JOLLANDS Nieuwe landingen der Japanners r— Verduister 9AGBLAD VOOR SCHAGER COURANT VAN 1855 Ned. Indië en de oorlog Nieuwe bonnen Wegens begunstiging van den vijand ter dood veroordeeld Treinbotsing bij Kethel Redactie en administratie SCHAGEN Telef. 444 (21ynen) Redactie en administratie DEN HELDER Telet 2345 (2 lijnen) Uitgave: N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier HELDERSCHE COURANT VAN 1873 86ste JAARGANG No. 11675 ZATERDAG 13 DECEMBER 1941 WERELDSCHOUW EEN week van groote gebeurte nissen ligt achter ons. Wat elkeen duidelijk zag aankomen is werkelijkheid geworden: de oorlog heeft zioh over de geheele wereld uitgestrekt. Eén man is voor deze ontwikkeling verantwoordelijk: Roosevelt, die nu eindelijk zijn zin heeft gekregen. Als een fanaticus heeft deze president de laatste ja ren gehitst en gestookt om vreed zame oplossingen van conflicten te voorkomen. Hij wensohte géén in menging van Europa in Ameri- kaansche aangelegenheden waar van trouwens geen sprake was maar wildezeer inconsequent wèl in Europeesche zaken ingrijpen. In Azië trachtte hij Japan door econo mische en politieke blokkade „klein" te krijgen, om dan tenslotte over Engeland heen de wereldheer schappij in handen te nemen. Lis tig achter de schermen, in de hoop zelf buiten schot te blijven en zon der oorlog zijn doel te bereiken nu eens bluffend, dan weer hit send sipeelde hij zijn spel. Het liep zóó goed, dat Roosevelt de voorzichtigheid uit het oog verloor en zijn kaarten al te bloot legde. Op dat moment hakte Japan, dat met Jobsgeduld poogde een vreed zame oplossing van het geschil met de Var. Staten te bewerkstelligen, doch zich tenslotte duidelijk aan 't lijntje gehouden zag, den knoop door. DE worsteling is begonnen en al dadelijk is gebleken dat ook in dezen oorlog het spreekwoord op gaat, dat de eerste klap een daal der waard is. De Japanners zijn met Oostersch fanatisme begonnen en hebben zoowel den Amerikanen als den Britten, die natuurlijk zon der meer in dezen oorlog betrokken werden, gevoelige verliezen toege bracht aan materiaal en manschap pen en eenige strategische zeer be langrijke steunpunten bezet. Tot de hier genoemde' landen is de oorlog in het Verre Oosten uiter aard niet beperkt gebleven. Een gansche rij van staten, die alle on der Angelsaksischen druk staan, hebben meer of minder „vrijwil lig" Japan den oorlog verklaard. Omgekeerd hebben de Aziatische V*olken zich solidair verklaard met Japan: Thailand, Indo-Ghina, Mandsjoekwo, China, landen dus die rechtstreeksch belang hebben bij dezen oorlog, die tot inzet heeft: één Groot-Aziatische levensruimte voor de Aziaten. Eenzelfde oorlogs doel derhalve, als de jonge Euro peesche volken zich in het Avond land gesteld hebben. Geen wonder dus, dat ook Duitschland en Italië den Ver. Staten den oorlog hebben verklaard. Het is teekenend, dat de ledien van het Driemogendhedenpact eerst nog een nieuwe overeenkomst sloten, waarin zij plechtig verkla ren nimimer eeü afzonderlijken vrede te zullen aangaan, maar den oorlog gemeenschappelijk zullen voeren tot de eindoverwinning op de belagers van een eerlijke we' reld: het kapitalisme en het bolsje wise. verpersoonlijkt in Groot- Brittannië. de Ver. Staten, en de Sovjet-Unde. THANS is de weretö uitge zonderd dan een paar neutrale landen in twee kam-pan ver deeld. Aan de eene zijde voeren Engeland en, Amerika met hun „hulpvolkeren" den oorlog, dien zij zelf gewild hebben, aan den anderen kant staan de jonge vol keren van Europa en Azië vast aaneen gesloten, in dén strijd, om een einde te maken