HOLLANDS Eén politieke partij in Nederland Di hirdenkingsplich- tighiid ti Utrecht DAGBLAD VOOR Besluit van den Rijkcommissan's Redactie en administratie SCHAGEN Telef. 444 (2 lynen) Redactie en administratie DEN HET .DER Telet 2345 (2 Hjnen) Uitgave: N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier 86ste JAARGANG No. 11676 MAANDAG 15 DECEMBER 1941 Behalve de N.S.B. alle partijen ontbonden HET TIENJARIG BESTAAN DER N.S.B. Op de gisteren gehouden plechtige bijeenkomst ter herdenking van het tienjarig bestaan der N.S.B. heeft de leider, ir. A. A. Mussert, een belangrijke rede uitgesproken, waarin hij mededeeling deed van zijn onderhoud met den Führer. Het resultaat van de ge voerde besprekingen is, dat de N.S.B. de dragende po litieke organisatie in Nederland geworden is, hetgeen noodig geoordeeld is om de toekomst van ons volk, de zelfstandigheid van Nederland veilig te stellen. Om Nederland een waardige plaats in het Nieuwe Europa te verzekeren, zal de N.S.B., zal ons land, in de tweede tien jaar van het bestaan der Beweging een vasten koers moeten houden. De N.S.B. zal de komst voorbereiden van den Ne- derlandschen Germaanschen Nationaal-Socialistischen Staat, waartoe ir. Mussert een programma, gebaseerd op de beginselen van het nationaal-socialisme, ont wikkelde. REDE VAN DEN RIJKS COMMISARIS TIJDENS DE HERDENKINKSPLECH TIGHEDEN TIENJARIG BESTAAN DER N.S.B. De rijkscommissaris heeft te Utrecht medegedeeld, dat met ingang van gisteren alle "bewe gingen met politiek karakter in Nederland behalve de N.SJ3. worden ontbonden en er slechts één politieke wil der Nederlanders Wslaat, en wel, die voortspruit uit de nationaal socialistische bewe ging in Nederland. Leider! Nederlandsdhe nationaal- socialisten! Een groote vreugde en voldoe ning is het zoowel voor mijn partijgenooten en kameraden als voor mij zelf, te kunnen deelnemen aan de<ze plechtige bijeenkomst van de nationaal socialistische be weging in Nederland, welke er getuigenis van aflegt, dat de Ne derlandsche Nationaal socialisten onder hun leider Mussert zidh in een strijd van tien jaren niet al leen gehandhaafd, doch cnet de on wrikbare vastberadenheid. die juist aan nationaal-socialistisohe strijders Ibijizpnder eigen is, onder de ongunstigste omstandigheden in dit land aan terein en thans ook aan beslissende beteekenis gewonnen heben. Met bij-zonderen trots vervult het mij u te kunnen mededeelen. dat de Führer mij heeft opgedragen, om jegens de nationaal-socialistische 'beweging in Nederland en haar leider MJus»-. sert op dezen dag van het tien jarig bestaan de groeten van onizen Führer' Adolf Hitier uit te spre ken. De beteekenis van den dag van heden ligt in het feit, dat deze dag in de eerste plaats een politieken strijd vastlegt welke tien jaar lang met succes is gevoerd, en in de tweede plaats een bewijs vormt voor dé logische politieke ontwik keling der nationaal-socialistische beweging naar ons gemeenschappe lijk doel, nl. de hervorming van Europa in nationaal-socialistischen geest. De rendiersleden bewijzen, nn de winter in het Oosten is ingevallen, den Finschen troepen in Oost- Kareliö belangrijke diensten. (Suornen-Holland) Politieke strijders. Wij Duitsche nationaal-socialisten waardeeren in u vooral de politieke strijders. Toen wij in Mei 1940 hier kwamen, vonden wij onder de meest uiteenloopende politieke stroomin gen en scheuringen van dit land in uw beweging Nederlandsohe man nen en vrouwen, welke