HOLLANDS Amerika mobiliseert Vcrdiistir r n DAGBLAD VOOR r Scherpe ontwikkeling van den toestand 1. HERNIEUWDE AANVALLEN DER BRITTEN IN N.-AFRIKA AFGESLAGEN Dc Engelsche oorlogsverk'aring Koning Leopold hertrouwd Net Roemeensche antwoord aan Engeland Eedactie en administratie SCHAGEN Tëlef. 444 (2 lijnen) Redactie en administratie DEN HELDER Telef. 2345 (2 lijnen) Uitgave: N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier 86ste JAARGANG No. 11670 MAANDAG 8 DECEMBER 1941 en, jg- Uitbreiding van militaire maatregelen STOCKHOLM, 7 Dec. (DUB). De Engelsche berichtendienst meldt uit Washington, dat het ministerie van Oorlog bevel heeft gegeven, dat het geheele militaire personeel der Ver. St wordt gemobiliseerd. De regeering van Hongkong heeft haar uit Sjanghai wordt gemeld, gisteren twee proclamaties uitge vaardigd, die in de Engelsche kroon kolonie den staat van beleg in. den scherps ten vorm voor geval i. van nood afkondigen. De eerste roept de Hongkóngsche vrijwilligers tot na der order voor actieven dienst op, de tweede stelt voor de Hongkong- sche troepen de ïegerwetten in wer king voor den duur van drie maan den. De Britsche berichtendienst meldt uit Singapore, dat het van Zaterdag af aan alle personen, die niet van Britsche nationaliteit zijn, verboden is Malaltka zonder speciale vergun ning te verlaten. De ontscheping van Japanners, die zich aan boord bavonden van een voor Bangkok bestemd schip, is bevolen. Ook hun bagage moest weer aan land wor den gebracht. Economische blokkade van Japan. De Times uit Washington meldt, dat Amerika het voornemen zou hebben een algeheele economische blokkade van Japan in te' voeren, welke dit land zou dwingen om te trachten de blokkade te breken, ziph bloot te stellen aan den oorlog, of zijn politiek aldus te wijzigen, dat de voorwaarden zouden bestaan voor het opheffen der Amerikaansch Britsche blokkade. Engeland en de V. St. zijn reeds gereed met hun plannen betreffende de deelneming van het Britsche rijk aan de uit voering der blokkade. Men ver wacht dat ook de Sowjet Unie de zen maatregel zou ondersteunen. Tevens zouden de V. St. een luoht- controle der geallieerden op de Burma-route instellen, zoodat de leveranties naar China ongestoord zouden kunnen verloopen. De Japanscke troepen in Fransch-Indochina. Van bevoegde Fransche zijde is te Vichy omtrent de verklaring van het Amerikaansche ministerie van Buitenlandsche Zaken, als zou Roosevelt in het bezit zijn van in lichtingen over Japansche troepen concentraties in Fransch-Indochi na ten getale van 125-000 man, op gemerkt, dat dit aantal 'onnauw- keuri geh overdreven is. Voorts werd verklaard, ddt bij de Fransch Japansche overeenkomst van Juli j.1. de Japansche troepencontjn- genten in Indochina bepaald zijn op 50.000 man. Deze overeenkomst is naderhand in geenerlei opzicht gewijzigd. De Japansche bladen maken zon der uitzondering groot opgemaakt melding van de crisis tusschen Ja pan en de Ver. Staten. De bladen schrijven o.a. boven de desbetref fende berichten: „Amerika negeert diplomatieke precedenten en mis kent den inhoud van ons ant woord", Amerika besluit tot sta king der diplomatieke besprekin gen in het belang vap oorlogvoe ring", „Èngelands ijzeren vuist ach ter het gordijn", „Amerika's verbre king van trouw bereikt haar cli max" enz. De Jomioeri meldt in ©en tele gram uit Bangkok: Thailand zal vechten indien het niet neutraal kan blijven. In een rede op 5 Dec. heeft de min.npres. van Thailand verklaard: Thailand heeft geen ge- Hitier wenscht Seyss-lnquart geluk 's-CRAVENHAGE, 7,dm. De Ffihrer heeft aan den rijkscommis saris voor het bezette Nederland- sche gebied, rijksminister Sèyss Inquart, ter gelegenheid van diens zilveren huwelijksfeest op den dag van heden het volgende telegram met