HOLLANDS De onderhandelingen te Washington Een expeditiecorps naar Europa DAGBLAD VOOR SCHAGER COURANT VAN 1855 Wederom Sovjetschepen vernietigd Redactie en administratie SCHAGEN Telef. 444 (2 lijnen) Redactie en administratie DEN HELDER Telef. 2345 (2 lijnen) Uitgave: N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier 86ste JAARGANG No. 11669 ZATERDAG 6 DECEMBER 1941 ERELDSCHOUW F\E commentaren over de bezet- 1-/ting van Suriname, die nu ook uit Amerika tot ons gekomen zijn, bevestigen de reeds geuite meening dat de Ver. tSaten langs slinksche wegen trachten ten koste van andere landen, welke dan ook de wereldmacht in handen te ne men. Onverbloemd schrijven de Amerikaansche bladen thans over den roof van Suriname en zonder blikken of blozen wijzen zij er zelfs op, dat nu ook o.a. FranschGuy ana een beurt moet krijgen. Zij gaan nog verder en spreken reeds over de noodzakelijke bezetting van Dakar, het Zuid- Afrikaan sche „steunpunt", dat de V.S. noodig hebben om vasten voet aan den overkant van den Oceaan te kun nen krijgen. In dit verband is van belang de onthulling van één blad, dat Roosevelt een plan zou koeste ren een expeditie-corps naar Euro pa te zenden. Zij het dan, dat dit eerst in 1943 staat te gebeuren, het toont toch hoe de Amerikanen reeds hopen eens hun slag te kun nen slaan en de geheele wereld aan zich te binden. Daar verwachten Nederlanders en Engelschen redding en deze ver blinde „bondgenooten" beseffen niet, dat het slagen van de fantas tische plannenzelfs reeds van enkele voorbereidingen daarvan (steunpunten!) de onderworpen heid van de Europecsche landen aan de Nieuwe Wereld-vdn-den- dollar beteekent. Maar in onbe- stemden angst loopen vele zieken naar den kwakzalver. Als voorteeken van die gewensch- te wereldheerschappij heeft Ameri ka reeds op het gebied der diplo matieke activiteit de leiding van Engeland' overgenomen. Op het oogenlblilk is het nog steeds m onderhandeling met Ja pan. Hangende de onzekerheid omtrent den afloop dezer bespre kingen, worden in het Verre O^5" ten tal van militaire voorbereidin gen getroffen, die het ernstigste doen vreezèn. De situiatie wordt het beste gekenschetst door het telegram van Indië's gouverneur- Generaal aan Londen, behelzende het besluit het vertrek van den heer Van Mook naar Engeland voorloopig uit te stellen. DOVEN alle gebeuren uit steekt *^het machtige program van op bouw. dat Duitschland voor Euro pa ontwikkeld heeft en door minis ter Von Ribbentrop zoo duidelijk werd uiteengezet voor de verte genwoordigers van een achttal Europeescb.e staten, 'dat zich reeds bereid verklaarde mede te wer ken. „Militair onaantastbaar en economisch voldoende beveiligd kunnen wij ons werelddeel poli tiek organiseeren of het vrede was. aldus de minister en hij be sloot met de verzekering dat „het wordende nieuwe Europa niet meer ten onder zal kunnen gaan." Nu en in de toekomst. zullen Amerikaansche en Engelsdhe ma chinaties geen invloed meer uit oefenen op den gang van zaken on het Continent. Dat dit geen holle phrascn zijn, blijkt uit menig ■feit. De Europecsche staten sluiten zich steeds nauwer aaneen in den gemeenschappelijken strijd voor een vrij en vredig Europa. Evenals Engeland van het Continent werd verdreven wordt in feite is thans ook het bolsjewistische ge vaar afgewenteld. Deze week moest de Sovjet-Unie nog weer 't steunipunt Hangö prijsgegeven. Op diplomatiek gebied is voorts