een strijd van tien jaar venbonden heeft. Evenals elke werkelijk groote en beslissende ontwikkeling slechts in de worsteling der krachten en door strijd kan gedijen, zoo veronder stelt een politieke en daarmede volksche en geestelijke vernieuwing ook in Nederland de aanwezigheid van een groep mannen en vrouwen, die in alle omstandigheden tot den strijd bereid zijn. Dat gij onder uw leider Mussert tien jaar geleden zijt aangetreden, dat gij ondanks alle achteruitzettingen en verdruk kingen hebt volgehouden want sinds 30 Januari 1933, den dag waarop in Duitschland de N.S.D&- A.P. de macht overnam, hebben al le krachten van het kapitalisme on der verloochening der wetten, waaronder zij zelf ten strijd trok ken, nooit meer een hationaalrsocia- listische beweging wettig aan de macht laten komen dit strijdlus tige volhouden hebben wij bij u vooral geconstateerd en gewaar deerd. De trouw, die wij aan de idéé, waarvoor uw leider u heeft.opgeroe pen, en de trouw, die gij den lei der zelf hebt bewezen, is voor ons het bewijs, dat gij gesneden zijt uit het hout waaruit alleen in de grandioze ontwikkeling van den huidigen tijd een nieuwe politieke vorm kan ontstaan. Strijdlustige mentaliteit Met deze strijdlustige mentaliteit zijt gij opgetrokken, op weg naar het nationaal-socialisme. Geen van ons, zooals wij hier bijeen zijn, is als nationaal-socialist volgens den huidigen stempel geboren, elk on zer moest 'n weg van toetsing, zoe ken, verheldering en beproeving doormaken. Maar elk onzer droeg ook in zich het onblusdhbare verlan gen om de eer en het welzijn van zijin volik als de hoogere lotsgemeenschap van het ge-' meenschappelijk bloed boven alle andere doeleinden te stel len. Naar de politieke toestanden, waaronder wij geboren en opge groeid zijn, ontwikkelde deze volk sche offervaardigheid zich tot de politieke opvatting en overtuiging, die ons allen thans in haar steeds duidelijker en zuiverder begrepen beteekenis als nationaal-socialisten een groote gemeenschap laat wor den, waartoe ons eerst als d£ groo te verkondiger, de alles overtref fende leider Adolf Hitier oproept. Wij, in het Duitsche leefgebied, werden deze ontwikkeling, voor zoover wij slechts oogen hadden, die zagen, en een ontvankelijk hart, ingestooten uit protest tegen en af keer van de blijkbaar volksvernie tigende krachten der gewelddadige verdragen van Versailles en St. Germain. Gij hier in Nederland had het geestelijk moeilijker. Want ui terlijk schenen de omstandigheden hier bepaald voortreffelijk geor dend en de door de kapitalistischen en democratischen krachten van dit land aangenomen houding scheen door den afloop van den eersten wereldoorlog voorgoed be vestigd en vereeuwigd te zijn. Het is de bijzondere, histori sche verdienste van uw leider, dat hij zich roor deze idyllische orde niet liet misleiden, doch dat hij reeds meer dan 10 jaar geleden de wortel van het kwaad, dat in dezen toestand lag, inzag, welk kwaad thans op steeds schrikwekkender, angstaanjagender wijze dit land teistert Mussert is als een vermaner en roepende in deze woestijn van de mocratische platheden van burger lijk conventionalisme opgetreden. Uw leider heeft zich aan al deze Nederlandsche feiten, die uitermate zwaar wogen, ontworsteld en heeft zoo een ontwikkeling ondergaan waarvan einde en omvang in hun bijzonderheden tien jaar geleden hier in Nederland evenmin defini tief duidelijk waren als wij, natio naal-socialisten in