gelukwenschen gezonden: Mijnheer de rijksminister Seyss Inquart Op den dag van heden mijn zeer hartelijke gelukwenschen voor U en voor Mevrouw' uw echtgenoote. UW ADOLF HITLER. BOLSJEWISTEN ROEPEN KlNDE- REN OP VOOR DEN STRIJD. STOCKHOLM, 6 Dec. (DNB). Ra dio-Moskou heeft vandaag de kinde ren opgeroepen om deel te nemen aan den strijd tegen de Duüsohe soldaten. In den oproep wórdt o.a. het volgende gezegd-: Denkt niet, dat jullie niet aan dezen strijd be hoefte deel te hemen, omdat jullie nog kinderen zijn. Ik zal een paar gevallen opsommen van kinderen, die het bolsjewisme groot© diensten hebiben bewezen. Ergens in de door de Duitschers bezette gebieden heeft een tienjarig knaapje een handgra naat geworpen naar een groep Duitschers. Een ander twaalfjarig knaapje heeft vijandelijke pantser-, wagens met benzine overgoten en heime verdragen gesloten. Het zal I aangestoken. Dikwijls worden door zoo mogelijk blijven voortgaan met 1 kinderen de telefoondraden van den het bewaren van den vrede. vijand doorgesneden" enz. RAPPORT OVER FRANSCH DUITS CHE BESPREKINGEN Fransohe ministerraad btjeem. VICHY. 6 Dec. (D.N.B.) De ministeraad is .onder voorzitten- schaip van maarschalk Pétaan bij eengekomen. De pl.v. min.-preis. Admiraal Darlan bracht, naar in hét officieele communiqué wordt 'ad. gezegd, rapport uit over de moge lijke gevolgen, die bij verdere DuitscJiFransche besprekingen kunnen voortvloeien uit de ont moeting in St. Florentin. De min. van Verkèer bracht ver slag uit over de maatregelen tot reorganisatie van het transport wezen in Parijs. De min. van Bin nen,!. Zaken bracht rapport uit over de maatregelen voor het on derdrukken van de terroristische aanslagen. WEINIG BEGRIP IN DE V.S. VOOR FRANKRIJKS MOEILIJKHEDEN. VICHY. 6 Dec. (D.N.B.) De Fransche ambassadeur in de V. S„, Henry Haye, heelt tijdens een on derhoud, dat, hij gevoerd heeft met Sumner Welles, diens aandacht ge vestigd op het feit, dat er een zeer groote wanverhouding bestaat tus schen de groote belangstelling, die men in de V. S. heeft voor de voor nemens van de Fransche regee ring, en de onverschilligheid die men in Amerika aan den dag legt "zoodra het de .problemen geldt, waarmede Frankrijk te kampen heeft. In het, bijzonder heeft de Fransche ambassadeur zijn verwon dering uitgesproken over het gebrek aan begrip in Amerika inzake kwes ties als de zeeverbindingen fusschen Frankrijk en zijn overzeesche bezit tingen, het lot der krijgsgevangenen en de ravitailleering van de Fran sche burgerbevolking. r MET DÜITSCHLAND" VOOR EEN NIEUW EUROPA, Napels wederom gebombar deerd. ROME, 6 Dec. Het Italiaansche weermachtbericht luidt als volgt: De gevechten in de woestijn van Marmarica duren aan het front van Tobroek tusschen El Adem en Bir el Gobi voort, waar herhaaldelijk sterke aanvallen, die ondernomen worden met versche strijdkrachten, door de troepen der spilmogendhe- den tot staan werden gebracht en afgeslagen. Bij deze acties hebben ook afdeelingen jonge fascisten met voorbeeldig uithoudingsvermogen en dapperheid gestreden. Aan het front van Solloem is de toestand onveranderd. De Duitsche en Italiaansche luchtmacht namen aan de operaties deel en vielen her haalde malen vijandelijke pantser wagens en infanterietroepen aan. Zij leverden bovendien talrijke luchtgevechten, in het verloop waar van 22 vijandelijke vliegtuigen bran dend neergeschoten werden, waar van 14 door de Italiaansche en 8 door de Duitsche luchtmacht. Ver scheidene bemanningen van vijan delijke vliegtuigen werden gevan gen genomen. Zes Italiaansche vliegtuigen worden vermist. Engelsche oórlogsschepen bom bardeerden onze stellingen ten W van Tobroek. Drie van onze torpe- dovliegtuigen onder bevel van de vliegerofficieren kapitein Massimi- liano Erasi, luitenant Guglielmo Ranieri en luitenant Alfredo Pul- zetti troffen tusschen Tobroek en Ras Azzaz herhaalde^ malen twee vijandelijke kruisers, waaruit hoo- ge vlarpmen opschoten. Een dezer kruisers kan als tot zinken gjpbracht worden beschouwd. Waargenomen werd, dat tijdens den aanval op NIEUWE AANSLAGEN TE PARIJS. PARIJS. 