HOLLANDS Van Mook niet naar Londen Finntn bezetten Hengi DAGBLAD VOOR HELDERSCHE COURANT VAN' 1873 SCHAGER COURANT VAN 1855 In verband met den toestand in het Verre Oosten De reorganisatie der Ned. politie r- Hunluiste! Transportschip „Sta'in" in Duitsche haven ges'eept Eindexamens vereenvoudigd pan dj straöt o. WK» 1942. m, d(x« ekenlq art," en, rtf g WDf Redactie en administratie SCHAGEN Telef. 444 (2 lijnen) Redactie en administratie DEN HELDER Telef. 2345 (2 lijnen) Uitgave: N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier hoogen 3ersooi> n f 100, iet je i lag edigfc agka« 86ste JAARGANG No. 11668 VRIJDAG 5 DECEMBER 1941 ïstraty ting. maand zulli 194 loonlij ■der be< roeplnj val tot beslij nomen dei ld, lea bre& bewij» de ven htvaaj n den nemeri r du a ver keninj jecteir ondc tandif mea genie. ag ver or het rstrekl •en b| n eet onder he ng moget in eet aremli le bj de pj en di 5 b» den pn lis wd ve happf relegd ■deelti re lij! i aan derdt Steeds meer oorlogsvoor bereidingen in den Pacific •S-GRAVENHAGE, 4 Dec. - De flouvern.-gener. van Nederlandsch- mdië, Jhr. Mr. A. W. L. Tjarda van fitarkenborgh Stachouwer heeftin •en telegram naar Londen aan den „minister-president" Mr. P. S. Ger- brandy te kennen gegeven, dat, daar de spanning in het Verre Oosten aeer toegenomen is en met de mo- rBlijkheid van een oorlog in den tillen Oceaan gerekend móet wor den, het onmogelijk is om den heer Van Mook uit zijn functie in Ned.- Indië te laten heengaan om zich paar Londen te begeven, en dienten gevolge in volkomen overeenstem ming met den heer Van Mook door hem besloten was het vertrek van den heer Van Moök naar Europa jroorloopig uiJ te stellen. Naar men wéét, waren onlangs de hoeren Weiter en Steenberghe uit het „kabinet" van Mr. Gerbrandy getreden en werden de heeren Van Mook en berstens, beiden uit Ned.- Indië in hun plaats benoemd. In het bovengenoemde telegram van den gouverneur-generaal van Ned.-Indië is van den heer Kerstens geen sprake. De heer H. J. van Mook is directeur van het Dep. van Econo mische Zaken, de heer P. A. Ker stens is lid van den Volksraad en lid van het college van gedelegeer den van den Volksraad. Domei meldt uit Manilla, dat de oorlogshaven Cavite sedert gisteren cp last van de Amerikaansche ma rine verduisterd is. Amerikaansche matrozen, soldaten en politie wordt voor de controle gebruikt. Bijeenkomst Japansch kabinet. In de gisteren gehouden kabinets- zitting die, onder leiding stond van den ministerpresident, generaal To- jo, heeft men zich bezig gehouden met de onderhandelingen in Was hington. De minister van buiten- landsche zaken, Tojo, bracht daar bij rapport uit. De volgende wijzigingen in het kabinet zijn bekend gepaakt: de minister va.n Landbouw', Seyka Ino, neemt tevens het min. van Kolo niën over, dat tot nu toe werd waargenomen door den min. van Buitenl. Zaken, Tojo. De vroegere minister van Landbouw in het min. Hirajioema, Yoshiski Hatta, is tot minister voor de spoorwegen be noemd. Hij neemt dit ministerie over van den min. voor Verkeers wezen, Ken Terajima. De nog te Hongkong achtergeble ven Japanners hebben besloten ter stond te vertrekken, naar de Asahi Sjimboen uit genoemde stad ver neemt. Geen sprake van een crisis. De speciale AN.P.