Duitschland, toen jaar geleden met volstrekte duidelijkheid de bijzonderheden van den beslissenden strijd, die wij thans voeren, konden overzien. Maar wij allen en daarmee omvat ik thans de Nederlandsche en de Duitsche nationaal-socialis ten waren vervuld van de ze kerheid. dat de roep dqr geschie denis tot ons had getklonken en dat de eer en het welzijn zoowel van het Duitsche en Nederland sche volk slechts dan is gewaar borgd, als wij onder alle omstan diigheden gevolg geven aan dezen roep, ook al moeten wij daadbij ons eigen leven op het spel zetten. En op dezen weg van den strijd zijt gij., Nederlandsche naitionaal socialisten, urw leider gevolgd! En dat is, waar het op aankomt, ftiet het verstandelijke begrip van de gestelde taak, maar de trouwe navolging maakt mogelijk, wart onmogelijk schijnt. Eén overtuiging, één wil! Thans vereenigt ons allen, Ne derlandsche en Duitsche nationaal socialisten, één overtuiging, en één wil: de overtuiging, dat wij al onze krachten en ons geheele wezen danken aan het volk, be paald volgens zijn bloed, waarvan wij afstammen en de wil alle krachten van ons wezen voor deze De rede van Ir. Mussert vindt men volledig afgedrukt op pag. 2 bloedgemeensohap te wagen. Onze blik moet evenwel nog ruimer worden en hij wordt ruimer. Hij reikt over de grenzen van het eigen volk heen en omvat de grootere gemeenschap van allen, die door hun Noords-Arisch bloed in de hoogere lotsgemeenschap der Germaansdhe volken in Midden- en Noord-Europa vereenigd zijin. Bij het begin van dit jaar, waar van wij thans het eind beleven,, was het duidelijk geworden /lat thans ook het Nederlandsche volk voor de beslissing staat stelling te kiezen voor of tegen het nationaal socialistische Duitschland, dat voor de reorganisatie van Eurona strijdt. En wat destijids wellicht nog voor den een of ander venhor gen geweest moge zijn, dat werd openhaar op den dag, die het uit gangspunt van een nieuwe ont wikkeling van dit werelddeel voor de kamende eeuwen is, 22 Juni jl., toen de Führer de Duitsche weer macht ten strijde voerde tegen de numeriek haast onbegrijpelijk groote on van oorlogstuig fantas tisch rijk voorziene horden van het bolsjewisme. Dit uur der be slissing voor geheel Europa is ook het uur der politieke beslisang in Nederland. Wie thans nog niet ziet of wil zien heeft het recht verloren op politiek, dus voor de gemeenschap verantwoordelijk ter rein mee te praten. Ik heb derhal ve reeds destijds alle politieke richtingen, die haar uitdrukking nog hadden gevonden in een libe- raal-democratischen, parlementai ren partijvorm, ontbonden en de rechten, afgeleid uit vroegere instellingen 'nog slechts kunnen toekennen aan de nationaal socia listiscbe beweging De wereldgeschiedenis is sinds dien in tijd slechts een half jaar gevorderd, in gebeurtenissen het equivalent van eeuwen. Tegen de oude wereld van kapitalisme, de mocratieën, jodendom is de nieu we wereld der jonge volken opge staan. Stellig is het voor uw leider als zoon van het Nederlandsche volk, dat in de wereld der oude machten geenszins tot voordeel van al zijn deelen alleszins vast lag verankerd, in dit beslissend uur het juiste besluit te nemen. Het onfeilbare instinct van een ZEVENDUIZEND NATIONAAL SOCIALISTEN HOOREN HUN LEIDER SPREKEN. Dc dooden der beweging geëerd (Van onzen eigen verslaggever.) Utrecht, Zondag. Traag valt de regen uit de loodgrijze lucht, wanneer de eerste trein met deelnemers aan de