Oorlogsverklaring aan de Vereenigde Staten HOLLANDS Hitier spreekt in den Rijksdag Provocaties van Roosevelt niet langer te dulden De oerlogsmltlaring Duitschland au Italië DAGBLAD VO0R Gemeenschappelijke strijd van Duitschland, Italië en Japan 17.26 uur Nederlandsche troepen naar Singapore Redactie en administratie SCHAGEN Tglef. 444 (2 lijnen) Redactie en administratie DEN HELDER Telef. 2345 (2 lijnen) Uitgave: N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier 86ste JAARGANG No. 11674 VRIJDAG 12 DECEMBER 1941 HET DUHSCHE RIJK NIET TE OVERWELDIGEN „Een jaar van gebeurtenissen van historische bot eekenis neigt ten einde, een jaar van de grootste beslissingen staat staat ons te wachten", aldus begon de Führer gisteren zijn rede voor den Groot Duitschen Rijksdag. Hij begon met er op te wijzen, dat het in den herfst van 1940, nadat zijn vredesaan bod door Churchill en diens olique nogmaals was afgewe zen. duidelijk was. dat deze oorlog tegen alle overwegingen van het verstand en tegen alle noodzaak in tot het einde met de wapenen moet worden uit gevochten. Het Duitsche volk en zijn colda ten werken en vechten, zoo ver volgde de Führer, die in dit ver band de huidige worsteling beslis send noeimide voor de komende 500 of 1000 jaar Duitsche en Europee- sche geschiedenis, ja wereldgeschie denis en zij doen dit voor de ko mende, voor de verste geslachten. Een historische herziening vari unieken omvang is ons door den Schepper opgedragen en thans zijn wij verplicht die te voltrekken. Bezette gebied een van versterkingen. gordel De Führer schetste in het kort de militaire bevejling van het ge wonnen gebied, dat politiek, stra tegisch, en economisch zoo belahg- rijk is. Van Kirkenes tot aan de Spaan-, sche grens strekt zich een gordel van steunpunten en versterkingen op de grootste gchaal uit. Tallooze vliegvelden zijn aangelegd. Vloot- bases hébben onkwetsbare bescher mingen voor duikbooten gekregen. Meer dan 1500 nieuwe batterijen staan in dienst der verdediging, wegen en spoorlijnen beveiligen on anfhankelijkheid van de zee de verbinding tusschen de Spaansche grens en Petsamo. Er zijn installa ties tot stand gébracht, die in niets achterstaan bij den Westwall. Zij worden vastberaden verder ver sterkt. Het is mijn onwriklbaab be sluit te maken, dat dit Europeesche front door geen enkelen vijand kan worden aangevallen. De strijd in N.-Afrika. Bij het overzicht van de gevech ten van het afgeloopen jaar herin nerde Hitier daarom vooral .aan den steun, waarmede de tlaliaan- sche bondgenoot halverwege dit jaar begon. Vele maanden, zoo zei- de hij, drukte het gewicht van een groot deel der Britsche macht op de schouders van den Italiaanschen staat. Slechts tengevolge van hun ontzaglijke superioriteit op hel gebied van zware tanks, slaagden de Engelschen er in tijdelijk een crisis in Noord-Afrika te weeg te bréngen. Reeds 24 Maart van het afgeloopen jaar evenwel ging een kleine gemeenschap van Duitsch— Italiaansche formaties onder lei ding van Rommel tot den tegen aanval over. Hitier schilderde in het kort de stadia van dezen strijd, waar Duitschers en Italianen den zelfden vijand steeds gemeenschap pelijk tegemoet traden, zooals eens in Spanje. Tegen bet Bolsjewistische gevaar. Omtrent den oorlog tegen Rus land bracht de Führer opnieuw in herinnering dat hij den hitteraten nood had gehoorzaamd, toen hi] m den herfst van 1939 had besloten een poging te doen door uitschake- lii^g van de acute Duitsoh-Russi- sohe spanning de voorwaarde te scheppen voor een algemeenen vre de. De Führer wees op de pacten van bijstand, die Engeland