HOLLANDS Britsche vloot lijdt gevoelig verlies i— Verduister r Duitschland strijd voor Europa DAGBLAD VOOR SCHAGER COURANT VAN 1855 „Prince of Wales" en „Repnlse' tot zinken gebracht De slagschepen „Prince of Wales" en „Repulse" Verklaring der Duitsche Rijksregeering Het Sovjetfront Redactie en. administratie SCHAGEN Telet 444 (2 lijnen) Redactie en administratie DEN HELDER Telef. 2345 (2 lqnen) Uitgave: N.V. Ui tg.. Mij. Hollands Noorderkwartier 86ste JAARGANG No. 11673 DONDERDAG 11 DECEMBER 1941 VERMOEDELIJK OOK DE „KING GEORGE" EN EEN VLIEGTUIG- MOEDERSCHIP TOKIO, 10 Dec. (Domei) Of ficieel is door het keizerlijk hoofdkwartier medegedeeld, dat Japansche luchtstrijdkrachten der marine buiten de Oostkust van Malakka de slagschepen „Prince of Wales" en de „Re- pulse" tot zinken hebben ge bracht, zooals gisteren reeds in een deel van ons blad kon worden gemeld. Naar thans officieel van de zijde der marine wordt mede gedeeld, is bij dezen Japan - sohen bomaanval ook het Brit- $che slagschip JKing George" met groote waarschijnlijkheid fot zinken gebracht Volgen^ een tot dusver nog niet bevestigd bericht, is ook het i;.500 brt metend® vlieg- tuigmoederschip „Langley" tot ^dnken gebracht Aan den ingang van de haven van Hongkong word het Engel- sche patrouillevaartuig „Saint Monace" tot zinken gebracht De Britsche vloot voor het Verre Oosten werd Woensdagochtend om half twaalf ontdekt (buiten de Oost kust van Malalcka. Terstond ste gen Japansche vliegtuigen op en gingen tot actie over. De „Repulse" groot 35.000" ton. zonk onmiddellijk na bomtreffers om 14.29 uur. De „Prince of Wales" maakte sflagzij naar stuurboord' tengevolge van voltreffers. De oorlogsbodem tracht te te ontsnappen, maar werd om 14.50 uur door nieuiwe treffers ge raakt, waarop hij in de golven verdween. Contact met de Ameri- kaansche vloot Naar de zenider Boston meldde, wordt op het oogenbli'lc nog steeds een geweldige slag geleverd tus- schen de Japansche en de Ameri- kaansche vloot in de nabijheid van Hawaii. De Japanners zijn nog Steeds in 't offensief. De luchtaan vallen worden zonder onderbreking voortgezet. Manilla is uiterst fel opnieuw gebombardeerd, terwijl Japansche troepeneenlheden een landingspoging ondernamen in de bocht van Manilla. Do heer J. Munten uit Venlo in actie tijdens den g^rmnastiek-twee- kamp te Tilburg tusschen de leden van den N.-Brabant-Geld. Turn kring en hun Ltinburgsche rivalen. De heer Munten behaalde reeds 2 maal 't Nederl. kampioenschap. (Het Zuiden-Faria) Zeventig pot vernietigd. De Tokio Nisji Nisji schrijft: Het schijnt, dat de Japanners volgens bekende voorheelden hun aanval len ten uitvoer hebben gelegd zon der eigen leven op ©enigerlei wijze te sparen. De Amerikaansche marine, zoo schrijft het blad verder, heeft een buitengewoon zwaren slag geleden en 70 procent van haar huidige vloot op den Stillen Oceaan verloren. 