herdenkingsplechtig heid voor het tienjarig bestaan van de N.S.B. de Domstad bin nen rolt, traag valt nóg de regen, wanneer de laatste trein de laatste honderden naar hun woonplaats terug brengt. Het minder gunstige weer heeft echter geen afbreuk gedaan aan dezen dag, welke een demonstratie is geworden van de innerlijke kracht der partij, die in tal haar gelederen vertegenwoordigd was. Geen afbreuk aan de stemming ook, die haar hoogtepunt bereikte, toen de rijkscommissaris en de leider hun belangrijke mededeelin gen deden. Reeds Zaterdagavond was het zeer druk in de binnen stad. Er was Zondagmorgen tegen 11, 12 u. in de café's geen plaats meer te krijgen, alles was eivol. Dank zij de perfecte organisaties werden de groepen aankomende deelne mers terstond naar de verzamel plaatsen geleid, vanwaar men te gen half één naar de Maliebaan trok, om het défilé van W.A., S.S. en Jeugdstorm bij te wonen. Za terdagavond had de leider der N. S.B. reeds aan leden, die zich destijds als eersten bij de be weging aansloten een onderschei- dingsteeken uitgereikt en vertoef de hij eenigen tijd in de bijeen komst van de persvertegenwoordi gers, die deze dagen de gast der N.S.B. zijn en wien maaltijden in de Diesche taveerne en een biert avond in den raadskelder was aangeboden. Het défilé. Duizenden staan langs de lijnen, als de W.A., S.S. en Jeugdstorm voorbijmarcheeren, en stram den leider en hoogeren partijfunctiona rissen den groet brengen. De keu rige houding der Jeugdstormtam boers en hoornblazers brengt hun verdiende bijval. Het vendel Peter Ton van de W.A. opent den stoet, daarachter komen de andere ven dels, afdeelingen S.S. en tenslotte de Jeugdstorm. Onder de aanwezi ge partijfunctionarissen merken wij om. op de heeren Prof. Goedewaa- gen, Mr. Rost van Tonningen, den heer Max Blokzijl en vele anderen. Plechtigheid in de groen- tenhaL Tegen twee uur stroomt de enor me ruimte van de Groentehal vol. Er zijn ruim 7000 aanwezigen. Marschmuziek kort den wachttijd. Het podium, omzoomd door bloe men en smarre-groen, vertoont het N.S.B.-embleem in goud tegen een strakwitte aohtergrond, aan beide zijden staan vlaggen met het zwart- rood en Oranje Blanje Bleu en ook de zaal zelf is kwistig met dundoek gesierd. Om 14.40 worden de rijkscommis saris, rij lisminister Dr. Seyss In- quart en andere hooge Duitsche De katholieke mijnwerkers van Heerlerheide schonken aan hun kerk een beeld van hun patrones, St. Barbara. Het nit eikenhout ge kapte werkstuk werd vervaardigd door den Maastrichtschen beeld houwer J. Weerts. (Het Zuiden-Fonteyn) autoriteiten binnengeleid, door de aanwezigen met een luid Houzee en fanfare verwelkomd. Even later schrijden de leider Ir. Mussert en de plaatsvervangende leider de hr. van Geelkerken de zaal binnen, eveneens met een luid Hou Zee be groet. Meteen gloeien de groote schijn werpers aan. het 'podium baadt in een hel wit licht. De marschmuziek gaat over in het lied der zwarte soldaten, dat door alle aanwezigen den leider wordt toegezongen. W.A., S.S. en Jeugdstorm marcheeren binnen, de schijnwerpers worden op de vlaggen gericht, dan wordt plechtig door drie S.S.