had aange boden aan de Oostzeestaten, Roe menië enz. Toen was het voor de Duitsche regeering'niet slechts een recht, doch ook een plicht ook van haar kant de grenzen van de Duitsche belangen te bepalen. De landen in kwestie moesten overi gens tot leedwezen van het Duit sche rijk. zelf binnen korten tijd inzien, dat de eenige factor, die de sterkste waarborg kon zijn tegen over het dreigende Oosten, slechts Duitschland was. Aangezien zij door hun eigen politiek het con tact rrjet Duitschland hadden ver broken en in plaats daarvan zich toevertrouwden aan den bijstand van Engeland, dat in zijn spreek woordelijke zelfzucht sinds eeuwen nooit bijstand heeft gegeven, doch steeds slechts hulp eischte, waren zij verloren. Toch wekte het lot van deze landen het krachtigste medegevoel bij het. Duitsche volk. De winteroorlóg der Finnen drong ons een gevoel van bitterheid op, vermengd met bewondering. Be wondering, omdat wij voor helden dom en opofferingen een ontvanke lijk hart hebben. Bitterheid, omdat wij met het oog op den dreigenden vijand in het Westen en het gevaar in het Oosten, militair niet tot hulp in staat waren. Zoodra duidelijk werd, dat Sow- jet-Rusland uit de afbakening van de j>olitieke Duitsche invloedssfe ren het recht afleidde de daarbui ten wonende volken vrijwel uit te roeien, werd voortaan de verhou ding nog slechts door overwegingen van doelmatigheid bepaald, maar verstand en gevoel stonden hier tegenover vijandig. Van maand tot maand werd reeds in het jaar 1940 steeds meer het inzicht verworven, dat de plannen der mannen van het Kremlin bewust aanstuurden op beheersching en daarmede ver- tiging van geheel Europa. Slechts een blinde kon over het hoofd zien, dat hier een opmarsch tot stand kwam op een schaal; uniek in de wereldgeschiedenis en wel niet csn iets te verdedigen, dat niet werd bedreigd, doch slechts om iets aan te vallen, dat niet meer tot verde diging in staat scheen. Den zomer van 1941 achtte men het gunstigste moment om er op los te slaan. Thans moest een nieuwè Mongölen-stonm 9ver Euro pa razen. Zware wolken begonnen Op weg naar het krijgsgevangenen kamp. Een bolsjewistische, soldaat, die zich aan de Duitsche troepen heeft overgegeven, wordt weggeleid (Orbis-Holland) zich boven Europa samen te pak ken. Want wat is Europa eigenlijk? Er bestaat geen aardrijkskundige definitie van ons continent, doch slechts een ethnografische en cul- tureele. Niet de Oeral is de grens van dit continent, doch de lijm, die het levensbeeld van het Westen scheidt van dat van het Oosten. Eens was er een tijd. dat Europa dat Grieksche eiland .was, waar Noordische stammen waren doorge drongen om van daaruit voor de eerste maal een licht te ontsteken, dat sindsdien langzaam maar voortdurend de mensc(hen begon te beschijnen. En toen dezè Grieken den inval der Perzische veroveraars afweerden', verdedigden ,ttf niet slechts hun vaderland in engeren zin. Griekenland, maar ook het beerip. dat #ians Europa heet. Toen trok Europa van Hellas naar Rome. Met den Griekschen geest en de Grieksche cultuur ver bond zich het Romeinsche denken en de Romeinsche staatsmanskunst Een wereldrijk werd geschapen, dat ook thans nog in beteekejiis en sdhejjpende kracht niet geëvenaard, laat staan dan overtroffefo is. Maar toen de Romeinsche legjoenen te genover den Afrikaanschen wervel storm van Carthago in drie zwa re oorlogen Italië verdedigden en eindelijk de overwinning bevoch ten, was het weer niet Rome, waar voor zij streden, maar Europa, dat de Grieksch—Romeinsche wereld omvatte. Romeinen en Germanen. De volgende inbreuk op deze ba