HOLLANDS DAGBLAD VOOR Japansche Britsch landing op -Borneo i— Varduistir HELDERSCHE COURANT VAN 1873SCHAGER, COURANT VAN 1855 v Tegen Kerstmis rozijnen beschikbaar Waterige „slaolie" ALS EEN VARKEN WILLEN AFSLACHTEN De rantsoeneering van gas en electriciteit Redactie en administratie SCHAGEN Telef. 444 (2 lijnen) Redactie en administratie DEN HELDER Telet 2345 (2 lijnen) Uitgave: 1 N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier WAARIN OPGENOMEN 86ste JAARGANG No. 11678 WOENSDAG 17 DECEMBER 1941 Engelsche stellingen op Malakka binnengedrongen HONGKONG DOOR BRAND GETEISTERD. Het Japan sohe hoofdkwar tier heeft mededeeling gedaan van een geslaagde Japanedie landing op Britsch-Borneo. Deze llnding ls Dinsdag vroeg in den ochtend volbracht in weerwil van een storm van 20 meter per seconde en in het gezicht van den vijand. Nadere xnededoelingen over de plaats der landing worden niet gepu bliceerd. De Engelsche berichtendienst Öeelt mede, dat ten N. van Penang - hevige gevechten aan den gang zijn. bevestigt tevens de verovering van Kota Bahroe door de Ja-pan* ners en de Japansche landingen bij Koeantan. De afstanden op Malalc- ka, zoo wordt verder gezegd, zijn groot en bemoeilijken de bewegin gen der Britten. De Britsche ver dediging ziet zich geplaatst voor groote pioeilijkheden. Engelsche stellingen binnen gedrongen. I De Britsche nieuwsdienst meldt voorts, dat de Japanners hun opmarsch in den N.W. hoek van Malakka vastberaden voortzetten, eii dat zij de En gelsche defénsiestellingen zijn binnengedrongen. De Britsche troepen boden weliswaar hard nekkig verzet doch waren niet opgewassen tegen de Japan sche superioriteit, tegen hun uitrusting en het groote aantal vliegtuigen waarover zij be schikten. Intusschen brengen de Japanners, naar de woordvoerder van het Ja pansche leger verklaart, een groot aantal tanks aan de Oostkust van Malakka aan land. Binnenkort kan het ingrijpen van de tanks in de ge vechten verwacht worden. De woordvoerder liet het licht vallen op de moeilijkheden, die het ge bruik van het tankwapen ontmoet in het tropische klimaat, dat groote eischen stelt aan de tankbeman- ning.. De Britsche berichtendienst citeert een bericht van Malak ka, waarin wórdt, toegegeven, „dat het wellicht'met het oog ZWITSERLAND BEHARTIGT BE LANGEN VAN OORLOGVOE RENDEN. BERN, 16 Dec. (DNB). Zwit serland heeft zich, met goedkeuring der betrokken staten, belast met de behartiging van de belangen van Duitschland in de Ver. St., van het Britsche rijk in Duitschland en Italië, van de Ver. St. in Duitsch land, Italië en Japan, van Italië in de Ver. St., van Japan in Groot- Brittannië en in zekere deel en van het Britsche rijk en op de' Fhilip- pijnen. Besprekingen over de be hartiging van de belangen van nog meer mogendheden door Zwitser land zijn nog gaande, op gebrek aan vliegtuigen raad zaam kan zijn, onze strijd krachten op Singapore terflg te trekken, waar wij een beleg zouden kunnen doorstaan, tot door anderen versterkingen, vooral vliegtuigen, worden aan gevoerd." Men kan zeggen, aldus de Brit sche berichtendienst, dat het initia tief in Japansche handen schijnt te zijn, doch dat de geallieerden trach ten een tegenwicht tegen de vijan delijke meerderheid in de lucht'te verkrijgen, hetgeen natuurlijk tijd vraagt. Op de Phillippijnen Naar de Jomioeri uit Sjanghai meldt, heeft de commandant der Amerikaansohe vloot in Azië, admi: raai Hart, toegegeven, dat het 3500 ton metende Britsche schip „Ma- hue" in een. Philippijnsche haven door Japansche bommenwerpers tot zinken is gebracht. Naar de Britsche berichtendienst uit Manilla meldt, zouden de Japan ners de vlootbasis Alangapo ge bombardeerd hebben. Het Japansche hoofdkwartier meldt, dat het eiland Goeam ge heel bezet en van vijandelijke