9 De vreugde van Japan is des te grooter, daar daarbij niet één eigen schip verloren is gegaan. Hier is het effect gebleken van jarenlange voor bereidingen en straffe opleiding. Londen geeft verliezen toe. De Engelsche nieuwsdienst heeft Woensdagavond toegegeven, dat de vernietiging van de Engelsche slag schepen Repulse en Prince of Wa les *een „zware slag voor de Royal Navy" is. Beide schepen hadden in den oorlog ter zee een groote rol gespeeld. Voorts heeft de Engelsche nieuwsdienst toegegeven, dat de Ja panners op den Stillen Oceaan „op merkelijke successen" behaald heb ben. De vlootseotie van het Japansche hoofdkwartier heeft medegedeeld, dat sinds het uitbreken van den .oorlog 38 vliegtuigen der Japansche vloot verloren zijn gegaan. De Ja panners hebben echter geen enkel oorlogsschip verloren. Wel zijn sedert het uitbreken van den oorlog twee transportsche pen tot zinken gebracht en twee andere zwaar beschadigd, waarbij evenwel slechts één menschenleven verloren is gegaan. Voorts wordt gemeld, dat dertien legervliegtuigen niet zijn terugge keerd op hun steunpunten. DE STRIJD OP MALAKKA. Hevige gevechten om het vliegveld Kota Baroe. SJANGHAI, 10 Dec. (DNB.) In een communiqué der Britsche auto riteiten te .Singapore wordt beves tigd, dat de Japanners nieuwe troe pen hebben doen landen te Singa- ra op Malakka. De stad Singapore is volkomen verduisterd. De burger bevolking is grootèndeels naar het binnenland gevlucht. Om het vlieg veld van Kota Baroe worden zware gevechten geleverd. De omroep van Singapore heeft medegedeeld, dat de felle aanval der Japansche strijdkrachten op nieuw begonnen is. De landing op de Philippij nen, De afdeelingen voor leger en vloot van het keizerlijk hoofdkwartier hebben in een gemeenschappelijke niededeeling bekend gemaakt, dat Japansché troepen bij het aanbre ken van den dag een landing op de Philippijnen hebben uitgevoerd en thans snel de operatie voortzetten. Uit de berichten blijkt, dat het den Japanners in weerwil van het verzet gelukt is te landen op het voornaamste eiland Luzon, en op de eilanden Vigan en Apari. Waar schijnlijk zijn de Japanners op nog meer punten aan land gegaan. De juiste plaatsen zijn echter in Ma nilla nog niet bekend. Verder wordt uit de Philippijnp schg hoofdstad gemeld, dat reeds de eerste groote gevechten met Amerikaansche strijdkrachten op de Philippijnen^ z\n geleverd. Ja pansche zeestrijdkrachten hebben zich in deze krijgsoperaties ge mengd. De luchtbasis Nichols op de Phi lippijnen is gisterochtend ondanks het zware afweervuur aangevallen door luchtstrijdkrachten der Japan sche marine. Met succes werden hangars vernield, twee groote bran den werden veroorzaakt Voorts deelde het communiqué mede, dat een Amerikaansch mili tair transportschip van 15.000 ton door een Japansche, duikboot in de baai van Manilla gistermorgen tot zinken is gebracht en dat een En- gelsch gewapend koopvaardijschip buitgemaakt is door een Japansch oorlogsschip buiten Hongkong. Vliegtuigverliezen. Tijdens de luchtaanvallen, die op de luchtsteunjfunten Iba en Clöck- BERLIJN, 10 Dec. (DNB.) Het slagschip „Prince. of Wales", dat op 3 Mei 1939 van stapel is geloopen, is een van de sterkste en modernste slagschepen der Britsche vloot. De oorlogsbodem hoeft een waterver plaatsing van 35.000 ton en kon een snelheid ontwikkelen van 28.5 knoo- pen. Hij was gewapend met 10 stuk ken geschut van 35.6 cm., 16 stuk ken van 13.2 cm., 32 stukken lucht afweergeschut van 4 om. en 16 ma chinegeweren. Hij had vier vlieg tuigen aan boord. De bemanning bestond uit 1500 koppen. - Het slagschip „Repulse" had een waterverplaatsing van 32.000 ton en een snelheid van 29 knoopen. Het in 1916 van stapel geloopen schip beschikte over 6 stukken van 38.1 om., 12 van 10.2 cm., 10 stutoken luchtafweergeschut van 10.2, 4 stuk ken