HOLLANDS r— Vtrduisttr i DAGBLAD VOOR HELDERSCHE COURANT VAN 1873 SCHAGER COURANT VAN 1855 De toestand iri Ned.-Indië Japanners tot Zuidkust van Malakka doorgedrongen Gevangenen neergeschoten Naspel uit de Meidagen Luchtacties aan Oostelijk front Redactie en administratie SCHAGEN Telef. 444 (2 lijnen) Redactie en administratie DEN HELDER Telef. 2345 (2 lijnen) Uitgave: N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier 86ste JAARGANG No. 11677 DINSDAG 16 DECEMBER 1941 TIEN JAAR N.S.B. HET is zoo zielig, aldus schreef een onzer, groote dagbladen bij de verschijning van het eerste num mer van Volk en Vaderland op 7 Januari. 1933, dat men zonder over drijving tom zeggen, dat het Neder- landsohe^JationaalnSocialisme on der riricule is begraven. Dongen®, die Zondag, zooals wij, het défilé van de zwarte soldaten van Mussert gezien en de plechtig heid in de Groentehal te Utrecht bijgewoond hebben, is het duidelijk geworden waarom destijds de bood schappers die het overlijden van de N.S.Ra berichtten, te vroeg hebben gejuicht Het is hun duidelijk ge worden, waarom de kern van de .N.S.B., ondanks harde tegenslagen en wantrouwen door een groot deel [van ons volk gedurende de tien ja ren van haar bestaan den strijd zoo Verbeten heeft gevoerd. En wel, omdat die kern in de eer- ete plaats een rotsvast vertrouwen had in den leider en dien leider dus gelóófde, wanneer hij de toekomst ivan ons volk schilderde, zooals die sïich later inderdaad heeft geopen baard. Het is Musëert geweest, die telkens en telkens weer met voor beelden uit het verleden voor oogen ons volk gewaarschuwd heeft té veel den koers West te houden. Het is Mussert geweest die telkens en telkens weer ons volk heeft ge waarschuwd niet op de vriend schap van Engeland te bouwen. Er zijn in ons land nóg men- 6chen die het Engeland niet kwa lijk neanen, dat het ons in de Mei dagen in den steek heeft gelaten; dat het z ij n vliegers èn de N e- derlandsche vliegers dwingt onnoodige en onbarmhartige aan vallen te doen op de burgerbevol king en weerlooze visscherssche- pen; dat het zijn priesters toelaat een.verbond met den Antichrist te sluiten, opdat het den Mammon kan blijven dienen; dat het in sa; menwerking met Amerika onze ko loniën op dusdanige wijze „be; schermt", dat wij Ze wel voor goed kwijt zullen zijn; dat het tenslotte van onze marine in den Archipel voor Singapore hulp eischt, welke lipt zelf het Nedeflandsche moeder land ten spijt, van de beloften niet gegeven heeftZij vinden dat alles niet erg. Zij zullen het natuurlijk wel erg vinden, wanneer bun vrouw en kinderen uiteenge- ten zijn en hun huis verwoest. Maar daai zal men ze nog zien staan bij de puinhoopen met een scherf van den Britse hen bom in de linkerhand, den rechter tot een vuist gebald, wraak roepend, omdat natuurlijk deDuitschers bet hebben gedaan Dat zijn de menschen die a 11 ij d aan den anderen kant van de scheidingslijn zullen blijven staan, Voor hen zijn de boodsohaj>pen van Mussert immer aan doove- mansooren gepreekt geweest. MEN heeft het te Utrecht kunnen hooren: De logische consequen ties van de gebeurtenissen der laat ste weken zijn getrokken: er blijft ons volk niet anders over dan mèt Duitschland en de verbonden sta ten op te trekken voor een nieuw Europa, wil het zijn- land voor het nageslacht bewaren en voor dat na geslacht een rustiger en vreugde- voler toekomst bouwen, dan hét grootsche, doch droevige heden, waarin wij ons helaas zien geplaatst Dat wij dit kunnen doen als een gelijkberechtigd volk. ondanks het feit, dat ons leger na vier en een hal ven dag den ooriog verloor en ons land bezet werd, stemt tot nadenken. De meest nuchtere cri ticus zal moeten toegeven, dat Duitschland ons Anders had kunnen behandelen, dat ons juk heel wat zwaarder had kunnen zijn. Men doet beter zich ddt te realiseeren, dan