7 Dec. (D.N.B.) Giste ren en vandaag Zijn hier 2 nieu we aanslagen gepleegd op leden van de Duitsche weermacht. De com mandant van Groot-Parijs heeft dientengevolge het volgende bevo len: Van 8 December af moeten alle café's. amusementsinrichtingen, bios copen en schouwburgen om Mijf uur 's middags sluiten. Aan dk bewo ners van het dep. Seine (Groot-Pa rijs) is het verboden zich tusschen 's middags zes en 's ochtend vijf uur op straat te bevinden. Slechts voor personen met een bijzondere ver gunning wordt uitzondering ge maakt. Tijdens den verboden tijd moeten de ramen gesloten blijven. De metro en andere verkeersmidde len met uitzondering van de trei nen op lange trajecten, mogen in dezen tijd niet rijden. Op overtre ding staan strenge straffen. Benghazi, waarvan melding is ge maakt in het weermachtbericht van 2 Dec. door de Duitsch-Jtaliaansche luchtdoelartillerie twee vijandelijke vliegtuigen zijn neergeschoten, die in zee stortten. De Britsphe luchtmacht heeft in den afgeloopen nacht*opnieuw Na pels in verscheidene golven met brand- en brisantbommen bestookt. Er wérden eenige gebouwen en ker ken getroffen. Onder de burgerbe volking vielen twee dooden en een gewonde te betreuren. Het weermachtbericht van Zater dag vermeldde o.m., dat Britsche vliegtuigen ook in den nacht van 5 op 6 Dec.' Napels hébben gebom bardeerd. Onder de bevolking vielen daarbij zeven dooden en ongeveer 40 gewonden te betreuren. Aan niet militaire gebouwen werd aanzien lijke schade aangericht. Verschei dene branden werden onmiddellijk gebluscht. Nachtjagers hebben een van de aanvallende vliegtuigen neergeschoten, dat bij Ottaviano neerstortte. Twee andere vijandelij ke vliegtuigen kregen voltreffers en stortten in zee, een ten N. van Baia en het andere voor Kaap Miseno. MET BLOED EN ZWEET VEROVERD VOOR ONS VOLK, NU VER RADEN EN VERKWANSELD. Een ovèrzicht van de stad Para maribo. (Foto Polygoon - Kol. Instituut). REACTIE INDE EUROPEESCHE LANDEN. De Engelsche oorlogsverklaring aan Finland, Hongarije en Roeme nië, die in verband met de reeds verbroken diplomatieke betrekkin gen via de Amerikaansche verte genwoordiging is verhandigd heeft in politieke en militaire kringén van vrijwel alle Europeesche lan den een levendige weerklank ge vonden. Maarschalk Antonescu heeft naar het D.N.B. uit Boekarest meldt, in een verklaring tot 't Roemeensche volk verklaard, dat de Engelsche oorlogsverklaring iederen grond slag mist, Groot-Brittannië, aldus de maarschalk, heeft sinds eeuwen de tragedie en de vernedering door een vreemde bezetting niet meer gekend. Groot-Brittannië strijdt sedert eeuwen een veroveringsstrijd, wij strijden om ons te verdedigen. Roemenië neemt de uitdaging aan in het rotsvaste geloof, dat 't met zijn strijd tegen het commu nisme niet/alleen het nationale ge voel, niet alleen het recht op de handhaving van de veer van het Roemeensche volk dient, doch dat het door zijn strijd en door zijn of fers een dienst bewijst aan de be-' schaving. In Italiaansche politieke krin gen ziet men in den door Londen gedanen. stap. op verzoek van Sta- lin en in overeenstemming ipet Amerika een nieuw bewijs voor het feit, dat de angelsaksische plu tocratie als'tegenprestatie voor de door Stalin verleende hulp de Eu ropeesche cultuur aan het bolsje wisme heeft .itgeleverd. Overigens ondergaat de toestand zoo verklaart men, door het be sluit van Engeland geen verande ring, daar er tusschen de tegen '4 bolsjewisme strijdende naties en het met het