afweergeschut van 4.7 om. en 16 stukken afweergeschut van 4 cm. benevens 8 machLnegewaren. Ver der beschikte de bodem over 8 tor- pedolanceerbuizen en 4 vliegtuigen. De bemanning bestond uit 1200 koppen. field op de Philippijnen zijn'onder nomen, zijn. naar officieel wordt medegedeeld, 25 vijandelijke toestel len neergeschoten en 17 op den grond vernield, waaronder 35 van middelbare grootte. Aan Japansche zijde gingen slechts vijf machines verloren. Tegelijkertijd werd medegedeeld, dat in den afgeloopen nacht Japan sche vliegtuigformaties opnieuw Singapore hebben aangevallen. On danks sterken afweer zijn alle toe stellen op hun steunpunten terug gekeerd. "MET DUITSCHLAND VOOR EEN NIEUW EUROPA ENGELSCHE VLOOTVOOGD WAS AAN BOORD VAN DE PRINCE OF WALES. BERLIJN, 10 Dec. (D.N.B.) Volgens een bericht van den Engel- schen nieuwsdienst uit .Singapore, bevond zich de opperbevelhebber van de Engelsche vloot in het Ver re Oosten, Sir Thomas Philips^ aan boord van het door de Japanners tot zinken gebracht slagschip Prin ce of Wales. Omtrent zijn lot is nog niets bekend. Op weg door ijs en sneeuw naar de voorste linies aan het Oostfront De etendragers hebben een verant woordelijke taak te vervullen bij de ravitailleering van hnn kameraden. (Orbis-Holland) RIJKSDAG HEDENMIDDAG BIJEEN. BERLIJN, 11 Dec. (D.NJB.) De Dnitsche Rijksdag komt he denmiddag om 15 uur bijeen voor het in ontvangst nemen van een verklaring der Rijksre geering. De zitting zal over alle Duit sche zenders worden uitgezon den. Een herhaling der uitzen ding zql des avonds om 20 uur 15 gegeven worden. Churchill over Engelsche verliezen STOCKHOLM. 10 Dec. AN.P.) Naar Reuter meldt, heeft Churchill bij de mededeeling omtrent het verlies der slagschepen „Prince of Wales" en „Repulse' in het Lager huis gezegd: lk heb slechts be richten "voor het Huis, die ik meende zoo, spoedig mogelijk te moeten meedeelen. ïk zal bij de volgende zitting gebruik maken van de gedegenheid tot heti afleg gen van een korte verklaring over de algemeene oorlogssituatie, die in vele opzichten de laatste paar da gen gunstige zoowel als ongunstige wijzigingen heeft ondergaan. Churohill's verklaring werd door het Lagerhuis ontvangen met een ijzig stilzwijgen, dat minutenlang duurde, zoo meldden de correspon denten der Zweedsch bladen. Zicht haar onder den indruk van de som bere stemming in het parlement, verhief Churchill zich toen nog maals en legde zijn zijn boevenge- noem.de belofte omtrent een ver klaring af. NOG SLECHTS VAN TACTISCH, NIET VAN STRATEGISCH BELANG. BERLIJN, 10 Dec. Het Oostelijk front is nog slechts van tactisch, niet meer van strategisch belang, naar het D.N.B. vap welingelichte zijde verneemt. Van Duitschen kant bestaan voor den winter geen stra tegische ambities meer. Daarom hebben de frontcorrecties, die thans en mogelijkerwijs m den loop van den winter nog worden volvoerd, uitsluitend tactische beteekenis. Plaatselijk betrekt men stellingen die de verdediging gedurende den winter gemakkelijker maken. Waar ver vooruitgeschoven wiggen een ongunstige positie innemen voor den winter, worden zij op een be paalde lijn teruggetrokken. Waar gunstiger terreinomstandigheden het betrekken van een stelling op vijandelijk- gebied eischen, trekt men voorwaarts. Maan op Maan vanavond om onder 11 Der 17.26 uur 25 DM L.K.f fot morgenochtend E.K. 2 Jan V.M. 18 Dec. a n.m. 9.41 uur De distributie van melk TSJOENKING VERKLAART JA PAN, DUITSCHLAND EN ITALIË DEN OORLOG. SJANGHAI, 10 Dec. (D.N.B.) De regeering van Tsjoenking heeft aan Japan, Duitschland en Italië formeel den oorlog verklaard. In de Wilhelmstrasse werd op gemerkt, .dat dit bericht zonder eenig belang is, omdat voor Duitsch land alleen de nationale Chineesche regeering. te Nanking toonaange vend is, Het tienjarig bestaan van de N.S.B. Zondag duizenden leden naar Utrecht. 