-correspondent meldt uit Berlijn: Van bevoegde zij de verklaarde men. het onjuist te achten dat men van een crisis in het Verre Oosten spreekt. Er is J;een sprake van een crisis, zoo- ang een sterke natie als Japan daar de orde handhaaft en opkomt voor een hetere ordening en ge meenschappelijke welvaart in de Oost-Aziatische levensruimte op ba sis van het driemogendhedenpact. Men kan slechts spreken van po gingen 'van zekere mogendheden, om een crisis in het leven te roe pen, doordat zij zich in de aange legenheid van een hun vreemde le vensruimte mengen. President Roosevelt heeft Donder dag een bespreking van anderhalf uur gehad met de leiders van het Congres, waarin, volgens» Ass. Press, de toestand in het Verre Oosten in verband met de „verde diging van het rechtsgebied der Ver. Staten en van de belangen der Ver. Staten" besproken werd. Kareliërs koeren naar hun land terug. HELSINKI, 4 Dec. (D.N.B.) Met groote geestdrift heeft de bevolking kennis genomen van het begin der bezetting van het Sowjet-steunpunt Hangö door de Finsche troepen. Van alle gebouwen in Finland wap pert de vlag. Naar het Finsche hoofdkwartier mededeelt, zijn reeds 63.000 Kare liërs naar hun bevrijde gebied te ruggekeerd. In de hoofdstad van Karelië, Viipuri, zijn 2800 menschen teruggekomen. In sommige plaat sen is 20 tot'40 pet van de vroe gere bevolking weer aanwezig. In totaal heeft zich weer 27 pet. der plattelandsbevolking op zijn ouden grond gevestigd. De Inlijving der heroverde Finsche gebieden. De Rijksdag heeft de drie wetten over bijzondere maatregelen, die verband houden met de inlijving der heroverde Finsche gebieden in derde lezing aangenomen. De verdediging van Turkije VERKLARING VAN ROOSEVELT. BERLIJN. 4 Dec. (A.N.P.). De veritiaring van Roosevelt, dat de verdediging van Turkije van vitaal belang is voor de Ver. Staten, dat Turkije daarom binnen de Ameri kaansche defensiezone is komen te liggen en leveranties op grond van de Pacht- en Leenwet kan verkrij gen, heeft blijkbaar in het buiten land nogal sensatie verwekt Precies eenzelfde druk werd en wordt nog op Finland uitgeoefend. Daar zou de toevoerweg voor Ame rikaansche wapens naar de bolsje wisten via Moermansk en Archan- gelsk het Amerikaansche levensbe lang vertegenwoordigen; op Japan voor den Burmaweg, waarlangs dé' Amerikaansche leveranties aan T§joengking gaan. Van eenige Turksche reactie op Roosevelts verklaring was tot op dit moment alhier nog niets bekend PéTAIN VOLDAAN OVER ONDER- HOUD MET Gd RING. PARIJS, 4 Dec. (A.N.P.) De al gemeen gevolmachtigde van de Fransche regeering voor de bezette gebieden, De Brinon, heeft aan de pers medegedeeld, dat maarschalk Pétain hem had verklaard, volko men voldaan te zijn over het on derhoud, dat hij in St. Florentln met rijksmaarschalk Göring heeft gehad. Drie Noren ter dood veroordeeld OSLO, 4 Dec. (D.N.B.) Naar de bladen melden, zijn drie Noorsche onderdanen, de wachtmeester der politie Ask, de student in de medi cijnen Bertnes en ingenieur Midt- tun, allen,uit Sandefjord, door den krijgsraad wegen® spionnage en we gens verraderlijke begunstiging van den vijand, ter dood veroordeeld. Het vonnis is voltrokken. NIEUWE IRAANSCHE REGEE- N RING. ADANA, 4 Dec. (DNB.) Naar ra dio Teheran meldt, heeft Faroeghi de door hem gevormde regeering aan den Sjah voorgesteld. Des ochtends had de -minister president-zijn regeering aan het parlement voorgesteld. Hij verklaar de in een rede, jlat de politiek der niéuwe Iraansche regeering niet van de politieke lijn der vorige re geering afwijkt Onderteekening verdrag met Engeland en Sowjet Unie uitgesteld. De onderteekening van het ver drag van bondgenootschap tus- schen Iran, Groot-Brittannië en de Sowjet-Unie, die reeds Maandag zou geschieden, is door het aftreden van de Iraansche regeering op nieuw uitgesteld geworden. De begrafenis der slachtoffers van hef Brltscho luchtbombardement op Maastricht, heeft onder groote belangstelling plaats gehad. (Foto Het Zuiden-Fonteyn). In het huis van den Beauftragte te 's-Gravenhage* heeft de bekende Duitsche dichter Hermann Claudius een lezing gehouden. Een foto tijdens de voordracht (Stapf-Mol). Gphefing van het ambt van - directeur-generaaL s-GRAVENHAGE. 