nog van haltang de ontmoeting, welke Göring en Pétain hadidten en waarbij ongetjwijifelid de toenade ring tusschen Duitschland en Frankrijk is besproken. Dit thema vestigt in verband met de Fran- sc-he koloniën in Afrika ook weer de aandacht op den strijd in Li- bve, waarover echter ondanks het Britsche optimisme van vorige De 12.000 paketten voor de Nederlandsche Vrijwilligers aan het Oostfront zijn verzon den. - Honderden dames heb ben deze paketten in het Knr- haus te Scheveningen gereed gemaakt, een werk, dat in één dag moest gebeuren. Het transport der enorme collectie uit het gebouw. (Polygoon-Meijer) Engelsch ultimatinum aan Hongarije Afwijzing eenstemmig aan* genomen. BOEDAPEST, 5 Dec. (DNB.) De min. pres. en min. van 'buitenl. Zaken, Von Bardossy, heeft Vrijdag middag in het parlement medege deeld. dat de Engelsche regeering door bemiddeling van het Ameri kaansche gezantschap in Boeda pest de Hongaarsche regeering een ultimatieve oorlogsverklaring heeft doen overhandigen. In 't Engelsche ultimatum wordt gezegd: Engeland acht zich mei Hongarije vanaf 6 Dec. om mid dernacht in staat van oorlog te bevinden, indien Hongarije tol middernacht van den vijfden De cember zijn troepen niet van het Oostelijk front terugtrekt. Voor kennisgeving aangeno men. De Hongaarsche regeering heeft deze ongerechtvaardigde verklaring van Engeland voor kennisgeving aangenomen en is er van overtuigd, dat het geheele Hongaarsche volk achter zijn regeering staat. De verklaring van den min.pres. werd door het Huis van Afgevaar digden met groote geestdrift be groet. Daarmede heeft het wetge vende college van het Hongaarsche volk de houding van de regeering van Hongarije, die den Engelschen ultimatieven eïsch van de hand heeft gewezen, eenstemmig goedge keurd. Plan van Roosevelt voor Amerikaansch offensief Japan antwoordt op Roosevelt's vragen SPANNING IN HET VERRE OOSTEN HOUDT AAN. BERLIJN. 5 Dcc. (D.N.B.I De 'Japansche onderhandelaars in Washington, zoo meldt de Britsche nieuwsdienst, hebben het antwoord van Tokio op de vragen van presi dent Roosevelt in zake de troepen beweging in Fransch-Indochina overhandigd. Volgens genoemden nieuwsdienst zou ambassadeur Koeroesoe verklaard hebben te ho pen, dat de besprekingen tusschen beide landen worden voortgezet. Nar uit Washington wordt ge meld, heeft het dep. van 'buitenl Zaken aangaande het Japansche antwoo^jl op de vragen van presi dent Roosevelt bekend gemaakt dat men het nemen van eenig standpunt te dien aanzien aah het Witte Huis moet overlaten. Een commentaar door Ass. Press uit Washington gegeven spreekt van duister voorteekenen, waaruit men zou kunnen concludeeren, dat de crisis in het Verre Oosten wel dra door een breuk zal worden ge volgd. In dit verband is het van groote beteekenis, dat uit Mexico plannen worde gemeld voor 'en overhaast y er trek. van het Japansche gezant schap aldaar. Onthullingen door min. van Oorlog toegegeven WASHINGTON. 