Strijd in den Pacific ontbrand Japan verklaart Amerika, Engeland en de Sovjet-Unie den oorlog Ned.-Indië, Canada, Australië, Cuba, Cösta Rica en Nicaragua eveneens in oorlog met Japan BEGIN VAN DEK STUUD VERLOOPT GUNSTIG VOOR JAPAN Oorlog tusschen I d. Indië en Japan Nervositeit in N^w York Nieuwe vorderingen in het Donetzbekken In het Verre Oosten is thans in alle hevigheid de strijd ontbrand, dien de geheele wereld reeds lang heeft zien aankomen. Zooals wij reeds in een deel van onze vorige oplage konden melden, heeft Japan giste ren den oorlog verklaard aan de Vereenigde Staten, Engeland en de Sovjet-Unie. Uit een lawine van be richten valt op te maken, dat de vijandelijkheden op tal van plaatsen in den Pacific gaande zijn. In den loop van Maandag hebben de met Ameri ka en Engeland verbonden staten en dominions, Ned. Ihdië, Canada, Australië, Cuba, Costa Rica en Nicara gua zich in staat van oorlog met Japan verklaard. 'Volgens de tot dusver ontvangen berichten heb ben de Japanners eenige eilanden der Ver. Staten be zet en troepenlandingen doorgevoerd op Malakka. Met het oogmerk Thailand van Britsche troepen te zuive ren is Japan voorts met toestemming van de regeering van Thailand, Uit land binnengerukt. De eerste krijgsverrichtin gen. Dg oorlogstoestand in het Verre Oosten is ofifcieel Maan dagochtend om 6 uur ingetre den. De vijandelijkheden be gonnen echter reeds Zondag. Japansche marinevliegtuigen dedeh een eersten aanval op de Hawai-eilanden en landings troepen der marine bezetten het eiland wake, een der vloot*' steunpunten van de Ver. Sta ten. Voorts werd een aanval in gezet op Honkong en op het Noordelijk deel van Malakka. Manilla en Singapore werden gebombardeerd, evenals Hono- loeloe, waar bovendien val schermtroepen geland zijn. De internationale nederzet ting Sjanghai is door Japan bezet. Naar president Roosevelt reeds heeft verklaard, hebben de Amerikaansche vloot en het le ger bi] een Japansche lucht aanval op Pearl Harbour, de oorlogshaven der Hawai-ellan- <ïen, zware verliezen geleden. Het Japansche Keizerlijk hoofdkwartier deelt mede, dat vier slagschepen en vier zware kruisers der V. S» zwaar be schadigd zijn. Twee slagsche pen der V. S. zijn tot zinken gebracht. Het begin. Naar DNB. uit Boston meldt, is de oorlog met de snelheid *an den bliksem op den Stillen Oceaan uit gebroken, toen golven Jèipansohe bommenwerpers Hawaii aanvielen en de Amerikaansche vloot met- haar zwaar marinegeschut daarop antwoordde. Japansche bommen werpers, waarbij viermotorige „vlie gende vestingen, duikbommenwer pers en torpedo-vliegtuigen, deden een aanval op Pearl Harbour, het groote Amerikaansche vlootsteun-, punt op het eiland Oahoe. De Ame rikaansche vloot liep toen Pearl Harbour uit. De aanval brak los met zoo groote snelheid, dat de identiteit der vliegtuigen vin het eerst niet duidelijk was. Een voor- loopig bericht betreffende 104 doo^ den en ruim 300 gewonden onder de legerstrijdkrachten alleen op Oahoe, is door het Witte Huis uit gegeven. Het dep. van Oorlog heeft last gegeven tot arrestatie van allé „verdachte" buitenlanders in de Panama-kanaalzone en op Hawaii. 9 Zeeslag op den Stillen Oceaan ■v. De 'Amerikaansche marine zou, baar de zender van Sohenectady meldt, gewikkeld zijn in een zee slag met Japansche oorlogsschepen. De „Virginia" zou tot zinken zijn gebracht en de „Oklahoma" zou in brand staan. Nieuwe aanvallen. De Britsche berichtendienst meldt uit Melbourne, dat de Australische minister-president Curtin, heeft me degedeeld, dat het eiland Naoeroe is aangevallen. Naar Domei uit- betrouwbare bron via de radio van neutrale cor respondenten verneemt, heeft de Japansche luchtmacht Maandag middag fort Stotsenbuig, het hoofd kwartier van het Amerikaansche leger in het Noorden van het eiland Luzon aangevallen en het vlieg veld zwaar beschadigd. Talrijke petrol eumresefvoirs werden tot ontploffing' gebracht Slachtoffers in