bolsjewisme verbon den "-eland reeds practisch den oorlostoestand bestaat. Nauwere continentale samenwerking. In' Vichv wijst men er op, dat de houding van de drie staten op geen enkele wijize ^als een bedrei ging voor de Engelsche' belangen, kan worden «uitgelegd en dat der halve de motiveering van de En- gelsclhe oorlogsverklaring als niet Met dochter van oud min. Baels Iel alle kerken van België is Zon dag volgens de Tel. het navolgende schrijven van den aartsbisschop van Mechelen voorgelezen: 1 Wij zijn gemachtigd u belangrijk nieuws mee te doelen. Zijne Majes teit, koning Leopold III, heeft een huwelijk aangegaan met mej. Ma- rie Lilian Baels. De uitverkorene Is een landgenoote en behoort tot een zeer eerbare familie uit West- VIa anderen. Zij is een dochter van den heer H. Baels, gewezen minis ter. Wij hadden de eer en het ge noegen het koninklijk huwelijk den 11 September IJ. kerkelijk in te ze genen in de aanwezigheid van de ouders in de kapel van het kasteel te Laecken. De burgerlijk^ formaliteiten wer den insgelijks in hetzelfde kasteel vervuld. Wij zijn gemachtigd er aan toe te voegen, dat dit huwelijk uit sluitend het privaat- en familiele ven van den koning aanbelangt en op pol itiek-rech tel ij k gebied geen uitwerksel zal hebben. Een authentieke akte van den vorst bepaalt, dat de koninklijke echtgenoote afstand doet van den titel en van den rang van koningin, voorwaarden, die zij zelve aan het huwelijk gesteld heeft. Zij zal den titel voeren van prinses van Rethy. Bij dezelfde akte verklaart de ko ning, dat het gebeurlijk nakome lingschap van dit huwelijk geen enkel erfrecht zal hebben op de kroon. Laten wij bidden zeer beminde broeders voor het behoud en het geluk van onzen koning, opdat hij op het door de Goddelijke Voorzie nigheid bepaalde oogenblik de lots bestemming van het Vaderland weer in handen moge nemen en met wijs beleid besturen. Kardinaal van Roey, Aartsbisschop van Mechelen. (Vervolg op pagina 4.) steekhoudend beschouwd kan wor den. Men wijst er verder op, dat de oorlogsverklaring van Enge land op het continent een nog nauwere continentale solidariteit zoowel ten opzichte van de Sow- jet-Unie als ook ten opzichte van Engeland tengevolge zal hebben. In de Roemeensche nota van ant woord op het Engelsche ultimatum wordt o.m. gezegd, dat Roemenië in Juni 1940 het slachtofTe? was van een ernstigen aanval van de zijde der Sovjet-Unie. Met verwaarloo- zing van het volkenrecht, de histo rische en zelfbeschikkingsrechten, alsook van de op 9 Febr. 1929 en 30 Juli 1933 plechtig op zich geno men verdragsverplichtingen, heeft de Sovjet-regeering Bessarabië, de Boekowina en het gebied Hertza in Moldavië bezet. Hierna hebben de provocaties der Sovjet-regeering niet opgehouden. Als bewijs hiervoor worden in de nota o.a. de volgende bijzonderhe den aangehaald: De brutale bezet ting van vier eilanden in den Do- nau in den herfst' van 1940; de po ging om in Januari 1941 mqt rivier schepen in Roemeensche terri toriale wateren binnen te dringen; onophoudelijke schendingen van het Roemeensche grondgebied door Sovjet-vliegtuigen; de massale en geweldige' troepenconcentraties aan de N.°en Z. grenzen van Roemenië en het regime van georganiseerde vernietiging in Bessarabië en in de Boekowina. Tienduizenden perso nen werden vermoord of ingeslo ten, honderdduizenden Roemenen werden naar Siberië verbannen, zoodat de bevolking met name die van Kisjinef, merkbaar is afgeno men. Met het oog op den ernst van de zen toestand is Roemenië op 22 Juni 1941 een militaireactie be gonnen om zijn nationale bestaan te waarborgen tegen een voortdu rend dreigend gevaar van een aan val en oor het verkrijgen van zijn miskende rechten. De' Roemeensche regeering is er van overtuigd, dat deze militaire actie de eenige weg