strijd krachten gezuiverd is. Deze zuive ringsactie begon op 12 Dec. Het bleek, dat men op het eiland druk bezig was met uitgebreide vèrster- kingswerken, die in Februari 1942 voltooid hadden moeten zijn. Hongkong brandt. Vólgens een bericht van de Nitsji Nitsji Sjimboen uit Kanton, is ge heel Hongkong door het uitbreken van een brand in de grootste ver warring geraakt. De groote brand, die zich tot de „Happy Valley", als mede tot de Victöria-wijk en het centrum heeft uitgebreid, is door Ghineezen aangestoken, die door den Japanscihen aanval gedemora liseerd zijn. Een Engelsch oordeel. De berichten uit het Verre Oos- teh zijn nog steeds weinig verheu gend, zoo verklaarde Fraser door de Britsche radio. De vijand heeft alle plaatselijke en tijdsvoordeelen, aldus Fraser, voortspruitende uit het initiatief. Het heeft er den schijn van, dat de Britten weer eens den vijand onderschat hebben. Overigens sprak Fraser de hoop uit dat in den loop vanden tijd een verandering ten gunste van de En- gelschen zou komen. Japansche oorlogsbegrooting TOKIO, 16 Dec. (DNB.) Beide Huizen hebben met alg. stemmen de buitengewone oorlogsbegrooting ten bedrage van 2.8 milliard yen, aangenomen en tevens een bedrag van 4.6 millioen yen goedgekeurd voor algemeene 'uitgaven der be grooting. Luchtdienst van Indië naar Singapore en Ver., Staten gestaakt KANON, 16 Dec. (DNB). In New Delhi is officieel bekend ge maakt, dat de luchtdienst van Indië naar Singapore en de Vér. Staten is stopgezet. Be winter doet zijn invloed gelden op de oorlogshandelingen in het Sovjet-gebied. Met vereende kr achten wordt een batterij over een dichtgevroren rivier gebracht. Orbis-Holland. f Duitschland strijdt voor Europa Afweergevechten in Noord-Afrika Britsche kruiser getor pedeerd. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 16 Dec. Het opper bevel* van de weermacht maukt bekend: Bij plaatselij ka krijgsopera ties in verscheidene sectoren van het Oostelijk front leed de vijand ook gisteren zware ver liezen. De luchtmacht bombar deerde doelen bij Sebastopol en in het gebied rondom Worosji- lofgrad en mengde zidh met sterke formaties gevechtsvlieg tuigen en duikbommenwerpers in den strijd te land. In het gebied van Wolchof, alsmede op den weg over het ijs van het Ladogameer werd de vijandelijke ravitailleering door de luchtmacht zwaar ge troffen. In het hooge Noorden hebben duikbommenwerpers spoorwegdoelen van den Moer- mansk-spoorweg, luohtdoelbat- terijen en barakken kampen van de bolsjewisten met bommen bestookt. In N. Afrika ontstonden in 't gebied ten W. van Tobroek op nieuw zware afweergevechten Bij een tegenaanval versloegen de Duitsoh-Ital. troepen sterke deelen van den vijand. Hierbij werden verscheidene honder den gevangenen gemaakt, waar onder een brigade-generaal, en een vrij groot aantal pantser wagens en stukken geschut buitgemaakt of vernietigd. Duitsche gevechtsvliegtuigen wierpen havenwerken bij To broek in brand. Andere aanval len richtten zich tegen Aboe Sjaidan in N. Egypte, het eind punt van een spoorweg. Een duikboot onder bevel van luitenant ter zee eerste klasse Paulssen heeft in het O. deel van de Middellandsohe Zee voor Alexandrië een Britsche forma tie kruisers aangevallen én door een torpedotreffer een kruiser tot zinken gebracht, die na een geweldige ontploffirig in tweeën brak en binnen en kele minuten zonk. Bij vluchten van vrij zwakke Britsche luchtstrijdkrachten bo ven de Duitsche Bocht en bo ven de bezette gebieden in het Westen verloor de vijand een bommenwerper. HONGKONG IN EEN WANHOPIGE SITUATIE. De toestand op het Oi Aziatische oorlogstooneel wordt in Londen als zeer ernstig beschouwd, zoo meldt de. Londénsche correspondent van Göteborgs Handels och Sjoefartsid- ning. De situatie der