5 Dec. (D.N. B.) De Times Herald en de Chicago Tribune publiceeren een vertrouwelijk rapport, ge dateerd 11 September 1941, dat volgens deze bladen op bevel van Roosevelt is opgesteld door het gemeenschappelijk opper bevel van leger en vloot der Ver. Staten en een plan behelst voor een expeditiecorps van vijf millioen man om in Euro pa te strijden ter vernietiging van Duitschland en zijn bond- genooten. De genoemde bladen beweren, dat zij een der weinige exemplaren van dit rapport hebben gezien. Het is een ontwerp voor een totalen oorlog op tot nog toe ongekende schaal op ten minste twee oceanen en drie continenten, nl. Europa. Afrika en Azië. Als datum voor het begin van den strijd der Ame rikaansche strijdkrachten te land wordt 1 Juli 1$43 genoemd. Als mogelijke vijanden beschouwt het rapport Duitschland, Italië, de door deze landen bezette gebieden Vichy-Frankrijk, Spanje, Portugal Japan en Mandsjoekwo. Het rap: port voorspelt, dat de Sowjet-Uniè voor Juli 1942 militair afgedaan heeft én adviseert tegen Japan sterke verdediging in Siberië met behulp van daar eventueel nog aan wezige Russischen tegenstand, be nevens intensieve verdediging van Malakka, een economischen oorlog vorts luchtaanvallen op Japan en een Chineesch offensief. Dit rapport is volgens de bladen opgesteld op grond van een brief dien Roosevelt 9 Juli jl. heeft ge richt aan den minister van oorlog Stimson. Onthullingen baren groot opzien. De onthullingen der-beide bladen over de militaire toekomstplannen der Amerikaansche regeering heb ben te Washington het grootste op zien gebaarden in het Huis van Afgevaardigden geleid tot den eisch den chef van den Generalen Staf, Marshall, te onderwerpen aan een verhoor. Echtheid der plannen erkend. De min. van Oorlog, Stimson, heeft heden in de persconferentie de echtheid van het gepubliceerde document toegegeven. Hij beweerde evenwel, dat het hier een onvoltooi de studie -der wapenbehoeften voor de verdediging betrof, welke door den Generalen Staf was uitgewerkt. Het betrof hier echter, naar Stim son hieraan toevoegde, niet een week. niets anders valt te vermel den, dan dat de Engelsdhen ook daar niets anders bereilkt heibhen dan een groot verlies aan rnenr schen en materiaal. pro door de regeering aanvaard gram. Roosevelts perssecretaris Early heeft op de persconferentie van het Witte Huis verklaard, dat de regee ring buiten kijf een onderzoek zal instellen naar de bronnen, waar uit het gepubliceerde geheime plan is verkregen. DE TOESTAND IN ABESSYNIE. NEW YORK, 5 Dec. (ANP.) De „New York Times" is verbaasd over het feit, dat de Engelschen in tegen stelling tot hun beweringen, dat zij door de Abessijnsche bevolking met vreugde begroet zouden zijn, in werkelijkheid op ernstige moeilijk heden zijn gestuit. De bevolking moet volgens het blad niets van de Engelschen hebben en weigert bo vendien gehoorzaamheid aan den Negus, die opnieuw op den troon is gezet. DE STRIJD IN NOORD-AFRIKA. ANKARA, 5 Dec. (ANP). Vol gens radio Ankara bevinden de Britsche troepen in Liibye zich in een uiterst moeilijke positie. In ver band hiermede heeft het Britsche opperbevel in het nabije Oosten zich genoodzaakt gezien sterke forma ties tanks uit Palestina en Trans- jordanië naar Noord-Afrlka te zen den, teneinde den strijd aan het Libische front te kunnen voortzet ten. Britten verlaten Thailand Naar Domei uit Bangkok meldt, heeft het Britsche gezantschap Don ook den Britsch-Indiërs, opdracht gegeven Thailand zonder verwijl derdag allen Britsche onderdanen te verlaten. Naar de Engelsche nieuwsdienst meldt, heeft de Austrolische min van Luchtvaart de intrekking van alle verloven bij de Australische luchtmacht en bijde troepen in Darwin bekendgemaakt. MAATREGELEN TEGEN JODEN. DE BEZETTING VAN HANGO. HELSINKI, 5 Dec. (D.N.B.) De stad Hangö en het omliggende ge bied zijn, naar uit een Finsche rae- dedeeling blijkt,, goed bewaard ge bleven. De kerk, vele openbare ge bouw en het meerendeel der kleine houten huizen zijn onbeschadigd De watertoren en het raadhuis daar entegen zijn verwoest. De kerk was dor de bolsjewisten gedegradeerd tot. bioscoop. De Finsche troepen,, die de stad binnendrongen, troffen buitenge woon hechte versterkingen aan, die bestonden uit talrijke nesten van verzet, verdedigingslinies, loopgra ven en geheele .dorpen van kaze matten. Duitschland strijdt voor Europa SUCCESVOLLE ACTIES DER LUCHTMACHT. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 5 Dec. Het op perbevel der weermacht deelt mede: In de Zuidelijke zone van het Oostelijk front zijn nieuwe aan vallen van den vijand mislukt. Bij de beschieting van voor den oorlog belangrijke doelen te Leningrad werden in een munitie opslagplaats eenige ontploffingen en groote branden veroorzaakt. Na de vlucht uit Hangö zijn met het troepentransportschip Stalin nog verscheidene andere Sowjetschepen op Duitsch-Fin- sche mijn velden geloopen. Daarbij zijn een troepen transportschip van 3000 ton, een stoomschip van 700 ton en een bolsjewistische motortorpedoboot gezonken. Sterke formaties der luchtmacht hebben in het Zuidelijke deel van hét front en in het gebied om Moskou aanvallen gedaan op stellingen en veldversterkingen van den vijand. De bolsjewis ten leden zware verliezen en verloren een aanzienlijk aantal stukken geschut en voertuigen. De luchtmacht heeft geslaagde nachtelijke aanvallen gedaan op Moskou en Leningrad. In Noord-Afrika hebben de Duitsch-Italiaanscbe troepen aan vallen van vijandelijke verkenningsafdeelingen afgeslagen. Duit- sche en Italiaansche formaties duikbommenwerpers hebben Brit sche pantserconcentraties in 't Zuiden der Marmarische woestijn verstrooid. Des nachts werden bomtreffers geplaatst op vlieg velden en ravitailleeringswegen van den vijand in het gebied van Sidi Barani en Marsa-Matroeh. Tijdens luchtgevechten hebben Duitsohe jagers zeven Britsche jachttoestellen neergeschoten. Eén Duitsche duikboot heeft voor de kust van Cyrenaica een Brit- schen torpedojager door torpedo's beschadigd. KAPITEIN VAN DE „CORMORAN" ONDERSCHEIDEN. De Führer en opperste bevelhebber van de weermacht heeft den commandant van. den hulpkruiser Cormöran, Fregattenkapi- tein Detmers, het ridderkruis van het IJzeren Kruis verleend. Fregattemkapitein Detmers heeft als commandant van den hulpkruiser Cormoran, zooals in het weermachtbericht van 3 Dec. werd medegedeeld, den Australischen kruiser Sydney ver-, nietigd en meer dan 70.000 ton vijandelijke koop vaard ij schee ps- ruimte tot zinken gebracht. 's-GRAVENHAGE, 5 Dec. Het rijkscommissariaat deelt mede: Er bestaat aanleiding nogmaals te wijzen op het strenge in acht nemen van' de verordening van den commissaris-generaal voor het vei ligheidswezen van 15 Sept. 1941, be treffende het jzich in het openbaar vertoonen van* Joden. De organen van het veiligheidswezen hebben opdracht, op te treden tegen iedere overtreding van deze verordening. Bovendien wordt medegedeeld, dat verzoeken van Joden om eén vergunning tot verhuizen te ont vangen moeten worden ingediend bij den Joodschen Raad, Lijnbaans gracht te Amsterdam. Deze raad zendt deze aanvragen door naar de desbetreffende Duitsche instanties. Verzoeken, welke niet langs dezen weg worden ingediend, worden niet behandeld. Maan Maan op vanavond om onder 2007 17 mit* 11-13 11 Dec UUr 25 Dec. L.K. tot morgenochtend E.K. 18Dec. n oe 2 Jan n.m. y.oD uur. v.m. Zondagavond om Maan 17.28 uur Maan op onder 21.04 tot Maandagochtend n.54 9.36 uur Nieuwe bonnen 'S-GRAVENHAGE, 5 Dec. Voor de volgende week zijn de bonnen 47 van de daarvoor bestemde kaar ten aangewezen voor het koopen van de gebruikelijke rantsoenen brood of gebak, vleesch of vleesch- waren, melk en aardappelen. Thans is ook 1liter melk ver- krijgbaar op de bonnen 47 rood. Bonnen 165 en 166 ongeldig De secr.