-mannen, on der tromgeroffel de eerevlag binnengedragen, de vlaggen der W.A., S.S. en Jeugdstorm neigen de heer Van Geelkerken spreekt het begroetingswoord, roept in het bij zonder welkom toe den rijkscom missaris, den vertegenwoordiger der N.S.D.A.P., Oberbefehlsleiter Friedrichs, de generaal-commissa- rissen vertegenwoordigers van weermacht en partij, familie van gevallen kameraden, van geinter- neerden en de leden wien het in signe strijd en orde is uitgereikt. Opnieuw breekt een plechtig mo ment aan, de dooden die voor de beweging vielen in en na de Mei dagen, worden herdacht. Na het op lezen van hun namen brengen ne Aanwezigen, terwijl de muziek speelt: „Ik had een wapenbroeder", zwijgend den groet. Opnieuw nei gen de vlaggen, en wordt ge zongen het Oostlandlied. Een kwar tier langs is dan het woord aan den rijkscom missaris, die met luid gejuich wordt begroet. Zijn rede vindt men elders in dit blad. Oberbefehlsleiter Friederich spreekt een kort woord en brengt de groe ten van de N.S.D.A.P. over. Te ruim vier uur neemt de leider der beweging Ir. Mussert, het woord, om de zeer belangrijke mededee- lingen te doen, welke wij elders hebben opgenomen. man en nationaal-socialist, die bezorgd is voor het welzijn van zijn volk, heeft Mussert het be sluit doen nemen, dat hem en 'le nationaal-socialistische beweging betrekt in de gemeenschap die op leven en dood heeft samengezwo ren, een nieuw, beter geordend en gelukkiger Europa te stichten. Nog slechts één partij ln Nederland. De conclusie, die ik trek nit dit beslnit en die tevens een bewijs is van mijn onverbrekelijke kame raadschap met den heer Mussert, is mijn beslnit in Nederland nog slechts een politieke wilsvorming te dulden en wel die ln de natlnaal socialistische en door de nationaal socialistische beweging onder haar leider Mnssert. Ik heb derhalve heden bepaald, dat alle andere vereenigingen of bewegingen van politiek karakter, die hier ln Ne derland nog aanwezig zijn, voor zoover zij dit niet met Inzicht in de noodzakelijkheid nit eigen be weging doen, met ingang van he den worden ontbonden. Van thans af bestaat er slechts een politieke wil der Nederlanders en wel die I voortspruit uit de nationaal-socia- I listische beweging in Nederland. Deze vrucht van uw tienjarigen strijd is tevens een verplichting tot alle Nederlandsche nationaal-socia listen, zoowel jegens het Neder landsche volk alsook jegens de grootere gemeenschap der Germaan sche volken in Europa. Ik weet, dat niemand uwer uit conjunctuurover- wegingen in uw gelederen is ge treden en daar blijft, want lid van de N.S.B. of een der aangesloten formaties te zijn is thans in Ne derland bij God geen genoegen, maar een zware weg vol opoffe ring, die hardheid en ook ontbe ring eischt. Hardheid en uithou dingsvermogen tegenover het ge konkel van een numeriek in het geheel niét zoo grooten kring van ophitsers en raddraaiers, die door een uwer kameraden reeds eenmaal raak gekarakteriseerd werden als Oranje-bolsjewieken en die als po litieke Lemuren nog niet weten, dat zij politiek reeds lang zijn ge storven. Ontbering. Ontbering ook daarom, omdat, het er thans om gaat voor al en voor het eerst onder het gewicht van de tegenwoordige historische ontwikkeling in Europa de bron zen lotsgemeenschap onzer volken in een groot, Germaansch gemeen- Maan Maan op vanavond om onder 5.23 0#% 15.48 18Dec. 17*26 UUr 2 Jan N. M. tot morgenochtend V. M. 25 Dec. a iA 9 Jan. e.k. 9.43 uur. l.k. Meer zuivel, minder vleesch Boterrantsoen op het oude peil, kaasrantsoen ver hoogd, vleesch verlaagd. Ter gelegenheid van de Kerst dagen zal een extra rantsoen bo ter beschikbaar worden gesteld van 250 gram per persoon. De bon, waarop deze boter zal kunnen wor den verkregen zal nader worden bekend gemaakt en