belegerden in Hongkong ziet men als vrijwel wan hopig. Voorts is men in Londen van meening, dat de belegerde stad al leen door een ontzetting van den kant der geallieerde vloten gered kan worden. AMERIKAANSCHE MILTAIRE MAATREGELEN. STOCKHOLM, 16 Dec. (DNB). Naar de Britsche nieuwsdienst uit Washington meldt, heeft de leger- commissie van het Huis van Afge vaardigden het wetsontwerp goed gekeurd inhoudende dat alle man nen tusschen 18 en 65 jaar zich voor den militairen dienst moeten aan melden, en dat alle mannen tus schen 21 en 44 jaar dienstplichtig zijn. De Senaat heeft het wetsont werp voor de opening Van een crer diet van tien milliard dollar voor nieuw oorlogsmateriaal aangeno men en aan president Rooëevelt ter onderteekening doen voorleggen. KNOX OVER DE VERLIEST OP HAWAIL STOCKHOLM, 16 Dec. P.) Naar de Britsche berichten dienst uit Washington meldt, heeft de Amerikaansche minister van Marine, Knox, die een bezoek aan Hawaii heeft gebracht, gisteren een onderhoud van 21/?, uur met president Roosevelt gehad. Later deelde Knox mede. dat bij de Japansche aanvallen op Pearl Habbor een Amerikaansch pamtser- icftip en vijf andere oorlogssche pen verloren zijn gegaan. 2729 of ficieren en manschappen zijn ge sneuveld en 656 gewond- Knox voegde hiéraan toe: „De aan de oppervlakte varende strijdkrachten der y. S. waren hij den verras senden luchtaanval niet op haar post"* EEN VERRASSING Door een directen goederenruil met Turkije, is men er in geslaagd, in de tweede helft van dit jaar een partij Smyrna-rozijnen in te voeren. Hoewel nog niet de geheele hoe veelheid is binnengekomen, is het reeds aangekomen gedeelte groot genoeg om tot distributie van dit artikel over te gaan. Naar de geniachtigde voor de prij zen mededeelt, zal met het oog op het naderende Kerstfeest al het mo gelijke worden gedaan om de huis vrouw in staat te stellen een, zij het ook bescheiden, hoeveelheid te koopen. De prijs kan helaas niet zoo laag worden gesteld als men vroeger ge wend was. Dit is onvermijdelijk, daar de aanvoer thans geheel langs de groote rivieren moest geschie den, hetgeen een maandenlang transport en verscheidene overla dingen noodzakelijk maakte. Binnenkort zal in de Nederland- sche Staatscourant een desbetref fende besqhikking worden opgeno men. Door middel van ee'n officieele publicatie in debladen zal, even eens binnenkort, de prijs bekend worden gemaakt. „Dat is beste slaolie", had de 33- jarige Utrechtsche koopman G. W. V. H. tegen een 16-jarigen scholier gezegd, toen deze namens zijn moe der vroeg of hij hem buiten de distributie om soms aan een paar flesschen slaolie zou kunnen \hel- pen. „Ja maar, vroeg de scholier verder, is dat nu echte goede Delft- sche slaolie, want als dat niet zoo is, dan koop ik die 15 flesschen niet van je. Doch de koopman hield vol, dat het Delftsche slaolie was en dus ging de koop door. Voor de 15 flesschen beta'alde de scholier f78.75, hetgeen op zichzelf al een aardig hoog prijsje per flesch be- teekende, maar dat bleek het ergste niet te zijn. Thuisgekomen wilde moeder eens iets bakken, doch hoe schrok zijn, toen de „slaolie' de pan uitsprong. Zij begreep dat zij be drogen was en mengde de politie in' dit zaakje. En zoo stond gisteren morgen voor de Utrechtsche recht bank terecht de koopman G. W. V. H., terzake van oplichting. Pres.: U voelt zeker, nu wel, dat u dien schooljongen er geducht in hebt laten loopen? Verd.: Ja, achteraf wel, maar eerst dacht ik dat het een soort sur rogaat-slaolie was. Pres.: U verkócht die flesschen slaolie m'aar liefst met ruim 400 procent, u begreep toch zelf wel, dat dat geen zuivere koffie was. Dóch verd. hield vol er zelf ook in- geloopen te zijn. De slaolie, aldus de Officier van Justitie, bestond uit water met azijn, een .kleurstof ën een bindstof. Dit is een geval van groote oplich ting» zooals wij slechts zelden mee maken. Daar verd. al eens eerder is veroordeeld, eischte de Officier van Justitie thans een gevangenisstraf voor den tijd van tien maanden. De rechtbank zal heden over veertien dagen uitspraak doen. Maximumprijzen voor Het R'ijksbureau voer de Voedsel voorziening in Oorlogstijd maakt bék énd, dat m. i. v. 5 December maximumprijzen voor eieren zijn vastgesteld,- welke gedurende het winterseizoen 1941/1942 zullen gel den. Hierbij wordt onderscheid ge maakt tusschen versche kippen eieren, versche eendeneieren, als mede koelhuis- en kalkeieren. De prijs bij verkoop door den pluim veehouder aan een verzamelaar is. gedurende het tijdvak t e. nü 21 Fe'br. a.'s. voor versche kippen eieren bepaald op ten hoogste f 1-.32 per Kg. De detaillist mag tot 1 Maart aan den consument voor Versche kippeneieren van klasse 3 (5758 Kg. per 1000 stuks) 10 ct. per stuk in rekening bren gen. Gelijk bekend, worden de eieren op het oogenblik hoofdzakelijk be stemd voor ziekenhuizen, en zieken en zal alleen bij bijzondere gele genheden tot algemeene distri butie kunnen worden overgegaan. Kinderen terug van vacantie. Met een extra-trein uit Nuern- berg zijn gistermiddag omstreeks 500 Nederlandsche kinderen, die 'door den Ned. 'Volksdienst waren /uitgezonden, in ons land 'terugge- keerd. Zij hebben een vacantie van 6 weken in de Speelgoedstad en omgeving doorgebracht. Men kon het den kleinen aanzien, dat zij het er goed gehad hebben. Zij zagen er uitstekend uit en in opgewekte stemming ging het thans huis waarts. In Den Haag kwamen er 100 aan. De overige 400 zijn van Arnhem en -Utrecht uit 'met ê^tra- treinen naap^ hun woonplaatsen vervoerd. Na^e inname van Jalta. Van de 1500 meter hooge bergen hebben de Dnitsche soldaten een overzicht over de Zwarte Zee. Orbis-Holland. STEEKPARTIJ IN CAFÉ TE SCHAGEN BERECHT. ACHT MAANDEN TEGEN DEN DA DER B. GEËISCHT. - Als een varken heeft'deze ver dachte rijn slachtoffer aan liet mes willen rijgen", zei de Officier van Justitie -bij de Alkmaarsche recht bank, toen gistermorgen de 37-jari- ge M. Br. uit Schagen terechtstond, beschuldigd zijn plaatsgenoot J. v. d. Oord in hotel Geel aldaar in den avond van den Veertienden October te hebben neergestoken. Van der Oord had Br., met wien hij een spelletje kaart had gelegd, aangeraden zijn vertering te beta len, toen Br. hierover kwfestie kreeg met de dienster. Br. was met de^e inmenging zoo weinig ingenomen, dat hij v. d. Oord een stomp in den maag gaf. Deze sloeg natuurlijk te rug, doch de waard slaagde er in de mannen te scheiden. Toen v. 'd. Oord het café even later wilde ver laten. trok Br. een scherp knij>mes en bracht zijn tegenstander een diepe steek in den rug toe. Het feit dat v. d. Oord rechtop 4)leef staan en zich niet heeft verweerd, redde hem waarschijnlijk het leven. Het mes had nu geen edele dèelen kunnen raken. Br. werd spoedig gearresteerd, in gesloten, doch later weer vrij gela ten. De genezing van de -wond van der Oord toegebracht, heeft vrij lang geduurd, omdat er infectie bij" is gekomen. Gisteren diende de zaak voor de Arrondissementsrechtbank te Alkmaar. Br. was ten laste ge legd poging tot toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. De kroongetuige v. d. Oord ver klaarde, dat Br. plotseling op hem af was gekomen, roepende: „Ik steek je aan 't mes". Hij wendde zich toen om, Br. sloeg de arm om hem heen en stak hem in den rug. President: Had verdachte flink wat gedronken? Getuige:* Wel wat- President: Hoeveel? Getuige: Ik heb ze niet geteld, ik denk een stuk of tien. Verdachte gaf alles- toe. Hij was dronken geweest, kon zich wein)g meer van hét geval- herinneren. Dokter van der Sluijs als tweede