Succesvolle Japansche operaties HOLLANDS Virduister r DAGBLAD VOOR SCHAGER COURANT VAN 1855 Wake en Goeam bezet Hongkong ingesloten Opmarsch naar Singapore De toekomstig Ned. Indië Roosevelt ontsteld Vijf Britsehe schepen tot zinken gebracht Doitsche luchtmacht bombardeert Malta van den oorlog hst Verre Oosten Het Fiasche legerbericht Redactie en administratie SCHAGEN Telef. 444 (2 lijnen) Redactie en administratie DEN HELDER Telef. 2345 (2 lijnen) Uitgave: N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier WOENSDAG 10 DECEMBER 1941 Mid way- eilanden onder vuur der Japansche oorlogsbodems LANDING OP DE PHILIPPIJNEN. NANKING. 10 Deck (D.N.B.) De woordvoerder van heft Ja pansche leger heeft het vt>L gende bekend gemaakt: Hong kong is aan de land- en zee zijde ingesloten. De Japansche troepen, düe Maandag in het Zuiden van Thailand zijn ge land, zijn begonnen aan den opmarsch naar Singapore". De woordvoerder van de Ja pansche marine bevestigde, dat Wake en Goeam door de Ja- I panreers bezet werden en deel de voorts mede, dat de Midway- eilanden onder het vuur van de Japansche oorlogsbodems lig- gen. Marine en luchtmacht onder inamen reeds op den eersten dag. heftige aanvallen oip ver uiteen .gelegen steunpunten van Amerika in den Stillen Oceaan en op Engel- gche bezittingen in het Verre Oos ten. Voorts zijn de Japansche troe pen. in overleg en met* toestem ming der regeering van Thailand, dat land binnengerukt, alvorens de Britsehe troepen Thailand had den kunnen bezetten. De Japanners zijn intusschen reeds In de hoofd stad Bangkok aangekomen. De gevechtshandelingen duren overal in hevigheid voort. In het bijzonder om het gebied van Sin gapore .op het schiereiland Malak- ka, waar Japansche troepen galand zijn, vinden verbitterde gevechten met de Britsehe troepen- plaats. Deelnemende landen. Na Ned.-Indië, Canada, Australië, Cuba, Costa Rica en Nicaragua., hebben thans ook de republiek San Salvador, Nicuw-Zeeland en San Domingo Japan den oorlog verklaard. Argentinië en Uruguay hebben een oorlogsverklaring ach terwege gelaten, doch bekend ge maakt, dat zij de Ver. Staten als niet-oorlogvoerende mogendheid zullen beschouwen. Mexico heeft de betrekkingen met Japan verbro ken. De keizer van Groot-Mandsjoekwo heeft een decreet uitgegeven, waar in verklaard wordt, dat Mandsjoe- kwo in volledige overeenstemming is met Japan en den bondgenoot met de geheele nationale kracht zall steunen voor de veiligheid van Oost-Azië eh den vrede der wereld. Gunstig verloop voor Japan Blijkenè de tot dusver van Japan sche, Amerikaansche en Engelsche zijde binnengekomen berichten, blijkt wel dat Japan den oorlog te gen de Ver. Staten en Groot Brit- tannië op even grootsohe als suc cesvolle wijze heeft ingezet. Op alle punten verloopt de strijd gunstig voor de Japanners. Japansche troepen zijn volgens een mededeeling van den woord voerder van 't Japansche leger op dè Phillippijnen geland. Bij de lan dingen op Malakka, Thailand en op de Philippijnen hebben de Japan sche troepen geen verliezen geleden Dit is vooral bevredigend voor de Japanners, daar men ernstig vrees de, dat de landing op Malakka zou worden gehinderd, aangezien Brit- sche vliegtuigen het torwooi te vroeg hadden ontdekt. Rond Singapore. Het groote hoofdkwartier heeft gisteravond medegedeeld, dat de Japansche troepen, die op Malakka opereeren, een belangrijk strate gisch punt in het Noorden van, het schiereiland hebben bezet. In den loop van Maandag heeft de Japansche