Singapore. Reuter meldt ui^Singapore, dat daar officieel is bekend gemaakt, dat de luchtaanvallen op Singapo re tussohen de 50 en 100 slachtof fers hebben geeischt Uit het Japansche hoofd kwartier. Het Keizerlijke hoofdkwartier deelt mede. dat bij Hawaii twee Ameri kaansche slagschepen tot zinken zijn gebracht. Vier andere slagsche pen en vier zware kruisers werden zwaar beschadigd. Verder is waar schijnlijk een vliegtuig-moeder schip lot zinken gebracht. Bij Guan werden de Amerikaansche mijnen veger „Penguin" en vier Ameri kaansche koopvaardijschepen tot zinken gebracht Bij Hawaii zijn bo vendien talrijke Amerikaansche vliegtuigen neergeschoten. De Ja pansche verliezen zijn gering. Geen enkel Japansch schip ging verlo ren. Bij de Japansche aanvallen op de Philippijnen werden boven Iba veertig en boven Clarkfield vijftig vijandelijke toestellen neeigescho- ten. De Japansche luchtmacht ver loor twee toestellen. Bij luchtaan vallen op Singapore zijn twee Brit sche kruisers tot zinken gebracht, zoo meldt de Jomioeri Sjimboen uit Hanoi. Hongkong geheel geblokkeerd. Naar vice-admiraal Koga, de op perbevelhebber van de Japansche vloot in de Chineesche wateren me dedeelt, is Hongkong totaal door de JapanSche marine geblokkeerd. De diplomatieke vertegenwoordi gers van derde mogendheden' zijn hiervan door den Japanschen con sul-generaal te Sjanghai op de hoogte gesteld. Alie neutrale sche pen hebben bevel gekregen zich uit de wateren rondom Hongkong binnen 36 uur terug te trekken. In Sjanghai Van de gevechten tussohen Ja pansche en Engelsch—Amerikaan sche strijdkrachten, waarbij de En- BATAVIA, 8 December (AN-P.) Hedenmorgen heeft de gouver.< neun-generaal van Neder landsch-Indlë bi) proclamatie door de radio het bestaan van den staat van oorlog tusschen Nederlandsch-lndië en Japan bekend gemaakt Te Batavia is tot nog toe al les rustig. De eerste berichten over de aanvallen der Japan, ners werden, hoewel zij van Nederlandsch-Indisoh stand punt weinig gunsttg waren, met kalmte opgenomen. gelsohe kanonneerboot Patrol tot zinken zou rijn gebracht, verluidt, dat even na vie.ren in den ochtend Japansche pantserafdeelingen de Bund oprukten. Japansche patrouil les bezetten de toegangswegen tot den Bund en de zijstraten. Kort daarop vielen de eerste schoten tus sohen de Engelsche kanonneerboot Pa,trol, de Amerikaansche kanon neerboot Wade en den Japanschen kruiser Idizoemo. Japansche vliegers lieten bommen vallen. Intusschen bracht een Japansche torpedojager, booten met prijsbemannisgen aan, de Japansche kruiser, een jager en het pantsegeschut op den Bund waren onn ddellijk in de meerder heid. De Patrol kreeg een zoo zwa- ren treffer, dat zij zonk. De Japan sche prijsbemanningen namen de Wade stormenderhand en heschen de Japansche vlag. Het gevecht duurde ongeveer 20 minuten. Te half zeven trokken de Japansche pantserwagens en de patrouilles zich terug. Er was slechts sprake van een voorloopige maatregel in afwachting van de stelselmatige be zetting der nederzetting. Naar Domei meldt, heeft het Ja pansche leger in de geheele Brit sche concessie te Tieptsin het be stuur overgenomen. Alle strategi sche punten zijn in handen van de Japansche troepen. Japansche troepen In Thai land. Japansche troepen hebben, naar uit Bangkok wordt gemeld, een be gin gemaakt met den vreedzamen opmarsch in Thailland, in de rich ting riaar Bangkok en talrijke be langrijke punten in'de qostelijke en MAATREGELEN WORDEN GENO MEN OM DE STAD TE KUNNEN VERDUISTEREN. De New Torksche bevolking heeft Zondagmiddag door de radio en door extra-edities het uitbreken van de vijandelijkheden vernomen. Op de „Times-Spuare" stroomde snel een steeds grooter wordende menschenmenigte samen. In de stad heerechte algemeen zeer groo te nervositeit. De reusachtige be langstelling van het publiek kwam niet alleen tot uiting in samenscho lingen voor de dagbladbuteaux, maar ook in het feit, dat de