcapitan" Det- mers heeft de Duitsche hulpkruiser den veel zwaarder gewapen- den en snelleren tegenstander overwonnen en tot zinken gebracht. De 6830 ton metende kruiser Sydney is met de geheelg beman ning, bestaande uit 42 officieren en 603 manschappen, onderge gaan. Met het oog op de schade, die het Duitsche schip in den zwaren strijd had opgeioopen, moest het na zijn overwinning worden opgegeven. Een groot deel van de bemanning werd gered en bereikte de Australische kust. De hulpkruiser Kormoran heeft in den oorlog in de overzeesche wateren onder mevel van zijn dapperen commandant een groot aantal vijandelijke koopvaar dijschepen tot zinken gebracht 'In N.-Afri'ka zijn ten Z.-O. van Tobroek ingesloten Britsche strijdkrachten het gros van een Nieuw-Zeelandsche divisie voor een deel vernietigd, voor een an<der deel gevangen genomen." Binnenkort wordt in Nederland cijn aantal modeshows gehouden, waarop de nieuwste Duitsche mo- de getoond zal worden. Deze sho vs vinden op en 9 December in het Amstelhotel te Amsterdam, op 10 en 11 December !n het Karhaus te Schevenlngen, op 12 December te Arnhem en op 15 Decem ber te Utrecht. Hierboven eentge der nieuwste scheppingen van de Duitsche modeproductle, waar- van de show» een prachtig overzicht zullen geven. (Foto's Haenchen-Reclo.) Winter hulp een dec hoogste gemeenschapswaarden Strenge straffen teq^n ben, die deze niet eerbiedigen. In zijn gisteren gehouden zitting heeft het vred©gerechtshof in hoo- ger beroep een aantal uitspraken gegeven, waaronder eennge van principieele beteekenis. Wegens heleediging van eep volksgroep werd veroordeeld P. J. v. d. Z. te Den Haag tot een week gevangenisstraf. Verdachte had in het openibaar geroepen: „Ale Hou- Zeeërs zijn landverraders", jn was deswege door de Haagsclne rechtbank veroordeeld tot een boete van 16 giilden. Bevestigd werd een vonnis van den politie rechter te Dordrecht, waarhij M._ L. de J. te Dordrecht wegens mis-' handeling en beleediging tot 25 gulden boete weAi veroordeeld. Wegens beleediging werd veroor deeld A. B. te Den Haag tot 300 gulden boete, die door den recht bank aldaar was vrijgesproken. Voorts werd D. S. te Goes ver oordeeld wegens beleediging en be leediging van een volkegreop tot 2 weken gevangenisstraf. Verdachte was door de rechtbank te Middel 'buig vrijgesproken. j Winterhulp. Tot 2 maanden gevangenisstraf veroordelede het Hof K. de V. M. en A. B. te Den. Haag, wegens vernie ling van aanplakbiljetten van Win terhulp-Nederland. De rechtbank te Den Haag had elk der verdachten tot 15 gulden boete veroordeeld, terwijl de advocaat-generaal 40 gulden, had geëischk Het Hof overwoog met betrekking tot deze zaak het volgende: „Met de instelling van de Winter hulp-Nederland wordt beoogd bij ohze volksgenooten het besef van onderlinge verbondenheid te verle vendigen als grondslag van de nieu we gemeenschap, welke voor het voortbestaan van het Nederlandsche volk volstrekt onmisbaar is. Als zoo danig is deze Winterhulp als een nationale gemeenschapswaarde van zeer hooge beteekenis, waarvoor het noodig is. dat de idee met alle ge schikte middelen moet worden ver breid. Tot deze middelen behoort o. a. het gebruik van openbare aan kondigingen, \yaarin onze Volksge nooten worden aangemoedigd met gemeenschapswerk, in dienst waar van Winterhulp staat, naar vermo gen te steunen. Hij, die zich aan de ze aankohdigingen vergrijpt met de kennelijke bedoeling haar uitwer king te verhinderen of te belemme ren, stelt zich tegenover de volksge meenschap. en geeft van een zoo vijandige gezindheid te haren op zicht blijk, dat hij als een ernstig gevaar voor deze gemeenschap moet worden beschouwd. Nog straf waardiger wordt deze daad. indien gelijk verdachten deden, van de nachtelijke duisternis gebruik wordt gemaakt om dergelijk, bedrijf te vol voeren. In tegenstelling tot de rechtbank die in het afscheuren door verdach- Een kordate vrouw Insluiper gearresteerd. Door het kordate optreden van een bewoonster der Verbindings straat te Amsterdam kon een in sluiper worden gearresteerd, die een oude bekende van de politie was en reeds meermalen wegens insluiping was veroordeeld. De vrouw trof op de trap een man aan, die zich daar op verdach te wijze ophield. Spoedig bleek haar, dat tijdens