luchtmacht verschei dene aabvallen ondernomen op vij andelijke vliegvelden op 't schier eiland Malakka. Een groot aantal vijandelijke toestellen werd ver nield. De aanvallen hebben zich thans ook tot het gebied van Sin gapore uitgebreid. Naar de Britsehe nieuwsdienst uit Singapore meldt, zouden de Japan ners op Noord Malakka verdere landingen hebben uitgevoerd. Een Dinsdagmiddag in Singapore uitge geven communiqué maakt melding van fellp gevechten op Noord Ma lakka. Óm het vliegveld bij Kota bah roe is den geheel'en nacht bij zonder fel gestreden» Contact met Engelschen in Thailand. Omtrent den miltairen toestand in het Z. van Thailand wordt uit Bangkok vernomen, dat de daar gelande Japansche troepen thans in gevecht gewikkeld zijn met Brit sehe strijdkrachten, die uit Birma Thailand zijn binnengedrongen. De Japansche troepen, die gister middag in Bangkok Zijn aangeko men, bewaken thans de Britsehe, Amerikaansche en Nederlandsche legatiegebouwen. Vernomen wordt, dat de meeste Engelsche, Ameri kaansche en Nederlandsche onder danen in Thailand thans in de le gatiegebouwen vertoeven. Inmid dels is hier hedenmorgen een nieuw contingent Japansche troepen aan gekomen. Gemeld wordi, dat meer dan honderd Thailanders, onder wie veertig politiebeambten. gister avond den dood hebben gevonden, toen de Britsehe troepen den grens overtrokken. Verdere mobilisatie-maatre gelen. BATAVIA, 9 Dec. (A.N.P.) De eerste én tweede dag van het con flict met Japan verliepen zonder bepaalde uitzonderlijke gebeurte nissen. Gisteren zijn alle Japansche ingezetenen van Batavia, in tótaal ca. 150, inclusief vrouwen en kinde ren, geinterneerd en per specialen trein vervoerd naar een internee- ringskamp. Hierbij kwamen geen incidenten voor. Ook zijn eenige Europeanen^ Clhineezen en inheem- schen, die connecties onderhielden met Japansche onderdanen, in ver zekerde bewaring gesteld. Heden is dè volledige mobilisa tie voor de buitengewesten beëin digd. Voor Java zal de volledige mobilisatie op Donderdag a.s. vol eindigd zijn. Op verschillende kan toren kampt men met een tekort aan personeel als gevolg hiervan. Het departement der marine heeft vele koopvaardijschepen opgevor derd. De voorzittei van den Volksraad, Mr. Jonkman, opende heden de ver gadering van het college van gede legeerden met een toespraak, wel ke een antwoord was op de procla matie van den gouverneur-gene raal, die gisteren aan de bevolking van Ned. 'Indië werd gericht. Gezien de omstandigheden kan de toestand vrij rustig genoemd .worden. Natuurlijk neemt men ech ter met toenemende spanning ken nis van de spaarzaam binnenko mende berichten over de krijgsver richtingen in het Pacificrgebied. op 11 Der L,K. 18 Dec. N. M. vanavond om onder 10m AOT 13.30 17.27 uur s Dec tot morgenochtend E.K. 2 Jan V.M. 9.40 uur. Tienjarig bestaan der N.S.B. DE STRATEGISCHE BETEEKENIS DER ZUID-CHINEESCHE ZEE De Japansche Invloedssfeer Is door een stippellijn aangegeven, de Britsehe vitale belangen worden aangeduid door de knoopenlijn. Het Amerikaansche bezit is gestip peld aangewezen, het Britsehe zwart en het Japansche gebied is gearceerd. (Kaart van Pelt) Luchtaanvallen kong. op Hong- Japansche marinevliegtuigen heb ben Hongkong gebombardeerd en het vliegveld zwaar beschadigd. Ook kreeg een Britsehe torpedoja ger, waarvan de naam niet werd op- gegéven. zware schade. Denzelfden dag viel een formatie marinevlieg tuigen het eiland Wakd aan, schoot negen vijandelijke vliegtuigen neer en trof de petroleumtanks, die