biosco pen hun programma's onderbraken en de radio de laatste berichten over de ontwikkeling gaf. De nervositeit te New York wordt ook bewezen door het feit, dat de leider van den New Yorkschen brandweerdienst de leden heeft op geroepen zich gereed te honden en voorbereidingen heeft getroffen voor verduistering. zuidelijke gebieden van het land- Deze opmarsch is begonnen op grond van een JapanschThailand- sche overeenkomst, die tussohen de bevoegde Japansche vertegen woordiging en den minister-presi dent van Thailand is gesloten, pp grond van het feit dat Britsche troepen de grens van Malakka had den overschreden. Thailand zal van deze Britten gezuiverd worden. Bij Goeam zijn de Amerikaan sche mijnenveger „Penguin" en vier Amerikaansche koopvaardij schepen tot zinken gebracht, aldus de Japansche mededeelingen. Uit Washington verneemt het D.N.B. hierover, dat het Witte Huis volgens „Associated Press" heeft medegedeeld, dat door den Japan schen aanval op Hawaii een Ame- rikaarisoh slagschip is gekenterd. Een torpedojager is vernield, an dere vaartuigen zijn beschadigd en tenslotte is een naar verhouding groot aantal vliegtuigen vernield. In de verklaring van het Witte Huis wordt voorts nog gezegd, dat .wordt aangenomen dat 3.000 man gedood of gewond zijn. In zijn "boodschap aan het Con gres heeft Roosevelt medegedeeld, dat de Vereenigde Staten reeds twee oorlogsschepen en 3000 doo- den en gewonden hebben verloren als gevolg van de tot dusver ge voerde krijgsoperaties in den Stil len Oceaan. Duitschland strijdt voor Europa RUSSISCHE WINTER DOET ZICH GELDEN. NOG HEVIGE GEVECHTEN IN NOORD AFRIKA. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüftRER. 8 Dec. (D.N.B.) Het opperbevel der weermacht deelt mede: De. voortzetting der operaties en de wijze der oorlogsvoering in het Oosten worden van tlhans af bepaald doo,r het inval len van den Russischen winter. Aan uitgestrekte deelen van het Oostelijke front worden nog slechts plaatselijke ge vechten geleverd. Aan de Westkust van de Krim is een vij andelijke landingspoging verijdeld. In het Donetebekken le verde de» aanval van Duitsche en Italiaansche troepen nieu we vorderingen op. Bij Leningrad heeft de vijand zijn uit- valspogingen tevergeefs voortgezet. De luchtmacht heeft in weerwil van het slechte weer zware aanvallen gedaan op bolsjewistische troepenconcentraties, pantserstellingen en veldversterkingen. De vijand leed wederom zware verliezen aan menschen, zware wapens en rollentd materiaal. De spoor wegen naar Moskou zijn op vele plaatsen door bomaanvallen vernield. In de Engelsche waternu is overdag ten Noordoos ten van Aberdeen een koopvaardijschip van middelbare ton-* nage door bommen beschadigd. De luchtmacht heeft nach telijike aanvallen gedaan op h avenwerken aan de Oostkust en in het Zuidwesten van het Engelsche eiland. In Noord-Afrika duren fie hevige gevechten voort. In To- broek zijn overdag en des nachts havenwerken en vijandelij ke artilleriestellingen bestookt met bommen van zwaar en zwaarst kaliber. Voor de kust van Noord-Afrika hebben Duit sche gevechtsvliegtuigen een groot Britsch troepentransport- schip zoo ernstig beschadigd, dat het Verloren geacht kan worden. Een lichte Engelsche kruiser kreeg bomtrefefrs. Bij vruchtelooze luchtaanvallen op eenige plaatsen in West- Duitschland en in het bezette gebied in het Westen zijn in den afgeloopen nacht drie Britsche bommenwerpers neer geschoten. DE KNOOP DOORGEHAKT JAPAN heeft het politieke steek spel van Roosevelt, dat er op bedacht is overal, welwillende lank moedigheid te toonen om in wer kelijkheid tijd te winnen en zich voor te bereiden op de verwezenlij king van zijn plannen, de wereld macht in handen te krijgen, door- zieft en den knoop doorgehakt; Het keizerrijk heeft Amerika en Enge- lang, zoomede de Sovjet Unie, den oorlog verklaard om zich te ont doen van de kluisters, die deze mo gendheden om Japan geslagen