haar korte afwezigheid de slaapka mer overhoop was gehaald en een costuum van haar man verdwenen was. De onbekende had in tusschen de bedhen genomen, doch op aanwij zing van een winkelier kon zij hem ach terbalen en, met behulp van een burger, aan de politie overle veren. Bij fouilleeriiig bleek de man vier loopere bij zich te hebben. Het costuum werd later in een trapportaal teruggevonden, waar"de dief het klaarblijkelijk bij zijn vlucht zoolang had gedeponeerd. ten van op Winterhulp betrekking hebbende aankondigingen slechts een onbeteekenend geval vah zaak beschadiging heeft gezien, waarvoor een geldboete van 15 gulden vol doende werd geacht, is het Vrede- gèrechtshof van oordeel, dat deze aankondigingen als zaken van de hoogste, immers gemeenschaps waarde moeten worden aangemerkt Het Hof stelt derhalve vast., dat het hier een misdrijf betreft, dat onder de gegeven-omstandigheden, waar in alles gedaan moet worden ter bevordering van het ontwakend nieuwe gemeenschapsbesef, aan de verdachten zeer zwaar moet wor den aangerekend. Het Hof wijst er op, dat de opge legde straf van twee maanden ge vangenisstraf alleen daarom niet hoorffer is, omdat het Hof wil trach ten met een eerste waarschuwing te volstaan." Peter Ton. Eveneens tot 2 maanden gevan genisstraf veroordeelde het Hof E. M. F. B. te Den Haag, wegens beleediging van een volksgroep. Verdachte was door de rechtbank te Den Haag'vrijgesproken, terwijl ook de advocaat-generaal Mr. van Asch van Wijck in hooger beroep vrij spraak had geëi'sch, omdat hij van oordeel was, at verdachte niet in het openbaar gehandeld had. Het Hof nam aan, dat de beleedigende woorden in het openbaar geuit wa ren, omdat zij op den openbaren weg waren ^sproken en aldaar door derden waren gehoord en over woog met betrekking tot den ernst van het feit het volgende: „Het is van algemeene bekend heid, d&t de nagedachtenis van de persoon van haar vermoorden weer man Peter -Ton voor dë \nationaaI- soci^listische beweging in Neder land van uitzonderlijke beteekenis is. Aan Peter Ton is niet alleen ver bonden de herinnering aan een overledene, betreurd door nabe stonden en vrienden, maar zijn na gedachtenis is vooral geworden tot symbool van trouw en opofferings gezindheid ter wille van de nieuwe gemeenschap, die groeiende is en in welker dienst zich de nationaal- socialistische beweging in Neder land heeft gesteld. De persoon van dezen overledene treedt op den ach tergrond voor de in zijn naam voort levende idéé van volledige overgave aan de levensroeping van allen, die tot de i.ationaal-socialistische bewe ging in Nederland behooren. Daar om is krenking van de nagedachte nis van Peter Ton op de wijze als verdachte heeft gedaan, het kwet sen van de nationaal-socialistische beweging in haar diepste gevoelens, een beleediging van haar hoogste waarden. Tegen zulk een aantasting van de eer eeher beweging, die ten nauiwste verbonden is aan de le vensbelangen van 't Nederlmadscfhe volk, behoort uiteraard op de sdherpste wijze te worden opgetre den, opdat in de bewaring van de ongereptheid van haar symlbool tevens de eer der beweging wordt besdhermd. Het vredegerechtsihof vindt aanleiding om. waar het de eerste maal is. dat een zoo ernstig strafbaar feit als het onderhavige aan zijn oordeel wordt ondenvor pen. niet aanstonds de hoogste straf, wel'ke verdachte overigens op zichzelf zou hebben verdiend, uit te spreken. Het. hof neemt der halve in de'gegeven omstandighe den te kunnen volstaan met de oplegging van een gevangenisstraf van 2 maanden". GRENSINCIDENT OP MANDSJOE- RIJSCH GEBIED. De woordvoerder van het Kwan- toengleger heeft medegedeeld, dat Dinsdag 5 gewapende bolsjewisten bij Wangpautsoe, 40 K.M. ten Z.O. van Tiengning, over de grens fvan Mandsjoekwo zijn- gekomen,. De grenswacht achtervolgde de indrin gers en doodde er twee zonder zelf verliezen te lijden. Het min. van bui- tenl. zaken van Madsjoekwo heeft een krachtig protest ingediend bij het Sowjetconsulaat-generaal te Gharbin. Maan Maan op vanavond om onder 18,31 17 29 uur 9,33 11 Der uur Dec L.K. tot morgenochtend E K. 18 Dec. r%r% 1 Jan. n.m. 9.32 uur. v.m. Deken van Alkmaar in den zwarten handel DE ECONOMISCHE HECHTER: „De verwording van den geestelijken stand schrijdt voort". Op