was. om de red ding van Roemenië te waarborgen voor een duidelijke Russische be dreiging. Engeland bleef In gebreke. Op 22 Juni was Groot-Brittannië nog géén bondgenoot der Sovjet unie. Desondanks deed het op 30 Nov. 1941 Roemenië het verwijt, dat het aanvalsactlës tegen Rusland, den bondgenoot van Groot-Brittan nië, had ondernomen. Roemenië 1 oft echter niet aangevallen en zal nooit aanvallen. De Roemeen sche militaire actie was een daad uit gerechtvaardigde noodweer. Vervolgens wijst de Roemeen sche regeering in het bijzonder op de garantieverklaring van Groot-Brittannië van 13 April 1939, waarin de Britsche regee ring zich verplicht had ln geval van een handeling, die de onafhankelijkheid van Roeme nië bedreigt, aan Roemenië te verleenen. Desondanks heeft de Britsche regeering toen de Sovjet-Unie op 26 Jnni 1940 openlijk van haar aanvalslust blijk gaf en in de volgende da gen met de uitvoering hiervan begon, niets gedaan om Roemenië te verdedi gen. vanavond om Maan onder 17.27 uur tot morgenochtend E.K. 9.37 uur. Vm. Melkkaarten In het bericht betreffende de geldig verklaarde bonnen der nieuw uitgereikte melkkaarten voor kinderen is sprake van zoo genaamde roode melkkaarten. Dit zijn de kaarten, welke slechts m gebruik zijn in enkele gebieden, waar de melk niet gestandaardi seerd wordt. De bonnen van deze kaarten hebben een rooden onder grond. met een witten driehoek en géven elk recht op 1% liter melk. Nu is op de onlangs in de steden uitgereikte melkkaarten voor kin deren. in rood gedrukt "S melk I 47 a*. Hierdoor denken velen, dat dit de roode kaarten zijn, welke in bedoeld bericht werden genoemd. Dit is echter niet 'het geval. De iri rood met S melk I 47a bedrükie blauw© bonnen geven elk recht op 3Yi>. L. melk. Er zijn weer citroenen De prijzenbeschikking voor ver sche zuidvruchten is voor het eerst 'in werking getreden, nu dezer da gen een lading' Italiaansche citroe nen is aangevoerd, die voldoende is om gedurende geruimen tijd in de behoeft aan deze vruchten te voor zien. Bovendien is de distributie ervan onder de grossiers en winke liers zoodanig geregeld, dat het pu bliek de zekerheid heeft ruim schots citroenen te kunnen betrek? ken. De vastgestelde prijs wordt nog nader bekend gemaakt. Opmerking verdient hierbij, dat de aanvoer van kleine citroenen, waarvoor een lage prijs werd opgesteld, gering is, zoodat deze goedkoope citroenen niet overal te koop zuilen zijn. DE EERSTE TULPEN. Roode Darwin, 22 cent De eerste tulpen van het West- land in het nieuwe seizoen zijn ter bloemenveiling te Honselersdijk aangevoerd, en daarmee is een be gin gemaakt met de tulpenoogst, die in het winterhalfjaar Van groote beteekenis is. Het waren tulpen van de soort roode Darwin, die tot 22 cent per §tuk opbrachten. Zwaar gestrafte zorgeloosheid Diel vond gemakkelijke groot Nog steeds blijkt het noodig het publiek te waarschuwen voor de rijwiel dieven. Gisteren werd door een dame bij de Haagsche politie aangifte gedaan van een rijwiel diefstal, waarbij weer eens opnieuw bleek, met welk een groote noncha lance bezitters van rijwielen vaak te werk gaan. Zij had haar fiets in een poort aan de Lange Beestenmarkt onbe heerd en zonder slot neergezet. In de fietstasch had zij haar hand- taschje waarin zich om. een aantal bankbiljetten tot een waarde van f 1350.een aantal sieraden, r die een waarde van enkele hondeVden guldens vertegenwoordigden en en kele distributiebescheiden bêvon" den, achtergelaten. Toen zij na on geveer een kwartier terugkwam, waren fiets en handtasch verdwe nen. Bij Je sluiting van den 2-jarigen landbouw-huishoudcursus te Uden hadden de leerlingen haar beste beentje voorgezet. (Het Zuiden-Spierings),

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Hollands Noorderkwartier | 1941 | | pagina 1