getuige en deskundige gehoord, ver klaarde dat de wonde geen'levens- 1 Maan Maan op vanavond om onder 6.44 1625 18Dec. 17.27 UUr 2 Jan N. M. tot morgenochtend V. M. .25 Dec. 9 Jan. e.k. 9.46 uur. l.k. DE VERKLARINGEN VAN DEN RIJKSCOMMISSARIS EN VAN MUSSERT. Gunstige weerklank in Berlijn* BERLIJN, 16 Dec. (A.N.P.) De verklaringen van den rijkscommis saris, rijksminister Seyss Inquart naar aanleiding van den tienden verjaardag van de oprichting der nationaal socialistische beweging in Nederland en- de uiteenzettingen van den leider dezer beweging, Mussert, trekken in Duitsche poli tieke kririgen sterk de aandacht. De betooging wordt beschouwd als een beginnende opheldering van zekere ideolQgische problemen ter ophef fing van misverstanden en ter, af wijzing van zekere, door de vijan delijke propaganda verspreide ten denties. In dezen zin- is deze betoo ging, naar men hier verklaart, voor de toekomstige vorming der betrek kingen tusschen beide volken van bijzondere beteekenis. Geen verscherping in 1942. De rantsoenen voor gas en elec triciteit, rantsoenjaar 1942 worden in de Ned. Staatscrt. a. v. gepu bliceerd: a. voor hen, wier meter, na het inwerkingtreden van de rantsoe- neeringsregeling op 15 Oct. 1940, voor de eerste maal werd opgeno men voor 16 Jan. 1941, in. do zes opeenvolgende perioden v&n onge veer 60 dagen resp. 44, 33, 18, 18, 36 en 52 kwh. en b. voor hen, voor wie die eerste meteropneming plaats vond na 15 Jan. 1941, resp. 38, 25. 16, 25, 46 en 52 kw'h. Deze minimjumrantsoenen mo gen onder alle omstandigheden word verbruikt; dus ook indien 75 pet. van het Verbruik in de basisperiodë een geringer aantal kwh. zou te zien geven. Voor elec- trisch koken kan bovendien weder om een minimuenrantsóen wordeA toegekend, dat ongewijzigd op léo kwh. per periode is bepaald. Hoewel bovenvermelde inini- mumrantsoeen, voor zoover het de eerste drie perioden betreft, lager zijn dan die van het eerste rant/ soeneeringsjaar, beteekenen zij geen verscherping van de ran-tsoe neering, aangezien het rantsoenee- nnesoercentage reeds op 1 Januari 1941 van 100 net. tot 75 pet. werd teruggebracht. gevaar opleverde, ook niet als "die per was gestoken, omdat de rich ting van het mes parallel aan de edele deelen liep. - .Verdachte vertelde nog, difl hij gestoken had om v. d. Oord te straf fen, omdat hij zich met zijn zaken bemoeide en hem geslagen had. Het strafblad van Br. toonde aan dat hij al meermalen was veroor deeld, en onder andere betrokken is bij de slachting der twintig var kens in de Zijpe, welke zaak nog steeds niet geheel is afgedaan. Getuige v. d. Oord wilde pertinent uitgemaakt zien wie de eerste klap gaf, in verband met de finantieele consequenties aan deze zaak ver bonden. Getuige Geel, de hotelhouder, die alles had gezien, verklaarde dat Br. dat was geweest, hetgeen deze wel voor mogelijk achtte. Requisitoir. «- De Officier noemde het een zeer efnstig geval, als een varken heeft Br. v. d. Oord willen afslachten. Br. is noch geprikkeld noch ge plaagd en het is in een zaak als van den heer Geel niet denkbaar dat meer wordt berekend dan men verschuldigd is. In een ordelijk café kunnen daden als van' verdachte niet worden geduld,- spr. eischte derhalve 8 maanden gevangenis straf. De verdediger mr. Lederhuis-wees er op dat verdachte alles heeft ge daan om het goed te maken, hij heeft getracht v, d. Oord de dokters rekening e.d. re vergoeden, heeft veel spijt van het gebeurde. Het drankglas heeft hij laten staan, hij is voornemens zich aan te sluiten bij een gehee.lonthoudersvereeni- ging. Pleiter beval derhalve zijn cliënt iri de meeste clementie der rechtbank aan. Uitspraak over" veertien dagen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Hollands Noorderkwartier | 1941 | | pagina 1