-gen. vanhet dep. van Landbouw en Visscherij maakt, in verband met berichten welke in de pers zijn verschenen betreffende het inleveren van de bonnen 165 en 166 van de bonkaart „algemeen" door het publiek bij de winkeliers, bekend, dat de publicatie van deze nummers onjuist is. Het inleveren van genoemde bon nen door het publiek in den winkel en het in ontvangst nemen van die bonnen door de winkeliers heeft derhalve geen zin. (Vervolg Distr.nieuws pag. 3 van Eerste Blad). Geen gasverstikking doch moord Vrouw verdacht medebewo ner om het leven te hebben gebracht, Een liefdes drama? Zooals reeds is medegedeeld, werd Woensdagmorgen in een per ceel in de Deimanstraat te Den Habg een geval van gasverstiik- king geconstateerd. Dien ochtend omstreeks 9 uur werd op den gang van de eerste verdieping dezer portiekwoning de 40-jarige met haar vader aldaar wonende naej. ch. bewusteloos aangetroffen. 4 In den gang hing een sterke gas- lucht, en bij verder onderzoek vond men in een kabinet aan de straatzijde den 20-jarigen medebe woner H. levenloos op bed. Onmid dellijk werden politie en genees kundige dienst gewaarschuwd. Niet alleen bleek later dat hier geen sprake was van een de fect aan de gasleiding, maar al direct viel het de recherche ook op, dat hier éen krachtige jongeman eenige uren tevoren zooals kon worden vastge steld door gasverstikking oan het leven was gekomen, terwijl het raam van het ka mertje gedeeltelijk openstond. Bovendien bevreemdde het de politie, dat de vrouw slechts bewusteloos was aangetrofen. In het kabinet zelf was voorts geen gaskraan aanwezig. Wel con stateerde de recherche, dat op de gaskraan in de keuken een tuin slang aangesloten was. Niemand der overige bewoners had deze ooit eerder gezien. De slang reiikte echter bij 'lange na niet tot het kaïbinet. Een en ander was voor de politie belangwekkend genoeg om het on derzoek voort te zetten. Zij vond in het perceel nog een stofzuiger- slang en een holle gordijnroede. Voorts bleek in den gang nog een stuk te liggen van een slang van een gascomfoor. Al deze onderdee- len varen met windsels en stukjes rijwielbinnenband aan elkaar ver bonden geweest en ten deele ook nog verbonden, doch bij de eerste verwarring blijkbaar uit elkaar ge loopen. Zij rooken alle nog naar gas. Verbonden aan de tuinslang reikte het geheele net tot in het ka binet en was circa 5 meter lang. De vrouw bleek de tuinslang eenige dagen tevoren van een kennis in een andere gemeente te hebben ge leend, onder voorwendsel, dat zij daarmee het portiek wilde' schoon spuiten. Als gevolg hiervan is thans tegen de vrouw, die nog in een zieken huis wordt verpleegd, proces-ver baal opgemaakt wegens, verdenking van moord op den jongeman. Om trent de beweegredenen, die haar tot dit misdrijf zouden hebben ge voerd, bestaat nog geen zekerheid. In ieder geval is roof geen drijfveer geweest.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Hollands Noorderkwartier | 1941 | | pagina 1