wer den opgeblazen. JAPANSCHE VLOOT LEED GEEN VERLIEZEN. Ondanks operaties over een afstand van 18.000 km. SJANGHAI, 9 Dec. (D.N.B.y De woordvoerder van de Japansche marine heeft bekerffa gemaakt, dat de Japansche boven waterstrijd- kraohten en de duikbooten gedu rende de eerste dagen van de ge vechtshandelingen in het geheel "MET DUITSCHLAND VOOR EEN NIEUW EUROPA geen verliezen geleden hebben. De Japansche luchtmacht heeft tijdens alle operaties nog niet eens. tien vliegtuigen verlooren. Voorts ver klaarde de woordvoerder, dat de organisatie der aanvallen op Ha- waii, Goeam. Wake, de Philippij nen en Singapore, welke zich uit strekten over een afstand van 18:000 kilometer, geklopt heeft als een bus. De aanvallen zijn precies op hetzelfde tijdstip uitgevoerd. Hoewel de operaties op sommige plaatsen onder ongunstig weer moesten worden ondernomen, zijn overal bevredigende resultaten be reikt. GEEN VIJANDELIJKE VLIEGTUI GEN BOVEN JAPANSCH GEBIED. TOKIO, 9 Dcc. (Domei.) Het hoofdkwartier van defensie heeft hedenochtend medegedeeld, dat bo- Bliksemoorlog der Japan ners maakt diepen indruk. TOKIO, 9 Dec. (D.N.B.). De bliksemoorlog van de' Japansche zee- en landstrijdkrachten heeft Roosevelt ongelooflijk zwaar ge schokt, zoo meldt de Jomioeri Sjim hoen paar aanleiding van de per ste succesvolle Japansche krijgs operaties en den indruk, die deze in'Washington gewekt hebben. Voordat de Japansche marine- ludhtmacht met haar aanvallen be gon, zoo meldt het blad, besprak Roosevelt met Huil den zenuwoor log tegen Japan en voorspelde, dat Japan tijdens de onderhandelingen met de Ver. Staten wel eieren voor zijn geld zou kiezen. Toen daacop echter het bericht kwam over de Japansche militaire operaties, was Roosevelt zoo onthutst, dat zijn toe stand veel gelijkenis vertoonde met een physieke ên lichamelijke ineen storting. De zenuwschok van Roose velt werd nog erger, naar mate meer rapporten over.de groote Ja pansche militaire successen bin nenkwamen. Op de persconferen tie; waaron Roosevelt de Ameri kaansche verliezen mededeelde, ge leek hij op Napoleon, toen deze den eersten stap op St. Helena zette. De Britsehe Kroonkolonie Hong kong is door de Japanners inge sloten. (Kaart van Pelt) Duitschland strijdt voor Europa Slechts plaatselijke gevechten aan 0.~front HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 9 Dec. Het opper bevel der weermacht maakt be kend: Aan het Oostelijke front slechts plaatselijke gevechtshandelingen» In den strijd tegen de Britsehe ravitailleeringsscheepvaart heeft het lucht wapen gisteren in de wa teren ten Oosten van Dundee uit een convoot^een torpedojager en vier koopvaarders met tezamen 14.000 brt. tot Zinken gebracht 'Gevechtsvliegtuigen hebben in den afgeloopen nacht de belang rijke scheepsbouwstad New Castle gebombardeerd. Felle ontploffin gen en uitgestrekte branden in de dokinstallaties en ravitaillee- ringsbedrijven der stad deden 't succes van dezen, voor een deel van zeer gering^ hoogte uitge- voerden aanval zien. Aan de kust van het Kanaal verloor de vijand gisteren door afweer met jagers 10, door marine-artillerie 2 vlieg tuigen. - In den naoht van 7 op 8 Dec A werden haveninstallaties en vlieg velden op Malta doojr Duitsche gevechtsvliegtuigen gebombar deerd. ven Japansch gebied tot dusverre nog geen vijandelijke vliegtuigen zijn verschenen. Amerikaansche verliezen bR Hawaii. TOKIO. 