4 Dec. - In de staatscourant is opgenomen een be sluit van den secr.-gen. van het dep. van Justitie, waarbij met ingang van 1 Dec. jl. het ambt van direc teur-generaal van politie is opgehe ven en diens taak en bevoegdheden' zijn overgegaan op den gevolmach tigde voor,de reorganisatie van de Nederlandsehe politie. Mode behoort tot de teak van den gevolmachtigde de behandeling van alle. aangelegenheden be'treffende d*./politie, die niet aan den inspec teur-generaal zijn ^""dragen. In het bijzonder gevolmach tigde o.a. bevoegd ten aanzien van o.m. de vojgende .degenheden, de Nederlandsehe politie betreffen de: De reorganisatie, daaronder be grepen de aangelegënheden. welke betrekking hebben op de vei'eeni- gingen, bonden en fondsen van poli- 'tieambtenaren. de wetgeving en 't recht; de werving; de organisatie van en het toezicht op. de opleiding; het benoemen, bevordereff. verplaat sen. detacheeren, op wachtgeld stel len, pensionneeren en ontslaan: de geneeskundige verzorging. alsm^Ie de kleeding, uitrusting en beware; ning. Taak van den inspecteur generaaL De ins-p.-generaal heeft tot taak de leiding van de geheele geüni formeerde Ned. j>olitiedeze taak bestaat o.a. uit: het voortdurend algemeen toezicht op de geünifor meerde politie voor wat betreft de juiste .uitvoering van alle aan haar opgedragen werkzaamheden; het samentrekken en het gebrui ken in gesloten verband van poli tie bij bijzondere gebeurtenissen; het verhoogen van de arbeids- DE KOSTWINNERSVERGOEDING WEGENS MILITAIREN DIENST. Geen aftrek meer van inva liditeitsrente. De persdienst van het N.V.V. schrijft ons o.m.: Als gevolg van een desbetreffend verzoek van de sociaal-economische afdeeling van het N.V.V. heeft het hoofd van het afwikkelingsbureau thans bepaald, dat met ingang van November 1941 voor alle militai ren, dus ook voor de niet oorlogs gewonden, de invaliditeitsrente welke aan deze personen is toege kend, niet meer in mindering be hoort te worden gebracht op de toe gekende kostwinnersvergoeding. Mocht tot dusver bij de uitbeta ling van kostwinnersvergoeding piet genoten invaliditeitsrente ten onrechte rekening zijn gehouden dan behoeft de daardoor te veel uit- betaaldé kostwinnersvergoeding niet van belanghebbenden te wor den' teruggevorderd. Maan op 19.19 11 Dec L.K. 18 Dec. N. M. vanavond om onder 17.28 uur fot morgenochtend E.K. 9.33 uur. BERICHTEN OVER ENGELSCH ULTIMATUM AAN FINLAND. BERLIJN, 4 Dec. (A.N.P.) Te genover buitenlandsche berichten als zou Engeland aan landen als Finland. Roemenië en Hongarije eischen hebben gesteld in den vorm van een ultimatum, legt men in be voegde Berlijnsche kringen terug houding aan den dag, doch men acht heti niet uitgesloten, dat zich binnen zeer korten tijd de mogelijk heid voordoet, dat een standpunt zal worden bepaald, dat verhelde rend zal werken. BRITSCHE OORLOGSBODEMS IN AMERIKA NEW YORK, 5 Dec. (D^B.) De Britsche torpedobootjager Bur- well is op de werf van Boston