met al te ontvankelijk gemoed het mannah van den Londenschen radio-omroep in te zuigen, zich tot •belachelijke „sabotagedaden" te la ten verleiden; en -den toestand in Op 22 en 23 December zal de groote Kerstcollecte van Win terhulp worden gehouden. Bij honderdduizenden zijn te Gen nep de 'Kersthangertjes ver vaardigd, die ten bate van het goede doel verkocht zullen worden. Pax-Holland-Lenaris m REGEERING BEREID TOT POLI TIEK VAN VERNIETIGING. BATAVIA, 15 Dec. (ANP). Het vrije vervoer-van producten van on dernemingen naar havenplaatsen is stopgezet Deze bepalingis ingevoerd teneinde de voorraden in die ha venplaatsen niet op te voeren en de douane-loodsen niet tot het uiterste te belasten, nu de uitvoer geheel stilligt N&der wordt gemeld, dat alle Ned Indische koopvaardijschepen door de marine zijn gerequireerd, ook die welke niet onmiddellijk noodig zijn. Dit laatste is geschied ter ver hindering van mogelijke pogingen van de zijde der reederijen om de ze schepen aan hun oorlogsbestem- ming te onttrekken. Naar de Londensche nieuwsdienst meldt, is in Batavia bekend ge maakt dat Ned. Indië onder be paalde omstandigheden bereid is in eigen land een politiek van vernie tiging in den grootsten omvang te voeren naar het voorbeeld van de Sowjet Unie. Straifs Seftlements thans afgesloten i LUCHTACTIE TEGEN PHILIPPIJNEN. Zware gevechten worden op het oogenblik geleverd in het Ke- dahgebied aan de Westkust van het schiereiland Malakka, zoo wordt uit Singapore gemeld. De Britsche nieuwsdienst be vestigt, dat het den Japanners thans is gelukt tot het uiterste Zuiden van 't Maleische schier eiland door te dringen. De nieuwsdienst onderstreept de hevigheid van den strijd, welke In het N.W. van het schier- eUand en ook tegenover Penang woedt. Het keizerlijke hoofdkwartier van het leger maakt bekend, dat de op Malakka gelande Ja- ons land, door den Londenschen bril te beschouwen. Het ware beter eens om zich heen te kijken waarvoor géén bril noodig is om te constateeren dat de omstandig heden, waarin wij thans leven-voor het gros veel en veel heter is dan in de'..jaren van den wereldoorlog. AT het, nu zulke groote dingen op het spel staan, uit mo$t .zijn met het politieke "gekibbel in ons land is duidelijk, o Even duidelijk is het dat Duitsch land als leidend volk in !het nieu we Europa hier' geen andere poli tieke wilsvorming kan dulden (dan van de Nationaal-Socialistisohe Beweging in Nederland, waarmede het, getuige de woorden van den rijkscomimisaris cn.et zoovele ban den verbonden is. Mussert heeft in algemeene trekken het programma 'geschetst. Nauwkeurig aangegeven wat er in de eerstvol gende maanden zal gebeuren, heeft hij niet Het is, -dunkt ons echter zeker. niet aan té nemen, dat zij. die in de eerste plaats door hun ambt geroepen zijn, om met Mussert sprekende „tot licha melijke, zedelijke en geestelijke verheffing van ons, volk mede te ïy eiken. dien plicht kunnen negee- ren. Dat wil niet zeggen dat ieder die een dergelijk ambt bekleed tot het lidmaatschap van de N.S.B. zal moeten behooren. Van hen zal- echter zeker verwacht worden dat •zij de consequenties aanvaarden van het feit dat de N.S.B. thans de dragende politieke organisatie in Nederland is gewonden. En van ons volk in zijn geheel: dat het eindelijk zal begrijpen en inzien dat»de grondslagen van het q^tio- naahsocialiscne, Godsvertrouwen, •liefde voor volk en vaderland en eerbied-voor den arbeid eeuwige waarden zijn, voor héél de wereld, dus voor héél ons volk? dus óók voor den enkeling! Dat besef beeft te lang ontbro ken» panache troepen in snellen'op- marsch een uiterst belangrijk steunpunt pan de W.