aansporen van den deken te Alkmaar, die connectie had aan geknoopt met een zekeren P. Bi- lars, had kapelaan de Wit uit Alk maar een groote partij aardappe len opgekocht. De verdachte was niet versche nen en de Officier van Justitie, mr. de Brueys Tack begreep dit niet. De geestelijke had zich toch dienen te verdedigen! De Officier noemde den deken een grooten egoist, die inplaats van zich te bekommeren om den honger en de armoede van andere men schen en die bovendien geen gezin heeft, alleen aan zich zelf heeft gedacht en Zich te goed wenschte te doen ten - nadeele der volksgemeenschap. De Officier eischte f 800 boete, subs. 50 dagen. De Economische Rechter meende, dat dit voorval weer eens duidelijk toonde, hoe de verwording van den geestelijken stand voortschrijdt en veroordeelde verd. tot f 600 boete subs. 30 dagen. Wij Helpen Nederlanders Vergeet bij Uw inkoopen voor j W St Nicolaas de armen niet p Leg wat. geld op zij voor de 4 f DERDE LIJSTENCOLLECTIE OP 5 EN 6 DECEMBER A.S. 4 Andere zaken. Tenslotte werden J. R. en J. I. te Koudekenke veroordeeld tot 3 v/eken gevangenisstraf wegens vernieling van een ruit. Het hof overwoog ten aanzien hiervan het volgende. .Verdachten hebben zich bij hun vernieling laten leiden door de uit gesproken bedoeling een persoon, behoorende tot de nationaal socia listische beweging in Nederland, in wien zij een- politieiken tegen stander zagen, te benadeelen. Als uiting van politiek vijandige ge zindheid is een dergelijk optreden, bepaaldelijk wanneer, gelijk in het onderhavige geval de daders daarbij van het nachtelijk duister gebruik hebben gemaakt, in hooge mate schadelijk voor de politieke 'rust. in .-de volksgemeenschap, om dat het grijipen naar een zoodanig middel, vooral indien de dader meent te kunnen verwachten onbe kond te zullen blijven, bij een zeker soort van gelijkgezinden navolging zou kunnen vinden. Met het oog daarop is het hof van! oordeel, dat tegenover handelingen als waaraan verdachten ziclh héb ben schuldig gemaakt, met ge strengheid' moet worden opgetre den. Huurprijzen b'ijven gestabiliseerd ALLEEN IN BIJZONDERE BEVAL LEN VERHOOGING MOGELIJK Verlaging in geval van ver- waarloozdng door den ver huurder. In de Staatscourant van heden is afgekondigd het huurprijsuitvoe ringsbesluit 1941. Dit besluit maakt het mogelijk, dat in zeer bijzondere gevallen huurverhooging wordt toe gestaan, terwijl daarnaast huurver- laging kan worden opgelegd. Bë- oordeeling van gevallen vindt plaats door een aantal prijzenbu- reaux, welker uitspraken bindend zijn. Blijft het doel van de huurprijs- politiek en handhaving van het ni veau van 9 Mei 1940, het huurprijs- uitvoeringsbesluit opent de moge lijkheid om in zeer bepaalde geval len de hüursommen te verhoogen zoowel als te verlagen. Het streven zit daarbij voor, met handhaving van hét huurpeil op 9 Mei 1940 tot een eenheids-prijs-nivcau te komen, zulks mede met het oog op andere maatregelen, die op dit gebied kun nen wordenxverwacht. nl. de rege ling van de maximumprijzen van on roerende goederen. Zestig gebieden. Daar dg woningmarkt sterk plaat selijk georiënteerd is. is bij het huurprijsuitvoeringsbesluit egn ster ke decentralisatie doorgevoerd. Het land is daartoe verdeeld in een zes tigtal gebieden, welker grenzen sa menvallen met die van de rechtsge bieden van de"'kantons. In elk dézer (ambts-i gebieden is een prijzenbureau voor onroerende zaken gevestigd, dat geleid wordt door het hoofd van den diénst of den ambtenaar belast met het bouw en woningtoezicht in de gemeente waar het prijzenbureau is gevestigd. Een belangrijk punt is de kwestie van onderverhuur, welke eveneens in het huurprijsuitvoeringsbesluit is geregeld. Een hieruit voorkomen de huurverhooging zal uiteraard steeds een tijdelijk karakter dragen en slechts gelden, zoolang de oh-, derverhuur duurt. Het prijrtmbureau is bevoegd in individueele gevallen ambtshalve den iuisfen huurprijs te bepalen. In geval b.v. eenwoning ernstig verwaarloosd wordt, moet de ver huurder geacht worden in zijn ver plichtingen ten opzichte van den huurder tekort te schieten en is het redelijk den huurprijs dienovereen komstig lager te stellen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Hollands Noorderkwartier | 1941 | | pagina 1