'S-GRAVENHAGE, 10 Dec. De persdienst van de N.S.B. meldt: Op 14 Dec. a.s. herdenkt de Natioriaal- Socialistische Beweging in Neder land haar tienjarig bestaan. Het programma van dezen herden kingsdag is als volgt samengesteld: Om 11.30 uur wordt in het N.V. Huis te Utrecht een -eenpansmaal- tijd genuttigd door de eerste dui zend leden der beweging. De lei der der beweging, Ir. A. A. Mus sert, zal hierbij aanwezig zijn. Om 13 uur wordt op de Malie baan tegenover het hoofdkwartier der beweging door W.A., SS. en Jeugdstorm voor Ir. A. A. Mussert gedefileerd.. Om 14.30 vindt een herdenkings bijeenkomst plaats in de groote hal van de groenten- en vruahtenvei- ling te Utrecht, aan de Croeselaan. Ofschoon het geheel een ernstig karakter zal dragen, dit met het oog op de, oorlogsomstan digheden, waaronder dit tien jarig bestaan der beweging wordt herdacht, zal deze her denking toch een grootsche ma nifestatie worden van de trouw en de aanhankelijkheid der le den aan hun leider, volk en vaderland. Om 17.30 uur ontvangt jlr. A. A. Mussert hooge functionarissen dei- beweging en hoogere autoriteiten der Duitsche bezettingsmacht. Over het geheële land zullen ka meraadschapsbijeenkomsten door de N.S.B. worden georganiseerd, waar de leden der beweging, die niet naar Utrecht kunnen gaan, van 14.30 uur tot 17 uur rechtstreeksche radio-uitzendingen over Hilversum kunnen aanhooren. Een groot aantal extra- treinen en treinen der gewone dienstrege ling zullen de duizenden deelne mers uit alle deelen van het land haar tUrecht voeren. Maatregelen voor de school melkvoorziening. 's-GRAVENHAGE, 10 Dec. De secr. gen. van het dep. van Land houw en Visscherij maakt bekend, dat gedurende de week van 14 tot en met 20 Dec. a.s. de met „48 A Melik I" gemerkte bon van de meltoakarten D.M. en D.N, recht geven op het koopen. van 3Vj> liter melk. Genoemde bonnen mogen met ingang van Donderdag, 11 Dec. reeds voor het koopen van melk worden gebruikt. Voorts is de geldigheidsduur van de met „47 A Melk I1'- gemerkte bonnen, welke voor de loopende week, dit is dus de week van 7 tot en met 13 December, zijn aangewe zen, met een week, derhalve tot en met 20 December a.s. verlengd. De boven omschfeven maatregel is genomen ter bevordering van een regelmatig verloop van de verstrekking van melk aan scho lieren. De ouders, wier kinderen aan de schoolmelkvoorziening deel nemen, en die in verband - daar mede de met „47 A Melk F' ge merkte bon bij de school hebben ingeleverd, kunnen thans de met „48 A Melk I" gemerkte bon voor het betrekken van melk gebruiken, terwijl de ouders, die de met ..47 A melk I" gemerkte bon niet bij de school hebben ingeleverd, daarvan ook in den loop van de volgende week melk kunnen betrekken en derhalve zonder bezwaar de met ,48 A Melk I" gemerkte bon bij de school kunnen inleveren. Het ligt in de bedoeling om met