kermat der nieuwé. menschelijke cultuur kwam uit de beide ruim ten van het Oosten. Ben vreeselijke stroom van cultuurlooze horden uit de binnenlanden van Azië stortte zich tot diep in het hart van het tegenwoordige Europeesche vaste land. In den slag op de Catalauni- sche velden tonden voor de eerste maal in een beslissenden strijd van onafzienbare beteekenis Romeinen en Germanen gemeenschappelijk schouder aan schouder voor een cultuur, die, uitgegaan van de Grie ken, via de Romeinen thans ook de Germanen in haar ban had getrok- ken. Europa was gegroeid. Uit Hellas en Rome ontstond het avondland en zijn verdediging was thans ge durende vele eeuwen vooral ook de taak der Germanen. Naarmate nu het Avondland zijn grenzen uitbreidde, strekte zich ook plaatselijk het begrip uit, dat wij Europa noemen. Of nu Duitsche keizers aan de Unstruth of op het Lechfeld de aanval uit het Oosten afweerden, of dat Afrika tijdens langdurige gevechten uit Spanje werd teruggedrongen, 't was steeds een strijd van het wordende Europa tegen een wereld, die het in diepste wezen vreemd was. Van dit Europa uit voltrok zioh niet sleohts de kolonisatie van an dere werelddeelen, maar ook een geestelijke, cultureele bevruchting, die slechts bèseft wordt door den- gene, die bereid is de waarheid te zoeken in plaats van haar te ver loochenen. Derhalve heeft ook niet Engeland dit continent gecultiveerd maar brokjes der Germaansche be volking van ons continent zijn als Angelsaksen en Noormannen naar dat eiland getrokken en hebben zijn ontwikkeling mogelijk gemaakt Eveneens heeft niet Amerika Europa ontdekt, maar omgekeerd. En al datgene, wat Amerika niet uit Europa heeft betrokken, kan wel in de oogen van een verjoodscht mengras bewonderenswaardig 'schij nen, maar Europa ziet daarin slechts een blijk van verval in kunst en cultureele levenshouding, het erfdeel van een joodschen of vernegerden inslag in het bloed. Duitschland voor Europa. Ik moet deze uiteenzetting ge ven, want de strijd, waarvan.de onvermijdelijkheid in de eerste maanden van dit jaar begon te blijken en tot het voeren waar van het Duitsche volk ditmaal in de eerste plaats geroepen is, gaat eveneens de belangen van ons eigen volk en land v e r te boven. vao GEVOLGEN VAN ROOSE- VELTS POLITIEK. Zoowel Duitschland als Italië hebben gisteren bij monde van hun ministers van buitenland- sche zaken, von Ribbentrop en Ciano, den Amerikaanschen zaakgelastigden mededeeling gedaan, dat zij zich in oorlog met de Ver. Staten beschouwen. BERLIJN, 11 Dec. (D.N.B.) De nota, die door den Duitschen minis ter van buitenlandsche zaken van middag aan de zaakgelastigde van do Vereenigde Staten is overhan digd, heeft den volgenden inhoud: Nadat de regeering van de Ver. Staten van Amerika sedert hét uit breken van den door de Engelsche oorlogsverklaring, aan Duitschland op den 3en September 1939 opge drongen Europeeschen oorlog alle regelen der neutraliteit in steeds stijgende mate ten gunste van de Admiraal Nagano, de opperbevel hebber van de Japansche marine. Associated-Press-Recia) tegenstanders van Duitschland op de meest flagrante wijze heeft ge schonden. zich' voortdurend aan de zwaarste provocaties tegenover Duitschland heeft schuldig gemaakt is zij tenslotte tot openlijke militai re aanvalshandelingen overgegaan Den llen September heeft de pre sident der Vereenigde Staten van Amerika o'penlijk verklaard, dat. hij de Amerikaansche vloot en lucht macht bevel heeft gegeven op elk Duitsch oorlogsvaartuig zonder meer te schieten. In zijn rede van .den 27sten October van dit jaar heeft hij nogmaals uitdrukkelijk be vestigd, dat dit bevel van kracht was. Overeenkomstig dit bevel heb ben sedert begin September van dit jaar Amerikaansche oorlogsvaar tuigen Duitsche zeestrijdkrachten r- Verduisttr i Maan op 1.34 18 Dec. vanavond om °nder Maan 14.22 2 Jan N. M. tot morgenochtend V. M. 25 Dec. q M/y 9 Jan E.K. UUr, L.K. systematisch aangevallen. 