bin- nengeloopen om opgekalefaterd te worden, zoo meldt de Associated Press. POSTZEN*" 'NGEN VERLOREN GEGAAN. NEW YORK, 5 Dec. (DNB.) In Londen is officie'el bekend gemaakt, aldus de Associated Press, dat de Amerikaansche post van 23 tot 26 Octaber door optreden van den vij and verloren is gegaan. Duitschland strijdt voor Europa TWEE BRITSCHE SNELBOOTEN EN EEN KANON NEERBOOT TOT ZINKEN GEBRACHT. HOOFKWARTIER VAN DEN PüHRER, 4 Dec. Het opper bevel der weermacht maakt bekend: In het Donetzbekken zijn vrij sterke vijandelijke aanvallen- mder bloedige verliezen voor den tegenstander afgeslagen. Bij Leningrad zijn hernieuwde uitvalspogingen van den vijand mis lukt. Het luchtwapen heeft een deel der spoorlijn van Moer mansk vernield en Leningrad overdag en 's nachts gebombar deerd. Finsche troepen hebben Hangö bezet Bii de vlucht uit Hangö 'iep het Sowjettransportschip „Stalin" (12.000 ton) op een Duitscb Finsche mijnversperririg en werd dóór drie mijnen beschadigd Twee Duitsche partrouillevaartuigen met een bemanning van achtig koppen in totaal ,namen het transportschip op sleeptouw m brachten het met de 6000 soldaten van alle rangen, die zich aan boord bevonden, benevens een rijkelijke hoeveelheid- oor- 'ogstuig naar een Duitsch steunpunt. In een zeegevecht in het Kanaal heeft een mijnenveger twe( tritsche snelbooten tot zinken gebracht en twee aridere dooi oltreffers beschadigd. Patrouillevaartuigen mengden zich in der trijd, brachten een' Britsche kanneerboot tot zinken en bescha 'igden een snelhoot zwaar. In N.-Afrika hebben zich gisteren geen gevechtshandelingen an eenigen omvang voorgedaan. In de periode van 26 Nov. tot 2 Dec. hebben formaties vèn le Duitsche luchtmacht en teenheden van de Duitsche marine 44 Britsche vliegtuigen neergeschoten. In diezelfde periode gin gen in den strijd tegen Groot-Brittannië zes eigen vliegtuigen verloren. vreugde en de omwikkeling van de besluitvaardigheid, alsmede de verstrekking van het verantwoor delijkheidsgevoel in het officiers korps: het voortdurend op de hoogte houden van den secr.-gen. van bijzondere gebeurtenissen op politiegebied in Nederland. Hoe duur is losse gortpap Uit tal van vragen is gebleken, dat niet iedere huisvrouw bekend is met dén prijs voor niet in flesschen ^verkochte gortpap. De gemachtigde voor de prijzen vestigt er daarom langs dezen weg de aandacht op, dat gort pap, wanneer deze los wordt verkocht, dus niet in flesschen, 2 cent per liter goedkpopér is dan het verpakte product. Distributiebonnen gestolen Zware straf tegen Zaankan' ter gëeischt De officier van justitie bij de Haarlemsohe rechtbank eischte gisteren hooge straffen tegen een Zaansche dief Daarbij hield hij niet alleen rekening met het feit, dat verdachte reeds eerder veroor deeld was. maar ook omdat zij misdrijven had gepleegd. wel ke in de7.e tijden bijzonder ernstig zijn. De een en- twintigjarige S. O. te Zaandam bracht wel eens een bezoek aan een familie. 4 Novem ber was hij er weer en toen hij even alleen gelaten werd. haalde hij uit de kast alle distriibutiebe «scheidenweg. Een gedeelte ervan verkocht hij. De officier van justi tie achtte het gelukkig, dat de da- dér ."bekent. anders zou de huis vrouw zonder bonnen zitten. Nu is zij gedeeltelijk geholpen. Mede ge zien het. verleden van verdachte, eischte de officier een gevangenis straf van een jaar en zes maanden, Een varken op de fiets Ambtenaren" van de C-.C.C.D. oefen den gistéren in het avondlijk duis ter langs lanen