ingang van 28 Dec. a.s. ter bevordering van een geregeld verfoop van de schoolmelkvoorziening, per periode van vier weken vier bonnen tege lijk voor het koopen van melk aan te wijizen. Luchtmacht ontplooit levendige actie HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 10 Dec. Het opperbevel van de weermacht, maakt bekend: Aan het oostelijk front wei den plaatselijke aanvallen van den vijand met succes afgesla gen. Hierbij leed de vijand op- nieuwe zware bloedige verlie zen. Dé luchtmacht heeft met sterke strijdkrachten in den zuidelijken sector van het oos telijk, front troepenconcentra ties, alsmede groepen pantser wagens uiteen gedreven en vliegvelden der bolsjewisten doeltreffend gebombardeerd Ook in het gebied rondom Mos kou, alsmede ten noordoosten van het Iimenmeer leed de vijand door aanvallen van ge vechtsvliegtuigen aanzienlijkr verliezen. In Noord-£frika duren de zware gevechten voort. Duit sche en Italiaansche dui'kbom menwerpers hebben Britsche colonnes voertuigen en lucht afweerstellingen doeltreffend bestreden. Duitsche jagers heb ben bij Tobroek vijf vijandelij ke vliegtuigen neergeschoten. Voorschotregeling scheurpremie f 75.per bunder. 's-GRAVENHAGE, 10 Dec. Naar de regeeringscommissaris voor de Bodemproductie mededeelt, ligt het in de bedoeling een voorschot op de in uitzicht gesteldé scheurpremie te verleenen van f75 per h.a. Voor nadere bijzonderheden be treffende deze voorschotregeling wordt verwezen naar een in de bla- dn opgenomen offl. publicatie. Max Blokzijl spreekt „Groote tijden en gelukkige tijden". Hedenavond spreekt Max Blokzijl van 19.4520 uur, over den ^eender Hilversum 2 in zijn serie „Branden de kwesties" over het onderwerp „Groote tijden en gelukkige tijden". WELKE LANDEN DEN OORLOG VERKLAARDEN. BERLIJN, 10 Dec. (DNB.) Na de oorlogsverklaring van Japan aan de Ver. Staten en aan Engeland op 8 Dec. hebben de volgende staten- Japan den oorlog verklaard: Enge land, Canada, Costa Rica, Austra lië. Nicaragua, Ned. ïndië, (alle op 8 Dec.), de Ver. Staten, de republiek San Domingo, Haiti, Honduras, Cu ba, San Salvador, Mexico, Panama (alle op 9 Dec.), en de Unie van Zuid. Afrika (op 10 Dec.) Extra uitkeering van gesteunde grondbezitters Op denzelfden voet als on dersteunde werkloozen. De secr.-gen. vari het dep. van So ciale Zaken heeft aan de burge meesters bericht, dat, behalve aan deondersteunde werkloozen, ook aan de ingevolge de steunregeling voor kleine boeren en tuinders ge steunde grondgebruikers een extra- ui tkeering mag worden verstrekt. Deze uitkeering bedraagt voor de groep B dier grondverbruikers (met een theoretisoh weekinkomen van f4.— tot f7.in totaal twee of drie weken steun, al naar gelang de betrokkenen wel of niet hun eten betrekken uit de centrale keu kens. De uitbetaling zal verdeeld wor den over het tijdvak 21 Dec. 1941 tot' en met 10 April 1942 op gelijken' voet als reeds voor de ondersteunde werkloozen is bepaald. Aan de C-grondgebruikers (theo retisch weekinkomen f7.tot f9. zal een extra-uitkeering worden ge geven van 200 of 300 van. de tot een weekbedrag herleide totale jaarvergoeding. vIk dek het nog met een oud kleed af, dan is morgenvroeg m'n wastih nog glpeiend heet en 't spaart me veel gas!" (Polygoon-Leemker)!

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Hollands Noorderkwartier | 1941 | | pagina 1