-kust van Britsch Malakka bezet hebben. In Jap arischemilitaire krin gen alhier worden deze be rechten uitgelegd als een be wijs, dat de Japansche troepen, die In het begin van de vorige week op verschillende plaatsen van de Oostkust waren geland, er in geslaagd zijn een door braak tot de Westkust tot stand te brengen, zoodat de Stralts Settlements thans zijn afgeslo ten. Een radiobericht van Manilla daf|| te Sjanghai is opgevangen meldt, dat Japansche vliegtuigen onop houdelijk het vliegveld Nichofs hebben gebombardeerd. Van heden middag 12 uur af sedert hedenoch tend is het Japansche offensief op de Philippijnen beperkt gebleven tot luchten vallen. Bij den hevigen luchtaanval op de haven van Penang, aldus meldt de „Nitzji Nitsji Sjimiboen" uit Sai gon,, zijn zes vijandelijke transport vaartuigen ernstig beschadigd en drie andere in brand geschoten. Bo vendien hebben twee vijandelijke torpedojagers rechtstreeksche tref fers gekregen. Vijf vijandelijke Vliegtuigen zijn op den beganen grond vernield. Naar United Press meldt, zien de autoriteiten te Singapore zich ge plaatst voor het probleem van de herberging der vluchtelingen. Zij achten het raadzaam dat de bur gerbevolking uit de kuststreek ver trekt, om te vermijden, dat er com plicaties ontstaan bij militaire^ ac tie in dat gebied. Japansche luchtaanval op Nanning. Van de „luchtbasis van het Ja pansche leger in Zuid-China wordt gemeld, dat Japansche legervlieg tuigen plotseling een massa-aanval hebben ondernomen op Nanning, Twee oflioleren van de v.m. Ned. weermacht voor het Vredegerechtshof. Vijftien en tien jaar ge- VANGENISSTRAF GEëlSCHT. Voor het Vredegerechtshof te 's Gravenhage hebben een tweetal zaken gediend, welke een naspel vormen van de gebeurtenissen in de Meidagen. De eerste zaak betrof het neerschieten van een arrestant den heer Radeaiakers. lid van de N.S.B., door'den kapitein Kiers, die door de rechtbank was veroordeeld tot zes maanden gevangenisstraf. De procureur-generaal, mfc dr. v. Genechten eischte thans vijftien jaar gevangenisstraf. De tweede zaak was tegen den reservekapitein van den Heuvel, flie te Wassenaar den heer Noordendorp, lid van de N.S.B. heeft neergeschoten. De Haag sche rechtbank had hem tot twee maanden gevangenisstraf veroor deeld. Thans was de eisch tien jaar. In beide zaken zal het Vre degerechtshof op 23 December uit spraak doen. De zaak Kiers. Getuige M. J. F. Canters verklaar de, dat verdachte hem verteld had, door de wijziging der vuurlinie te vreezen voor het lQven van Rade makers. Daarom had Rademakers moeten worden overgebracht naar een andere, meer veilige plaats. Al gemeen werd veVteld, dat Radema kers een spion zou zijn. Van dè burgerij was dit verhaal uitgegaan. Verdachte had dezen getuige ge vraagd, of hij den arrestant, wilde doodschieten, maar, naar getuige meent, wat dit bedoeld voor het ge val de arrestant zou pogen te vluch ten. Dr. B. G. J. N. Beuling, als des kundige gehoord, heeft de lijk- sohouw verricht. Beter ware het geweest, een volledige sectie te ver richten, maar dat werd niet noodig geacht. Nu was de doodsoorzaak niet met zekerheid vast te stellen. een belangrijk vliegveld van Tsjoengking in de provincie öwangsi. A Het vliegveld werd beschadigd. Alle vliegtuigen keerden op hun basis terug." De strijd om Hongkong.^ Naar Domei meldt, hebben Ja pansche afdeelingen, gesteund door luchtmacht en artillerievuur, bij den algemeenen aanval op Hong kong getracht op het eiland te lan den. Niet meer „Het Verre oOsten". Japan heeft besloten het woord „Kyokoeto" »of „Verre Oosten" uit het Japansche woordenboek te schrappen en in officieele of offi- euse publicaties niet meer te ge bruiken. Dit woord "is n.1. onver- eenigbaar met de Japansche taak in Oost-Azië en is in de 19e eeuw door het imperialistische Engeland ingevoerd. Een overzicht van de massale bijeenkomst, welke in de groote hal van de Groenten- en Vrach tenveiling aan de Croeselaan te Utrecht werd gehouden, ter ge legenheid der viering vair het 10-jarig bestaan