1 Sprekende voorbeelden. Zoo hebben Amerikaansche tor pedojagers, b.v. de ,,Greer", „Deqs- skearney" en de „Ruben James" stelselmatig het vuur op Duitsche duikbooten geopend. De Amerikaan sche minister van marine, Knox, heeft zelfs bevestigd, dat Ameri kaansche torpedojagers Duitsche duikbooten hebben aangevallen. Verder hebben de zeestrijdkrachten der Ver. St. van Amerika op bevel van haar regeering Duitsche koop vaardijschepen op open zee in strijd met het volkenrecht als vij andelijke schepen behandeld en gekaft. Conclusie. De Duitsche regeering stelt der halve vast: Ofschoon zich Duitschland zijner zijds tegenover de Ver. Staten van Amerika gedurende den geheelen duur van dezen oorlog streng heeft gehouden aan de regelen van het volkenrecht, is de regeering der V. St. van Amerika van aanvankelijke schendingen der neutraliteit tot openlijke oorlogshandelingen tegen Duitschland overgegaan. Zij heeft daarmede practisch .den oorlogstoe stand geschapen. De Duitsche regeering verbreekt daarom de diplomatieke betrekkin gen met de Vereenigde Staten van Amerika en verklaart, dat onder deze door president Roosevelt ver oorzaakte omstandigheden, ook Duitschland van heden af zich als in staat van oorlog mét-de Ver eenigde Staten van Amerika be schouwt." Want zooals eens de Grieken te genover de Perzen niet Grieken land, en de Romeinen tegenover de Cartagers niet Rome, Romeinen en Germanen tegenover de hunnen niet het avondland, Duitsche kei zers tegenover Mongolen niet Duitschland, Spaansche helden te genover Afrika niet Spanje, doch Europa hebben verdedigd, zoo strijdt Duitschland thans ook niét voor zichzelf, maar voor ons ge- heele continent. Het is een gelukkig teeken, dat het inzicht hierin bij de meeste volken van Europa in hun onderbewustzijn zoo diep geworteld is, dat zij aan dezen strijd deelne men, hetzij door openlijk stelling te kiezen, hetzij door een vloed van vrijwilligers. De ontwikkeling van strijd. den De Füihrer schetste nogmaals kort de ontwikkeling, die tot den strijd tegen de Sowjet-Unie leidde, waar bij hij betoogde, dat de voorwaar den voor den Duitschen afweer zoo wel in mensohen als in materieel rijkelijk voorhanden waren. Zoo kan ik in het algemeen slechts dit verzekeren: al spreekt men ook in de democratieën zeer veel van be wapening, desondanks wordt daar voor in het nationaal-socialistische Duitschland nog altijd méér ge werkt. In het verleden was het zoo en tegenwoordig is dit niet anders. Ieder jaar zal men ons met ver meerderde en vooral ook betere wa pens daar vinden, waar de beslis singen vallen. (Vervolg pag. 2.) Nee, niet in de vuilnisbak, maar in dit kistje. Ze maken er weer nieuwe ruiten van. (Polygooa-Leeanker) Britsche trw_ jü kunnen het niet bolwerken. Ver liezen op Malakka toegege ven. HET BRITSCHE ESKADER GESNEUVELD. SJANGHAI. -11 Dec. (D.N.B.) Uit Singapore wordt gemeld, dat daar wordt toegegeven, dat de En gelsche troepen op Nooi'd-Malakka tegenslagen hebben, welke een re organisatie noodzakelijk maken. Voorts wordt toegegeven, dat de Japanners in het centrum van het schiereiland reeds geland zijn met zware tanks. Van Engelsche zijde heeft men tanks daartegenover in den strijd gezonden. In Rwantoeng zijn sterke Japansche strijdkrach ten aan land