aan de Angel saksische onderdrukking van al wat niet Amgelsakisch is; één van wil om een gelukkige toekomst, waarin geen plaats is voor ooH ei gen, op te bouwen: een nieuw Eu ropa en een, nieuw A'zië. "Wie deoen continent alen stnra Da oorlogsverklaring aan Ame rika- Een telegrafisch over gebrachte foto van Adolf Hitier tijdens de belangrijke rede, welke hij Donderdagmiddag in de Krollopers te Berlijn in de bijeenkomst van den Dnitschen Rijksdag uitsprak. (HoffmanS-Stapf) Verjaardag van den bevelhebber der weermacht Zeer veel belangstelling. DEN HAAG, 12 Dec. Donder dag herdacht de bevelhebben van de weermacht in Nederland, de ge neraal der vliegers Fr. Christian- sen, zijn 62sten verjaardag. Ter ge legenheid daarvan ontving hij ge- lukwenschen uit hooge en aller hoogste kringen van het Duitsche rijk, uit het economisch leven en uit particuliere kringen in binnen- en buitenland. Persoonlijk brach ten des voormiddags o.a. hun ge- lukwenschen over alle bevelheb bers van de onderdeelen der weer macht in Nederland, voor den af wezigen rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied dienst commissaris-generaal en ver tegenwoordiger, alsmede leidende persoonlijkheden van de N&DAP. en haar afdeelingen en de leiders van de Duitsche bestuursinstan- ties in Nederland. Des middags vond voor het ge bouw van den staf een défilé van de wachtcompagnie van den be velhebber der weermacht plaats, dat gevolgd werd door een muziek uitvoering. Vorderingen op Malakka ENGELSCHEN OP HONKONG TREKKEN TERUG. SAIGON, 12 Doe. (Domei). In Singapore wordt officieel toe gegeven, 'dat de Britsche defen sie in Noord Malakka niet vol gens de plannen verloopt en aan zienlijke verliezen brengt. Verder wordt toegegeven, dat de Japan ners de superioriteit in de lucht hebben veroverd in die streek. Volgens de zender New York wordt uit Londen gemeld, dat men uit telegrammen van bevoegde zij de heeft vernomen, dat de druk van de Japansche strijdkrachten zich in hoofdzaak concentreert op het N.W. deel van het schiereiland Malakka. De Britten hebben zioh op achterwaarts gelegen stellingen teruggetrokken. Naar de legerafdeeling van het Japansche hoofdkwartier bekend maakt,'1 hebben vliegtuigen Vrijdag de schepen in de haven van Pe- nang aan de Westkust van het schiereiland Malakka aangevallen. Zij brachten een schip tot zinken en beschadigden een ander schip ern stig. Andere formaties vielen ver rassend de kaden aan en wierpen bommen op loodsen en havenin richtingen. Op de Philippijnen. Over de succesvolle landing van Japansche troepen op het N. deel van de Phillippijnen worden eerst thans nadere bijzonderheden uit Manilla medegedeeld. De landing bij Pamplona werd goed voor oogen houdt, zal geen moeite meer hebben om Euro- p e e s c h te denken. Het is im mers al te naïef het wereldgebeu ren nog uit een eng-Nederlandsch gezichtspunt te willen bezien en er over te jeremieeren waarom w ij tocb in dezen oorlog betrokken moesten worden. Dit moge te be treuren zijn, het is nu eenmaal een feit, waarmede rekening ge houden moet worden en waan ons verder denken gebaseerd moet zijn. Het is duidelijk, dat dit ook in Frankrijk meer en meer ingezien wordt. Daarvan getuigen de diplo matieke besprekingen, die reeds met Duitschland en nu weer met Italië gevoerd zijn. Eén vraag is voor Frankrijk namelijk acuut ge worden: wat hebben Engeland en Amerika met zijn koloniën voor? Willen de V.S. naar Dakar en moet daarom het Engelsohe offen sief in Libye ten koste van alles slagen? Dit laatste wil voorshands nog niet erg gelukken. Hoe het