der N.SJ3. Na zijn rede herdacht de plaats vervangend leider der N.S.B., de heer C. van Geelkerken, de gevallen kameraden. Poiy^oofi-Sagers De procureur-generaal, prof. dr. van Genechten: .Dacht u soms, dat de arrestant aan griep over leden is?" Deskundige: „Wie zal het zeg gen? De wonden kunnen ook na het intreden van den dood zijn aangebracht. Met zekerheid is nu daaromtrent niets te zeggen. Wel kan gezegd worden, dat de aan getroffen wonden den doofl. kun nen hebben 'veroorzaakt." Gettrige J. E. Pollen was vaan drig in de omgeving van den ver-» dachte. Hij verklaarde, dat Rade makers wel als N.S.B.-er en als een "herriemaker bekend stond, maar uit dé burgerij heeft getuige niet gehoord, dat Rademakërs van spionnage'beschuldigd werd. Wel werd dat beweerd door soldaten. Hij zou gezegd hebben: „Schei maar uit mpt jelui moeite, je krijgt toch op je donder." Getuige W. A. Hetterscheid, oud brigadier-majoor bij.de rijksveld- wacht, die zeide goed bekend te zijn in Kessel, betoogde, dat Radema- kers te goeder naam bekend stond. President: „Kan het dan zijn, dat er bepaalde elementen in het dorp praatjes rondstrooiden?" Getuige: „Die zijn er zeker, vooral de kapelaan." Requisitoir. De procureur-generaal, hierna tot zijn requisitoir komend, acht maar één verklaring mogelijk voor de ge pleegde handelwijze: verdachte heeft opzettelijk den gevangene willen dooden. Het is wel de laag ste daad, die men zich kan den ken, een gevangene in de cel neer te schieten zonder eenige aanlei ding daartoe van de zijde-van den gevangene. Indien verdachte als officier had bekend, dat hij genteend had den man te moeten neerschieten, dan zou spr. tien' jaar gevangenisstraf hebben geëisoht. Thans stelde spre ker den eisch van vijftien jaar. De zaak-van den Hieuvel. Een uitvoerig verslag van het gebeurde en de behandeling voor de. rechtbank namen wij destijds op. Men zal zich herinneren, dat Noordendorp, die uit -xzijn huis werd gehaald, naar hét oordeel van kapitein van den Heuvel niet vlug genoeg de handen omhoog stak en meende bedreigd te wor den, waarop hij den arrestant neerschoot. Enkele getuigen verklaarden ge zien te hebben, dat Noordendorp de handen iets.liet zakken, onge veer tot de hoogte van het hoofd. f Duitschland strijdt voor "N Europa BRITSCHE AANVALLEN IN N.-AFRIKA AFGESLAGEN. UIT HET HOOFDKWAR TIER VAN DEN FüHRER, 15 Dec. Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: ln-het Oosten werden op ver schillende plaatsen van het front vijandelijke aanvallen onder zware verliezen voor den vijand afgeslagen. De lucht macht bestreed met succes con centraties van den vijand in de bocht van de Donetz, als- méde spoorlijnen,tuschen Don' en Donetz. Sterke strijdkrach ten van gevechtsvliegtuigen en duikbommenwerpers brachten onder bescherming van jagers vernietigende slagen toe aan pantsertroepen en aanvallende colonnes van- de bolsjewieken in den centralen sector van het front. De vijand leed hier bij zonder -gevoelige verliezen aan zware wapens en rollend mate riaal. Ook in den sector van Woltsjof ajsmede aan de Moer- manskspoorlijn hadden aanval len van dé luchtmacht succes. Düitsche marinevaartuigen beschadigden in de Egeïsche Zee met dieptebommen een Britsche. duikboot, die als ver loren kan worden beschouwd. In Noord-Afrika werden nieu we Britsche aanvallen afgesla gen. Duitsche en Italiaansche formaties duikbommenwerpers plaatsten -voltreffers van zwaar kaliber op vijandelijke colon nes en geschutstellingen ten Zuidwesten van Tobroek. Op een vliegtuigbasis geraakten opslagplaatsen van brandstof in brand door de uitwerking van bommen van Duitsche ge vechtsvliegtuigen. Artillerie der Duitsche' marine schoot aan de kust van den Atlantischën Oceaan twee Britsche gevechts vliegtuigen onilaag. Maan Maan op vanavond om onder 6.03 ym tyy 16.06 18 Dec. 17-27 uur 