gezet. Ook daar heb ben de Engelschen tegenslagen ge leden. Ter versterking van de En gelsche troepen zijn te hulp geroe pen Nederlandsche troepen uit Ne- derlandsch-Indië in Singapore ge land. Ook Nederfandsche vliegers "zijn in Singapore aangekomen, toen het Engelsche luchtwapen zware verliezen had geleden door de Japansche bomaanvallen. Ontzaglijke schade aan vliegveld. Uit Saigdn wordt vernomen, dat volgens berichten uit Singapo re, ontzaglijke schade is aangericht aan het vliegveld Butterfield tegen over het eiland Penang door Japan sche luchtstrijdkrachten, die 24 uur. achtereen boven Malakka hebben rondgevlogen. Te Singapore wordt officieel bekend gemaakt, dat de Brit ten Kota Bahroe heiben ont ruimd en hun strijdkrachten ten zuiden van deze stad heb ben samengetrokken. Twee Britsche kanonneerbooten zijn gisteren door bomtrefefrs bui ten gevecht gesteld, toen Japansche 'boonmeniwerpers de ongunstige \yeersomstan digiheden trotseerden en herhaaldelijk aanvallen dotter op schepen ter hoogte van Hong kong. Sinds het uitbreken van den oorlog heeft de Japansche lucht macht op Malakka in totaal 86 vijandelijke vliegtuigen neerge schoten of op den grond vernield. Honger te Hongkong. Uit Hongkong wordt vernomen, dat de Chineescthe bewoners van Hongkong op den rand van den hongersdood verkeeren. De stad leeft in de uiterste verwarring als gevolg van de opeenvolgende Ja pansche bomaanvallen. De zender Schenectady ftieldt, dat de internationale kaïbel tus schen de Ver. Staten en Hongkong door de Japanners is doorgesne den. Radio Tokio meldde Donderdags- avond, dat er té Hongkong onlus ten zouden zijn uitgebroken. De toestand te Sjanghai Het Japansche opperbevel maakt bekend: Alle te Sjanghai wonende Amerikaansche en Engelsche ori derdanen moeten zich uiterlijk tot 13 Dec. des middags hebben aan gemeld bij de Japansche bureaux. Bij het nalaten hiervan zullen strenge straffen volgens, militaire wetten worden toegepast. Deze straffen zullen ook gelden voor valsche aanmeldingen. Na den zeeslag Naar United Press uit Washing ton meldt, heeft het Amerikaansche ministerie van marine bevestigd, dat schout-bij-nacht Kidd bij den Japanschen aanval op Pearl Har- bor is gesneuveld. Kidd was com mandant van het eskader slagsche pen op den Grooten Oceaan. Te Singapore is officieel bekend gemaakt, dat vice-admiraal Sir Geoffrey Layton tijdelijk het opper bevel over de Britsche vloot in het Verre Oosten op zich heeft genomen. Naar de News Chrondcle meldt, zou de commandant van de „Re- pulse", kapitein Tennant, gered zijn Uit Sydney wordt gemeld, dat de regeering van Australië als gevolg van de catastrophale nederlaag der Engelschen en Amerikanen in den Stillen Oceaan, speciale maatrege len heeft genomen om het hoofd te bieden aan een aanval op Australië en om daden van sabotage te ver hinderen. Nieuwe Japansche landing op de Philippijnen. Uit betrouwbare bron te Manil la verluidt, dat de Japanners Don derdag in het Noorden van het Phi- lippijnsche eiland Luzon een nieu we landing hebben verricht. Voorts wordt bekend, dat bij de uitgestrek te Japansche luchtaanvallen op Ma nilla Woensdagmiddag dertig per sonen zijn gedood en 300 gewond. ThailaniLkondigt staat van oorlog af? De Thailandsche negeering heeft per radio den- staat van oorlog af gekondigd. Deze wordt geacht te zijn ingegaan gisteravond om kwart voor elf. De staat van oorlog is voor het geheele Thailandsche gebied afgekondigd Er wordt een beroep op de natie gedaan om de orde te handhaven.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Hollands Noorderkwartier | 1941 | | pagina 1