zij, Frankrijk staat voor belangrijke beslissingen, 't Heeft reeds te ken nen gegeven, dat het zijn koloniën verdedigen zal. Gaat het zich nog radicaler uitspreken? Het heeft er allen achijn van, door va lscherm troep e n ondersteund De landingen geschieden op een terrein langs de kust met een op pervlakte- van ongeveer 250 km. In Appari werd door het bombarde ment van een JapansCh oorlogs schip zware schade aangericht. Het Amerikaansche ministerie van oorlog, zoo meldt Reuter uit. Washington, heeft medegedeeld, dat de Japanners Luzon uit ver schillende richtingen aan de Oost- n Westkust aanvallen. Gemeld wordt, dat Japansche mariniers het eiland Kcelang- soe, tegenover Amoy en t om liggende gebied bezet hebben. Engelscben te Hongkong trekken terug. STOCKHOLM. 12 Dec. (D.N.B.) Uit bevoegde Britsche bron ver luidt, naar Reuter in een extra- bericht mededeelt, dat de Britten zich uit hun vooruitgeschoven stellingen voor Hongkong terug- Volgens Damed hebben sterke fönrmaties bommenwerpers van 't Japansche leger gisterochtend een succesvollen aanval gedaan op Hongkong, waarbij militaire doelen werden gebombardeerd. Tevens wierpen zij vlugschriften uit, waarin de Chineesche bevolking werd opgewekt zich aan te sluiten bij het verzet tegen de BritsCh- Amerikaansche onderdrukking. DE STRIJD OP DE STILLE ZUIDZEE. De vlootafdeeling van het keizer lijk hoofdkwartier heeft hedenoch tend om elf uur medegedeeld, dat 202 Amerikaansche vliegtuigen ver nield zijn, waarvan 77 werden neer geschoten sedert het begin van de Duitschland strijdt voor Europa Vier Britsche schepen tot zinken gebracht HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 12 Dec. Het opperbevel der Duitsche weer macht deelt mede: Aan het oostelijk front ook gisteren slechts plaatselijke gevechtshandelingen. Op den Atlantischen Oceaan hébben Duitsche duikbooten vier Britsche schépen, met een gezamenlijken inhoud van 27.700 ton, waaronder een groot tankschip, tot zinken gebracht. Bovendien werden twee bewa kingsvaartuigen en een tank schip door torpedo's zwaar be schadigd. Gisteren overdag heeft de Britsche luchtmacht zonder r% sultaat aanvallen op het gebied der Duitsche Bocht gedaan. In den afgeloopen nacht onder nam zij aanvallen op N.- en W.- Duitschland. Daarbij werden twee vijandelijke bommenwer pers neergeschoten. In N.-Afrika duren de gevech ten,»voort. Afdeelingen van de Duitsche en Italiaansche lucht- macht hebben Britsche colon nes van pantserwagens en auto's verstrooid. Bij de lucht gevechten, die zich ontsponnen, schoten Duitsche. jagers zes vijandelijke vliegtuigen neer. Duitsche gevechtsvliegtuigen hebben in den afgeloopen nacht de haven van Tobroek en spoor wegwerken in Sidi Barani ge bombardeerd. Tusschen 3 en 9 Dec. heeft de Britsche luchtmacht 69 vlieg tuigen verloren, waarvan 34 in de Middellandsche Zee en N. Afrika. In dezelfde periode gin- gen in den strijd tegen Enge land achttien Duitsche vliegtui gen verloren. operaties op de Philippijnen, Negen Japansche marinevliegtuigen gin gen verloren, doordat de inzitten den met hun toestel het voorgeno men doel hebben geramd. Een vlieg tuig wordt vermist. Gemeld wordt, dat een lichte kruiser licht bescha- ligd is, doch nog deelneemt aan de operaties, terwijl een mijnenveger is gezonken, hoewel de meeste op varenden gered zijn. Een tweede mijnenveger is zwaar beschadigd. GEEN VOLLEDIGE VERDUISTE RING MEER IN TOKIO. TOKIO, 12 Dec. (Domei). In verband met de geringer wordende vrees voor vijandelijke luchtaan vallen wordt in Tokio nog slechts gedeeltelijk verduisterd sedert gis teravond. Militair bondgenootschap tusschen Japan en Indo- China. TOKIO, 12 Dec (D.N.B.) Het hoofdkwartier heeft bekend ge maakt, dat Maandag een militair bondgenootschap is gesloten tus schen Japan en Indo-China door een vertegenwoordiger van het Ja pansche expeditiecorps in Indo- Ghina en de regeering van jdit ge west. Ook met Thailand heeft Japan een milt air verdrag gesloten. In een telegram aan min.