een geldig heidsduur hebben van 22 Decem ber t/m 31 Januari 1942. Met ingang van 28 December wordt het boterrantasoen weer op 200 gram per persoon het oude peil teruggebracht. Met ingang van 5 Jan. wordt minder vleesch verstrekt, name lijk inplaats van 300 gram, 250 gr. been inbegrepen, per week per persoon. Het kaasrantsoen wordt verhoogd van 100 op 125 gram per persoon per week, ingaande 28 December. MET DUITSCHLAND VOOR EEN VRIJ NEDERLAND schapsgebied in dit werelddeel wer kelijkheid te doen worden en deze beslissende taak boven alle eigen belangen te plaatsen. Maar wat be teeken t het afstand doen van ge woonten en gebruiken tegenover de ontbering en opoffering, die de moeders en vaders en de kinderen die meer dan 160.000 gesneuvelden in den strijd voor het nieuwe Eu ropa aan het Oostelijk front hebben gebracht en ook de vaders, moeders en kinderen der Nederlanders, die mede opgetrokken zijn voor dezen strijd en hun overtuiging met hun leven hebben bezegeld? De poort, die open gestooten is door den offerdood dezer mannen, geeft toegang tot het groote, ge lukspellende gebied van het nieu we, werkelijke Europa, zooals dat met deze afmetingen en eensge zindheid nog nooit werkelijkheid is geworden in de geschiedenis. Wij benijden geen volk op aarde de schatten, doe het door zijn flink heid en ijver heeft te voorschijn ge bracht. Wij stellen bijvoorbeeld geen belang in den rijkdom der Ver Staten, want tegenover hun na- tuurschatten en bodem, die reeds in sterke mate zijn uitgebuit staat in het nieuwe Europa een rijkdom, die al wat daar aan den overkant gevonden en gewonnen mag wor den, achter zich laat. En dit gemeenschappelijk gebied, dat door ijver en flinkheid georga niseerd zal worden in pionierswerk, dat thans eerst begint, wordt be- heerscht door de scheppende ge dachte, die onze volkeren opnieuw doet ontwaken en opstijgen uit de besproevingen en gevaren, waarin zij zijn geraakt, en ons allen ver bindt tot een nieuwen, gemeen- schappelijken levenswil door de na tionaal-socialistische idee. Dit nieuwe Europa zal groot zijn, sterk, vol eerbesef en de oude cul tuur waard, die van hier is uitge gaan in de wereld, vooral in de zg. nieuwe wereld. Dit nieuwe Europa is geen toe komstverwachting, het is reeds re aliteit geworden, het wordt in de zen tijd geschapen en Nederland neemt aan dezen opbouw reeds deel door het besluit van haar leider, door den politieken arbeid der na tionaal-socialistische beweging en vooral door het offer van haar strij ders in het Oosten. Gij, mijnheer Mussert, en de Nederlandsche na tionaal-socialisten hebben in tegen stelling tot de eeuwige achterblij vers in de politiek ingezien, dat de vrede van het nieuw geschapen Europa niet te zijner tijd kan wor den gesloten met onze vijanden, doch reeds thans wordt gemaakt door de krachten van onze harten, de werkkracht van onze handen, maar vooral door de sGherpte van ons zwaard. Ik wensch u, mijnheer Mussert, en de nationaal-socialistische be weging geluk met dezen weg, ik wensch speciaal voor het bestwil van het Nederlandsche volk volle dig succes, opdat dit als gelijkge rechtigd, alleszins gewaardeerd ka meraad kan toetreden tot de Ger- maansche gemeenschap, die onze Führer reeds vormt. Leve de nationaal-socialistische beweging en haar leider! Leve de nationaal-socialistische idéé en onze Führer! Sieg heiL

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Hollands Noorderkwartier | 1941 | | pagina 1