had den, zich in het Verre Oosten de levensruimte te scheppen, die het toekomt en een nieuwe orde op te bouwen, die ook dit deel van de wereld naar een langdurige periode vaai vrede en welvaart zal leiden. Een strijd in den Pacific dus, zooals Duitschland en Italië in Europa voeren. Zoo is d« wereld verdeeld in twee kampen de enkele neu trale staten niet meegerekend dat van de Angelsaksische kapita listische landen Amerika en Enge land in bondgenootschap met Jiet bolsjewisme dat eens het kapi taal wenschte te vernietigen! en het kamp van de jonge volkeren der wereld, die zich van deze doodsvij anden der menschheid voorgoed willen ontdoen. I N feite is derhalve thans de we- reldoorlog ontbrand, omdat het huidige conflict eerst nu alle groote mogendheden omvat. Een profetie omtrent den uitslag in het Verre Oosten is voorshands welhaast on mogelijk, maar hoe deze ook zij, op d^n afloop van den wereld oorlog zal de strijd in den Pacific grooten invloed hebben. Want ofschoon Engeland nu zal juichen, dat Amerika een actieve bondgenoot geworden is en daar door de Britsche kansen op de over winning, zullen stijgen, is juist het tegendeel het geval. Immers, de bolsjewisten zullen nu ofck hun Oostgrens moeten verde digen; iets waar zij allerminst op ingesteld zijn, nu daar reserves aan zijn onttrokken om een laatste po ging te wagen het Duitsche offen sief tot staan te brengen. Voorts zal Stalin nu heelemaal vergeefs bij de V. S. om hulp aankloppen, waar dit land zelf alle oorlógsmateriaal drin gend van noode heeft Dit geldt evenzeer ten opzichte van Engeland. Churchill moest voorheen al smeeken en bidden om hulp, die hij slechts in zeer beperk te mate ontving, in den vervolge zal hij ook dien geringen steun moe ten ontberen. Nog pijnlijker voor Engeland is, dat het nu helaas op den Atlan- Distributie van boter Bon 55 en 56 geldig. 'srGRAVENHAGE. 9 Dec. De secretaris-generaal van hej depar tement van Landbouw en Vissche rij maakt bekend, dat gedurende het tijdvak van 10 December tot en met 27 December as. de 'bon nen 55 en 56 van de boterkaart zoowel als van de vetkaart elk recht geven op het koopen van 125 gram boter. 'Op de hierboven ge noemde bonnen van de vet kaart wordt de gebruikelijk re* ductie verleend van 22Vè cent per 250 gram boter. tischen Oceaan, "op de zeeën rond Europa en in Noord Afrika voor welken oorlog het reeds zeide de hulp der V. S. niet te kunnen mis sen! ook nog in het Verre Oos ten een zwaren strijd moet Voeren tegen een macht, die een strate gisch zeer gunstige positie inneemt. Duidelijker nog: Duitschland heeft geen nieuwe vijanden tegenover zich gekregen de verhouding tot Amerika is ongewijzigd gebleven, en ziet bovendien zijnbestaande tegenstanders aanmerkelijk ver zwakt, omdat deze zich op nieuwe fronten,moeten gaan vefdedigen. Deze factoren vormen belangrijke bondgenooten voor Duitschland' in den Europeeschen strijd en daar door in den wereldoorlog dien Roo sevelt doelbewust ontketend heeft., alhoewel hij misschien gemeend neeft door de wereld te overbluffen een oorlog te kunnen voorkomen, waarop Amerika nog lang niet voorbereid is. Zijn laatste „bluF' moge nog even in herinnering gebracht worden: de verklaring dat de Leen- en Pachtwet óók ten aanzien van Tur kije zou gelden. Hoe wil Roosevelt de Turken nü voorzien van mate riaal, dat hij zelf zoo noodig heeft? De periode van bluf is voorbij, thans spreekt de kracht der wa pens. o' Ongetwijfeld gaan (Je gedachten van alle Nederlanders uit naar on ze landgenooten in Oost-Indië. De ongelukkige strijd, öien wij ge had hebben, begint nu eerst voor hen, dank zij een regeering, die een verkeerden, koers blijft Sturen en handelt onder druk van Enge land en Amerika. De 'sympathieën mogen wellicht nog verdeeld zijn, één is Nederland in het medeleven met zijn verwan ten overzee.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Hollands Noorderkwartier | 1941 | | pagina 1