9 Dec. (D.N.B.) De ge heele pérs maakt in grooten op maak melding van de'resultaten v. d. eersten oorlogsdagen vèrklaart dat de „zwijgzame Japansche ma rine" zeer duidelijk heeft gespro ken. Het gissen naar de kracht van die vloot is thaits overbodig, want de Japansche strijdkrachten ter zee hebben haar madht ondub belzinnig getoond. Het Japansche volk weet, dat het op zijn marine kan vertrouwen. De aanval op Luzon. Volgens mededeelirtg.cn van den Britschen berichtendienst zoudein bij een Japanschen- luchtaanval op Iba op het eiland Luzon 100 man gesneuveld zijn. Manilla heeft gisterochtend voor het eerst over dag luchtalarm gehad. De Japansche luchtmacht heeft sinds Dinsdagmorgen haar aanval len op Manila en Davao voortge zet. Te Manilla is een groote vlieg tuighangar vernield. Bii deze aan vallen is er boven Manilla een he vig luchtgevecht ontstaan. Dp scha" de te Davao is in werkelijkheid veel grooter dan door de autori teiten aldaar wordt ongegeven. Petroleumopslagplaatsen be zet Naar het Japansche militaire blad Tairikoe Simpo mededeelt, hebben Japansche militaire en marine strijdkrachten de petroleumopslag- plaatsen van de Asiatic Petroleum Cy. en de Standard Oil Cy« te Sjanghai bezet. 34 vijandelijke sche pen van in totaal 20.000 ton werden in beslag genomen. Ook in Ttsjang en Kioekiang hebben de Japanners de bezittingen van drie Amerikaan sche petroleummaatschappeijen in beslag genomen. LUCHTALARM TE FRISCO. VERDUISTERING LANGS DE KUST. STOCKHOLM, 9 Dec. (D.N.B.) Naar Reuter uit New York meldt heeft San Francisco in den afgeloo pen nacht zijn eerste luchtalai-m ge had. Na zeventig minuten werd 't sein „alles veilig" gegeven. De stad werd met het geheele kustgebied verduisterd. Hef gerucht liep, dat vijftien vliegtuigen de stad nader den, maar dit werd later ontkend. Het Dep. van Buitenl. Zaken te Washington verklaarde, dat dit al arm slechts een proef was geweest De vliegtuigen, die men had ge hoord, zijn waarschijnlijk jagers •van een vliegveld in de buurt ge weest, die een tocht boven zee maakten. Alle radiostations onder braken om kwart over zes plaatse lijken tijd plotseling zonder nadere verklaring haar program. Volgens een bericht uit Washing ton heeft het Min. van Oorlog be kend gemakt, dat aan de geheele kust van den Stillen Oceaan de verduistering als voorzorgsmaatre gel is ingevoerd. In de Canadeesche provincie Britsch-Columbia is het geheele autoverkeer op straat door de poli tie der marine geschorst. De be stuurders moesten te voet naar huis Naar de Engelsche berichten dienst meldt, hebben de Canadee sche radiostations Alberta en Sas- katchewan in den afgeloopen nacht haar uitzendingen gestaakt. Vliegtuigen boven Californië. Op de Aleoeten is, naar de Brit sehe berichtendienst meldt, een vol komen verduistering gelast, daar in den afgeloopen nacht onbekende vliegtuigen de eilandengroep zijn genaderd. In Amerikaansche militaire "krin gen bevestigt men, aldus de Brit sehe berichtendienst, dat twee for maties vijandelijke vliegtuigen ter sterkte van elk ongeveer 15 toestel len, in den afgeloopen nacht boven de kust van Californië ten westen van San Jose hebben gevlogen. Luchtbeschermingsmaatre- gelen in Japan. Het Japansche hoofdkwartier deelt mede, dat opdracht is gegeven voor bepaalde gebieden ten Noorden en Zuidwesten van Tokio, luchtbescher mingsmaatregelen te nemen. De verduistering van het Z. vin Indo-china is gisteren begonnen. Japanners in Singapore ge arresteerd. De Britsehe autoriteiten van Sin gapore hebben ongeveer 1000 Ja- Plechtige bijeenkomst in Den Haag. Ter inleiding van de