2 Jan t N.M. tot morgenochtend V.M. 25 Dec. t\ a A 9 Jan. e.k. 9.44 uur. l.r De nieuwe oorlogsverklaringen BERLIJN, 15 Dec. (D.N.B.) Naar aanleiding van de deelneming van Bulgarije, Kroatië, Slowakije, Roemenië en Hongarije aan den strijd tegen de Vereenigde Staten, schrijft de Deutsche Dip.l. Pol. Kor- resp., dat het Driemogendhedenver- drag de vuurproef prachtig heeft doorstaan. De Europeesche staten in kwestie hebben hun oordeel ge veld over het ontstaan van het nieuwe conflict'en bevestigd, dat de mogendheden van het Pact van Drie zijn aangevallen. Roosevelt staat thans voor de wereld als de oorlogsdrijver, de aanvaller, die de vernietiging van groote beschaafde volken en de uitlevering, van Eu ropa aan het bolsjewisme op zijn program heeft. Daarom zal hij mo reel noch formeel of materieel een rechtsgrond vinden om van de an dere Amerikaansche staten een so lidaire houding te kunnen verlan gen. MAATREGELEN IN FRANKRIJK. Wegens aanslagen op leden der weermacht. "PARIJS, 15 Dec. (D.N.B.) De militaire bevelhebber in Frankrijk' heeft in verband met de- recente herhaalde aanslagen op leden van de Duitsche weermacht bekend ge maakt, dat de daders tot dusver niet gepakt zijn. Teneinde de aan stichters van deze laffe misdaden te treffen, heeft de militaire bevel hebber de volgende maatregelen ge last: 1. Den joden van het bezette Fransche gebied wordt een geld boete opgelegd van een milliard francs. v 2. Een groot aantal jpodsch-com- munistische elementen wordt naar arbeidskampen in het Oosten over gebracht. 3. Honderd joden, communisten en anarchisten, die in contact staan met den kring van de daders, wor den doodgeschoten. In de mededeeling wordt verder gezegd* dat deze maatregelen niet het Fransche volk treffen, doch slechts individuen die in dienst der vijanden van Duitschland, Frank rijk in het ongeluk willen storten en een goede vérstandhouding *tus- sqhen Duitschland en Frankrijk willen saboteeren. Op de vraag of de handen in d.e richting van de broekzak gingen, kon echter geen bevestigend ant woord worden gegeven. Een der getuigen, destijds soldaat, had echter- wel waargenomen, dat de hand in de buurt van de broekzak kwam. Een andere getuige ver klaarde, dat verdachte zeide? We zullen de zwijnenstal wel uitmes ten. ik heb er daar net ook al eenigen neergeschoten". Zekere de Jong, destijds even eens gearresteerd, vertelde, dat verdachte had gezegd: „Ik bid en simeek je een verkeerde beweging 'met je handen te maken, dan kan ik je doodschieten." Requisitoir. De procureur-generaal zeide dat vast is komen te staan, dat nood weer verworpen kan worden, en ook heeft verdachte geen ambte lijk bevel uitgevoerd. De straf door do rechtbank opgelegd, achtte spr. een uitnoodiging pm andere moor den te bedrijven. Verdachte is opgetreden op een wijze, die buitengewoon misdadig was en die hem niet waardig doet zijin. als officier in de Nederland- sche weermacht te dienen. Hande lingen als de door verdachte ge* pleegde kan men wel van bolsje wisten verwachten. Verdachte trei terde en kon* zijn eigenaardige heerschzucht niet voldoende bot vieren, hij toonde ^een misdadige inborst gepaard aan gebrek aan moed. Onherroepelijk leed is hier geschied: een man, dien ieder kende als een waardig burger, is als een hond" neergeschoten. Spr. eischte tien jaar gevange nisstraf met ontzetting uit het recht om bij de gbwapende macht te dienen. De raadsman wees er op. dat bij' alle Nederlanders destijds de gfr moftdsfoestand abnormaal was: 't was één groot gekkenhuis. Misda dig omet heeft verdachte niet ge had, hij is.het slachtoffer geworden van superieuren die hun taak niet vnrnfonden. Pleiter meert, dat ver ''a ehte moet worden vrii gesproken of op lichte wijtze gestraft. X

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Hollands Noorderkwartier | 1941 | | pagina 1