en wegen nabij La ren controle uit. In de verte nader de een licht en de wielrijder werd, zooals iedere passant, gemaand tot afstappen. Het antwoord was J vreem: een verontwaardigd geknor. klonk van de fiets. -» De ambtenaren begrepen, dat rijt moeilijk- van den wielrijder zelf af komstig kon zijn en dus bestond er alle reden om den inhoud van de mand, die voor op de fiets werd vervoerd nader te inspecteeren. In derdaad, aldus de Tel., 'stemde de ze overeen met de verwachtingen, die door het geluid gewekt waren: een stevig varken protesteerde^ zoo goed-en zoo kwaad als het ging te gen het zaklantaarnschijnsel De wielrijder zelf had weinig in te brengen. Men maakte proces verbaal tegen hem op. VOOR GYMNASIUM, H.B.S. EN STAATSEXAMEN. Voorlooplg voor 1942. Dezer, dagen zal in de Staatscou rant een besloit van den secr.-gen. van het dep. van Opvoeding enz., prof. dr. J. van Dam, in zake ver- eenvoudiging van de eihdexamens voor de gymnasia en de H.B.S. A en B verschijnen. Naar aanleiding hiervan heeft 't ANP. prof. van Dam verzocht, op deze aangelegenheid wat dieper in te gaan; deze zeide nadrukkelijk, dat dit eeu vereenvoudiging is, die voorloopig alleen voor 1942 wordt aangebracht; er zijn nl. vele scho len, die in den afgeloopen tijd niet op volle kracht hebben kunnen wer ken. De oorzaken daarvan zijn o.m een bekorting van dén werktijd we gens vordering van gebouwen, waar door vaak twee scholen in één ge bouw moesten worden gehuisvest; dit had natuurlijk vermindering van 'lestijd ten gevolge. Een andere factor is de kolennood, waardoor de kinderen in de huiskamers hun huiswerk moeten maken, en de minder goede voeding maakt dan dog, dat zij de onderwezen stof niet zoo gped opnemen Ten slotte komt er nog bij, dat met het oog op de komende verplichting ten aanzien van den arbeidsdienst de eindexa mens waarschijnlijk zullen moeten worden vervroegd. De vermindering van eischen - aldus ging prof. van Dam verder geldt ook ten aanzien van het Staatsexamen, dat het eindexamen gymnasium vervangt. Voornamelijk voor techni sche vakken. Op de vraag op welke vakken de ze vermindering betrekking zal heb ben, luidde het antwoord, dat zij voornamelijk de technische vakken betreffen, zooals wiskunde, schei kunde, natuurlijke historie, natuur kunde en ook omdat de hoogere burgerschool A er onder valt de handelswetenschappen. Het vak be schrijvende meetkunde vervalt b.v. bij het eindexamen HBS. B geheel, bij de stelkunde vervalt de samen gestelde interest. Het ligt in de bedoeling dat de hier opgesomde vakken of declen 1 daarvan niet alleen voor de eind examens vervallen, fcaar ook voor de zesde klassen, zoodat stukken, die nog riiet zijn behan deld, ook niet meer behandeld mogen worden. Ten slotte zeid prof Van Dam, dat deze wijzigingen, hoewel nu nog alleen voor 1942 voorgeschreven, reeds in de richting van een toe komstige definitieve herziening van de eindexamens gaan; persoonlijk is hij van meening, dat deze ver mindering der eischen in de lijn ligt, die de hervorming van het middelbaar onderwijs zal moeten aangeven, n.l. een minder zware be lasting van het geheugen en eén geringeren omvang der zg. intellec- tueele vakken, vooral van de wis- en 'natuurkunde. Wij Helpen Nederlanders r Vergeet bij Uw inkoopen Voor j g St. Nicolaas de armen niet Leg wat geld op zij voor de DERDE LIJSTENCOLLECTIE OP 5 EN 6 DECEMBER A.S.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Hollands Noorderkwartier | 1941 | | pagina 1