-pres. Tojo heeft de president der' auto nome Mongoolsche regeering. prins Teh, Japan den volledigen steun der zes millioen Binnen- Mongolen toegezegd in den strijd tegen de Ver. St. en het Britsche rijk ter bevrijding van Azië van vreemde overheersching. De jaarlijksche houtverkoopingen op de Veluwe zijn weer begonnen. Voor de eerste verkooping, welke In het „Hof van Gelderland" te Ede plaats had, bestond buitengewoon groote belangstelling. .(Pfus-Holland-De Haan-rn) MIN. VAN MOOK NIET NAAR LONDEN. BATAVIA, 12 Dec. (A.N.P.) Het bericht omtrent het verlies van de „Prince of Wales" en de „Repulse" heeft. Woensdagavond Ned.-Indië bereikt. Het maakte diepen indruk op de bevolking. Naar aanleiding van dit bericht zou een toelichting voor de microfoon worden uitge sproken door den chef van den re- geeringspubliciteitdienst, den heer Ritman. Hij kon echter door lucht alarm het gebouw van den Indi- schen radio-omroep niet -bereiken, waarop zijn verklaring Donderdag morgen in de pers wer-d gepubli ceerd. Hij vergeleek het verlies van beide zeereuzen met het begin van den slag bij Jutland in den vorigen oorlog. Later bleek, dat het luchtalarm slechts een oefening betrof, welke niet tevoren was aangekondigd. Het is ten strengste verboden tij dens het luchtalarm licht te ma ken. Reeds is óp twee personen ge schoten, die zulks toch deden. Er hebben rich gevallen van hamsteren voorgedaan, waarom nogmaals, gewezen is op de strenge straffen, welke hiervoor gelden. De regeering heeft thans de finitief besloten, dat de heer Van Mook niet naar Londen zal vertrekken. De heer P. A. Ker- stens zal echter Zondag per K.L.M., via Lydda, naar Londen gaan. Nog geen vijandelijkheden. Zoowel door den legercomman dant als door den vlootvoogd in Ned.-Indië zijn communiqué's uit gegeven. In eerstgenoemd commu niqué werd er op gewezen, dat op het grondgebied van Ned.-Indië nog geen vijandelijkheden 'hebben plaats gehad. Wel zijn Japansche vliegtuigen boven Poelau Samboe (de Riouw-Archipel nabij Singapo re) gesignaleerd. Verder is melding gemaakt van het vertrek van vliegtuigen van de Ned.-Indische luchtmacht naar het oorlogstooneel in .Malakka. In het maririecommu.niqué wordt vermeld, dat verder mijnversperringen zijn gelegd in de daarvoor in aanmer king komende zeestraten en zee gaten. Tenslotte is nog door het Dep. van Econ. Zaken den middenstand aangezegd, dat credieten niet mo gen worden beëindigd. Maandreke ningen, zooals die in Nedu-Indië veelal gebruikelijk zijn, moeten dus als gewoonlijk doorloopen en con tante betaling mag verder niet wor den geëischt. Maan Maan op vanavond om onder 2.47 1T 14.48 18 Dec. 17.26 UUr 2 Jan N. M. tot morgenochtend V.M. 25 Dec Q AO ii.«M 9 Jan- E.K. y.*l^ uur. L.K. Zondaga vond om Maan 17.26 uur Maan 408' ,ot Maandagochtend °ni5e[ 9.43 uur 'S-GRAVENHAGE, 12 Dec. Voor het koopen van de gebruikelijke rantsoenen brood of gebak, vleesch of vleeschwaren, melk en aardappe len, zijn voor de volgende week aangewezen de bonnen 48 van de daarvoor bestemde kaarten. 