herdenking van het tienjarig bestaan der N.S.B. is in Den Haag een plechtige bijeen komst gehouden, waar de leider der N.S.B., Ir. Mussert en de secretaris generaal van het departement van volksvoorlichting en kunsten. Prof. Dr. Goedewaagen, redevoeringen hebben gehouden. Vele Nederland sche en Duitsche autoriteiten gaven van hunne belangstelling blijk. Prof. Goedewaagen sprak over Politiek en Cultuur en toonde aan, dat de cuïtuur'dê steun, de stuwing en het toezicht van den Staat noo- dig heetiy om zich naar eigen wetten te kunnen uitleven. Het Cultuur-socialisme zal straks in Ne derland regël en wet zijn. Ir. Mus sert sprak over „Volksohe kunst in Nederland". Spr. zette uiteen, dat de scheppingskracht van ons volk, ongebroken is en dat deze revolutie de grondslagen van nieuwen op bloei zal leggen. In ons nummer Van morgen komen wij op een en ander uitvoeriger terug. pansche ingezetenen aangehouden, zoo wordt uit Singapore gemeld. Uit Tokio wordt gemeld dat het min. van binnenl. zaken nieuwe beperkende bepalingen heeft afge kondigd omtrent het verblijf van vreemdelingen. De Sowjet-Unie en de oor log. Alle Sowjetschepen, die onderweg zijn van de Amerikaansche west kust naar de Siberische kust van Sowjetrusland, zijn, naar uit be trouwbare kringen verluidt,, naar de Ver. Staten teruggeroepên. Schepen opgebracht. De Japansche vloot in de Chinee- sjehe wateren deelt mede. dat giste ren voor de Chineesche kust het Amerikaansche passagiersschip Pre sident Harrison (15.000 ton), de Brit sehe schepen Margaret Moller (2700 ton), en Tsjekiang (2170 ton) en het Panameseche schip Ilse (3360 ton) zijn opgebracht. Bovendien zijn 6 koopvaarders van middelbare ton nage en meer dan 200 andere vijan delijke schepen op de Hwangpo op gebracht. Vlootstrategie der V,.S. overhoop gegooid TOKIO, 9 Dec. (DNB.) De offi- cieele woordvoerder v$n het min. van Marine heeft, volgens Domei verklaard, dat de successen van de oorlogvoering ter zee, dfte de Japan sche marine bij Hawaii en in an dere sectoren van den Stillen Oce aan hebben behaald, de vlootstra tegie geheel overhoop heeft gegooid, die men in de V. S. populair ge maakt heeft en die er van uitging om in het geval van een conflict in den Stillen Oceaan den oorlog on middellijk in de buurt van Japan te verplaatsen. De woordvoerder voegde hieraan toe, dat ieder nuchter denkend mensch tot het'inzicht moet komen, dat het omsingelingsprogram van Roosevelt een rekehjout bevat, om dat men zich vergist heeft in de sterkte van Japan. IGAUTK VEROVERD. HELSINKI. 9 Dec. (D.N.B.) Het Finsche legerbericht luidt als volgt: Op de Karelische landengte verkenningspogingen van den vij and, die werden afgeslagen. Een Finsche afdeeling, die een baai van hét Onega-meer aanviel, heeft het dorp Igautk aan dén N.W. oever van het Onega-meer ingeno men. In de richting van de stad Poventz heeft de vijand ten Z. van Voljaervi de sluizen van het Witte Zeekanaal geopend, zoodat de ten O. van het kanaal gelegen stadswijk van Povenetz onder wa ter staat. In den N. sector van het Ooste lijk front is de toestand onveran derd. De sneeuwstorm, wleke gis teren heeft gewoed; heeft iedere actie van vliegtuigen verhinderd. Nadat de weersomstandigheden waren verbeterd, hebben de Fin sche luchtstrijdkrachten het born- bardeeren en de beschieting van de ten Z.O. van Povenetz opeen- gehoonte vijandelijke afdeelingen en colonnes voortgezet.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Hollands Noorderkwartier | 1941 | | pagina 1