'S-GRAVENHAGE, 12 Dec. Het bureau van den bevelheb ber der weermacht deelt me de, dat vier Nederlanders we gens begunstiging van den vij and (hulpverleening aan Brit sche vliegers) door een. Duit- schen krijgsraad ter dood zijn veroordeeld. Het vonnis is reeds met den kogel voltrokken. Britsche bommen op ons land Twee dooden. 's-GRAVENHAGE, 12 Dec. In den afgeloopen nacht vlogen enkele Britsche vliegtuigen boven ons land. Eenige brisantbommen werden neergeworpen, die slechts onbetee-! kenende schade teweeg brachten. Slechts in het noorden des lands werd in een plaats een woonhuis vernield. Daarbij vielen twee doo den en vier gewonden. "MET DUITSCHLAND" VOOR EEN NIEUW EUROPA ELECTRISCHE TREIN RIJDT IN VOLLE VAART OP GOEDEREN TREIN. - GROOTE MARTEIEELE SCHADE. - ENKELE GE WONDEN. Donderdagavond om 20.38 uur vertrok een electrische trein uit Schiedam naar Den Haag. Ver moedelijk tengevolge van een verkeerde manoeuvre op het station te Schiedam botste de trein op een voorrijdenden goederentrein ter hoogte van Kethel, waar de treinen uit de richting Schiedam volle vaart krijgen. Vier wagens v. d. goederentrein zijn gekanteld. Voorts zijn eeni ge wagens van den personen trein ontspoord en kris kras over de lijn komen te staan. Eenige personen liepen min of meer ernstige verwondingen op. Duisternis bemoeilijkte red dingswerk. Het was in de heerschende duis ternis aanvankelijk en ook gedu rende een deel van den nacht niet mogelijk een overzicht van het ge beurde te krijgen. Maar daar een aantal wagons gekanteld bleken te zijn en men onmiddellijk consta teerde. dat de eerste wagon van den personentrein van de brug was gestort en voor een deel onder wa ter terecht gekomen was, werden de geneeskundige hulpdiensten uit Schiedam, Rotterdam. Delft en 's-Gravenhage onmiddellijk gealar meerd, zoodat men over een groot aantal ziekenauto's en hulpperso neel beschikte. Hulpmateriaal der Nederlandsche spoorwegen werd gerequireerd om zoo spoedig moge lijk de twee hoofdsporen, die op de brug volledig versperd waren, vrij te maken. Ravage zeer ernstig. De ravage bleek in de morgenuren zeer ernstig te zijn, hoewel het aantal slachtoffers zeer meeviel. Aanvankelijk verkeerde men in on gerustheid over het lot van ver schillende passagiers en den trein bestuurder J. H. Giebels, wonende te Amsterdam. Het bleek, dat de eerste wagen vgn den personen trein ter linkerzijde nabij de ba gageruimte vrijwel volkomen was uiteengereten. Hoewel ook de daar achter liggende tweede-klasse com partimenten ernstige schade had den opgeloopen, bleek wel, hoe hecht de stalen spoorwagons zijn geconstrueerd, want terwijl vier goederenwagons, geladen met win terpeen zwaar beschadigd en als een harmonica ineen waren ge drukt, waren de treinwagons van den electrische verder volkomen in tact gebleven. De eerste wagen was half in het water gevallen. Was het een won der, dat één helft van het achter ste wielstel op de brug was blij ven hangen, waardoor voorkomen werd, dat de geheele wpgon in de poldervaart zou zijn gestort, het geen de ernstigste gevolgen met zich had kunnen medebrengen. Naar wij vernemen, schimt de oorzaak van de botsing te zfjn-ge legen in het feit, dat op het sta tion Schiedam een verkeerde ma noeuvre tot gevolg had, dat het sig naal voor den personentrein, die even te voren voor een onveilig sig naal had gestopt, omdat nabij blok- post 92 de goederentrein stilstond, met een defect aan de luchtdruk- rem, op veilig kwam te staan, waar op de bestuurder de trein in be weging zette, met het eevolcr. dat op de brug de beide treinen op el* kaar botsten.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Hollands Noorderkwartier | 1941 | | pagina 1